Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара посібник до організації та проведення педагогічної практики студентів-географів
Скачати 419.28 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації09.01.2017
Розмір419.28 Kb.
  1   2

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
ПОСІБНИК
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ
2012

УДК 371.133 (076)+ 371.134
Рецензенти: докт. пед. наук, проф. Л.І. Зеленська канд. філолог. наук, доц., О.І. Переворська
Лисичарова Г.О., Ламекіна Г.О. Посібник до організації та проведення педагогічної практики студентів-географів. – Д.: РВВ ДНУ ім. Олеся Гончара,
2012. – 54 с.
Наведені програми: «Педагогічна практика» (спеціальність 7.070501 –
«Географія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст), «Виробнича
(асистентська) практика» (спеціальність 8.070501 – «Географія», освітньо- кваліфікаційний рівень – магістр); змістові модулі і рекомендації щодо їх виконання, вимоги до підготовки та проведення різних типів навчально-виховних занять та заходів в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України,
зразки оформлення методичних матеріалів педагогічної практики та список рекомендованої літератури. Видання призначене допомогти студентам на практиці
опанувати професійно-педагогічні обов’язки вчителя (викладача) географії.
Для студентів геолого-географічного факультету ДНУ, що навчаються за спеціальностями «Географія» і «Рекреаційна географія та туристично-краєзнавча робота».
Посібник до організації та проведення
педагогічної практики студентів-географів
Укладачі: доц., к. пед. н. – Г. О. Лисичарова,
доц., к. пед. н. – Г. О. Ламекіна
Рекомендовано навчально-методичною Радою геолого-географічного факультету
ДНУ ім. О. Гончара, протокол № 59 від 21.06.2011
Підписано до друку . 07. 11. Формат 60 х 90/16. Папір друкарський.
Друк плоский. Гарнітура Times New Roman.
Ум. друк. арк. 3,4. Тираж 100 пр. Зам. № .
_____________________________________________________________________
РВВ ДНУ ім. Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050.
Друкарня ДНУ ім. Олеся Гончара, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050
© Лисичарова Г.О., Ламекіна Г.О., 2012
© Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2012 2

П Е Р Е Д М О В А
Мета практики: оволодіння формами та методами організації викладання географічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах (І-ІV рівнів акредитації), закріплення системи знань в галузевих напрямках географічної науки: фізичної, суспільної,
економічної та соціальної географії тощо. Досягнення даної мети
ґрунтується на застосуванні сучасних технологій, технік та методик навчання на основі досягнень педагогічної науки (розділ дидактики), фізико-географічних, суспільно-географічних, еколого- географічних досліджень та впровадження їх результатів у навчально-виховний процес школи.
Завдання практики:
1) закріпити й розширити теоретичні знання, здобуті на заняттях в університеті, навчитися використовувати їх на практиці в навчально- виховній роботі з учнівською або студентською молоддю;
2) ознайомитися з документацією, що містить інформацію про викладання географії у навчальному закладі (навчальний план, паспорт спеціальності
тощо);
3) розширити знання про обсяг професійно-педагогічної діяльності та функціональні обов’язки вчителя географії або викладача вищого навчального закладу (І-ІV рівнів акредитації), класного керівника або куратора;
4) відвідати відкриті заняття (уроки, лекції, практичні роботи, тощо)
провідних фахівців, що здійснюють викладання географічних курсів у навчальному закладі, у кількості, зазначеній керівником практики;
5) розробити і провести навчальні заняття (урок, лекцію, практичну,
лабораторну роботу, семінар, тощо) у кількості, зазначеній керівником практики;
6) взяти участь в проведенні позакласної або позааудиторної роботи з учнівською або студентською молоддю;
7) зібрати матеріал чи здійснити апробацію власних методичних та наукових розробок за планом дипломної або магістерської роботи.
Базові дисципліни: «Основи викладання географії», «Форми організації
викладання географії», «Практикум з шкільної географії», «Зміст підручників та програм», «Методика позакласної роботи з географії», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі».
3

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
спеціальність 7.070501 – «Географія»
освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
МОДУЛЬ 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Підготовчий етап практики. Знайомство з діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів.
ТЕМА 1. Вивчення основних правил техніки безпеки під час проведення практики; знайомство з програмою практики.
ТЕМА 2. Знайомство з документацією вчителя географії (стандарт географічної освіти; методичний лист МОНУ «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 20_/20_ навчальний рік»; типові
навчальні плани; навчальні програми шкільних географічних курсів); професійно- педагогічними обов’язками вчителя географії загальноосвітнього навчального закладу та класного керівника.
ТЕМА 3. Знайомство з навчально-методичним оснащенням навчального закладу-місцем практики: методичний кабінет, шкільний кабінет географії,
календарно-тематичний план викладання географії в 6-10 класах, накази з організації навчальної роботи в школі, класні журнали.
МОДУЛЬ 2.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Пасивна педагогічна діяльність.
ТЕМА 1. Відвідування відкритих уроків та навчально-виховних заходів, що проводяться у загальноосвітній школі-місці практики (за розкладом). Оформлення педагогічних аналізів відкритих уроків у кількості, зазначеній керівником практики.
ТЕМА 2. Опрацювання навчально-методичної літератури для написання поурочних планів (за календарно-тематичним планом роботи вчителя географії) та навчально-виховних заходів, що заплановані у загальноосвітній школі-місці
практики (за розкладом).
4

МОДУЛЬ 3.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІI. Активна педагогічна діяльність.
ТЕМА 1. Проведення навчальних занять (уроків), згідно календарно- тематичного планування та розкладу занять, у кількості, зазначеній керівником практики.
ТЕМА 2. Проведення відкритого заняття (уроку) згідно календарно- тематичного планування та розкладу занять, із запрошенням керівників практики від загальноосвітнього навчального закладу та кафедри фізичної та економічної
географії ДНУ ім. О. Гончара.
ТЕМА 3. Проведення позакласного заходу згідно плану виховної роботи класного керівника учнівського колективу, за яким закріплений студент- практикант.
ТЕМА 4. Складання психолого-педагогічної характеристики на учня або учнівський колектив згідно плану психолого-педагогічних досліджень кафедри педагогіки та корекційної освіти ДНУ ім. О. Гончара.
МОДУЛЬ 4.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Оформлення звіту та захист практики.
ТЕМА 1. Подання документації психолого-педагогічних досліджень під час педагогічної практики та захист завдань з організації виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі керівникам практики від кафедри педагогіки та корекційної освіти ДНУ ім. О. Гончара.
ТЕМА 2. Оформлення щоденника педагогічної практики.
ТЕМА 3. Написання звіту за результатами педагогічної практики та самоаналіз власної педагогічної діяльності згідно плану підсумкової конференції. Захист результатів педагогічної практики на кафедрі фізичної та економічної географії
ДНУ ім. О. Гончара.
В результаті проходження виробничої (педагогічної) практики фахівець
повинен з н а т и :

Основи педагогіки та вікової психології.

Мету шкільної географії, її внесок в систему формування
5
особистості учня.

Зміст і структуру базового рівня географічної освіти (програму загальноосвітньої школи та інші типи програм), концепції змісту шкільної географії та перспективи її розвитку.

Сучасні вимоги до організації пізнавальної навчальної діяльності
учнів.

Особливості та тенденції розвитку сучасного уроку географії,
форми організації навчальної діяльності учнів на уроці.

Педагогічні технології навчання географії в загальноосвітніх закладах.

Зміст диференційованого навчання географії з урахуванням
інтересів й нахилів учнів; форми та види контролю знань й вмінь,
критерії оцінки відповідей й робіт учнів.

Зміст та методику проведення педагогічного спостереження, аналізу та самоаналізу навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах України.
Підготовлений фахівець повинен в м і т и :

Науково організовувати власну педагогічну діяльність під час підготовки та проведення уроків географії, у позакласній роботі.

Використовуючи теоретичні знання вміти аналізувати відкриті заняття вчителів-методистів, що здійснюють навчально-виховний процес у загальноосвітньому закладі-місці практики.

Здійснювати роботу з формування в учнів всіх компонентів змісту шкільної географії – знань, вмінь, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного відношення до оточення.

Формувати в учнів комплексного підходу до ознайомлення з географічними об’єктами та процесами як важливої умови їх розвитку й становлення наукового світогляду.

Поєднувати передачу учням готової інформації з організацією їх самостійної діяльності, в тому числі дослідницької, включати проблемне
6
навчання в навчальний процес. Здійснювати міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки.

Займатися самоосвітою; поповнювати свої знання.

Вести науково-дослідницьку роботу в цілях вдосконалення навчального процесу, що повинно сприяти творчому характеру діяльності
вчителя.
ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ
спеціальність 8.070501 – «Географія»
освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
МОДУЛЬ 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Асистентська практика магістрів.
ТЕМА 1. Підготовчий етап практики: вивчення основних правил техніки безпеки під час проведення практики; знайомство з програмою практики,
документацією підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі фізичної
та економічної географії (паспорт спеціальності, навчальний план); професійно- педагогічними обов’язками викладача вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації та куратора.
ТЕМА 2. Узагальнення передового педагогічного досвіду провідних фахівців, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі фізичної та економічної географії ДНУ ім. О. Гончара: відвідування та аналіз відкритих лекцій та практичних занять.
ТЕМА 3. Активна педагогічна діяльність: розробка та проведення навчального заняття (лекції, практичної, лабораторної роботи, семінару).
ТЕМА 4. Проведення організаційно-виховного заходу згідно плану виховної
роботи куратора студентського колективу, за яким закріплений студент- практикант.
ТЕМА 5. Складання психолого-педагогічної характеристики на студента або студентський колектив згідно плану психолого-педагогічних досліджень кафедри педагогіки та корекційної освіти ДНУ ім. О. Гончара.
7

ТЕМА 6. Оформлення звіту та захист результатів практики на кафедрі
фізичної та економічної географії ДНУ ім. О. Гончара: оформлення щоденника асистентської практики, аналізів відкритих занять, плану-конспекту навчального заняття, самоаналізу проведеного заняття.
В результаті проходження виробничої (асистентської) практики фахівець
повинен з н а т и :

Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні,
професійної педагогічної етики.

Законодавчу базу організації навчання у ВНЗ України, напрямки модернізації вищої освіти України за вимогами Болонського процесу.

Педагогічні технології навчання географії.

Методи та форми організації навчання у вищих навчальних закладах та їх систематику.

Стандарт вищої базової географічної освіти.

Зміст спостереження та аналізу навчального процесу у ВНЗ
України.
Підготовлений фахівець повинен в м і т и :

Використовуючи теоретичні знання вміти аналізувати відкриті лекції
та практичні заняття провідних фахівців, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі фізичної та економічної
географії.

Використовуючи сучасні досягнення педагогічної та географічної наук планувати, організовувати навчальний процес у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Використовуючи знання комп’ютерного та іншого спеціального обладнання та забезпечення вміти ефективно його використовувати у навчально-виховній роботі.

Планувати фронтальну організаційно-виховну та індивідуальну позааудиторну роботу зі студентською молоддю.
8

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ПРАКТИКИ
І. Укладання договору (у 2-х примірниках) із загальноосвітнім навчальним закладом про місце проходження педагогічної практики (для спеціалістів).
ІІ. Інструктаж за основними правилами техніки безпеки під час проведення педагогічної практики.
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ (ВИКЛАДАЧА) ГЕОГРАФІЇ
1. Загальні положення
1.1. Учителем (викладачем) географії може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом встановленої форми (дипломом бакалавра, спеціаліста або магістра).
1.2. При оформленні на роботу в навчальний заклад всі працівники повинні
пройти попередній медичний огляд; при подальшій роботі медичні огляди проводяться періодично.
1.3. З учителем (викладачем) повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний
(один раз на шість місяців).
1.4. У разі необхідності з учителем (викладачем) географії проводять позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці.
1.5. Якщо при проведенні занять з географії використовується електрообладнання
(прилади, пристрої, комп'ютери), учитель (викладач) повинен пройти відповідне навчання з електробезпеки.
1.6. Учитель (викладач) повинен дотримуватися встановленого в навчальному закладі режиму праці та відпочинку і вимагати його дотримання від учнів.
1.7. Учитель (викладач) повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.8. Учитель (викладач) повинен вміти надавати першу (долікарську) допомогу. У
разі захворювання дитини чи нещасного випадку повинен негайно викликати
9
медичного працівника.
1.9. При виконанні професійних обов'язків на вчителя (викладача) географії
можуть діяти такі шкідливі або небезпечні фактори: 1) висока психофізіологічна напруга; 2) висока концентрація уваги; 3) небезпека ураження електрострумом;
4) небезпека виникнення загорань та пожеж; 5) порушення параметрів мікроклімату,
передбачених для навчальних приміщень; 6) довготривалі статичні навантаження.
1.10. Якщо вплив шкідливих та небезпечних факторів, які діють на вчителя
(викладача) під час навчального процесу, можна зменшити за рахунок засобів
індивідуального захисту, то вони видаються згідно з типовими або галузевими нормами.
1.11. Учитель (викладач) географії зобов'язаний оперативно повідомляти керівника навчального закладу: про всі недоліки в навчальному процесі, які негативно впливають на здоров'я учнів, а також у випадку ймовірності виникнення аварійної
ситуації; про кожний нещасний випадок з учнями та співробітниками. У цьому разі
першочергові дії вчителя (викладача) мають бути спрямовані на надання першої
(долікарської) допомоги потерпілим та забезпечення безпеки учнів.
1.12. Учитель (викладач) несе персональну відповідальність за життя та здоров'я учнів під час навчального процесу.
1.13. У своїй роботі учитель (викладач) географії повинен активно пропагувати дотримання учнями вимог охорони праці, правил дорожнього руху, безпечної
поведінки в побуті та громадських місцях.
1.14. Знання і виконання вимог цієї інструкції є посадовим обов'язком учителя
(викладача) географії, а їх невиконання — порушенням трудової дисципліни, що тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком занять у навчальному приміщенні вчитель (викладач)
повинен перевірити стан меблів, обладнання, технічних засобів навчання, робочих місць учнів, їх відповідність нормам охорони праці, правилам техніки безпеки й санітарії та гігієни дітей та підлітків.
2.2. Перед допуском учнів (студентів) у приміщення для занять з географії
10
учитель (викладач) повинен перевірити справність електричних вимикачів і розеток, а також виключити наявність оголених контактів дротів електромереж.
2.3. При необхідності використання учнями (студентами) на уроках географії
обладнання, пристроїв, учитель (викладач) повинен перевірити їх справність,
наявність захисних засобів, відсутність травмонебезпечних факторів.
2.4. На початку навчального року, а також перед початком занять за новою темою в курсі географії вчитель (викладач) зобов'язаний провести з учнями (студентами)
інструктаж (з безпеки життєдіяльності, охорони праці).
2.5. Учитель (викладач) зобов'язаний ознайомити учнів з правилами безпечної
експлуатації обладнання, інструментів, пристроїв, які використовуються в навчальному процесі.
2.6. При встановленні порушень вимог охорони праці в приміщенні для занять,
учитель (викладач) не повинен розпочинати чи продовжувати роботу з учнями
(студентами) до усунення недоліків, які загрожують їхньому життю та здоров'ю.
2.7. Учитель (викладач) зобов'язаний повідомити керівника або відповідальну посадову особу навчального закладу про причини відміни занять у кабінеті.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Учитель (викладач) контролює обстановку під час занять з географії та забезпечує безпечне проведення навчального процесу.
3.2. Під час занять з географії у навчальному кабінеті виконується тільки та робота, яка передбачена розкладом і планом занять.
3.3. Учителю (викладачеві) під час занять забороняється виконувати будь-які
види ремонтних робіт на робочому місці учня чи в приміщенні. Ремонт виконується спеціально підготовленим персоналом закладу (електромонтером, слюсарем,
електромеханіком).
3.4. Якщо під час занять раптово погіршився стан здоров'я одного з учнів
(студентів) або вчителя (викладача), мають бути прийняті екстрені заходи: 1) при погіршенні стану здоров'я учня (запаморочення, втрата свідомості, кровотеча з носа і
т. ін.) учитель надає йому необхідну першу (долікарську) допомогу та викликає
медичного працівника; 2) при погіршенні стану здоров'я учителя учні повідомляють
11
про це керівника закладу. Керівник надає допомогу хворому та вживає заходів щодо продовження занять з учнями (студентами).
3.5. Учителю (викладачеві) забороняється залишати учнів (студентів), з якими він проводить заняття, екскурсії тощо, без нагляду.
3.6. Учитель (викладач) повинен вживати заходи дисциплінарного впливу до учнів, які свідомо порушують правила безпечної поведінки під час занять з географії.
3.7. Учитель (викладач) зобов'язаний повідомляти керівника закладу про всі
недоліки в забезпеченні охорони праці, які знижують рівень безпеки життєдіяльності
людини (норми освітленості, травмонебезпеки обладнання, інструментів тощо).
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи вчитель (викладач) географії зобов'язаний:
– привести в порядок робоче місце;
– прибрати в установлені місця наочні посібники, журнал, зошити, інструменти,
інші матеріали;
– закрити вікна, кватирки, вимкнути світло та електрообладнання;
– повідомити керівника навчального закладу про виявлені порушення з охорони праці.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі виникнення аварійної ситуації учитель (викладач) географії повинен:
негайно повідомити керівника навчального закладу або представника адміністрації
про виникнення аварійної ситуації, її місцезнаходження; діяти чітко, без метушні,
запобігати проявам паніки серед учнів та співробітників; евакуювати учнів із приміщення швидко, без паніки по шляхах евакуації; дотримуватися при пожежі
інструкції з пожежної безпеки для навчального закладу; надавати першу (долікарську)
допомогу потерпілим в аварійній ситуації.
ІІІ. Установча конференція проведення педагогічної практики.
1. Оформлення та ведення «Щоденника педагогічної практики».
2. Вимоги до проведення пасивного етапу практики.
12

3. Зміст і особливості проходження активного етапу практики.
4. Консультація з проведення психолого-педагогічного блоку завдань педагогічної
практики від викладача кафедри педагогіки та корекційної освіти.
5. Звітна документація педагогічної практики.
13

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
ЩОДЕННИК
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (для спеціалістів)
ВИРОБНИЧОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ (для магістрів)
Студента
(П. І. П-б.)
Групи _______________
Керівник практики:
(П. І. П-б.)
20… рік
14

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. Назва навчального закладу: ____________________________________________
______________________________________________________________________
2. Адреса навчального закладу ____________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________
3. Керівники практики від навчального закладу:
Директор _________________________________________________________
Вчитель географії _________________________________________________
4. Розклад дзвінків:
5. Розклад уроків географії:
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
15

ПЛАН – КАЛЕНДАР ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (для спеціалістів)

п/п
Зміст робіт
Тижні практики
I
II
III IV
1
Установча конференція з педагогічної практики. Інструктаж з техніки безпеки під час педагогічної практики
+
2 Знайомство з планом-календарем програми практики
+
3
Бесіда з керівництвом навчального закладу, класним керівником вчителями
+
4
Прикріплення до класу, знайомство з кабінетом географії.
Проведення класної години для знайомства з учнями
+
5
Знайомство з документацією вчителя географії, професійно- педагогічними обов’язками вчителя географії навчального закладу та класного керівника
+
6
Знайомство з класом й документацією планування вчителя географії й класного керівника
+
7
Відвідування відкритих уроків, що проводяться вчителями в навчальному закладі
+
+
8
Підготовка документації навчального планування (план виховної
роботи; тематичний план уроків географії; план колективної
творчої діяльності; індивідуальний план роботи)
+
+
9
Затвердження вчителем географії або методистом планів навчально- виховної роботи під час педагогічної практики
+
10 Участь в проведенні уроків в якості помічника вчителя географії
+
+
11 Оформлення щоденника практики
+
+
+
+
12 Складення та затвердження конспектів уроків
+
+
+
13 Проведення уроків з географії
+
+
+
14 Аналіз уроків учителем географії й методистом, самоаналіз
+
+
+
15 Проведення залікового відкритого уроку
+
16 Участь в роботі із класного керівництва
+
+
+
+
17 Аналіз уроків інших студентів-практикантів
+
+
18 Проведення позакласної роботи з географії, її аналіз за планом
19
Виконання завдання кафедри педагогіки та корекційної освіти
(психолого-педагогічна характеристика учня або учнівського колективу)
+
+
+
20
Підготовка звітної документації й захист результатів педагогічної
практики
+
16

ПЛАН – КАЛЕНДАР АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ (для магістрів)

п/п
Зміст робіт
Тиждень практики
І
1
Установча конференція з виробничої (асистентської) практики.
Інструктаж з техніки безпеки під час практики
+
2 Знайомство з планом-календарем програми практики
+
3
Бесіда з керівництвом факультету та кафедри навчального закладу,
куратором, викладачами
+
4
Прикріплення до академічної групи, знайомство з навчальними аудиторіями географії. Проведення організаційно-виховної години для знайомства зі студентами
+
5
Знайомство з документацією підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі (паспорт спеціальності, навчальний план);
професійно-педагогічними обов’язками викладача вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації та куратора академічної групи
+
6
Відвідування відкритих занять, що проводяться викладачами вищого навчального закладу
+
7
Підготовка документації навчального планування (план виховної
роботи; тематичний план занять географії; план колективної
творчої діяльності; індивідуальний план роботи)
+
8
Затвердження викладачем кафедри або методистом планів навчально- виховної роботи під час асистентської практики
+
9
Участь в проведенні занять з географічних дисциплін в якості
помічника викладача
+
10 Оформлення щоденника практики
+
11 Складення та затвердження планів-конспектів навчальних занять
+
12 Проведення залікового відкритого заняття
+
13
Аналіз проведеного навчального заняття викладачем кафедри й методистом, самоаналіз
+
14 Аналіз навчальних занять інших магістрів-практикантів
+
15
Участь в роботі із керівництва студентською академічною групою
(кураторства)
+
16 Проведення організаційно-виховної роботи з географії, її аналіз за планом
17 Написання методичного розділу за темою магістерського дослідження
+
18
Виконання завдання кафедри педагогіки та корекційної освіти
(психолого-педагогічна характеристика студента або студентського колективу)
+
19
Підготовка звітної документації й захист результатів виробничої
(асистентської) практики
+
17

ПАСИВНИЙ ЕТАП ПРАКТИКИ
І. Відвідування відкритих уроків (занять) та навчально-виховних
(організаційно-виховних) заходів, що проводяться у навчальному закладі – місці
практики (за розкладом).
ІІ. Оформлення педагогічних аналізів відкритих уроків у кількості,
зазначеній керівником практики.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ
(ВИКЛАДАЧА) ГЕОГРАФІЇ
І. Навчально-виховна робота з географії
1. Підготовка вчителя (викладача) до уроку:
1) знання та використання вчителем (викладачем) вимог удосконалених програм,
інших нормативних документів та інструкційно-методичних рекомендацій з питань викладання предмета географії;
2) визначення вчителем (викладачем) мети уроку (заняття) та його завдань, вибір відповідно до цього структури уроку (заняття), його типу, форм і методів роботи.
Підготовка дидактичних, наочних посібників, ТЗН.
2. Науково-методичний рівень викладання:
1) глибина розкриття вчителем змісту програмного матеріалу;
2) науковість і доступність викладання навчального матеріалу;
3) забезпечення чіткого виділення та пояснення основних понять;
4) ефективність використання вчителем методів і прийомів, наочності, ТЗН;
5) форми та методи роботи вчителя з відстаючими та здібними учнями;
6) робота вчителя (викладача) з розвитку логічного мислення, пізнавального
інтересу, розумової діяльності;
7) забезпечення єдності процесу навчання, виховання, розвитку;
8) здійснення зв'язку теорії із практикою, профорієнтаційна спрямованість.
3. Організація самостійної роботи учня (студента):
1) вироблення навичок навчальної діяльності;
2) організація роботи з навчальними матеріалами (підручник, довідники, таблиці);
3) система самостійних, контрольних, практичних робіт, ступіть їх складності;
18

4) співвідношення за складністю й обсягом домашніх і класних робіт.
4. Організація повторення навчального матеріалу.
5. Індивідуальна робота з учнями (студентами).
6. Додержання техніки безпеки та санітарно-гігієнічного режиму на уроках
(заняттях).
7. Систематичність та об'єктивність оцінювання знань учнів (студентів).
ІІ. Результативність навчання географії
1. Стан виконання навчальних програм.
2. Рівень навчальних досягнень учнів (студентів):
1) об'єктивність оцінок за результатами директорських (ректорських)
контрольних, практичних (лабораторних) робіт чи усного опитування (семінарів);
2) рівень засвоєння навчального матеріалу, оволодіння теоретичним матеріалом;
3) уміння застосовувати теоретичні знання на практиці;
4) ступінь розвитку мислення учнів (студентів);
5) сформованість навичок роботи учнів (студентів) із підручником, таблицями,
довідниками;
6) сформованість навичок навчальної діяльності учнів (студентів);
7) специфічні вміння й навички відповідно до предмета географії.
ІІІ. Навчально-матеріальна база викладання географії
1. Наявність кабінету (лабораторії) географії та ступінь його забезпеченості
навчальним обладнанням.
2. Наявність, зберігання та використання наочності, ТЗН.
3. Додержання техніки безпеки.
4. Управління й контроль.
ІV. Позакласна (позааудиторна) робота з географії
1. Форми позакласної (позааудиторної) роботи з предмета.
2. Залучення школярів (студентів) до позакласної (позааудиторної) роботи.
3. Наступність класної (аудиторної) та позакласної (позааудиторної) роботи.
19

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ (ВИКЛАДАЧА) ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ
Вчитель (викладач)_________________________ Предмет _______________________________
Клас (курс) _______________________________ Дата ___________________________________
Тема уроку (заняття)_______________________________________________________________
Мета уроку (заняття):
Освітня: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Розвивальна: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Виховна: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тип уроку (заняття):_______________________________________________________________
Мета відвідування уроку (заняття): спостереження та аналіз методичних особливостей проведення уроків (занять) географії в навчальному закладі.
В класі (аудиторії) присутні _____________________ учнів (студентів)
Спостереження за ходом уроку (заняття)
Етапи уроку
(заняття)
Робота вчителя (викладача) на уроці
(занятті)
Робота учнів (студентів) на уроці
(занятті)
Спостереження та аналіз уроку (заняття) складений
___________ (________________)
Підпис Прізвище, ініціали
20

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УРОКУ (ЗАНЯТТЯ)
Ро бо та в
чи те ля
(
ви кл ад ач а)
н а ур оц
і (
за ня тт
і)
Робоче місце вчителя (викладача)
Ро бо та у
чн
ів
(
ст уд ен ті
в) Стійкість уваги
Дотримання сан.-гігієнічних вимог
Робоче місце учня (студента)
Постановка мети уроку (заняття)
Готовність до уроку (заняття)
Види контролю
Активність учнів (студентів) на уроці
(занятті)
Творчі завдання
Самостійна робота учнів (студентів)
Дисципліна на уроці (занятті)
Рівень компетентності оцінювання
Ступінь засвоєння матеріалу
Активізація пізнавальної
діяльності
О
ці
нк а ді
ял ьн ос ті
в чи те ля
(
ви кл ад ач а)
Види діяльності
В(4) Д(3) С(2) Н(1)
Виклади нового матеріалу
Підготовка до уроку
(заняття)
Наступність
Організація роботи класу (курсу)
Доступність
Методика перевірки знань
Науковість
Теоретичний рівень викладання
Наявність пізнавально-творчих знань
Використання ТЗН
Міжпредметні зв’язки
Диференційний підхід
Підбиття підсумків уроку (заняття)
Методична майстерність
Домашнє завдання: інструктаж
Результативність уроку
(заняття)
Диференціація
Усього
Раціональне використання часу
Категорія
Вис. Дост. Сер. Поч.
Педагогічний такт
О
бс яг з
на нь Критерії оцінювання
Впровадження інноваційних технологій
Критерії оцінювання
Поурочний план
Форма контролю
Самоаналіз уроку (заняття)
Усна
Письмова
Інші види
Рівень знань учнів
(студентів)
Усього
В(4) – вчитель (викладач) використовує нестандартні, творчі прийоми, які дають позитивний результат
Д(3) – вчитель (викладач) володіє стандартними прийомами, елементами творчості
С(2) – вчитель (викладач) володіє стандартними прийомами, відпрацьованими повною мірою
Н(1) – вчитель (викладач) формально підходить до роботи
Пропозиції:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Спостереження та аналіз уроку (заняття) складений
___________ (________________)
21

Підпис Прізвище, ініціали
22

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДКРИТОГО УРОКУ (ЗАНЯТТЯ) ГЕОГРАФІЇ
Дата ____________ Школа ________________________ Клас (курс) _______________
Вчитель (викладач) _________________________________________________________
Тема уроку(заняття) _______________________________________________________
ДОТРИМАНО ПРИНЦИПІВ
НАВЧАННЯ:

Науковість;

Доступність;

Наочність;

Проблемність;

Самостійність і активність учнів;

Систематичність і
послідовність;

Врахування
індивідуальних особливостей учнів;

Диференціація;

Інтеграція;

Свідомість, стійкість засвоєння знань, умінь та навичок учнів;

Зв'язок навчання з життям;

Єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання
РЕАЛІЗОВАНО МЕТОДИ
НАВЧАННЯ:
Загальні:

Монологічний;

Демонстративний;

Діалогічний;

Евристичний;

Пошуковий;

Алгоритмічний;

Програмовий
Методи викладання:

Інформативно- повідомлюючий;

Пояснювальний;

Стимулюючий;

Спонукаючий;

Інструктивний
Методи навчання:

Виконавський;

Реконструктивний;

Частково- пошуковий;

Пошуковий;

Творчий.
ВИКОРИСТАНО ЗАСОБИ
НАВЧАННЯ:

Об’єкти навколишнього середовища;

Таблиці;

Картки;

Ілюстрації;

ТЗН;

Книги, підручники;

Записи на дошці;

Інше:
_________________
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ:

Фронтальна;

Групова;

Індивідуальна.
ФОРМИ ВИКОНАННЯ
ВИДІВ РОБІТ:

Усно;

Письмово;

З місця;

Біля дошки.
ЗОВНІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ
УРОКУ (ЗАНЯТТЯ)

Своєчасний початок і кінець уроку
(заняття);

Раціональна організація робочого місця учня (студента) та вчителя
(викладача);

Своєчасність записів домашнього завдання;

Своєчасність виставлення оцінок
КІЛЬКІСТЬ ОПИТАНИХ УЧНІВ
(СТУДЕНТІВ)
ДОТРИМАННЯ
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ
НОРМ:

стан класу: підлоги,
парт,
дошки;

естетичне оформлення;

вологе прибирання;

освітлення;
23


температурний режим;

провітрюваність класу;

зовнішній вигляд учнів (студентів);

емоційно- психологічний стан:
учителя
(викладача)
учнів (студентів)
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Мотивація навчання;

Реалізація запланованого матеріалу;

Логічність і послідовність викладу;

Оптимальність структури уроку (заняття);
Продовження таблиці аналізу заняття

Раціональність використання методів, засобів навчання;

Мовна культура учнів (студентів), учителя
(викладача);

Результативність уроку (занять);
Дисципліна учнів (студентів).
ТИП УРОКУ (ЗАНЯТТЯ):

Подачі нового матеріалу;

Закріплення знань, умінь, навичок;

Перевірки знань, умінь, навичок;

Комбінований.
КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ
АНАЛІЗ НАВЧАННЯ:
Всього учнів (студентів) –
% якості ____
% успішності _____
Спостереження та аналіз уроку (заняття) складений
___________ (________________)
Підпис Прізвище, ініціали
АКТИВНИЙ ЕТАП ПРАКТИКИ
І. Проведення навчальних занять (уроків), згідно календарно-тематичного планування та розкладу занять, у кількості, зазначеній керівником практики.
ІІ. Проведення відкритого заняття (уроку) згідно календарно-тематичного планування та розкладу занять.
ТИПИ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ
Всі уроки у загальноосвітніх закладах розподіляються на 2 групи:
1.Спеціалізовані:
а) урок засвоєння нових знань;
б) урок засвоєння вмінь та навичок;
в) урок застосування знань, вмінь та навичок;
24
г) урок узагальнення та систематизації знань;
д) контролю та корекції знань, вмінь та навичок.
2. Комбіновані.
25

Таблиця 1
Структура різних типів уроків географії
Урок засвоєння нових знань
Урок застосування знань, вмінь та
навичок
1. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знаний учнів
2. Мотивація навчальної діяльності учнів
3. Повідомлення теми, мети і задач уроку
4. Сприйняття та первинне усвідомлення учнями нового матеріалу
5. Усвідомлення об’єктивних зв’язків та відносин у матеріалі, що вивчається,
розкриття внутрішньої сутності явищ,
що вивчаються
6. Узагальнення та систематизації знань
7. Підведення підсумків уроку
8. Повідомлення домашнього завдання
1. Актуалізація опорних знань, вмінь та навичок, необхідних учням для успішного виконання практичних завдань
2. Мотивація навчальної діяльності учнів
3. Повідомлення теми, мети і задач уроку
4. Усвідомлення змісту та послідовності
застосування практичних дій
5. Самостійне виконання учнями завдання під контролем та за допомогою учителя
6. Узагальнення та систематизації
результатів роботи
7. Звіт учнів про способи й результати виконання роботи та теоретичне обґрунтування отриманих результатів
8. Підведення підсумків уроку
9. Повідомлення домашнього завдання
Урок узагальнення та систематизації
знань
Урок контролю та корекції знань,
вмінь та навичок
1. Мотивація навчальної діяльності учнів
2. Повідомлення теми, мети і задач уроку
3. Узагальнення окремих фактів, подій,
явищ
4. Повторення та узагальнення понять й засвоєння відповідної до них системи знань
5. Повторення та систематизації
основних теоретичних положень й провідних ідей науки
6. Підведення підсумків уроку
7. Повідомлення домашнього завдання
1. Мотивація навчальної діяльності учнів
2. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу та уміння розкривати елементарні зовнішні зв’язки в предметах и явищах
3. Перевірка знання учнями основних понять та уміння самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи та приклади
4. Перевірка глибини осмислення учнями знань та ступеню їх узагальнення
5. Застосування знань учнями в стандартних умовах
6. Застосування знань учнями в нестандартних (змінених) умовах
7. Збір виконаних завдань, їх перевірка,
аналіз та оцінка
8. Підведення підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання
26

ВИМОГИ ДО УРОКУ. ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ
I. До змісту уроку:
1. Єдність уроку в дидактичному, логічному та психологічному відношенні.
2. Чітка постановка цілей уроку.
3. Оптимальний вибір методів навчання.
4. Відокремлення головного та другорядного.
5. Екологічна та економічна спрямованість навчання та виховання.
6. Зв’язок між змістом уроку та життєвим досвідом учнів.
7. Профільна направленість уроку.
II. До методів навчання та організації уроку:
1. Комплексне рішення задач навчання, виховання та розвитку школярів з урахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей.
2. Науковість та доступність навчання.
3. Активізація пізнавальної діяльності учнів й розвиток їх самостійності в надбанні та застосування знань, умінь та навичок.
4. Наочність в навчання, в якій особливу роль відіграє краєзнавчий підхід до навчання.
5. Забезпечення диференційного підходу, як необхідної умови для розвитку особистості учня.
6. Систематичне здійснення повторення та закріплення знань, умінь та навичок.
7. Систематичний поетапний контроль за якістю знань, умінь та навичок.
ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ УРОКУ
Мета уроку:
1. Які знання, вміння та навички повинні бути повідомлені та засвоєні на уроці?
2. Який виховний ефект повинен мати урок, програмний матеріал?
3. Які вміння та навички будуть засвоєні на уроці?
27

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ
І. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знаний учнів
1. Парне взаємоопитування.
2. Монологічна відповідь учня.
3. Рецензування відповіді учня (колективно й індивідуально).
4. Письмове відтворення домашнього завдання.
5. Робота з диференційним дидактичним матеріалом (за рівнями).
6. Диктофонне (тихе) опитування.
7. Слухання відповіді учня.
8. Написання географічних диктантів (різноманітних).
9. Подача сигналу оцінки самоконтролю.
10. Контроль за дорученням (керівник групи, учитель).
11. Прес-конференція учня.
12. Опитування за алгоритмом.
13. Захист творчої персональної роботи.
14. Тестування.
15. Відтворення події за малюнком.
16. Вікторина «Щасливий випадок».
17. Відтворення «шаталівського» опорного конспекту.
18. Відтворення домашнього завдання за зразком «Поля чудес».
19. Відповіді спонтанного дуету.
20. Перегляд теле-, кінопередачі з наступним опрацюванням.
21. Опитування «ланцюжком».
22. Опрацювання додаткової літератури.
23. Опрацювання картографічних матеріалів.
24. Доповнення з місця.
25. Розв'язування географічних задач.
26. Розв'язування задач «Хто скільки може».
27. П'ятихвилинка відкритих повідомлень.
28. Робота з помилками, допущеними вчителем спеціально.
29. П'ятихвилинка новин.
30. Гра «Чорний ящик».
31. Дуель учитель-учень.
32. Відповідь самому собі із самооцінкою.
33. Розв'язування шарад, кросвордів, ребусів тощо з домашнього завдання.
34. Аналіз приладу, який учень бачить уперше.
35. Захист виготовленого приладу.
36. П'ятихвилинки «Це я повинен знати напам'ять».
37. Самозвіт «Я знаю, я вмію».
38. Мнемічна відповідь за принципом гри «День-ніч».
39. Опитування за принципом гри «Слабка ланка».
40. Опитування за принципом гри «Поле чудес».
41. Опитування за принципом гри «Колесо фортуни».
42. Учень у ролі вчителя.
28

ІІ. Первинне засвоєння знань
1. Слухання вчителя.
2. Слухання й конспектування почутого.
3. Слухання та складання плану почутого.
4. Слухання та складання тез почутого.
5. Слухання та складання тестів за почутим.
6. Слухання та складання контурної карти за почутим.
7. Слухання та складання «шаталівського» опорного конспекту.
8. Слухання й запис того, чого нема в підручнику.
9. Слухання й запис того, чого нема в розповіді вчителя.
10. Читання тексту підручника.
11. Читання тексту та складання плану.
12. Читання тексту й написання структурного конспекту.
13. Читання тексту й написання «шаталівського» опорного конспекту.
14. Читання з виписками.
15. Читання та складання тез прочитаного.
16. Читання й запис анотації.
17. Читання й рецензування тексту.
18. Читання та складання заголовків до тексту.
19. Читання та складання тестів.
20. Захист творчої роботи з нового матеріалу.
21. Розказування нового матеріалу.
22. Участь в евристичній бесіді при поясненні.
23. Розгляд ілюстрації в підручнику.
24. Перегляд та опрацювання теле-, кінострічки, електронної презентації.
25. Робота з додатковою літературою.
26. Ротота з картографічними матеріалами.
27. Доповнення до розповіді вчителя.
28. Відкриті повідомлення учнів за темою уроку.
29. Взаємоперевірка записаного.
30. Проговорення почутого від учителя.
31. Постановка запитань учителю.
32. Самостійний аналіз побаченого приладу.
33. Запис у словник нового з уроку.
ІІІ. Засвоєння нового матеріалу. Закріплення
1. Читання параграфа підручника після пояснення вчителя.
2. Зробити виписки.
3. Скласти план.
4. Законспектувати.
5. Скласти «шаталівський» опорний конспект.
6. Написати рецензію.
7. Написати анотацію.
8. Письмові відповіді на запитання підручника.
29

9. Усні відповіді на запитання підручника.
10. Письмові відповіді на запитання вчителя.
11. Усні та письмові відповіді на запитання вчителя.
12. Складання схем, діаграм, порівняльних таблиць тощо.
13. Заповнення контурної карти.
14. Розв'язування географічних задач, вправ.
15. Складання власних задач, вправ та їх розв'язування.
16. Взаємопарне опитування.
17. Самовідповідь із вивченого на уроці.
18. Робота з рівневим дидактичним матеріалом.
19. Робота з додатковою літературою.
20. Письмове відтворення почутого на уроці.
21. Короткострокова самостійна робота.
22. Проведення диктанту з перфокартами.
23. Підготовка тестів.
24. Відтворення розповіді вчителя.
25. Складання алгоритму відповіді.
26. Складання програмних завдань.
27. Проведення «розумової» атаки.
28. Малювання вивченого матеріалу.
29. Відповідь біля карти.
30. Словникова робота («Сенкан»).
31. Відповідь спонтанного дуету.
32. Опитування «ланцюжком».
33. Запитання учнів до вчителя. Слухання вчителя.
ІV. Повідомлення домашнього завдання
1. Запис домашнього завдання у щоденник.
2. Слухання методичних порад учителя.
3. Вибір рівневого завдання.
4. Читання тексту домашнього завдання.
5. Виконання домашнього завдання у класі.
6. Запитання до вчителя за домашнім завданням.
7. Відмітка (через закладку в підручнику) домашнього завдання.
8. Голосне відтворення домашнього завдання.
9. Розгляд ілюстрацій до домашнього завдання.
10. Вимоги до запису домашнього завдання (слухання).
11. Показ позитивних зразків виконання домашнього завдання.
12. Слухання «Як працювати з текстом».
13. Показ додаткової літератури.
30

ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
І. Лекції по формі організації (за Н. В. Бордовською, А. А. Реан):
1. Інформаційна лекція.
2. Проблемна лекція.
3. Лекція-візуалізація.
4. Лекція-вдвох.
5. Лекція із заздалегідь запланованими помилками.
6. Лекція-прес-конференція.
7. Лекція-дискусія.
8. Лекція-бесіда.
9. Лекція із застосуванням зворотнього зв’язку.
10.Лекція з опорним конспектуванням.
ІІ. Семінар (за A.M. Алексюком)
1.Семінар запитань і відповідей.
2.Семінар — розгорнута бесіда: передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань.
3.Семінар — колективне читання: студенти зачитують тексти, коментуючи
їх зміст з позицій розвитку сучасної науки.
4.Семінар, що передбачає усні відповіді студентів з наступним їх обговоренням.
5.Семінар-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно готуються до дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті.
6.Семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів студентів.
7.Семінар-конференція: студенти завчасно готують доповіді, виступають з ними, відповідають на запитання своїх колег.
8.Семінар — теоретична конференція: проводиться зі студентами кількох груп курсу на основі вивчення об’ємного розділу чи цілої дисципліни.
9.Семінар — вирішення проблемних завдань: проводиться на основі
створення проблемних ситуацій, виділення проблемних завдань і праці над їх розв’язанням.
10.Семінар — прес-конференція: кілька студентів готують повідомлення з вузлових питань, а всі учасники включаються в їх обговорення.
11.Семінар — "мозковий штурм"
31

Таблиця 2
ПРОВЕДЕНІ УРОКИ (ЗАНЯТТЯ) З ГЕОГРАФІЧНИХ КУРСІВ
за період педагогічної практики

п/п
Навчальний курс, тема уроку
(заняття)
Дата проведення
Оцінка Підпис учителя,
методиста
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
32

КОНСПЕКТ УРОКУ (ЗАНЯТТЯ) З ГЕОГРАФІЧНИХ КУРСІВ*
Клас (курс) ____________________ Предмет _________________________________________
Тема уроку (заняття)_______________________________________________________________
Мета уроку (заняття):
Освітня: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Розвивальна: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Виховна: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тип уроку (заняття):_______________________________________________________________
Обладнання: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Використана література у підготовці до уроку (заняття): __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Рекомендована література для учнів (студентів): ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
СТРУКТУРА УРОКУ (ЗАНЯТТЯ)
Структурні елементи уроку (заняття), час
Діяльність вчителя (викладача)
Прогнозована діяльність учнів (студентів)
* Конспект повинен бути готовий за 2-3 дні до проведення уроку (заняття) та ухвалений вчителем (викладачем), що викладає даний предмет у навчальному закладі, де проходить педагогічна практика.
33

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ УРОКУ (ЗАНЯТТЯ)
1. На скільки витримані вимоги діючої навчальної програми і яке місце займає урок (заняття) в темі, що вивчається в даній дисципліні?
2. На які особливості й можливості учнів (студентів) спирався вчитель
(викладач) при підготовці до уроку (заняття)?
3. Формування загальних й конкретних задач уроку – чому обраний саме такий тип уроку?
4. Обґрунтування вибору навчального матеріалу – що було головне на уроці
(занятті)?
5. Обґрунтування вибору методів навчання під час уроку (заняття)?
6. Яким чином реалізовувався індивідуальний підхід до учня (студента)?
7. Які були умови під час навченого процесу?
8. Яким чином розподілявся навчальний час?
9. Чому не вдалося вкластися в час, або чому залишився вільний час?
10. Що вдалося й що не вдалося виконати (вказати причини)?
11. Чи задоволений вчитель (викладач) роботою власною й учнів (студентів)?
ПОЗАКЛАСНА РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ
Зміст виховання — це система морально-духовних, інтелектуальних,
трудових, фізичних та естетичних якостей, переконань, умінь і навичок, які
спрямовані на досягнення основної мети виховання — формування всебічно і
гармонійно розвиненої особистості.
Головна мета національного виховання, — зазначено в Державній національній програмі «Освіта», — набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої
культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави,
розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної,
правової, трудової, екологічної культури.
34

Програма виховання містить такі змістові компоненти:
— формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу,
бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
— забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки- матері, культури та історії рідного народу;
— формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
— прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
— виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;
— утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості,
патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей;
— формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
— забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров’я;
— виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної
символіки;
— формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи,
правами людини та її громадянською відповідальністю;
— забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості
особистості;
— формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;
— розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх реалізації;
— формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин.
Види класної позаурочної роботи:
 ведення загального класного календаря природи з використанням записів,
сюжетних і фрагментарних малюнки, умовних позначень тощо;
35

 цілеспрямоване спостереження за змінами в живій і неживій природі.
Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні
дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів класу. Позакласна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності,
нахили, розширювати кругозір з географії, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу.
Географія, як навчальний предмет, має великі можливості для проведення позакласної роботи, оскільки її зміст тісно пов’язаний з навколишнім світом, з господарською діяльністю людини, з міжнародними та внутрідержавними подіями.
Основні форми позакласної роботи з географії та методика їх проведення
 складання анотацій, рефератів, доповідей за допомогою додаткової науково- популярної географічної літератури, періодичної преси, державних документів;
 закріплення дослідницьких методів географічної науки на екскурсіях і в походах: спостерігати, збирати та оформляти колекції гірських порід і
мінералів, графічно відображати статистичні дані і т. д., складати плани і
карти схеми походів, орієнтуватися на карті;
 підготовка і проведення конкурсів, вікторин, заочних подорожей, брейн- рингів, ранків, вечорів, зустрічей і т.д.
Позакласна робота з географії вирізняється різноманітністю форм: гуртки,
позакласні читання, географічні конференції, ранки і вечори, конкурси, вікторини,
екскурсії, походи, олімпіади, випуск рукописних видань (газет, альбомів,
календарів знаменних дат і т. п.)
За способом організації діяльності учні у дидактико-методичній літературі
розрізняють індивідуальну, групову та масову позакласну роботу.
36

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
КОЛЕКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧНІВСЬКОГО
(СТУДЕНТСЬКОГО) КОЛЕКТИВУ*
Тема: ____________________________________________________________.
Дата проведення: __________________________________________________
Мета: 1) пізнавальна – _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) виховна – _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3) розвиваюча – ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Форма проведення: _________________________________________________
Обладнання: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підготовчий етап заходу
1. Розробка плану-конспекту виховного заходу.
2. Підготовка обладнання, наочності, оформлення помешкання (за необхідністю).
3. Підготовка учнів (студентів) до виховного заходу.
4. Інструктаж з техніки безпеки (за необхідністю).
Хід заходу

п/п
Зміст діяльності
Термін виконання
Відповідальний
Методичні
вказівки
* Конспект повинен бути готовий за 2-3 дні до проведення виховного заходу та ухвалений класним керівником (куратором), що здійснює керівництво учнівським (студентським) у навчальному закладі, де проходить педагогічна практика.
37

Психолого-педагогічна характеристика учня (студента)
Параметри характеристики
Характеристика
1 2
І Загальні відомості
Прізвище, ім’я
Вік
Клас (група)
Загальний фізичний розвиток
Стан здоров’я
Умови життя в родині
Навчальна діяльність
Успішність
Загальний розумовий розвиток
Розвиток мови
Здатність до навчання
Старанність у навчальній роботі
Цікавість до занять
Уміння вчитися
ІІІ Праця
Ставлення до праці
Трудові навички і вміння
Організованість, дисциплінованість
Тривалість трудових зусиль
Улюблені види праці
IV Суспільна діяльність і активність
Ставлення до громадського життя
Цікавість до громадського життя країни
Суспільні обов’язки
V Спрямованість особистості
Особиста спрямованість
Характеристика усвідомлених мотивів
Погляди і переконання
Єдність знань і поведінки
Прагнення, наміри, мрії, ідеали студентки
VI Здібності
Загальні і спеціальні
Найбільш видатні здібності
VII Особливості характеру та темпераменту
Риси характеру
Особливості темпераменту
Переважаючий настрій
VIII Взаємини з колективом і ставлення до навчального закладу
Місце в колективі
Ставлення до товаришів
Місце в колективі і ставлення до нього
Ставлення до навчального закладу
Ставлення до педагогічного колективу
38

Продовження характеристики
1 2
ІХ Дисциплінованість
Загальна характеристика поведінки
Дотримання навчального режиму
Виконання вимог
Загальні висновки
ОРІЄНТОВНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ КЛАСНОГО (СТУДЕНТСЬКОГО)
КОЛЕКТИВУ Й СКЛАДАННЯ ЙОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Загальні відомості про класний (студентський) колектив й історію
його формування (кількість учнів – статевий, віковий склад, чи були злиття з
іншими колективами, зміна класних керівників (кураторів) тощо).
2. Керівництво й організація класу (курсу):
а) організуюча ланка класу (курсу), її актив; староста та його робота;
характеристика активістів (комунікабельність, ініціативність, самостійність,
вимогливість до себе та інших, авторитет серед товаришів та його основа,
організаторські здібності, піклування про окремих товаришів, ставлення до суспільної думки);
б) наявність в колективі неофіційних «ватажків», характер їхнього впливу на клас (курс) й причини, відношення до них активу класу (курсу), наявність в класі
(на курсі) «пригноблюваних» учнів (студентів) і причини, можливі шляхи змінення такого відношення до них;
в) взаємостосунки всередині колективу, ступінь згуртованості, ціннісно- орієнтаційна єдність класу (курсу), прояв взаємної вимогливості, чутливості,
дружнього піклування, взаємодопомоги й поваги; наявність чи відсутність угруповань, їхня внутрішнє підґрунтя й ступінь зацікавленості у спільних справах класу (курсу), критика й самокритика в колективі; особливості взаємовідносин за
39
статтю, товариство й дружба поміж окремих членів колективу, їхня внутрішня основа; «емоційне благополуччя» окремих учнів (студентів);
г) особистість класного керівника (куратора), його авторитет серед учнів
(студентів), впливовість на клас (курс): освіченість, загальна культура,
організаторські здібності, знання психології учнів (студентів), їхніх інтересів тощо; відношення до нього класного (студентського) колективу.
3. Зміст й характер колективної діяльності:
а) навчальна діяльність: загальна характеристика успішності навчання й дисципліни, боротьба класу (курсу) за високу успішність; наявність контролю за оцінками окремого учня (студента), вимоги до них класного керівника (куратора),
активу класу (курсу) й всього колективу; взаємодопомога та форми її організації;
дисципліна класу (курсу) в навчальній діяльності, негативні моменти в навчальній роботі (користування шпаргалками, підказки, списування тощо);
б) життя колективу поза учбовими заняттями: зацікавленість політикою,
музикою, спортом, мистецтвом, літературою, колекціонуваннями тощо; форми прояву цих інтересів; участь колективу в суспільному житті навчального закладу;
в) суспільно-корисна праця та її місце в позакласному житті колективу; види праці та характер її виконання, соціальна дисципліна в суспільно-корисній праці.
4. Аналіз конкретних прикладів впливу колективу на особистість й особистості на колектив.
5. Загальні висновки: рівень (стадії) розвитку колективу; характер загального емоційного клімату в класі (на курсі): бадьорий, життєрадісний,
інертний, напружено-нервовий тощо; дисциплінованість, визначення основних недоліків в організації життя колективу, причин конфліктів серед його членів,
способи їхнього подолання.
40

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ МЕТОДИЧНОГО РОЗДІЛУ
ЗА ТЕМОЮ ДИПЛОМНОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) ДОСЛІДЖЕННЯ
За діючими кваліфікаційними вимогами до дипломних (магістерських) робіт зі спеціальності «Географія» матеріали наукового дослідження, якими займаються студенти під час дипломування, рекомендуються до впровадження в навчально- виховний процес загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України.
Робота над створенням методичного розділу кваліфікаційної роботи майбутнього фахівця географії має наступний алгоритм:
1. Визначення місця об’єктно-предметної сфери наукового дослідження автора дипломної (магістерської) роботи у змісті навчальних географічних курсів загальноосвітніх, профільних та вищих навчальних закладів (табл. 3).
Таблиця 3
З’ясування відповідності і місця результатів наукового дослідження змістові навчальних програм (на основі [зі списку літератури дипломної роботи
])
Клас
Курс
Розділ. Тема
Зміст програми курсу
Місце
результатів
дослідження
Програми географічних курсів загальноосвітніх шкіл
5
Рідний край
(приклад)
Тема 8.
Господарська діяльність
Види людської діяльності, спрямовані на створення сприятливих умов для життя і всебічного розвитку особистості. Охорона здоров’я.
Екскурсія. Ознайомлення з місцевим підприємством, установою (лікарня, санаторно-курортний заклад тощо)
Підрозділи
1.3, 2.4, рис. 2.2
Додаток Г
Програми для шкіл (класів) з поглибленим вивченням географії
Програми профільних географічних курсів
Програми географічних дисциплін вищої школи
41

2. Аналіз змісту таблиці 3 на предмет визначення можливостей для найширшого використання текстового, графічного, картографічного та статистичного матеріалу дипломної (магістерської) роботи.
3. Узагальнення існуючого педагогічного досвіду викладання географії для визначення готовності певної вікової категорії учнів або студентської аудиторії до засвоєння результатів наукового дослідження автора.
4. Визначення форми організації навчання учнів (студентів), що максимально ефективно вмістить вищеозначені результати дослідження.
5. Написання плану-конспекту уроку (заняття) або виховного заходу з опорою на наявний досвід наукової та педагогічної діяльності.
ПРИКЛАД
План-конспект уроку: «Адміністративно-територіальний устрій України»
для 9-го класу
Дата: (за календарно-тематичним плануванням)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал