Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 83.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір83.74 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ПОЛОЖЕННЯ
про Музей історії
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
УХВАЛЕНО
Радою музею історії КНЕУ Протокол №

від
Київ - 2014

___ „ г л т ті їли и мі и и
------
. — і
/ ч г г тмин л ; ;
1. Загальні положення
1
1
Це Положення регламентує загальні засади функціонування Музею історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана далі - Музей, Музей історії КНЕУ).
1
2
Засновником Музею є Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (далі -
Університет).
1
3
Музей історії КНЕУ заснований згідно з наказами ректора Університету
№545 від р, як складовий елемент системи науково-освітньої діяльності з метою формування і збереження державної частини Музейного фонду України, для забезпечення навчального і наукового процесів в Університеті, для проведення наукових досліджень у галузі історії Університету.
1
4
Музей створений на базі наукових та навчальних музейних колекцій, що у відповідності до чинного законодавства України надходять до фондів Музею в результаті вивчення вітчизняних архівосховищ та здійснення інших видів науково-пошукової роботи, а також в інші законні способи. Як сховище рухомих пам’яток і колекцій, що мають наукове, освітнє і культурне значення, Музей є місцем збереження об’єктів матеріальної і духовної культури, призначений для їх всебічного вивчення, обліку та експонування. Музейні предмети - пам’ятки історії, культури і техніки, які мають наукову, історичну, художню чи іншу цінність становлять державну частину Музейного фонду України, охороняються законом, зберігаються у фондах музею та підлягають класифікації, науковому опису і обліку у порядку, встановленому чинним законодавством.
1
5
Музей є науково-дослідним і навчально-освітнім структурним підрозділом Університету і, відповідно до чинного законодавства, не є юридичною особою, а належить за юридичним статусом до державних відомчих музеїв, що діють у складі навчального закладу, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.
1
6
За профільною спеціалізацією Музей належить доісторичних за типом суспільного призначення - до науково-дослідних музеїв, що також виконує функції навчального музею.
1
7
Повна офіційна назва Музею- Музей історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Скорочена назва Музею - Музей історії КНЕУ.
1
8
Музей може взаємодіяти і співпрацювати з державними, науковими, громадськими та іншими зацікавленими закладами, установами й особами, втому числі і в рамках міжнародного співробітництва в науковій сфері, з іншими структурними підрозділами Університету, може об’єднувати дослідників декількох структурних підрозділів для залучення висококваліфікованих спеціалістів з різних сфер знань з метою проведення наукових досліджень і музейної діяльності.
2

1
9
Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України Про музеї та музейну справу, Провищу освіту, Про охорону культурної спадщини, Про охорону археологічної спадщини Про наукову та науково-технічну діяльність України, Постановами Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Музейний фонд України №1147 від р, Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України №1766 від р, Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання № 466 від р, наказами Міністерства освіти і науки України Про затвердження Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України №152 від р. та Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України № 640 від р, наказами Міністерства культури і туризму України Про затвердження Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв №220 від р. та Про затвердження порядку занесення унікальних пам’яток Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання №653 від 25 жовтня р, Статутом Університету, цим Положенням, наказами та розпорядженнями ректора Університету.
1
10
Ліквідація (реорганізація) Музею здійснюється за поданням Ради музею на підставі наказу ректора Університету. В наказі обов’язково зазначається подальша доля музейного зібрання, що належить до державної частини Музейного фонду України і є державною власністю, яка охороняється законом.
Необхідною умовою закриття Музею є обов’язкова передача його колекцій до іншого державного профільного музею у порядку, передбаченому законодавством.
1
11
Матеріальна шкода, завдана Музею фізичними та юридичними особами, відшкодовується згідно з чинним законодавством.
1
12
Місцезнаходження Музею 03680, Україна, м. Київ, проспект Перемоги
54/1, каб. 114.
2. Основні завдання, функції та напрямки діяльності Музею
2
1
Основними завданнями Музею є охорона, збереження, комплектування, наукова систематизація, вивчення і використання з науково-дослідницькою та навчально-освітньою метою рухомих пам’яток, музейних колекцій, інших об’єктів матеріальної і духовної культури, які документують історію розвитку університету, а також відображають і загальне тло історичного поступу України, і мають історичну, наукову і меморіальну цінність.
2
2
У сфері науки, освіти, культури та виховання Музей виконує дослідницьку, охоронну, освітню та науково-документаційну функції. Музей сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, формуванню наукового світогляду, а також є осередком культурно-просвітницької діяльності та залучає
З
студентську молодь, викладачів і співробітників Університету доісторії А іт ат аїе г, знайомить їх з визначними персоналіями пов’язаними із Університетом навчанням або (і) працею у ньому, різними етапами розвитку Університету. Сприяє, через засоби музейного впливу, вихованню поваги доісторії, традицш і національних цінностей народу України. Основні завдання і функції музею обумовлюють напрямки його діяльності, а саме.
Н аук ов о-досл ідн и ц ь к а і навчальна діяльн ість:
Музей проводить науково-дослідницьку роботу з вивчення історії Університету шляхом залучення співробітників, викладачів і студентів. Бере участь укомплектуванні, поповненні та формуванні Музейного фонду України, як через проведення науково-пошукової роботи в архівах та бібліотеках, такі використовуючи інші шляхи поповнення музейних зібрань, що не суперечать чинному законодавству. Музей сприяє впровадженню результатів наукових досліджень і розробок у навчальний процесі просвітницьку діяльність.
Музей бере участь в науково-дослідницькій та навчально-виховніи роботі згідно річних та перспективних планів роботи Університету. Надає можливість використання наукових фондів музею у навчально-виховному процесі відповідно до програм загальних та спеціальних курсів, а також у науково-дослідницькіи роботі студентів, чим сприяє підвищенню якості підготовки фахівців.
Музей пропагує та популяризує досягнення вітчизняної економічної науки, надає можливість викладачам використовувати експозиційний та фондовий матеріал під час лекцій. Теоретичні і практичні заняття з окремих тем курсу Історія економіки і економічної думки зі студентами денної форми навчання можуть проводитись в приміщенні Музею.
Музей гарантує вільний доступ науковців і студентів до музейного зібрання та використання його у фундаментальних і прикладних наукових розробках. Обмеження цього доступу обумовлюється тільки авторськими правами, специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначається законодавством.
П а м я тк оохорон на діяльність:
Музей забезпечує збереження, наукове вивчення та раціональне використання на належному рівні та у відповідності до вимог Державних стандартів умов зберігання і обліку пам’яток історії, культури, техніки та інших музеиних предметів, що мають наукову, історичну й іншу цінність і входять до Музейного фонду України.
У сфері охорони музейних пам’яток Музей проводить свою роботу на підставі Закону України Про охорону культурної спадщини, інших законів та нормативно-правових актів.
К ом п лек тув ан н я систематизація і облік музейних фондів та
н аук ово-ф он д ова діяльність
^
.
Наукове комплектування і систематизація музейних фондів є найбільш вагомою і головною ланкою діяльності Музею. Основною формою поповнення
4

Аондів Музею є систематичне вивчення архівних документів, що пов’язані з
Гсторкю Університету, їх копіювання та представлення (у вигляда котив експозиції чи запасних фондах Музею. Музей також може комплектувати фонди за рахунок безоплатно “ редач. колекцій чи окремих предметів організаціями і приватними особами або через виготовлення на замовлення науково-допоміжних матеріалів, фотографій тощо. Фонди Музею є державною власністю і складовою частиною Музейного ф ду
Укпяїни та підлягають постійному зберіганню. Юридична охорона музейних фондів і прав Музею забезпечується обліком музейних предметів в обліковій документації, яка відповідає вимогам чинного законодавства.
Н а '4* б ^ СПмузейнихД1 колекцій * Музей створює наукові експозиції, що відображають всі етапи історії Університету. Фонди Музею е осн овокдобудови його музейної експозиції, яка організовується відповідно до головних етапів історії Університету (в контексті історії України) таз урахуванням наиновіших
ВИ™и№ристову™чиДсвої нГукові колекції та зібрання, Музей створює стаціонарні і пересувні виставки, дотримуючись умов, що гарантують повну схоронність експонатів.
2
3
5
П р освітн и ц ь к ай культурологічна робота:
М у з ей Т зр об ля є і проводить оглядові та тематичні екскурси по експозиції, чи таГ лекції і проводить інші заходи історико-просвітницької тематики для студенів, учнів шкіл та інших освітніх закладів, надає консультації з питан
історії Університету.
М узеіГ аУн ад аєМЄфахову Науково-методичну допомогу співробітникам Університету які цікавляться його історією, студентам Університету, інших вузів Г також вим адачам та учням коледжів, ліцеїв, середніх шкіл, членам Мало,
Академії наук.

ях та семінарах, популяризує свою ром
^
г м
:
і г
"
характеру.
3. Структура музею, облік і збереження музейного фонду
З
1 Музей, відповідно до напрямків роботи складається із запасних фондів, експозшййного вГдділу, та відділу архівної і науково-облікової документації.
З
2
Музей вивчає, обліковує і зберігає музейні предмети та формує зі зборів наступні фовдп: основний науково-допоміжний; фонд сировинних матеріалів.
5

3.3. Наукові фонди Музею реєструються, класифікуються, систематизуються, обліковуються і зберігаються. Музей враховує і бере на облік предмети і колекції, складає науково-облікову та юридичну документацію у відповідності до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1147 від 20.07.2000р.
Облік музейних предметів передбачає наступні етапи, що відображають ступінь вивченості музейних предметів і наукових колекцій первинну реєстрацію та наукову інвентаризацію. Облікові документи та документи наукової інвентаризації, як документи, що мають юридичну силу, підлягають постійному зберіганню.
3
4
Порядок обліку, охорони, зберігання музейних зібрань та окремих пам’яток, що належать до державної частини Музейного фонду, визначається інструкцією, затвердженою Міністерством культури і туризму України. Унікальні пам’ятки Музейного фонду України, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє та інше культурне значення заносяться до Державного реєстру національного культурного надбання у встановленому законом порядку.
3
6
Ректор Університету визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення (зберігача музейного фонду, який несе повну матеріальну відповідальність згідно чинного законодавства).
3
7
Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4. Управління і фінансування
4
1
Загальне керівництво діяльністю Музею здійснює ректор Університету. Для безпосереднього керівництва Музеєм призначається директор Музею.
4
2
Директор Музею призначається на посаду наказом ректора. Інші співробітники Музею призначаються на посаду наказом ректора за поданням директора Музею.
4
3
Координацію та контроль поточної діяльності Музею здійснює Рада музею. До складу Ради Музею входять голова, представники органу студентського самоврядування, науково-педагогічні працівники, кількісний склад яких визначається характером і обсягом роботи музею.
Обов’язки ради музею:

Обирає голову та розподіляє обовязки між членами ради;

Обговорює та подає на затвердження плани роботи;

Заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;

Організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

Вирішує інші питання, повязані з діяльністю музею.
6

4
4
Штатний розпис Музею історії КНЕУ визначається і встановлюється на основі діючих нормативів, погоджується ректором Університету.
4
5
Трудові обов’язки працівників регламентуються відповідними посадовими інструкціями. Викладачі, докторанти, аспіранти, студенти можуть залучатися до роботи у Музеї на громадських засадах, умовах трудових договорів відповідно до штатного розпису.
4
6
Музейне є юридичною особою і немає самостійного балансу.
4
7
Музей у своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше 'майно Університету. Майно музею, крім матеріалів переданих для тимчасового зберігання і наукових фондових зібрань пам’яток, є власністю
Університету.
4
8
Наукові фондові зібрання музейних предметів входять до державної частини Музейного фонду України, є національним багатством України, невід’ємною складовою частиною культурної спадщини України і являються державною власністю, яка охороняється законом.
4
9
Фінансування діяльності Музею та його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів спецфонду Університету а також залучених коштів з інших джерел, незаборонених чинним законодавством
України.
4
10
Потреби на утримання Музею визначаються і встановлюються на основі діючих нормативів і затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи та подаються до фінансово-економічного відділу Університету.
4
11
Оплата праці співробітників Музею здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Колективного договору Університету.
Голова Ради Музею
Директор Музею
Проректа
ш
ково-педагогічної роботи
Т.Є. Оболенська галтера
Л.П. Коритник
Л.Г. Кузьменко дрів
А.В. Губіна
Н ачальній юридичного відділу _______ Т.В. Овсяннікова
7


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал