Мультімедійні системи рівень вищої освіти
Pdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір27.7 Kb.

Назва дісципліни
МУЛЬТІМЕДІЙНІ СИСТЕМИ
Рівень вищої освіти
другий (магістерський) рівень
Назва спеціальності
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Назва спеціалізації
Комп’ютерний дизайн
Форма навчання
очна (денна)
Кафедра, що забезпечує
Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні курс
5
семестр
9
викладач
Савєльєва О.В.
А
Мета і задачі дисципліни

Мета дисципліни: 1. Оволодіння студентами комплексом знань у сфері мультимедіа технологій, системами й методами модулювання, збереження та відтворення текстової, графічної, звукової, відеоінформації, їх складових і набуття на основі цих знань практичних навичок та теоретичних знань, необхідних для творчого підходу в подальшій професійній роботі.
2. Оволодіння студентами алгоритмами створення сучасних мультимедійних продуктів; сучасними методами, технологією; комп’ютерними програмними, технічними засобами у сфері мультимедіа: графічних, текстових, звукових та відео- редакторів і т. п. Набуття на основі набутих знань практичних навичок, необхідних для розробки мультимедіа продукції для різних галузей народного господарства країни.
3. Оволодіння концептуальними моделями розробки, розподілення, обробки, використання та зберігання мультимедійних документів; стратегією вибору систем мультимедіа.
Задачі дисципліни: • знати архітектуру побудови сучасних мультимедійних систем;
• мати уявлення: про класифікацію й сфери застосування мультимедіа додатків і мультимедіа продуктів різного призначення;
• принципи формування та збереження мультимедійних, зокрема, відеозображень;
• знати і вміти використовувати: основні сучасні засоби растрової й векторної графіки; гіпертекстові можливості; використання звукових файлів; тривимірної графіки й анімації, відеопродукцію;
• володіти основними програмними засобами для створення й редагування елементів мультимедіа.
Матеріал дисципліни відповідає рекомендаціям НМК з напрямку "Комп'ютерні науки" в аспекті підготовки магістрів за вищевказаною спеціальністю. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, яку рекомендовано Європейською
Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).
Курс навчання містить розділи ознайомлення з мультимедійними системами, видами носіїв мультимедія, способами кодування відео та аудіо файлів, обробку ДВД файлів. Вивчаючи курс, студенти створюють власний мультимедійний проект, обмінюються необхідною інформацією, вивчають основи мультиплікації та монтажу відео файлів.
Надалі це дозволить студентам самостійно створювати презентаційне відео, розробляти рекламні проекти й працювати
експертами по підтримці мультимедійних проектів.
В
Тематика дисципліни

Мультимедійні технології, комп’ютерна графіка та програми обробки графіки.
Маски та канали. Основні носії, шрифти, технології обробки зображень.
Робота із графічними об'єктами
і їхнє розміщення у проектах Складання звітів про проходження тестів.
Апаратура мультимедіа.
С
Стиль та методика навчання
Організаційно-
методичні
форми
вивчення
Лекційні заняття, лабораторні заняття
Форми
контролю
Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, екзамен
D
Компетентності

ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК12. Здатність до аналізу та синтезу.
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК14. Здатність розробляти та управляти проектами.
СК15 Здатність демонструвати професійне володіння алгоритмами створення сучасних мультимедійних продуктів; сучасними методами, технологією; комп’ютерними програмними, технічними засобами у сфері мультимедіа: графічних, текстових, звукових та відео-редакторів.
СК18 Знання методології автоматизованого проектування складних об’єктів і систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування.
E
Основні результати навчання

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління
інформацією та роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами
інформаційних технологій.
РН3. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої
та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.
РН8. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності.
РН9. Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
РН13. Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері.
РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання.
РН34. Знати архітектуру побудови сучасних мультимедійних систем та мати уявлення: про класифікацію й сфери застосування мультимедіа додатків і мультимедіа продуктів різного призначення, принципи формування та збереження мультимедійних файлів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал