Монографія Погоджено Міністерством внутрішніх справ України львів 2011 2
Pdf просмотр
Сторінка6/14
Дата конвертації18.01.2017
Розмір2.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Інди-
катор державної влади у різних країнах світу (англ.
«World Government Indicator» (WGI)), суть якого полягає в агрегуванні результатів соціологічних, економічних та політичних досліджень, проведених різноманітними міжнародними організаціями. По суті, WGI не є корупційним індексом, оскільки вимірює інші фактори, щоб скласти управлінську картину кожної країни. До його складу входять такі комплексні показники, як гласність і підзвітність влади політична стабільність і відсутність насильства ефективність уряду якість регуляторної політики верховенство права контроль рівня корупції (відображає ефективність державної політики у боротьбі з попередженням корупції. З 1996 р. Інститут Світового Банку розраховує WGI на основі більш як ти різних інформаційних джерелу понад 200 країнах та 25 різних організацій світу [15]. Розраховані інтегральні індекси відо- бражають основні аспекти державної влади, а саме процес проведення державних виборів, їх моніторинг порядок зміни влади здатність уряду до формування та реалізації ефективної політики ставлення громадян до державної влади рівень розвитку суспільних інститутів. Індекс змінюється від - 2,5 (контроль відсутній) до 2,5 (абсолютний контроль. За рівнем контролю корупції Україна характеризується загрозливо низькими значеннями. У 2008 р. показник становив - 0,72 і практично не змінився за десять років. Найвищим його значення було ураз р. (- 0,77) спостерігалася позитивна низхідна тенденція. Показник WGI в окремих країнах світу 2008 року був таким у Молдові – - 0,64, у Білорусі – - 0,79, у Росії –
- 0,98, у Казахстані – (- 0,91).

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 80 Одночасно країни, які мали такі самі вихідні постсоціалістичні трансформаційні умови, наприклад Польща та Чехія, характеризувалися високими індексами контролю корупційної діяльності (відповідні значення становили –
0,38 та 0,63). Лідерами серед країн, що ефективно протидіють корупції, є Фінляндія та Сінгапур (2,23 та 2,22), індекси яких істотно перевищують індекс США (1,72). Ще одним показником, який з 1999 р. почав обчислювати Світовий банк, є Характеристика ділового і підприєм-
ницького середовища (англ. – «Business Environment and
Enterprise Performance Survey» (BEEPS)). На думку експертів цієї авторитетної інституції, корупція і нероз- винутість інститутів перешкоджають веденню бізнесу та притоку інвестицій [11]. Цей індекс є одним з компонентів інтегрального показника, що характеризує перешкоди збоку державних органів влади уведенні підприємницької діяльності та рівень адміністративної корупції. BEEPS створено з метою ефективного вимірювання якості управління в двадцяти країнах Східної Європи і середньої Азії за оцінками представників приватного сектору. Його величина змінюється від 1 (немає корупції) до 4 балів надзвичайно високий рівень. До основних індикаторів характеристики ділового клімату належали фінансова стабільність рівень розвитку інфраструктури політична стабільність рівень інфляції стабільність національної грошової одиниці рівень корупції рівень злочинності, утому числі організованої ефективність регуляторної політики здійснення підприємницької діяльності ефективність законодавчої, виконавчої та судової гілок влади діяльність Центрального банку фінансування політичних партій тощо. Результати досліджень підтвердили тезу проте, що країнам із найвищим рівнем корупції властиві низькі показники соціально-економічного розвитку. Окрім цього,

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 81 –
BEEPS надав чудову можливість емпірично дослідити системи, на які намагаються впливати приватні компанії, і таким чином оцінити новий підхід до реалій зрощування бізнесу з державою в регіоні та отримати нові дані для антикорупційних та спільних державно-приватних проектів [1, с. 220]. Міжнародна аудиторська компанія Price Waterhouse
Coopers оцінює ступінь економічної свободи або прозорості ведення бізнесу на основі Індексу непрозорості (англ. –
Opacity Index (ОІ)). Індекс непрозорості є інтегральним індексом, що розраховується на основі 5 базових показників, які характеризують найважливіші сфери економічного життя країни, а саме (1) корупція в органах державної влади (2) ефективність законодавства, що регулює право власності (3) якість економічної політики (фіскальна, монетарна, податкова (4) розвиток фінансового ринку (5) рівень регуляторного втручання під час здійснення господарської діяльності. ОІ виражається у базових одиницях (100 базових одиниць = 1 %) і що більшим є його значення, то вищий рівень непрозорості країни. За результатами оцінювання у 2008 р. найвищий рівень непрозорості спостерігався в роботі органів державної влади. Причому найсприятливіше середовище для ведення підприємницької діяльності було у розвинених країнах у той час, яку країнах з низьким рівнем доходів корумпованість влади досягала 80%, неефективність законодавчої бази близько 58%, а непрозорість економічної політики – майже 48% [16]. Показником, який стосується визначення ступеня корумпованості суспільства, є індикатор Свобода у світі
(англ. – «Freedom in the World» (FW)). Свобода в країні оцінюється на основі індексу політичних прав та індексу цивільних свобод. Кожен із індексів змінюється від 1 до 7 балів, де 1 бал ідентифікує найвільнішу державу, 7 балів – най-

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 82 менш вільну. На основі рейтингу всі країни поділяються на 3 групи вільні (індекс становить від 1 до 2,5 бала частково вільні (від 2,6 до 5,5 бала залежні (5,6 до
7 балів) [2, с. 14]. Одним із індикаторів, що відображає ефективність регулювання підприємницької діяльності в країні, є показник
Ведення бізнесу (англ. – Doing Business (DB)), який характеризує стан корупційної активності під час ведення підприємницької діяльності. Країни ранжуються за показниками прозорості ведення бізнесу від 1 до 181 місця залежно від умов зайняття підприємницькою діяльністю. Так, лідерами у списку є країни, в яких створені найліпші умови для підприємницької діяльності. Результати досліджень знову підтверджують, що в групу країн із найсприятливішим підприємницьким кліматом потрапили Сінгапур, Нова Зеландія, США, Гонконг, Данія, Великобританія, Ірландія, Канада. Австралія та Норвегія. Окрім того, ці країни демонструють високі результати економічного розвитку та низький рівень корупції. Україна в цьому рейтингу посіла 144 місце у 2008 р. та 145 місце у 2009 р, пропустивши поперед себе такі країни, як Росія – 112 і 120 місце Білорусь – 115 і 85 місця Польща – 72 і 76 місця. У 2010 р. Україна зайняла 162 місце серед 183 країн світу, а уроці серед 179 країні була останньою серед європейських держав [3]. Показником, що відображає ступінь ризику у світі та стосується оцінки рівня корумпованості в країні, є індикатор Міжнародне керівництво з оцінювання
ризику в країнах (англ. – The International Country Risk
Guide (ICRG)). Цей індикатор розраховується на основі
22 змінних, об’єднаних утри групи ризику. Перша група охоплює показники політичного ризику та оцінюється від
0 до 100 пунктів. До другої входять показники фінансового ризику за шкалою від 0 до 50 балів, а третя – детермінанти економічного ризику з такою ж шкалою оцінювання – від

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 83 –
0 до 50 балів. Наступним кроком є визначення питомої ваги кожного з видів ризику на основі розрахунку їх вагових коефіцієнтів та подальше їх додавання. Якщо отримане значення показника становить 80–100 балів, то ступінь ризику в такій країні вважається дуже низьким, якщо 0–
49,9 пункту – надто високим [18]. Для вчених і практиків різноманітність показників та методів оцінювання корупції може бути безумовною перевагою, оскільки неточність одних методів може компенсуватися надмірною скрупульозністю інших. Окрім того, використання різних показників дозволяє скласти більш контрастну картину та одержати вірогіднішу оцінку про ступінь корумпованості у суспільстві. Величезна кількість даних, накопичених за останні
20 років, і теоретичних моделей, призначення яких – пояснити причини, наслідки і противаги корупції, також позитивно впливають на формулювання нових показників. Проте у вивченні корупції сьогодні виникають ті самі проблемами, що і багато років тому. Всупереч зростанню складності індексів, проблеми не змінюються, а кожен новий показник породжує все нові виклики. Дослідники корупції всі недоліки та проблеми, пов’язані з її вивченням та способами оцінювання, умовно поділяють на чотири групи 1 – проблема сприйняття, 2 – проблема похибки, 3 – проблема недостатності, 4 – проблема дії [1, с. 220]. Проаналізувавши теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня корупції в окремій країні, розглянемо результати економіко-математичних досліджень вітчизняних науковців А. Скрипника та А. Вдовиченка [8]. Ці дослідники, використовуючи інструментарій статистичного аналізу, визначили детермінанти корупції та виявили сталі статистичні зв’язки між рівнем корупції та групами індикаторів розвитку суспільства. Вважаємо за

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 84 доцільне навести окремі результати їх роботи в цьому монографічному дослідженні
1
Серед величезної кількості факторів, що використовуються в статистичних дослідженнях для визначення корупції, згадувані автори вибрали чинники, які характерні та проявляються в економіках трансформаційного або перехідного типу. Як показник рівня корумпованості суспільства вибрали індекс сприйняття корупції (СРІ), про який ішлося вище. Ендогенна змінна (Y) розраховується як відношення місця країни в рейтингу ІСК до загальної кількості країн, щоб узяти до уваги корумпованість однієї країни стосовно інших. Завдяки цьому алгоритму країни з низьким рівнем корупції мають низьке значення показника Y (Данія, Фінляндія, а в країнах з високим рівнем корупції значення
Y наближається до одиниці. У рамках емпіричного дослідження факторів, що визначають корупцію, дослідники обрали такі змінні X
1
– рівень ВВП на особу (вимірюється в доларах США X
2
– обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на особу (в доларах США) як змінна, що відображає інвестиційну привабливість країни та очікування інвесторів щодо подальшого розвитку окремої країни Х – індекс політичних і громадянських свободу країні (три градації – 1 – повна несвобода, 0 – частково вільна країна, 1 – вільна країна Х – індекс економічної свободи, що визначається як відношення місця окремої країни в рейтингу до загальної кількості досліджуваних країн. Перше місце відповідає країні з найбільшими економічними свободами, відповідно, і співвідношення Х буде найменшим Х – рівень освітив країні, що розраховується як частка населення з трирів-
––––––––––
1
Повна версія статті опублікована в журналі Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 29–43.

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 85 –
невою (tertiary education) освітою в загальній кількості населення Х – рівень державного навантаження на економіку країни, що визначається як частка доходів центрального уряду країни у ВВП X
7
– індекс конкурентоспроможності країни, що характеризується відношенням місця окремої країни в рейтингу до загальної кількості досліджуваних країн (найменше значення показника відповідає найбільш конкурентоспроможній країні Х – відношення міжбюджетних трансфертів до ВВП, показник, який відображає рівень децентралізації системи державних фінансів Х – показник рівня бідності в країні, який обчислюється як частка населення, що має щоденний дохід, нижчий за 2 долу цінах 1993 р Х – частка урядових споживчих витрату загальному споживанні. До таких витрат належать витрати уряду на товари і послуги у сферах оборони, судової системи, освіти, медицини тощо. Водночас до урядового споживання не входять трансферти, пов’язані із соціальним захистом населення, виплатами на безробіття тощо X
11
– функція суспільного добробуту, яка враховує рівень економічного розвитку (ВВП на особу) та ступінь неоднорідності розподілу доходів (коефіцієнт Джині, який автори пропонують замінити на показник бідності (відсоток населення, що проживає за загальновизнаною межею бідності – 2 дол. на добу Х – рівень незаангажованості судової системи. Показник, який розраховується на основі експертних оцінок фахівців
Співтовариства Економічної Свободи (Economic Freedom
Network). Що вищий цей показник, то більш об’єктивні та неупереджені рішення національних судів. Звичайно, це далеко неповний перелік змінних, які використовуються для визначення детермінантів корупції. Частка державного боргу у ВВП, рівень інфляції, рівень монетизації, кількість років утвердження демократії, характер економіки (частка експорту сировини у ВВП,

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 86 ступінь відкритості економіки (усереднена частка експорту та імпорту у ВВП, ступінь використання праці жінок – це не всі фактори, що застосовуються в сучасних статистичних дослідженнях для визначення детермінант корупції. Проте були обрані змінні, які доступні в українських і світових статистичних джерелах та певною мірою піддаються суспільному контролю і державному регулюванню. Наступний етап дослідження передбачає групування зазначених показників за певними критеріями. До таких параметрів належать
1) показники добробуту або економічного успіху як країни в цілому, такі кожного її громадянина (з нашої вибірки це показники Х, Х, Х, Х
2) параметри інституційної зрілості країни, які допомагають зрозуміти напрям розвитку суспільства, пріоритетні цінності та рівень самосвідомості. Це показники Х, Х, Х, Х, Х
3) показники, у яких береться до уваги роль держави в економічному житті суспільства. До цієї вибірки належать показники Х, Х, Х
10
Усі змінні умовно можна поділити на позитивні та негативні. Позитивними вважають змінні, коефіцієнт кореляції яких з ВВП або доходом на особу (Х) має додатні значення. До таких змінних належать Х, Х, Х, Х. Щодо значень змінних Х, Х, Хто для них характерне зростання під час погіршення ситуації в країні, тому кореляція з рівнем економічного розвитку повинна бути від’ємною. Рівень децентралізації в країні визначає змінна Х, тому для надмірно централізованих країн коефіцієнт кореляції з X
1
має бути від’ємним і навпаки. Показник Х
10
відображає ступінь залучення державних чиновників до суспільних перетворень. Більшість дослідників висуває гіпотезу про позитивний зв’язок між корумпованістю

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 87 суспільства та розмірами державного апарату, який займає певну частку у сфері послуг та виробництва. Параметр Х
11
відображає певний дисбаланс між показником добробуту країни (Х) та нерівномірністю його розподілу, що спричиняє підвищення рівня бідності. У літературних джерелах висувається припущення про позитивний зв’язок між ступенем неоднорідності розподілу доходів (рівня бідності) та індексом корупції, а також від’ємний зв’язок з показником. Головним чинником у визначенні детермінантів корупції є рівень незаангажованості судової системи (Х. В умовах сьогодення судова система слугує не тільки сферою корупційних дій, алей інструментом реалізації корупційної діяльності в інших сферах. Наведемо результати емпіричних досліджень головних визначників корупції в Україні в 2004–2007 рр. та дамо їм економічну оцінку. Становище України відповідно до позицій у вибраних показниках відображено в таблиці 3.

Таблиця 3
Місце та показники України за обраними екзогенними
змінними порівняно з країнами, що мали найбільші
показники у 2004–2007 рр.

Показник
Країна-лідер Значення показника
Україна* Значення показника
1 2 3 4 5
Y Данія
9,4 118/179 2,7
X
1
(дол.) Люксембург
86556,9 106/180 2079,9
X
2
(дол.) Люксембург
30087,3 86/174 105,1 Фінляндія, Ісландія Статус частково вільне суспільство (вільне з 2007 р.)
X
4
Гонконг
90,6 135/165 51,6

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 88 –
1 2 3 4 5
X
5
(%) Південна Корея
90,0 13/131 69,2
X
6
(%) Мадагаскар
60,4 29/107 33,6 Швейцарія
5,81 78/125 3,89
X
8
(%) Німеччина
28,7 15/110 20,3
X
9
(%) Уганда
95,7 87/99 4,9
X
10
(%) Ботсвана
44,2 33/141 24,9
X
11
(дол.) Люксембург
86556,9 65/124 1979,1 Данія
9,1 104/138 3,1
* перша цифра показує місце України у загальному списку країн друга – кількість країн, що брали участь у дослідженні З наведених даних видно, що Україна посідає досить пристойні місця в глобальному світі лише за такими параметрами, як рівень освіти населення (Х) та рівень бідності (Х. Крім того, Україна знаходиться на достатньо високих місцях за такими неоднозначними показниками, як рівень навантаження на економіку (Х, відношення міжбюджетних трансфертів до ВВП (Х, рівень урядового споживання (X
10
). За всіма іншими показниками ми перебуваємо в другій половині або на дні рейтингів. Стандартна процедура кореляційного аналізу передбачає на першому етапі дослідити наявність лінійного зв’язку між показником корупції та обраними нами екзогенними змінними. При цьому були розраховані коефіцієнти кореляції Пірсона для повних рядів даних та часткові коефіцієнти кореляції, в яких не береться до уваги вплив інших факторів, для зведених масивів даних. Коефіцієнти кореляції Пірсона було розраховано для виявлення зв’язку між двома факторами, одним з яких є рівень корупції, а іншим – відповідна екзогенна змінна.

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 89 Часткові коефіцієнти кореляції було розраховано для усунення взаємного впливу факторів і виділення зв’язку саме з рівнем корупції (Y). З метою встановлення щільності взаємозв’язку використовувався t-критерій, який обчислюється як відношення коефіцієнта кореляції до його стандартної похибки. Результати аналізу дозволили зробити висновок, що всі обрані характеристики мають щільний лінійний взаємозв’язок з індексом корупції за коефіцієнтом кореляції
Пірсона. Причому, якщо зі збільшенням ВВП на особу рівень корупції зменшується, тозі зниженням рівня освіти населення індекс корупції зростає. Найбільший зв’язок з
ІСК показали змінні A
3
(- 0,3389), Х (0,4586), Х (- 0,4097), Х (0,4063), Х (0,2368), X
12
(- 0,2498). Для об’єктивного аналізу було визначено взаємний вплив екзогенних змінних, що дозволило надалі уникнути мультиколінеарності. Виявлення мультиколінеар- них змінних здійснено шляхом побудови звичайної кореляційної матриці та матриці часткових кореляцій, з якої стало зрозуміло, що корельованими є змінні X
1
, Х,
X
11
та змінні Х
7

12
Так, щільний обернений зв’язок між рівнем ВВП на особу (X
1
) і рівнем бідності (Х) є цілком логічним, оскільки лише багата країна може подолати бідність і пришвидшувати темпи економічного зростання. Змінна Х відоб- ражає частку населення, яке проживає за встановленою межею бідності. Функція суспільного добробуту (X
11
), що залежить і від рівня економічного розвитку, і від ступеня неоднорідності розподілу доходів, теж визначає пряму залежність з X
1
. Статистична значущість цієї змінної означає, що на рівень корупції в країні впливає нерівномірність розподілу суспільних благ. Другий набір мультиколінеарних змінних (Х, Х
12
)
ставить нас перед дилемою виключення одного показника

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 90 зі сфери дослідження. Оскільки індекс конкурентоспроможності країни розраховується на основі Індексу глобальної конкуренції (ІГК) і лише частково залежить від корупційного фактора, і від фактора неупередженості судів, надалі небу- демо брати його до уваги. До групи показників, які характеризують об’єктивність і незалежність суддів та становище інститутів влади (Х, входять прозорість політики уряду, марнотратство уряду, надійність правоохоронних органів, незалежність судів, ступінь урядового регулювання, упередженість чиновників під час прийняття рішень тощо. Результати побудови багатофакторної регресійної моделі для досліджуваного періоду виявилися такими. На першому етапі розрахунків для з’ясування найбільш статистично значущих факторів застосовано увесь набір незалежних змінних. Далі почергово усувалися статистично незначущі змінні, докине залишилися фактори з рівнем значущості р < 0,05. Усуваючи статистично не значущі фак- тори, ми практично не втратили в показниках адекватності моделі – коефіцієнт детермінації (R
2
) змінився з 0,918 до 0,896.
Статистично значущими виявилися фактор політич- них і громадянських свобод (Х
3
), показники економічної свободи країни (Х
4
), навантаження на економіку країни

6
), неупередженості судів (Х
12
) і чинник рівня бідності на- селення (Х
9
).
Звичайно, результати такого дослідження не виявляють причинно-наслідкових зв’язків, проте можемо з упевненістю стверджувати, що наведені детермінанти є індикаторами пов’язаних з корупцією процесів. Наприклад, низький рівень політичних свободу країні свідчить про розвиток корупції, і водночас корупція спричиняє обмеження політичних свобод громадян. Варто зауважити, що знаки регресійних коефіцієнтів у остаточній моделі збігаються зі знаками, виявленими під час побудови мат-

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 91 –
риці кореляційних взаємозв’язків (у випадку і звичайної, і часткової кореляції, що свідчить про стійкість отриманих взаємозв’язків. Ієрархія факторів, що впливають на рівень корупції в країні, побудована таким чином найбільш впливовим є фактор неупередженості судів (Х, а найменш впливовим чинник навантаження на економіку (Х. Для країн із доходом, нижчим за середній, (до яких належить Україна, найбільшого впливу на рівень корупції знову-таки набуває неупередженість судів, а найменшого – рівень бідності населення (Х. Менш впливовими на рівень корупції виявилися індекси політичних і громадських свобод (Х, економічної свободи (Х. Результати здійсненого аналізу показали слабкий зв’язок та низьку кореляційну залежність рівня корупції від таких показників, як рівень ПІІ на особу (Х
2
), рівень освіти населення (Х
5
), відношення міжбюджетних трансфертів до ВВП (Х
8
), частка урядового споживання в загальному суспільному споживанні (X
10
). Емпіричні дослідження бінарного зв’язку кожного з наведених факторів з рівнем корупції дозволили дійти таких висновків
– рівень ПІІ в країну має обернений взаємозв’язок з рівнем корупції, що з позиції інвестиційних очікувань та ринкових механізмів формування рентабельності інвестиції є цілком логічним (Х
– рівень освітив країні також має обернений зв’язок з рівнем корупції в країні це збігається з гіпотезою проте, що зростання корупції спричинене низьким культурним та освітнім рівнем суспільства (Х
– рівень міжбюджетних трансфертів має обернений зв’язок з ІСК, тобто децентралізація влади спричиняє підвищення рівня корупції в країні (Х
– рівень урядового споживання має обернений зв’язок з рівнем корупції (що спростовує думку проте, що зі збіль-

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 92 –
шенням частки держави в економічному житті суспільства підвищується і рівень корумпованості) (X
10
). Зазначені показники були поетапно усунути в процесі побудови багатофакторної регресії через свою статистичну незначущість, незважаючи на досить щільні бінарні зв’язки. Отже, під час дослідження з’ясовано, що рівень корумпованості в Україні може бути знижений за рахунок підвищення показників рівня економічних свобод та неупередженості суддів. Загалом у економічній літературі представлений широкий вибір показників корупції та методів її оцінювання, які можна використовувати в наукових дослідженнях та адаптовувати до сучасних умов перехідної економіки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал