Можливі шляхи опанування педагогами інформаційно комунікаційних технологійPdf просмотр
Дата конвертації14.03.2017
Розмір67.7 Kb.

Можливі шляхи опанування
педагогами інформаційно-
комунікаційних технологій
Стрімкий розвиток науки і техніки привів до комп’ютеризації і
інформатизації суспільства. Це в свою чергу спричиняє необхідність
інформатизації освіти. Актуальність використання інформаційних технологій обумовлена соціальною потребою в підвищенні якості
навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. У базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» вперше розміщено матеріал
«Дошкільник і комп’ютер». Здійснюється поступове впровадження Базової програми у навчально-виховний процес дошкільних закладів. Педагог дошкільного закладу повинен закласти фундамент інформаційної культури дошкільнят, надати допомогу батькам у грамотному використанні комп'ютера в домашніх умовах.
Упровадження комп’ютерних технологій необхідне для вирішення таких задач:

застосовування нових комп’ютерних засобів з метою розвитку дитини,
індивідуалізації та диференціації навчання;

навчання дітей грамотного користування новим знаряддям діяльності.
Розв’язання першої задачі є головним, бо спеціаліст, який не знає, що таке комп’ютерні технології, не володіє ними, не зможе ані сам використовувати для підготовки до занять, ані навчати дітей.
Комп’ютерні технології — це технології навчання з використанням комп’ютера, програмного забезпечення, мультимедійних засобів, які вирішують такі дидактичні завдання, розв’язування яких без використання комп’ютера недостатньо ефективне. У процесі комп’ютеризації освіти
комп’ютер виступає і як об’єкт вивчення, і як основний технічний пристрій для обробки інформації, і як допоміжний технічний засіб навчання для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Відбулося поєднання інформаційних та сучасних комунікаційних технологій (телефон, факс, комп’ютерна мережа).
При обговоренні технологічних проблем інформатизації освіти більшість дослідників визнають проблеми:

підготовка педагогічних кадрів;

вивчення впливу комп’ютера на здоров’я дитини;

розробка комп’ютерних технологій навчання;

створення комп’ютерних навчальних програм, які повинні враховувати закономірності і особливості розвитку дітей;

забезпечення дошкільних установ комп’ютерами та технічними засобами навчання;

висвітлення досягнень педагогічної науки.
Першочергового розв’язання потребує проблема підготовки педагогічних кадрів дошкільних установ. На це вказують і результати опитування студентів-заочників спеціальності «Дошкільна освіта», які працюють в дошкільних закладах міста Києва та навчаються в коледжі.
Метою анкетування було:
1) встановлення стану забезпечення дошкільних закладів технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою;
2) виявлення рівня використання комп’ютерів та ТЗН.
Наявність технічних засобів навчання у дошкільних
закладах
Кількість
Брали участь в опитуванні
130
Комп’ютер є лише у зав.дошкільним закладом
3

Комп’ютер є в групі
3
Комп’ютер, проектор і мультимедійна дошка встановлені в методичному кабінеті
2
В групі є відеомагнітофон
2
В групі є програвач
1
В групі є телевізор
4
В групі є магітофон
4
В групі є DVD-програвач
1
В групі є фільмоскоп
3
В групі є музичний центр
3
В групі відсутні технічні засоби навчання
104
Результати анкетування засвідчують, що 80% місць роботи студентів взагалі не забезпечені будь-якими технічними засобами навчання. Решта —
20%, складає морально застаріла техніка, яка, як правило, не відповідає потребам сьогодення.
Аналіз рівня використання комп’ютерів теж дав не втішні результати:
Використання комп’ютерів
Кількість %
Брали участь в опитуванні
130 використовують в підготовці до занять
із дошкільнятами
5 3,8 використовують в підготовці до занять в коледжі
30 23,1 не вміють користуватись комп’ютером
95 73,1
Переважна більшість вихователів дошкільних закладів не володіє комп’ютером, не вміє використовувати його в навчально-виховному процесі.
Висновки власного анкетування доповнюють результати соціологічного опитування вчителів у Харкові та області: «лише 7,6% опитаних є

користувачами Інтернету. Переважна більшість педагогів використовує
традиційні джерела інформації (навчально-методичні, наукові друковані
видання, повідомлення традиційних ЗМІ). Причинами такого становища було
названо незадовільну підготовку у галузі новітніх інформаційних та
педагогічних технологій (понад 38% опитаних), відсутність відповідного
навчально-методичного забезпечення (понад 60%), програмного та
дидактичного забезпечення (понад 60%)». [5]
Ще одним підтвердженням є результати наукового пошуку
О.І. Нємірова: «…якісної підготовки педагогів у галузі ІТ, яка б забезпечувала
використання комп’ютерів на рівні сучасних вимог, не відбувається.
Застосування інформаційних технологій у практичній діяльності
спеціалістів педагогічного профілю, як правило, обмежується елементарним
використанням текстових і табличних процесорів»
.
[5]

Дещо краща ситуація для студентів стаціонару. Згідно Постанови кабінету міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 Про затвердження
Державної програми ―Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці‖ на 2006–2010 роки та Наказу МОН України № 693 від 06.12.2005 «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх учителів та учителів інформаційно-комунікаційним технологіям» здійснюється навчання студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій.
Справа зрушила з місця для вчителів та студентів, але не зачепила фахівців дитячих садків.
Питання використання
інформаційно- комунікаційних технологій в дошкільних закладах майже не висвітлюються на сторінках фахових видань. Так у 43 фахових журналах для працівників дошкільних установ за 2008-2009 р. було лише дві статті про використання комп’ютера.

Отже першочерговим є завдання навчити вихователів і методистів
використовувати інформаційно-комунікаційні технології.
Розглянемо можливі шляхи розв’язання. Візьмемо за приклад досвід роботи нашого коледжу.
З метою виконання Наказу МОН України № 693 від 06.12.2005 «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх учителів та учителів інформаційно-комунікаційним технологіям» та за підтримки корпорації Microsoft в рамках реалізації ініціативи «Партнерство в навчанні» в 2006 році в коледжі було проведено семінар для 30 викладачів за програмою «Основи інформаційних технологій». Всіх учасників забезпечили посібником Морзе Н.В. «Основи інформаційно-комунікаційних технологій», який став настільною книгою та помічником-інструктором тренера.
Оволодівши основами, в січні 2007р. 14 викладачів коледжу, які виявили бажання продовжити навчання на якісно вищому рівні, під керівництвом тренерів-методистів пройшли тренінг за програмою «Intel® Навчання для майбутнього», де навчалися впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, застосуванню методу проектів у навчальній діяльності. Кожен викладач створив своє власне портфоліо за обраною темою, яке включало 14 документів, а саме дидактичні матеріали, презентацію, веб-сайт, тематичну газету або буклет, тестові завдання, таблиці оцінювання, план проекту та графік робіт по його реалізації. Володіючи інформаційно-комунікаційними технологіями, використовуючи метод проектів, викладачі зуміли зацікавити студентів та залучити їх до створення власних розробок. На переддипломній практиці обов’язковими стали творчі уроки з використанням інформаційно- комунікаційних технологій.
В позакласних заходах широко використовуються презентації, публікації, відео фрагменти, студенти займаються пошуковою і дослідницькою роботою, створюють власні проекти.

Подолати інформаційну безграмотність виявилося значно легше, ніж здавалося, за що ми вдячні компанії Intel. На сьогоднішній день тренінг за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» пройшли 20 викладачів, 193 студенти 5 курсу та 264 студенти 2 курсу.
Вирішення проблеми навчання педагогічних кадрів інформаційно- комунікаційним технологіям на нашу думку доцільно було б розпочати з розширення експерименту на дошкільні заклади, як зробили це свого часу наказом МОН, включивши в список учасників майбутніх учителів (студентів вищих педагогічних закладів). Здобутки та позитивний досвід висвітлювати на сторінках періодичних фахових видань, започаткувати нову рубрику
«Комп’ютер в дошкільному закладі. Досвід використання»
Важливим фактором успішності навчання є мотивація. Педагог повинен розуміти всю повноту відповідальності своєї ролі у формуванні особистості
інформаційного суспільства та суспільства знань, у формуванні основ
інформаційної культури, яка останнім часом все більше виступає важливим фактором успішної професійної діяльності і навіть соціальної захищеності людини, «здатністю існувати в інформаційному суспільстві, якому зокрема
притаманні новизна, швидкоплинність» [4, с. 355]. Мотивація підкріплюється даними звіту про роботу за програмою INTEL — «підготовлено 6 млн.
вчителів з 45 країн, 10 країн ЄС, впроваджується в усіх областях України,
за 5 років навчено 130 тисяч вчителів і студентів» [6].
Застосовування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, як технічного засобу розвитку дитини, індивідуалізації та диференціації навчання, передбачає:

формування інформаційної компетентності вихователя;

знання та неухильне дотримання санітарно-гігієнічних норми та правила організації навчально-виховного процесу за умови проведення занять з використанням сучасних технічних засобів;


знання видів педагогічного програмного забезпечення (навчальні, контролюючі, навчаючі, розвивальні, ігрові програми), призначення, організаційно-педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог до їх створення та використання.
Складовими інформаційної компетентності є:

система уявлень інформатики (знання про інформаційне середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках);

комп'ютерна грамотність (уміння працювати з комп’ютером, навички користувача, здатність використовувати допоміжні апаратні засоби);

відповідний стиль мислення.
У роботі варто зважати на вікові особливості дошкільнят (недорозвинена вербальна пам'ять, нестійка і низька концентрація уваги, але добре розвинена мимовільна увага, яка сприяє засвоєнню матеріалу, поданого в яскравому, цікавому, доступному для дитини вигляді). Навчальний матеріал можна супроводжувати демонстрацією відеофрагментів (як розкривається квіточка, навіщо пташці пір’я, тощо), презентацій (показ слайдів з зображенням семи природних чудес України, тощо), звукозаписами (спів птахів, художнє читання віршів, виконання музичних творів, тощо).
Торкнемося другого аспекту: використання педагогічного програмного забезпечення. Чимало фірм випускає програмне забезпечення для системи освіти, але надто мало якісних електронних засобів навчання.
«Важливими
складовими інформаційної підготовки педагогів є вміння не лише
застосовувати ці засоби у практиці роботи з дітьми, а й аналізувати їхній
зміст, технічну реалізацію, критично оцінювати можливість дитини
самостійно працювати з ними.
Тому педагогам потрібне спеціальне
навчання щодо використання електронних засобів освітнього призначення у
практиці роботи. »

[8].


Програми для дітей є навчальні, розвивальні, ігри-експериментування,
ігри-розваги, комп’ютерні діагностичні
ігри, тренажерного типу.
Комп’ютерні вправи дозволяють моделювати ситуацію і повторювати її необхідну кількість разів. Комп’ютер має широкі можливості: може виступати в ролі партнера у грі, розповідача, репетитора, тренера, екзаменатора. Існують комп’ютерні програми, спрямовані на розвиток різних психічних функцій дітей, таких як зорове і слухове сприйняття, увага, пам'ять, словесно-логічне мислення. Розроблені комп’ютерні засоби корекції розвитку і формування вимовної сторони мовлення, спеціалізовані програми, спрямовані на корекцію порушень у розвитку через навчання, орієнтовані на покрокове навчання в різних змістових галузях. Вони дозволяють вирішити два завдання: педагогічна діагностика розвитку й індивідуалізація колективного навчання.
Отже інформатизація освіти, особливо початкової і
дошкільної, є складним багатогранним процесом, потребує великих
матеріальних і трудових затрат, наукових досліджень, але є
актуальною і необхідною. Якщо не ми, то хто? Відступати не
маємо морального права. Якщо 6 млн. вчителів з 45 країн змогли
опанувати інформаційні технології, то і ми зможемо! Заради
майбутнього наших дітей!
Використана література
1.
Аніщенко О.В., к. пед. н. Падалка О.С. Інформаційна культура педагога http://inopressa.ru

2.
Гуревич Р.С. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця
// Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень: Зб. наук. праць / За ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 354-360.
3.
Матеріали наради-семінару 27.05.2009р. http://iteach.com.ua/
4.
Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004 р.

5.
ЛАВРЕНТЬЄВА Галина Комп'ютер навчає, розвиває// Дошкільне виховання"-2009- № 10.
За матеріалами круглого столу «ІКТ у дошкільній освіті: перспективи і виклики часу», проведеного на Міжнародній конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх
і неперервна освіта» (МННЦ ІТтаС НАНУ і МОНУ)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка