Методика навчанняСкачати 380.89 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір380.89 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра філології та методики початкової освіти
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА
ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯРОБОЧА ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта
Луцьк – 2015


ВСТУП
Робочу програму навчальної дисципліни Методика навчання української мови та літературного читання складено відповідно до освітньо- кваліфікаційного рівня підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. Курс Методика навчання української мови та літературного читання посідає важливе місце серед навчальних дисциплін, які забезпечують вищу педагогічну освіту, оскільки рідна мова і читання є невичерпним джерелом знань, важливим засобом духовного, емоційного та розумового розвитку учнів початкових класів. У процесі читання збагачується, уточнюється словниковий запас молодших школярів, розширюються їх світоглядні уявлення, виробляється вміння висловлюватись усно і письмово. Тому навчання дітей читати, вироблення у них стійкого інтересу до цього виду діяльності було і залишається актуальним у початковій школі, а методика навчання літературного читання як навчальна дисципліна у підготовці вчителя початкових класів посідає одне з центральних місць. Перегляд загальнокультурних й соціолінгвістичних підходів до вивчення української мови, яка має статус загальнодержавної в суверенній Україні, зумовлює посилення уваги до фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Відтак, курс Методика навчання української мови та літературного читання є теоретичною й водночас практично спрямованою навчальною дисципліною, бо служить не лише дослідженню нормі правил навчання конкретного предмета, ай покликана забезпечити фахову підготовку майбутнього вчителя, вдосконалення його педагогічної майстерності. У процесі вивчення дисципліни Методика навчання української мови та літературного читання студенти ознайомляться із загальними питаннями методики навчання української мовив початковій школі (методика української мови як наука і як навчальна дисципліна завдання, зміст, принципи, методи, прийоми навчання мови типологія уроків, а також із методикою вивчення основних розділів курсу української мови (навчання грамоти, фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, будови слова і словотвору, граматики, орфографії, пунктуації, розвитку мовлення, удосконалення мовних умінь і навичок та культури мовлення учнів. Належну увагу приділено аналізу чинних програм, підручників, психологічних основі загальнодидактичних принципів навчання мови. Вивчення методики літературного читання у педагогічному інституті допоможе майбутнім вчителям початковим класів оволодіти знаннями про теоретико-методичні засади літературного читання (види, способи, якості повноцінного читання молодших школярів типи і структура уроків класного читання, уроки позакласного читання у початковій школі методичні основи роботи з літературним твором (основні етапи процесу роботи над художнім твором особливості аналізу творів різних родів і жанрів інноваційні технології навчання літературного читання (використання інформаційно- комп’ютерних, інтерактивних технологій навчання під час навчання літератури молодших школярів організація проектної діяльності молодших
школярів з літературного читання. Належну увагу приділено аналізу чинних програм, підручників, посібників, хрестоматій, робочих зошитів із літературного читання. Відбір матеріалу і його виклад обумовлений передусім специфікою дисципліни, а також завданнями реформування початкової загальної освітив Україні, спрямованими на формування компетентнісної особистості вчителя початкових класів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, система принципів, форм, методів, прийомів та засобів ефективного навчання української мови і виховання читачів-учнів засобами художнього слова.
Міждисциплінарні
зв’язки: навчальна дисципліна Методика навчання української мови та літературного читання тісно пов’язана з низкою предметів Сучасна українська мова з практикумом, Основи культури і техніки мовлення, Українська мова (за професійним спрямуванням, Педагогіка, Історія педагогіки, Психологія, Соціологія, Філософія, Українська дитяча література, Зарубіжна дитяча література, Основи культури і техніки мовлення, Красномовство, Риторика. За навчальним планом вивчення курсу передбачено протягом одного семестру. Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких
змістових модулів:
1. Методика навчання української мови.
2. Методика навчання літературного читання. На курс Методика навчання української мови та літературного читання навчальним планом відводиться 120 годин з них 16 аудиторних (8 лекційних,
8 практичних, 88 годин передбачено для самостійної роботи та 16 годин – для консультацій. Підсумковий контроль здійснюється у І семестрі у формі іспиту.

1.
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика
навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
заочна форма навчання Кількість кредитів 4 Галузь знань
0101 Педагогічна освіта нормативна Модулів 2 Рік підготовки 1 Змістових модулів 5 Змістових модулів 5
ІНДЗ: немає Лекції 8 год. Загальна кількість годин 120 Напрям підготовки
6.010102 Початкова освіта Практичні (семінари 8 год.
Лабораторні: немає Самостійна робота 88 год. Консультації 16 год. Тижневих годин для денної форми навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Форма контролю екзамен

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни «Методика навчання української мови» у педагогічному навчальному закладі – опанування майбутніми учителями знань шкільних програмі підручників з української мови та літературного читання, розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів змови та літературного читання, оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української літературної вимови та правопису і формування їхньої мовленнєвої культури, опанування студентами методикою формування у молодших школярів повноцінної навички читання, здатністю аналізувати різні за жанрами літературні твори та виховувати у молодших школярів загальнолюдські цінності засобами художнього слова.
Завдання курсу
– підготувати майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної початкової школи, реалізації концепції мовної освітив Україні
– забезпечити засвоєння студентами системи теоретичних знань і практичних умінь і навичок, які допоможуть їм формувати в учнів комунікативну та читацьку компетентність, виховувати свідомих громадян України
– навчати студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної початкової школи, втілювати нові методичні ідеї в практику вивчення рідної словесності
– розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною літературою
– формувати у майбутніх учителів дослідницькі навички, розвивати вміння проводити самостійні наукові пошуки й експериментальні дослідження. Вивчаючи курс «Методика навчання української мови та літературного читання, студенти повинні знати
– осмислити основні концептуальні засади мовної та літературної освітив Україні, ідеї, закладені в змісті та структурі чинних програм з української мови та літературного читання для загальноосвітніх навчальних закладів
− загальнодидактичні та методичні принципи навчання української мови та літературного читання у початковій школі, системний підхід до організації навчання, форми, методи та прийоми навчання, дидактичні засоби навчання, види та типи уроків
− методику навчання грамоти, методику вивчення основних розділів курсу української мови (фонетики, орфоепії, графіки, лексикології, фразеології, будови слова і словотвору, граматики, орфографії, пунктуації, методику розвитку комунікативних умінь і навичок молодших школярів, особливості роботи над текстом

− основні етапи процесу роботи над художнім твором, особливості аналізу творів різних родів і жанрів.
Студенти повинні вміти
– проводити методичний аналіз матеріалу, що вивчатиметься, а саме встановлювати наступних і перспективність у його вивченні, співвідношення між теоретичним матеріалом і практичними вміннями й навичками, диференціювати матеріал за ступенем складності його засвоєння, виділяти у ньому головне
– працювати з навчальними підручниками, посібниками, робочими зошитами, уміло використовувати дидактичні можливості методичного апарату навчальної книги, її рубрикацію, умовні позначення, питання і завдання, ілюстративний матеріал, питання та завдання
– планувати навчальний матеріал нарік, семестр, з кожної теми, розділу, здійснювати моделювання навчального процесу
– складати план-конспект уроку визначати тип уроку, його змісті структуру, формулювати мету, визначати компетенції, добирати дидактичний матеріал, прогнозувати пізнавальну діяльність учнів
– володіти технологією основних методів і прийомів навчання української мови та літературного читання, оптимально використовувати засоби навчання, виходячи зі специфіки матеріалу, що вивчається, із конкретного контингенту учнів
– здійснювати перевірку знань, умінь і навичок та аргументовано їх оцінювати, користуючись критеріями бальної системи упереджувати і виправляти помилки учнів
– використовувати різні види наочності й технічні засоби навчання
– вести позакласну роботу, вдало поєднувати її форми з програмовим вивченням початкового курсу української мови та літературного читання.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ І. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ВСТУП. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
Тема 1. Методика навчання української мови як педагогічна наука.
Мета, завдання, обсяг, змісті структура курсу Методика навчання української мови для спеціальності Початкова освіта. Методика навчання української мови як педагогічна наука. Джерела збагачення методики. Теоретична і практична частини методики викладання мови.
Загальнодидактичні та лінгвометодичні принципи навчання української мови. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці фронтальна, індивідуальна, групова навчальна діяльність. Методи навчання української мови за характером керівництва розумовою діяльністю учнів пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково пошуковий, дослідницький за джерелом знань наочні,
словесні, практичні за напрямом діяльності практичні, практико-теоретичні, теоретичні. Традиційні та інноваційні методи навчання української мови. Дидактичні засоби навчання слово вчителя, навчально-методичний комплекс та різноманітні технічні засоби. Додаткові дидактичні засоби роздавальний та демонстраційний матеріал.
Тема 2. Державний стандарт початкової загальної освіти, чинні програми та підручники з української мови для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи.
Тема 3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з
української мови.
Основні вимоги до сучасного уроку української мови. Види та типи уроків української мови у початковій школі. Нестандартні уроки української мови у початковій школі. Аналіз уроку.
Тема 4. Наукові основи методики навчання грамоти.
Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання грамоти. Читання і письмо – основні складові навчання грамоти. Засвоєння звукової системи української мови у взаємозв’язку з графічною.
Тема 5. Методи навчання грамоти.
Короткий огляд історії методів навчання грамоти. Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.
Тема 6. Добукварний період навчання грамоти.
Основні періоди й етапи навчання грамоти. Добукварний період, його специфіка, завдання і методика реалізації програмових вимог. Основні періоди й етапи навчання грамоти. Добукварний період формування загальнонавчальних умінь і навичок. Розвиток мовлення молодших школярів у добукварний період. Формування в учнів фонетичного слуху. Розвиток умінь учнів здійснювати мовний аналіз. Підготовка руки дитини до письма. Особливості структури і методики уроків добукварного періоду.
Тема 7. Букварний період навчання грамоти.
Букварний період, його структура, змісті методи роботи з учнями.
Етапи букварного періоду. Особливості першого етапу. Методика формування вміння читати прямі склади. Опрацювання звуків і букв на другому етапі букварного періоду. Структура уроку читання на ознайомлення з новою буквою.
Тема 8. Робота над видами мовленнєвої діяльності у букварний
період навчання грамоти. Розвиток умінь слухати і розуміти висловлювання (аудіювання). Розвиток мовленнєвих умінь (говоріння. Збагачення, уточнення й активізація словникового запасу учнів. Робота над граматичним ладом дитячого мовлення. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Організаційні та гігієнічні умови навчання письма. Характеристика рукописного шрифту для навчання письма шестирічних першокласників. Методи навчання письма. Види робіт з письма у букварний період. Структура уроку письма на вивчення нової букви.

Тема 9. Післябукварний період навчання грамоти.
Особливості післябукварного періоду навчання грамоти. Види і прийоми роботи у післябукварний період. Структура уроку читання у післябукварний період. Види робітна уроці письма у післябукварний період. Схема аналізу Букваря. Особливості уроків навчання грамоти у малокомплектній школі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ
МОВНОЇ ТЕОРІЇ
Тема 10. Методика вивчення розділу Мова і мовлення.
Лінгвістичні засади формування у молодших школярів понять промову і мовлення. Лінгводидактичні аспекти навчання мови у початковій школі. Формування мовленнєвої компетентносні в учнів початкової школи. Культура мовлення та етики мовного спілкування молодшого школяра.
Тема 11. Методика вивчення розділу Текст.
Початкові уявлення про речення і його будову в учнів початкової школи. Робота над засвоєнням понять основа речення, головні члени речення, над встановленням синтаксичного зв’язку між членами речення. Особливості вивчення однорідних членів речення. Ознайомлення зі складним реченням у початковій школі. Види вправ із синтаксису і пунктуації.
Тема 12. Методика вивчення розділу Речення.
Формування уявлень про текст в учнів початкової школи. Робота над текстом у 1-2 класах. Робота над текстом у 3-4 класах.
Тема 13. Методика вивчення фонетики і графіки.
Особливості вивчення голосних і приголосних звуків у початковій школі. Вивчення теми Голосні звуки і позначення їх буквами. Вивчення теми Приголосні звуки. Тверді там які приголосні, способи позначення їх на письмі. Вивчення теми Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Вивчення теми Склад. Наголос. Звуковий і звуко-буквенний аналізи, методика їх проведення.
Тема 14. Методика вивчення елементів лексикології.
Наукові засади методики навчання елементів лексикології у початковій школі. Завдання вивчення лексикології в початковій школі. Організація вивчення лексикології на уроках рідної мови. Основні принципи опрацювання лексичних тем. Види вправ із лексики. Поняття про слово. Робота над переносним значенням слів. Робота з багатозначними словами. Робота над синонімами, антонімами. Засвоєння молодшими школярами явища омонімії. Методика лексичного розбору. Елементи фразеології у навчанні української мови. Характеристика словника молодшого школяра. Словникова робота у початковій школі. Методика вдосконалення дитячого мовлення на лексичному рівні.
Словниково-логічні вправи. Методика роботи з діалектизмами. Діалектна лексика у мовленні молодших школярів.
Тема 15. Методика вивчення розділу Будова слова.
Завдання та етапи вивчення морфемної будови слова. Лінгвістичні засади методики вивчення морфеміки і словотвору у початковій школі. Пропедевтика словотворчої роботи у 1-2 класах. Засвоєння молодшими
школярами понять із галузі морфеміки і словотвору. Поглиблення знань учнів про морфемну будову слова та словотворення під час вивчення основних частин мови. Робота над значущими частинами слова в аспекті розвитку мовлення молодших школярів.
Тема 16. Методика вивчення частин мови.
Етапи і методика формування граматичних понять. Методика вивчення самостійних частин мови (іменника, прикметника, займенника, дієслова, прислівника, числівника. Методика ознайомлення зі службовими словами.
Тема 17. Методика вивчення орфографії.
Методика вивчення орфографії. Орфографія як предмет вивчення поняття про орфограму; лінгвістична природа написань. Психологічні основи методики навчання орфографії. Процес формування орфографічних дій і навичок правопису. Умови формування в учнів орфографічної грамотності. Правила правопису. Робота над їх засвоєнням. Види правописних вправ. Методика їх проведення. Орфографічний розбір. Методика роботи над фонетичними написаннями. Засвоєння молодшими школярами морфологічних написань. Особливості засвоєння смислових написань. Запам’ятовування історичних написань. Робота над пунктуацією на уроках української мови. Орфографічні та пунктуаційні помилки. Робота над ними.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
Тема 18. Наукові основи методики розвитку мовлення молодших
школярів.
Поняття про мовлення. Види мовлення. Мовлення і мислення. Зв’язне висловлювання. Текст як лінгвістичне поняття. Культура мовлення. Структура і зміст програми з розвитку мовлення. Методи розвитку мовлення.
Тема 19. Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні.
Розвиток орфоепічних умінь. Робота над інтонацією мовлення.
Тема 20. Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення. Види вправ із лексики. Активізація словника учня. Типи лексичних помилок і шляхи запобігання їм.
Тема 21. Методика роботи над словосполученням і реченням.
Розвиток чуття мови, удосконалення культури мовлення на основі усвідомлення сполучуваності слів у мовленні. Типові помилки у побудові словосполучень і речень.
Тема 22. Розвиток мовлення молодших школярів нарівні тексту.
Розвиток діалогічного мовлення. Особливості діалогу як форми мовлення.
Тема 22. Розвиток монологічного мовлення.
Особливості монологу як форми мовлення. Види шкільних текстових вправ переказ, виступ, розповідь, відгук, твір тощо. Класифікація вправ. Характерні ознаки системи розвитку мовлення.
Тема 24. Види переказів і методика роботи над ними.
Значення і завдання переказів, вимоги до усних і письмових переказів. Класифікація переказів. Прийоми підготовки до усного і письмового
переказу. Методика проведення докладного, вибіркового, стислого переказів. Специфіка творчих переказів. Структура уроку написання переказу, уроку аналізу учнівських переказів.
Тема 25. Методика роботи над усним і письмовим твором.
Місце творів у системі розвитку мовлення. Програмові вимоги до усних і письмових зв’язних висловлювань. Види усних і письмових творів. Аналіз учнівських переказів, творів. Робота над їх удосконаленням.

МОДУЛЬ ІІ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
Тема 26. Методика навчання літературного читання як педагогічна наука. Мета, завдання, обсяг, змісті структура курсу Методика навчання літературного читання для спеціальності Початкова освіта”.Принципи навчання літературного читання.
Тема 27. Державний стандарт початкової загальної освіти, чинні програми та підручники з літературного читання для початкової загальноосвітньої школи (2-4 класи.
Тема 28. Види, способи, якості повноцінного читання учнів початкової школи.
Тема 29. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з літературного читання. Основні вимоги до сучасного уроку літературного читання. Типи уроків класного читання у початковій школі.
Тема 30. Уроки позакласного читання у початковій школі. Аналіз уроку.
Тема 31. Технологічність методики початкового навчання як чинник її модернізації. Поняття технологія, педагогічна технологія, вибір технологій для уроків літературного читання. Використання інформаційно- комп’ютерних під час навчання літератури молодших школярів.
Тема 32. Застосування інтерактивних технологій навчання літератури на уроках літературного читання початковій школі.
Тема 33. Організація проектної діяльності молодших школярів з літературного читання. Індивідуально-диференційоване навчання на уроках літературного читання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ
З ЛІТЕРАТУРНИМ ТВОРОМ
Тема 34. Закон триступневого сприймання художнього твору – від загального до конкретного ідо нового узагальнення первинний синтез, аналіз, вторинний синтез. Основні етапи процесу роботи над художнім твором до читання твору, під час читання, після читання твору.
Тема 35. Особливості аналізу творів різних родів і жанрів.

ІУ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем Усього Лекції Практ Лабор. СРС Конс.
І СЕМЕСТР
МОДУЛЬ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Змістовий модуль 1
Вступ. Методика навчання грамоти
Тема
1.
Тема
1. Методика навчання української мови як педагогічна наука.
3 1
2

Тема
2.
Аналіз
Державного стандарту початкової загальної освіти, чинних програм та підручників з української мови для початкової загальноосвітньої школи (1-4 класи.
4 2
2
Тема 3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з української мови.
5 1
4
Тема 4. Наукові основи методики навчання грамоти.
2 2
Тема 5. Методи навчання грамоти.
2 2
Тема
6.
Добукварний період навчання грамоти.
2 2
Тема
7.
Букварний період навчання грамоти.
6 4
2
Тема 8. Робота над видами мовленнєвої діяльності у букварний період навчання грамоти.
2 2
Тема 9. Післябукварний період навчання грамоти.
2 2
Разом за змістовим модулем 1
28
2


22
4
Змістовий модуль 2
Методика вивчення мовної теорії
Тема
10.
Методика вивчення розділу Мова і мовлення».
3 1
2

Тема
11.
Методика вивчення розділу «Текст».
22

Тема
12.
Методика вивчення розділу Речення.
5 1
2 2
Тема 13. Методика вивчення фонетики і графіки.
2 2
Тема 14. Методика вивчення
4 2
2
елементів лексикології.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка