Моніторинг якості освіти франції у контексті міжнародних досліджень
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір51.4 Kb.

УДК 001. 891: 74 (44)
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Пермякова Ольга Григорівна
викладач кафедри французької мови
Тернопільський
національний
педагогічний
університет
ім. В. Гнатюка
Постановка проблеми.
Українська держава чітко визначила орієнтир на входження в освітній та науковий європейський простір. Європейський вибір України обумовлює необхідність вивчення, узагальнення, критичного осмислення й творчого застосування досвіду Європейської спільноти у галузі освіти. Особливого значення з огляду на це набуває для України ознайомлення з європейськими системами оцінювання знань тих, хто навчається та вивчення питання моніторингу якості освітив країнах Європи. У зв’язку з інтеграційними процесами в Європі, на думку, як українських такі зарубіжних фахівців найважливішою проблемою в освіті на сучасному етапі є необхідність встановлення консенсусу щодо концептуальних засад оцінювання успішності учнів та встановлення єдиних освітніх стандартів. Націй основі можна виробити ефективні форми практичної взаємодії європейських педагогів. Але при усій важливості суто практичних, організаційних заходів щодо зближення і поступової інтеграції європейських освітніх систем в основі цієї роботи лежать такі теоретичні положення, що відбивають глибинні фактори формування європейського освітнього простору, який вимагає принципово нових підходів до освіти, кардинальних змін освітньої діяльності. З глобальним обсягом докорінних змін нерозривно пов’язаний розвиток не лише вищої школи (найактуальнішим є вироблення єдиних європейських освітніх стандартів у контексті Болонського процесу, алей середньої освіти, яка є надійною базою подальшого навчання і самовдосконалення кожної особистості, розвитку її здібностей і обдарувань, основою, на якій будується будь-яка галузь вищої освіти. Слід зазначити, що європейська система шкільної освіти набуває всесвітнього рівня притягання, оскільки визначення світового стандарту середньої освіти є передумовою отримання права доступу до різних університетських програм [1; 7]. Спектр завдань, що стоять перед європейською шкільною системою, досить широкий і стосується багатьох аспектів діяльності, проте головний аспект зроблено саме на якості освіти. У сучасному світовому суспільстві якість освіти визначається на основі стандартів освіти та моніторингу освітніх послуг, який передбачає систематичний збір збереження, обробку, аналіз, корекцію і поширення даних про важливі аспекти освіти на національному, регіональному й локальному рівнях з метою вивчення рівня навченості учасників навчально- виховного процесу на етапах неперервного спостереження за навчальною діяльністю, контролю якості навчання прогнозування причин успішності та невдачу навчальному поступі виявлення відхилень від освітніх стандартів на основі сучасних комп’ютерних й інформаційних технологій, а також методів статистики забезпечення розвитку суб’єктів освіти і їх взаємодії отримання зворотного зв’язку у контексті управління за певним педагогічним процесом [2]. Підтримка та розвиток європейських стандартів якості, врахування світової практики контролю в якості освіти, узгодження своїх та європейських методологічних підходів до вимірювання та оцінювання якості навчання є пріоритетними напрямками розвитку української освіти наданому етапі. Слід зазначити, що з інтеграцією України в європейський освітній простір у вітчизняних педагогів зростає потреба у вивченні сучасних європейських проектів дослідження оцінювання знань учнів, а також постає необхідність вивчення проблеми моніторингу якості навчання в освітніх закладах на європейському рівні.
Аналіз останніх досліджень.
Окремі питання моніторингу якості освіти розглянуті та проаналізовані в численних вітчизняних дослідженнях (В. Головінова, І. Іванюк, В. Кальней, Л. Качалова, О. Локшина, О. Ляшенко, Т. Лукіна, І.
Проскуріна, А. Майоров та ін.), пов’язаних з процесами педагогічного управління й розроблення механізмів забезпечення якості сучасної освіти, що свідчить про надзвичайну актуальність даної проблеми. Проблемам досліджень якості знань учнів у французькій школі присвячені праці Ж. Аберно, А. Буске, М. Женев’єв, Ж.
Мейєр, Ф. Меріо, Ж. Левассер, Ж. Нуазе та ін. Однак є ще чимало питань, які недостатньо висвітлені та потребують додаткової розвідки. Зауважимо, що реформування, які відбулися в освітніх системах європейських країн, торкнулися не лише навчальних програм, змісту та структури освіти, а також переосмислення традиційної системи оцінювання знань учнів. Зокрема досвід Франції, країни, яка здійснює пошук нових форм ефективності діагностики відповідно до єдиних європейських стандартів, може бути цікавим та корисним для української освітньої спільноти. Протягом трьох останніх десятиліть практика оцінювання знань в освітній системі Франції суттєво змінювались, з’явились нові форми оцінювання. У програмах та офіційних інструкціях Міністерства освіти Франції викладені основні вимоги щодо навчання та оцінювання учнівських знань. Кінцевою метою державного оцінювання якості знань є визначення та розробка згідно отриманих показників подальших шляхів педагогічної діяльності на всіх рівнях освітньої системи клас, школа, округ, регіон, нація [6]. Ознайомлення з системою оцінювання знань учнів у Франції, а також з проблемою моніторингу якості навчання в загальноосвітніх закладах Франції, становлять, на нашу думку, для українських педагогів-практиків та науковців значний інтерес, сприяють усвідомленню існування значного дидактичного досвіду, накопиченого в зарубіжній педагогічній теорії, зокрема Франції.
Метою нашої статті
є висвітлення особливостей проведення моніторингу якості навчання в загальноосвітніх закладах Франції на сучасному етапі у контексті міжнародних моніторингових досліджень, охарактеризувати в межах статті найбільш важливі для сучасної французької школи моніторингові проекти.
Виклад основного матеріалу.
Моніторинг – безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату [3, с. 538]. Тлумачний словник французької мови трактує поняття моніторинг
(monitoring) як тривале, постійне спостереження або спостереження з малими інтервалами, що супроводжується
реєстрацією показників параметрів або різноманітних феноменів [5, с. 664]. У широкому розумінні моніторинг – це постійне спостереження за якимсь процесом з метою виявлення його співвідношення бажаному результату чи кінцевому положенню. Моніторинг дає можливість постійно отримувати об’єктивну інформацію на загальнодержавному рівні не лише про успішність учнів в окремих навчальних закладах, в різних регіонах країни, а також є важливим ефективним елементом педагогічної діяльності, що дозволяє своєчасно виявити напрямки покращення навчального процесу, подальшого розвитку конкретної мережі навчальних закладів й своєчасного забезпечення їх високого освітнього рівня. Аналіз відомих праць із проблем організації моніторингу в системі освіти дозволяє зробити висновок проте, що головне завдання проведення моніторингу в освіті спрямоване на забезпечення її якості. Варто зазначити, що Франція надає велике значення не лише моніторингу якості навчання на національному рівні, але приділяє значну увагу міжнародним моніторинговим проектам. Підтвердженням цього є участь Франціїв міжнародних дослідженнях PISA, PIRLS, TIMSS, TRANSITION, SOCRATES, LINGUA, ERASMUS, та інших з оцінювання якості знань тих, хто навчається. Участь у вищевказаних міжнародних дослідницьких проектах дає можливість отримувати об’єктивну інформацію про рівень освіти будь-якої країни-учасниці згаданого проекту, а також визначити рівень національної освіти серед країн, які приймають участь вданому моніторинговому дослідженні. До найважливіших міжнародних досліджень з оцінювання якості середньої освіти, у яких Франція приймає участь, належать Третє міжнародне дослідження оцінки якості математичної та природничо-наукової освіти) та Міжнародна програма оцінки знань та вмінь учнів за напрямками грамотність читання (2000 р, математична грамотність
(2003 р, “природничо-наукова грамотність (2006 р. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD), в рамках якої проводиться міжнародний проект PISA, в грудні 2001 р. опублікувала перші результати проведеного дослідження. Згідно цього дослідження Франція показала середні результати якості рівня знань учнів. ОЕСD
впевнена втому, що дасть можливість країнам-учасницям (32 країни, 250 000 учнів) побачити свій освітній рівень в порівнянні з іншими країнами, виявити позитивні та негативні моменти в освіті, що дозволить покращити освітні програми та відкоригувати педагогічну діяльність [4, с. 18]. Довкола результатів точаться жваві дискусії у французькому суспільстві. Затвердженням Міністерства освіти Франції міжнародне дослідження має деякі методологічні проблеми “. . . чи можливо об’єктивно однаковими засобами оцінити і порівняти рівень навченості японських, швецьких або американських підлітків І хто може дати гарантію, що тестові завдання будуть ідентичними за своїм рівнем складності ”
[4, с. 12]. Як зазначає директор Департаменту Програмування Міністерства освіти Франції Жан-Рішар Гітерман, Анкетування учнів проходило не в однаково рівних умовах, тому що не були враховані культурні та лінгвістичні аспекти країн [7, с. Згідно результатів проведеного дослідження PISA, Франція займає середнє положення в таблиці серед країн-учасниць даного проекту читання – 12 місце (500 балів, середнє положення, математика – 10 місце (517 балів, вище середнього положення, причому з геометрії показники були ще кращими, природничі науки – 12 місце (500 балів. Але зауважимо, що на завдання, де необхідно було аргументовано довести або проаналізувати течи інше явище, багато учнів дали відповідь “ я не знаю. Міжнародне дослідження виявило також, що французькі показники якості знань учнів різноманітні поганих учнів є набагато менше, але також менше і хороших учнів, в порівнянні з іншими країнами. Спеціалісти Дирекції Програмування та Розвитку, які детально проаналізували анкети, зазначають, що французькі учні мали труднощі при виконанні третього виду завдань з читання та письма (мова йде про висловлення своєї думки, свого ставлення до прочитаного. За словами Мартіни Ремон, французького експерта, яка приймала участь в проведенні даного дослідження, такому виду роботи у Франції недостатньо приділяється уваги, і навпаки, учні англосаксонських країн добре виконують ці завдання [7, с. Як зазначив Жан-Клод Емін, заступник директора Департаменту з проведення оцінювання, результати дослідження вказали нате, що ми повинні відкоригувати навчальні плани як в початковій школі, такі в колежах, де більше уваги необхідно приділяти таким завданням, які розвивають логічне мислення, вміння висловлювати своє ставлення до прочитаного [7, с. Проведене дослідження підтвердило той факт, що рівень якості знань французьких школярів залежить від їх соціального стану.
Висновки.
Отже, матеріали нашої розвідки на прикладі Франції переконують, що у сучасному світі роль і можливості моніторингових досліджень з якості освіти є невичерпними через їх багатогранність, гнучкість, науковість, прогностичність, адаптивний характер щодо безупинно мінливих потреб розвитку. Участь Франції у міжнародних освітніх моніторингових проектах підкреслює орієнтацію французького суспільства на прагнення узгодити свої освітні стандарти із апробованим досвідом європейської освіти. Враховуючи інтеграцію України в європейський освітній простір, варто взяти до уваги політику провідних європейських країн щодо вимірювання стандартів якісної освітив контексті міжнародних вимог. Щоб знати реальний стан вітчизняної освіти та прогнозувати її розвиток згідно європейських стандартів, неповинно стояти питання щодо необхідності прийняття участі України у проведенні моніторингових досліджень з якості освіти на міжнародному рівні. З огляду на широкий спектр проблеми моніторингу якості освітив подальших наукових пошуках доцільно зосередити
увагу на науково-методичному забезпеченні контролю якості навчання у Франції та поширенні французького досвіду в сучасних умовах.
Резюме
Моніторинг якості освіти Франції у контексті міжнародних досліджень. Дана стаття пропонує на розгляд окремі аспекти моніторингу якості навчання у Франціїв контексті інтеграції європейської спільноти, вироблення єдиних європейських стандартів вимірювання і оцінювання тих якісних показників, що характеризують стан освіти.
Резюме
Мониторинг качества образования Франции в контексте международных исследований. Данная статья предлагает на рассмотрение отдельные аспекты мониторинга качества образования во Франции в контексте объединения европейского сообщества, формирование единых европейских стандартов измерения и оценивания тех качественных показателей, которые характеризуют уровень образования.
Summary
The monitoring of the quality of education in France in the context of international investigations. The given article proposes for consideration separate aspects of monitoring the quality of teaching in France in the context of European community integration, working out common European standards of measuring and assessing those qualitative indices which characterize the condition of education.
Література
1. Корсак К. Освіта і суспільство – дороговкази розвитку // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 5-8.
2. Лисьев ГА, Савва Л. И. Проблема подготовки будущих учителей к педагогическому мониторингу: Монография. – Магнитогорск: МАГУ, 2000. – 109 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К. – 2002. – 1440 с.
4. Alain Auffray. Niveau scolaire: pays cancres et bons élèves – Mauvais réveils après une étude de L’OCDE portant sur 250000 élèves de 32 Etats. – La Liberation
– 07/01/2002.
5. Le petit Larousse. 1999. Paris cedex. – 1785 p.
6. Ministère de l

Education national, DPD, Profil des élèves en début de CE, évaluation de septembre, 1998, Note d

information 99. 33.
7. Le Figaro. http: // www. figaro. fr. Подано до редакції 22.04.2005

Document Outline

  • МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  • Пермякова Ольга Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал