Монографія Погоджено Міністерством внутрішніх справ України львів 2011 2
Pdf просмотр
Сторінка7/14
Дата конвертації18.01.2017
Розмір2.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Список використаних джерел
1. Волянська О.В. Методологічні проблеми міжнародних порівняльних досліджень корупції / О.В. Волянська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Випуск 16. – 2010. – С. 218–221.
2. Гончарук Я.А. Масштаби та наслідки поширення тіньової економіки і корупції в умовах глобалізації / Я.А. Гончарук, МІ. Флейчук // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. –
2011. – № 1. – С. 3–18.
3. Інформаційне агентство УНІАН. Дані від 2.06.2011 Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.unian.net/ ukr/ news/news-438234.html
4. Корупція показує стабільність Електронний ресурс. – Режим доступу http://bank-ua.com/article/1029/
5. Радаев В. Деформализация правили уход от налогов в российской хозяйственной деятельности / В. Радаев // Вопросы экономики. – 2001. – № 6. – С. 60–80.
6. Росія очолила світовий корупційний рейтинг, опублікований Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.toro.org.ua/news/750.html

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 93 –
7. Сатаров Г. Как измерять и контролировать коррупцию / Г. Сатаров // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С. 4–10.
8. Скрипник А. Детермінанти корупції в Україні / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України. – 2009. –
№ 4. – С. 29–43.
9. Україна фінансова. Інформаційно-аналітичний портал Українського аганства фінансового розвитку Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.ufin.com.ua/analit_ mat/gkr/124.htm
10. Флейчук МІ. Теоретико-методологічні засади детінізації економіки та протидії корупції в Україні в умовах глобалізації автореф дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук спец.
21.04.01 / МІ. Флейчук; Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. – К, 2010 – 33 с.
11. Brunetti A., Kisunko G. and Weder B (1997): «Insti- tutional obstacles to Doing Business» / World Bank Policy Reserch
Paper, No 1759 12. Economic Freedom on the World: 2010 Annual Report Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.cato.org/
13. International Monetary Fond Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.imf.org/external/index.htm
14. Johnston M. (2005): Syndromes of Corruption: Wealth,
Power and Democracy / (Cambridge, UK: Cambridge University
Press)
15. Kaufmann D., Kraay A. and Mastruzzi M. (2005):
«Government Matters IV: Government Indicators for 1996–2004» /
World Bank Policy Research Working Paper, No 3630.
16. Price Waterhouse Coopers Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.pwc.com/
17. The Methodology of the Corruption Perceptions Index Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.transparency.org/cpi
18. The PRS Group Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.prsgroup.com/prsgroup_shoppingcart/pc-39-4- international-country-risk-guide-icrg.aspx
19. Transparency International Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.transparency.org
20. Transparency International Global Corruption Barometer
2010 Електронний ресурс. – Режим доступу http://www. transparency.org/

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 94 –
2.3. Моделі корупційної поведінки
Перші спроби аналізу корупції з економічного погляду були здійснені в дослідженнях С. Роуз-Аккермана
[13, c. 135–148], в яких розглядається конкуренція зовнішніх щодо державних інституцій суб’єктів господарювання клієнтів) за отримання контракту або ренти. Такий контракт одержується за допомогою хабара, який надають клієнти, що конкурують між собою, державному службовцю (виконавцеві. Модель, що виникає у цій ситуації, є типовою моделлю захоплення ренти (поведінки тих осіб, які шукають вигоду) за умови, що конкуренція відбувається лише між суб’єктами господарювання, а чиновник відіграє роль монополіста. Якщо очікувані штрафні санкції для всіх підприємств будуть однаковими, то підприємством-переможцем будете, у якого буде найбільша різниця між доходами та сумою виробничих витраті моральних збитків за умови надання хабара. Оскільки виробничі витрати і моральні збитки однаково впливають на рішення щодо надання хабара, то обсяги максимального хабара, який підприємство готове заплатити, можуть знизитися через підвищення рівня витрат виробництва або через те, що керівниками підприємств стали особи, несхильні до корупційних дій. П. Чендер і Л. Вайлд наголошують, що корупція поширюється внаслідок конкуренції і між чиновниками виконавцями, і між споживачами (клієнтами. Конкуренція серед чиновників призводить до збільшення величини хабара. Ще важливіша для поширення корупції конкуренція серед покупців (клієнтів) у разі, коли сталася крадіжка. Якщо один покупець може купити державні послуги за нижчою ціною порівняно з іншим, то він переможе останнього у конкурентній боротьбі на ринку продукції. Тому, якщо покупець A запропонує хабар

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 95 чиновникові з метою скорочення своїх витрат, його конкурент змушений вчинити аналогічно [8, c. 131]. Незважаючи на певну схожість між макро- та мікроекономічними характеристиками ринку товарів та послуг та ринку хабарів, останній відрізняється від офіційного ринку тим, що корупція – це незаконна діяльність, що є передумовою деформації раціонального розподілу ресурсів у державі. Одним з напрямів дослідження позитивної ролі корупції в усуненні наслідків неринкового розподілу ресурсів є моделювання впливу хабарництва на розподіл ресурсів за допомогою черг. У цьому контексті доцільно згадати працю Ф. Луі [11, c. 65–73] у якій проаналізовано моделі розподілу ресурсів із механізмом живої черги. Час, що непродуктивно витрачається на очікування в черзі, можна скоротити, купивши за хабар право пройти поза чергою, причому що більша сума хабара, то коротший час очікування. У дослідженні показано, що такий механізм, багато в чому ідентичний механізму тіньових цін, може підвищувати ефективність розподілу ресурсів. Водночас питання поширення цього висновку на моделі загальної рівноваги з нерівноважними цінами, квотами і чергами залишається недостатньо дослідженим, і, очевидно, його вивчення є перспективним для аналізу ефективності економіки з високим рівнем корупції. Т. Беслі і Д. Мак-Ларена [7, c. 119–141] аналізували проблеми корупції в податкових органах з використанням моделі для розрахунку схем альтернативної зарплати податковим інспекторам за наявності корупції. Досліджувалася роль заробітної платив боротьбі з корупцією, визначено три підходи до заробітної плати. По-перше, можна платити податковому інспекторові таку зарплату, яку він може заробити в будь-якій іншій сфері. По-друге, зарплата може бути значно вищою за середній рівень в економіці. Це вирішує проблему морального ризику, тобто

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 96 такий рівень зарплати запобігає хабарництву. По-третє, уряд може платити зарплату, нижчу за «reservation wage»: у такому разі податковими інспекторами стають тільки нечесні люди. Це – «капітуляційна зарплата, з економічного погляду, за таких умов податковими інспекторами стають потенційні правопорушники. У дослідженні Т. Беслі і Д. Мак-Ларена окреслюються обставини, за яких кожний із варіантів приносить найбільший дохід від збору податків, не беручи до уваги адміністративні витрати. Серед теоретичних моделей заслуговує на увагу також модель агентів. Вона використовується в ситуації, коли поручитель («принципал») не володіє вичерпною інформацією про дії виконавців (агентів. Тому укладає з ними договір, що містить вигідні для агентів умови, які спонукають їх до діяльності (головним чином, до надання послуг клієнтам) в інтересах принципала. Ця модель також застосовується для аналізу поведінки представників еліт, що зазнають впливу різноманітних груп. Корупція – це конфлікт інтересів цих груп з інтересами виборців у ролі принципала розглядається нація загалом, яка укладає з виборними представниками агентами) суспільний договір. Аналіз свідчить що більше інформовані виборці, то менше можливостей для корупції у представників влади. Зі свого боку, депутати намагаються реалізовувати заходи, що забезпечать їм повторне обрання і водночас дозволять підвищити власні доходи. Наприклад, до рішення, що створює можливості для корупції, належить підвищення бюджетних видатків на оборону, оскільки це рішення визначається і політичною стратегією, й економічними інтересами різноманітних груп [4]. Модель взаємодії поручитель – виконавець – клієнт передбачає, що центральний уряд діє як принципал, він встановлює правила і дає агентам, чиновникам середньої та нижчої ланки конкретні завдання. Чиновники в такому разі є посередниками між центральним урядом і клієнтами,

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 97 окремими громадянами або підприємствами. В обмінна сплату податків агент від імені принципала надає клієнтам різні послуги (ліцензує діяльність, видає громадянам соціальні допомоги, здійснює найм працівників надер- жавну службу тощо. Наприклад, у межах податкової служби принципалом є держава в особі керівника податкової служби, агентами – збирачі податків, а клієнтами – всі платники податків. Сплачуючи податки, клієнти отримують можливість легально функціонувати, в разі відмови їх очікують штрафи та інші покарання. Загалом якість системи регулювання залежить від того, які конфлікти інтересів виникають у цій системі між принципалом і агентом. Модель, пропонована Д. Хіллманом і Е. Катцом [9, c. 129–142], – одна з перших моделей корупції в бюрократії з ієрархічною структурою. Основним предметом дослідження цих науковців була внутрішньо-системна корупція, що має певну ієрархічну структуру, а головною метою аналізу – оцінка суспільних витрат від корупції в такій системі. Передбачається, що організаційна структура владної вертикалі фіксована, протеза конкретні посади уній виникає конкуренція. Чиновник нижчого рівня за хабар продає клієнтові власне конкурентний продукт – ренту – і цим хабарем ділиться з чиновником вищого рівня, який, своєю чергою, віддає частину хабара чиновнику, який розташований на вищому щаблі владної вертикалі і т.д. Таким чином, хабар розподіляється між чиновниками різних рівнів ієрархії. На кожному рівні чиновники конкурують за ефективне місце, девони можуть приєднатися до розподілу хабара, і таке місце буде єдиним на цьому рівні. Можна зробити висновок, що коли під час змагання за ренту використовуються матеріальні ресурси і хабарі, а посади одержувачів хабарів конкурентні, то структура бюрократії, яка формується,

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 98 найімовірніше, буде багаторівневою, а не однорівневою. У моделі також йдеться проте, що в умовах і досконалої конкуренції, і конкуренції з небагатьма учасниками зі зростанням кількості рівнів ієрархії підвищуються суспільні збитки. Це дає підстави припустити необхідність закріплення норми обмеження щодо чисельності й структури урядових організацій. У деяких дослідженнях вивчаються моделі механізму внутрішньої корупції, що виникає в ієрархічно організованій бюрократії, в яку ззовні надходять хабарі. У такій бюрократії чиновники вищого рівня повинні стежити за чиновниками нижчого рівня для запобігання корупції. В межах схеми господар – виконавець це означає, що виконавцем є ієрархічна організована бюрократія, її членів далі називатимемо виконавцями. Господар визначає правила гри, а виконавці грають в неї, маючи (за можливості) свою мету. Ф. Коффман і
Дж. Лаварі [10, с. 69–78] досліджували оптимальну мотиваційну схему в дворівневій організації за наявності можливості угоди між керівником і підлеглим (виконавцем) і відсутності (хоч і ціною додаткових витрат) такої можливості. Розвитком цих теоретичних міркувань стало дослідження М. Бекас, де передбачається наявність третього виконавця, який може бути або середньою ланкою вертикальної ієрархії, або ще одним виконавцем – підлеглим у фокусній ієрархії. Передбачається, що кожному виконавцеві (чиновникові) будь-якого рівня ієрархії ззовні пропонується хабар. Чиновник може взяти цей хабар або відмовитися від нього. Рівнем зовнішньої корупції вважається чисельність чиновників ієрархії, що одержують хабарі ззовні. Автори вищенаведеної моделі (Ф. Кауфманн та
Дж. Лаварі) зробили декілька концептуальних висновків

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 99 –
1) зниження рівня зовнішньої корупції може призвести до того, що в організації зросте внутрішня корупція
2) корупція приносить більше користі тому, хто стоїть на вищому рівні вертикальної ієрархії
3) якщо ймовірність виявлення корупційної операції в управлінні двома виконавцями значно більша, порівняно з управлінням одним, то фокусна ієрархія ефективніша за вертикальну для зниження рівня корупції. Протеза можливості внутрішньої корупції фокусна ієрархія може не мати такої переваги. А. Михайлов [12, с. 39–48] визначає ієрархічну структуру як мережу інститутів, кожний з яких підкоряється вищому за рівнем ієрархії. В межах запропонованої макроекономічної динамічної моделі досліджується система влада – суспільство, де влада належить до вищезгаданої мережі інститутів, а суспільство здатне здійснювати вплив на перерозподіл влади у мережі інститутів. В ієрархії інститутів може існувати внутрішня корупція, що відображається у моделі як можливість для нижчої ланки інституту купівлі за хабар частки влади вищої. В деяких дослідженнях, зокрема у Дж. Тірола, доводиться, що систематичні порушення закону можуть перетворитися на традицію, а боротися з окремими елементами системи значно легше, ніж із традиційною поведінкою суспільства [14, с. 42–49]. Проблеми боротьби з корупцією висвітлювалися в дослідженнях Г. Бекера та К. Мерфі, де здійснювалося моделювання таких ефектів, як перетворення окремих корупційних операційна традицію суспільства [6]. У моделі Я. Тірола аналізуються напрями боротьби за рівнем репутації групи [14, c.
42–49]. Він запровадив таке поняття, як колективна репутація групи, що відіграє важливу роль в економіці та суспільних науках. Деякі

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 100 підприємства отримують значну ренту завдяки своїй репутації виробників високоякісних продуктів. Колективна репутація – результат, що залежить від історії групи. За визначенням, колективна репутація групи відображає пересічну поведінку членів групи в минулому. Це означає, що колективна репутація групи буде позитивною, якщо репутація її членів позитивна. На противагу поведінці групи поведінка індивіда в минулому простежується неповністю. Відповідно, колишня поведінка групи використовується для прогнозу індивідуальної поведінки її членів, і добробут кожного члена групи, і мотиви його дій впливають на репутацію групи. Поведінка нових членів групи залежить від поведінки попередників. У цьому контексті слід згадати про недостатню ефективність системи політичних стосунків в Україні (а саме проявні недоліки у нинішній виборчій системі, яка набула чинності у 2004 р. унаслідок внесення змін до Конституції України. Насамперед йдеться про закритість партійних виборчих списків і відсутність впливу виборців на рішення щодо репутації окремих членів партії, що дало б можливість не допустити обрання у Верховну Раду України депутатів без відповідної кваліфікації, яка потрібна для роботи у законодавчій гілці влади [4]. Зважаючи на можливість економічного моделювання корупційної діяльності, ставимо питання про її взаємозв’язок з іллегальним сектором економіки. На перший погляд, корупція є структурною компонентою
іллегального сектора. Однак істотною відмінністю між цими категоріями є те, що тіньова економіка певною мірою може вважатися продуктивним сектором, оскільки в її межах, як правило, створюється додана вартість у той час, яку межах корупційної діяльності – ні (рис. 2.1).

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 101 –

Рис. 2.1. Взаємозв’язок між легальною, тіньовою
та корупційною діяльністю [4]
Низка країн має позитивний досвід подолання корупції. Зокрема, у Новій Зеландії, в умовах відсутності антимонопольного законодавства група компаній, що мала власні комерційні інтереси, створила організацію Споживачів послуг монополій. Ця організація захищає інтереси різних фірм від міжнародних авіаліній і телекомунікаційних організацій до виробників паперу і целюлози, а також кіностудій і продюсерських компаній [3, с. 109]. Головна роль громадянського суспільства полягає втому, щоб відстоювати і захищати свої цінності, а не покладати ці функції на владу.
Сінгапурська модель боротьби з корупцією має два напрями скорочення можливостей для корумпованих дій і зменшення стимулу до них. Скорочення можливостей для корумпованих дій передбачено антикорупційною стратегією в 1960 р, що закріплена в Акті про попередження корупції

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 102 –
(POCA) і уповноваженнями CPIB (антикорупційного агентства) на виконання зобов’язань. Стратегія засновувалась на принципі логіка в контролі за корупцією, за яким спроба викорінити корупцію повинна базуватися на прагненні мінімізувати чи виключити умови, що створюють як стимул, такі можливість схилити особистість до корумпованих діянь. Зменшення стимулу до корумпованих дій міститься в урядовій філософії платити державним службовцям відповідно до ринкових розцінок за їх здібності й відповідальність, що означало надати будь-що заробітну плату, яка необхідна для залучення і утримання необхідних талантів. Після перегляду в 1989 і 1994 рр. заробітної плати вищих державних службовців Сінгапуру її підвищили так, що вона стала найбільшою у світі. Наприклад, базова місячна заробітна плата службовців го рівня Сінгапуру становить
25,866 дол. США, що перевищує найбільшу заробітну плату Державної служби США, яка дорівнює 7,224 дол. США. Сьогодні Сінгапур – найменш корумпована країна в Азії [2]. Хоча уряди й рішуче налаштовані боротися з корупцією, однак це ще не гарантує припинення практики хабарництва. Але, можливо, правила ОБСЄ будуть більш ефективними, ніж американський закон, бо вони зобов’язують країни до взаємодопомоги в розслідуванні корупційних справ. Усі країни зацікавлені у запобіганні здобуттю переваг чужими компаніями, тож будуть слідкувати за дотриманням конвенції. До боротьби з корупцією долучилися МВФ та Світовий банк. Раніше вони не вважали боротьбу своєю справою, але тепер, коли економічні наслідки корупції стали очевидними, усвідомили, що це тісно пов’язано з їхнім бізнесом. Зменшення регулювання, лібералізація торгівлі та звільнення обмінних курсів – ось рецепт не лише підйому економіки, а і зменшення прибутків для корупціонерів. Скорочення обсягів корупції також заощаджує гроші міжнародних організацій згідно зі заявою Світового банку,

Розділ ІІ. Методологічне дослідження корупції
в Україні таза кордоном
– 103 –
20–30% його позик Індонезії потрапили у кишені чиновників та їхніх друзів. Тепер МВФ та Світовий банк намагаються примусити держави-позичальниці до боротьби з корупцією. Серед країн із високим рівнем корупції небагато досягло успіху в подоланні цього явища. Серед них найвищі результати мають Гонг-Конг та Сінгапур. Зараз вони знаходяться серед найчистіших країн в індійській міжнародній організації
Transparency International. Обидві держави мали досить авторитарні режими під час антикорупційної компанії. Інші країни, зокрема Італія, досягли повного прогресу, але до вирішення проблеми їм ще далеко. На початку х в Італії відбулися численні судові розслідування, і це дало певний ефект. Медіа-магната, прем’єр-міністра С. Берлусконі двічі засуджено за хабарництво. В інших країнах боротьба з корупцією зводиться до політичної помсти. Екс-прем’єр-міністр Пакистану Б. Бхутто, палкий борець з корупцією наразі уникає правосуддя закордоном. Проти неї висунуті обвинувачення у корупції, а її чоловік уже відбуває ув’язнення. Економіст із Гарвардського університету Джері Санс вважає, що найголовнішою перешкодою для економічних реформ в Україні є корупція. За підсумками дослідження академіка М.О. Амосова, 77% наших громадян вважають, що відставання в економіці є результатом корупції і бюрократії. Заданими «Соціс-Гелап», 47% українців вважають корупцію головним гальмом економічних реформ [1].

Список використаних джерел
1. Багмет М.О. Боротьба з корупцією світовий досвід та Україна / М.О. Багмет, К.В. Волошина // Політичні науки наукові праці. Випуск 31. – Том 44 – С. 152–157.
2. Бєльська Т. Корупція як фактор негативного впливу на взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадсь-

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 104 кого суспільства / Т. Бєльська Електронний ресурс. – Режим доступу. Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударст- венной этики поведения) / науч. ред. С.В. Максимов. [Электрон- ный ресурс. – Режим доступа: www.transparency.org.ru.
4. Флейчук МІ. Економічні аспекти корупційної поведінки економічних агентів та їх вплив на економічну безпеку держави / МІ. Флейчук // Боротьба зорганізованою злочинністю і корупцією теорія і практика. – 2009. – № 20.
5. Вес ММ. Вес // о of Comparative Economics. – 1996. – № 22. – P. 53–71.
6. Becker G.S. A Theory of Rational Addiction / G.S. Becker,
K.M. Murphy // Journal of Political Economy: theoretical economics and empirical economics. – 1988. – V. 96. – № 4. – P. 112–118.
7. Besley Т. Tazes and Bribery: The Role of Wage Incentives / Т. Besley, J. McLaren // Economic Journal. – 1993. – № 103. –
P. 119–141.
8. Chander P. Corruption in Tax Administration / P. Chander,
L. Wilde // Journal of Political Economy: theoretical economics and empirical economics. – 1992. – № 49. – P. 115–121.
9. Hillman L. Hierarchical Structure and The Social Costs of
Bribes And Transfers / L. Hillman, E. Katz // Journal of Political
Economy: theoretical economics and empirical economics. – 1987. –
№ 34. – P. 129–142.
10. Kofman F. Collustion in Hierarchical Agency / F. Kofman,
J. Lawarree // Econometrica. – 1993. – V. 61. – № 3. – P. 69–78.
11. Lui F.T. A Dinamic Model of Corruption Deterrence /
F.T. Lui // Journal of Political Economy: theoretical economics and empirical economics. – 1996. – № 31. – P. 65–73.
12. Mikhailov A.P. Efficient Strategies of Corruption in Slate
Power: hierarchies / A.P. Mikhailov // 15
th
IMACS World Congress on
Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, Berlin,
August 1997: Proceedings book. – Berlin: Wissenschaft & Technik
Verlag. – P. 39–48.
13. Rose-Ackerman S. The Economics of Corruption / S. Rose-
Ackerman // Journal of Political Economy. – 1975. – Vol. 4. – Р. 187–203.
14. Tirole J. A Theory of collective reputations / J. Tirole //
Review of Economic Studies. – 1996. – № 1(63). – P. 1–22.
– 105 –

Розділ ІІІ

АНАЛІЗ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ


3.1. Причини поширення корупції в Україні
Протягом останніх років тема економічної корупції в Україні набула особливої актуальності. Обсяги поширення цього явища у владних і економічних інституціях дозволяє характеризувати економічну корупцію як невід’ємний атрибут їх повсякденної діяльності. Економічна корупція тісно переплітається з політичною, охоплює всі гілки та інститути державної влади, місцевого самоврядування і є головною перепоною на шляху подальшого економічного розвитку України як повноцінної демократичної держави. Політична та економічна еліти України виявилися неготовими сприйняти некорумпований стиль поведінки і економічної діяльності, а відтак – неготовими до всенародної і, головне, реальної протидії економічній корупції. За відсутності реальної протидії економічна корупція з девіантної поведінки поступово перетворилася в норму стосунків у державних, регіональних і місцевих колах. Твердження аналітиків Центру Разумкова щодо політичної корупції цілком стосується й економічної у системі влади утворилися ієрархічні корупційні піраміди і замкнені корупційні цикли, до яких залучені представники різних владних інститутів. Живильним ґрунтом політичної корупції є діяльність найбільш потужних ФПГ та структур тіньової економіки, які мають достатні ресурси для тіньового фінансування політики і такого ж впливу на владу. Політики та державні діячі убезпечили себе від політичної

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 106 відповідальності. Канали впливу громадян на владу практично заблоковані [1]. Активізація корупції і розширення її обсягів, яку трансформаційних економіках, дає підстави говорити про неї як про об’єктивний процес, притаманний всім країнам. Заданими Світового банку, загальний щорічний розмір сплачених хабарів у світі перевищує трильйон доларів [2]. Поширення корупції на сучасному етапі має певні особливості
– політизація корупції корупція в класичному вияві, притаманне діловій практиці ведення бізнесу, стає все більш політизованою, переміщуючись у владні структури
– перехід корупційних зв’язків з розряду тимчасових та випадкових явищ в розряд усталених корупційних схем
– інтернаціоналізація і глобалізація корупції. Форми корумпованих грошових потоків стають недосяжними для контролю збоку національних правоохоронних органів
– розширення сфери легалізації корупції, тобто маскування корупційних афер підзаконні операції. Як наслідок, легалізована корупція випадає з поля зору правоохоронних органів і набуває ще більших масштабів. Причинами поширення корупції в Україні фахівці називають
– високий податковий тиск на виробників
– відсутність нормальних умов господарської і комерційної діяльності
– недосконалість законодавства, зокрема виборчого, що заклало корупцію як механізм в систему формування влади
– недосконалість системи судочинства
– відсутність законодавчо визначеного підпорядкування розгляду справ судами різних інстанцій, що уможливлює і стимулює зловживання

Розділ ІІІ. Аналіз та економічна оцінка
корупції в Україні
– 107 –
– відсутність координації та чіткого розмежування повноважень усіх правоохоронних органів, що унеможливлює ефективний контроль за дотриманням законодавства та виявленням корупції в органах державної влади
– деформована мораль суспільства, в якому громадяни, визнаючи негативність корупції як суспільного явища, водночас визначають її як невід’ємну складову підприємницької діяльності та державної служби. Виконання цих завдань сприятиме консолідації суспільства, узгодженості інтересів усіх верств населення і спрямованості на реалізацію загальнодержавних пріоритетів забезпечення довгострокового зростання економіки та підвищення рівня суспільного добробуту, закладе основу для стійкої конкурентоспроможності національної економіки і створить умови для успішної інтеграції України в світову економічну систему. Реформування стосується насамперед інституційного середовища і має бути спрямоване на зниження рівня корупції та бюрократії в державі через унеможливлення нецільового використання державних коштів та владних повноважень для власного збагачення, забезпечення незалежного та справедливого судочинства, поліпшення ефективності корпоративного управління та впровадження в практику ведення бізнесу норм соціальної відповідальності, формування ефективного конкурентного середовища, запровадження прозорого механізму державного захисту конкуренції і створення умов для стабільного господарювання.
З’ясування факторів, які детермінують корупцію, є необхідною умовою ефективної протидії їй це дозволяє зрозуміти обумовленість такої соціальної хвороби, як корупція. Розгляд цього питання є важливим ще й з огляду нате, що корупція – це явище, яке саморозвивається і самодетермінується в межах загальної системи – суспільства в цілому.

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 108 Аналізуючи ці фактори, слід зважати нате, що корупція як багатоаспектне соціальне явище є своєрідним відображенням політичних, економічних, ідеологічних, управлінських та інших соціальних явищі процесів, які відбуваються у суспільстві та державі, результатом недосконалого функціонування державних та суспільних інститутів, закономірною реакцією членів суспільства на вади суспільного розвитку. Можливість визначення соціальних передумов корупції, поряд з загальними причинами і умовами корупції та безпосередніми причинами і умовами корупційних діянь, обумовлюється тим, що корупція як соціальне явище є продуктом соціальних процесів і суспільних відносин із притаманними їм закономірностями і тенденціями. Підсумовуючи викладене, хотілося б зазначити, що перед тим, як здійснювати боротьбу з корупцією, необхідно чітко проаналізувати причини та умови фактори, які сприяють вчиненню корупційних діянь. Оскільки саме об’єктивне з’ясування підстав та умов учинення корупційного діяння дає можливість правильно кваліфікувати дії.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал