Національний інститут стратегічних досліджень
Pdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації09.01.2017
Розмір1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАЦІОНАЛЬНИЙ

ІНСТИТУТ

СТРАТЕГІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ПІСЛЯКРИЗОВОМУ СВІТІ АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ КИЇВ - 2013

2
Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі. –
К.: НІСД, 2013. – 65 с.Автори:

Жаліло Я.А., к. е. н, с. н. с. (керівник колективу)
Покришка Д.С.
Белінська ЯВ, де. н, проф.
Бережний ЯВ, к. держ. упр.
Клименко І.В., к. е. н.
Ляпін Д. В, к. т. н.
Мєдвєдкова Н. С, к. е. н.
Молдован О. О, к. е. н.
Павлюк А. П, к. е. н.
Пищуліна ОМ, к. с. н.
Ус І. В.
Шаров ОМ, де. н, проф.


Доповідь
підготовлено до засідання круглого столу 18 грудня 2013 р.
З текстом доповіді можна ознайомитись на веб-сайті Національного інституту стратегічних
досліджень за адресою http://www.niss.gov.ua.При повному або частковому відтворенні матеріалів даної
публікації посилання на видання обов’язкове.
© Національний інститут стратегічних досліджень, 2013.3

ВСТУП

Світ у 2013 р. залишався у полоні наслідків глибокої фінансово-економічної кризи 2008-2009 років. Період пожвавлення та оптимістичних очікувань змінився поширенням депресивних тенденцій. Стагнація провідних економічних центрів світу не могла не зачепити й Україну, економіка якої другий рік демонструє негативну динаміку. Попри поширене побутове розуміння сучасного становища у світі як кризового, вважаємо за можливе стверджувати, що світова фінансово-економічна криза як результат критичного накопичення системних суперечностей, що призвело до відносного перевиробництва товарів та послуг, що не знаходять споживачів унаслідок обмеженої платіжної спроможності населення наразі вже відійшла у минуле. Натомість значна інституційна інерція обумовила у переважній більшості країн (насамперед розвинутого світу) намагання відновити у післякризовий період старі, традиційні моделі розвитку, що призвело до затягування розвиненого світу у стан депресивності. Фінансово-економічна криза перетворилася у світовому масштабі на кризу моделі. Країни, що розвиваються, мають інші, динамічніші моделі економічного розвитку – і тому демонструють значно кращі показники економічного зростання. В Україні протягом 2010-2013 рр. здійснено низку важливих перетворень, які мали б закласти підвалини зміни моделі розвитку, яка спричинилася до глибокої та всеосяжної кризи кінця минулого десятиліття. Проте наростання явищ економічної стагнації протягом 2012 та, особливо, 2013 рр. повернуло національну економіку до логіки пожежного реагування на виклики економічної депресії, що не лише завадило розкриттю потенціалу зазначених зрушень, ай спричинилося до певного розмивання досягнутого інституційного прогресу. Накопичення критичної маси ліберальних відносин в економіках країн світу обґрунтовано вважається однією з підвалин кризи 2008-2009 рр. Якісний злам, який відбувся внаслідок кризи, полягає в поширенні розуміння необхідності якісної зміни ролі держави в економіці. Криза наочно продемонструвала неефективність стандартних макроекономічних регуляторів як для запобігання накопиченню системних суперечностей перед кризою, такі для досягнення належного пожвавлення у післякризовий період. Проте бізнес реально потребує діяльності держави як регулятора (арбітра, який модерує діяльність об’єктивно ліберального економічного середовища з метою долання негативних екстерналій. Саме завдяки такій діяльності держави закладаються основи сучасної постринкової мережевої економіки А отже, ефективні важелі здійснення державної політики зміщуються в інституційну сферу ведення діалогу, державно-приватне партнерство, створення інституційної інфраструктури ринків, забезпечення соціальної відповідальності бізнесу тощо. Така перебудова стосунків між державою як суб’єктом економічної політики та економічними агентами як
1
Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв, І. В. Розпутенко ін. – 2011. – С. 325.

4 об’єктом, вочевидь, стане головною особливістю національних економічних політик на найближчі десятиліття. Наразі перебудова національних моделей розвитку стає типовим явищем для сучасного світу. Досягнення належного поступу післякризового економічного відновлення, не кажучи вже про забезпечення антикризової стійкості, мають розглядатися винятково через призму зміни інструментів та практик державної політики, інституційного середовища розвитку, уточнення цільових орієнтирів та пріоритетів, що загалом і складає поняття перебудови моделі. В сучасній економіці формування нової моделі економічного розвитку може бути успішним лише якщо держава не будує модель як втілення ідеального, відірваного від об’єктивних реалій бажаного образу – а скеровує процеси формування моделі під впливом об’єктивних закономірностей глобального та національного розвитку, виходячи з потреби підтримки конструктивних процесів, що сприяють досягненню визначених цілей та орієнтирів, та максимального послаблення ризиків та загроз розвитку. Стан економічної стагнації виявився в Україні надміру тривалим. Очікуваний багатьма експертами кризовий обвал 2012 р. не відбувся, проте не відбулося також відновлення позитивної економічної динаміки у 2013 р. За відсутності ресурсів для здійснення структурних зрушень в рамках традиційної моделі, затяжне утримування економіки від кризового падіння сформувало підвалини
«самовідтворюваної стагнації, з постійним посиленням ризиків для підприємницького сектора від дій фіскальної влади, а у другій половині року – із закономірним погіршенням становища у бюджетній сфері. Це стало живильним середовищем для різкого загострення соціальної напруженості наприкінці року. Досить очевидною є потреба принципового оновлення джерел економічного та соціального розвитку України, яке можливе на засадах нової моделі розвитку, адекватної викликам, що надходять як від посткризового світу, такі від нагромаджених внутрішніх системних суперечностей. Вектор відповідних змін досить чітко визначений орієнтирами євромодернізації, встановленими парафованою угодою про асоціацію між Україною та ЄС, його практичне втілення розпочато численними нормативно-правовими актами, ухваленими протягом 2012-2013 рр. Проте системності цих змін досі бракує для формування підвалин нової моделі розвитку. Видається, що саме досягнення такої системності шляхом завершення перебудови правової системи та практичної інтеграції нової правової системи у вітчизняне інституційне середовище і має стати першочерговим завданням державної політики на сучасному етапі. Реалізація цього завдання виходить за межі функцій власне державної влади, а потребує також зусиль усього ділового середовища та громадянського суспільства. Це є можливим лишена підґрунті широкого суспільного діалогу, який має раціоналізувати наявні кризові точки та відновити втрачену консолідованість суспільства. Представлене дослідження продовжує серію розробок фахівців НІСД, в яких обґрунтовувалися ризики виникнення макроекономічної нестабільності в Україні, аналізувалися перші прояви кризи, процес поширення кризових явищ в Україні та процес післякризового відновлення та перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності. Авторами вивчаються особливості макроекономічної ситуації в Україні протягом
2013 р, робляться висновки щодо особливостей еволюції післякризової моделі економічного розвитку в умовах поширення депресивних тенденцій, оцінюються ризики та перспективи подальшої економічної динаміки та формулюються основні характеристики та орієнтири побудови нової економічної моделі для України.


2
Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України / Я. А. Жаліло та ін. – К НІСД, 2008. – 88 с.
3
Динаміка зростання та ризики нестабільності економіки України в 2008 році / Жаліло Я. А, Бабанін ОС,
Белінська ЯВ. та ін. – К НІСД, 2008. – 108 с.
4
Економічна криза в Україні виміри, ризики, перспективи / Жаліло Я. А, Бабанін ОС, Белінська ЯВ. та ін. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К НІСД, 2009. – 142 с Реалії економічної кризи чиє підстави для оптимізму / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Бабанін ОС. та ін. – К НІСД, 2009. – 128 с.
5
Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська ЯВ. та ін.] – К НІСД, 2009.- 64 с Економіка України на шляху від депресії до зростання джерела, важелі, інструменти / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська ЯВ. та ін. – К НІСД, 2010. –
96 с Економіка України після кризи орієнтири стратегічних реформ / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська ЯВ. та ін. – К НІСД, 2010. – 104 с Післякризовий розвиток економіки України засади стратегії модернізації / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська ЯВ, Бережний ЯВ. та ін.]. – К НІСД, 2012. – 144 с Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська ЯВ, Павлюк А.П. та ін. – К. : НІСД, 2013. – 120 с.

5
1.
ТЕНДЕНЦІЇ

ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ

У
2013
РОЦІ

а) Динаміка та чинники економічного зростання
Значна частина експертів висловлювала поміркований оптимізм щодо перспектив економіки України у 2013 р, пов’язаний як з очікуваним міжнародними організаціями пожвавленням розвинених економік світу, такі з результатами здійснених в Україні протягом 2012 р. важливих рішень, спрямованих на поліпшення інвестиційного та підприємницького клімату. Зрештою, цей оптимізм знайшов вияву макроекономічному прогнозі, закладеному в основу Держбюджету України нар. На жаль, здійснення позитивних очікувань не відбулося. Приріст ВВП країн ЄС, за оцінками МВФ, у 2013 р. перебуватиме на нульовій відмітці, країн єврозони – знизиться на 0,4 %. Слабкий зовнішній попит на продукцію українських виробників галузей – експортерів при незавершеності і недостатній ефективності масштабних реформ, спрямованих на модернізацію економіки і покращення макроекономічних балансів призвели до того, що економіка України також продовжила занурення в рецесію, яка розпочалася з другого півріччя 2012 р. Реальний ВВП країни впав на 1,1 % у І кварталі та
1,3 % у ІІ-ІІІ кварталах порівняно з відповідними періодами 2012 р. (рис. 1).

Рис
. 1. Динаміка ВВП України у 2011-2013 рр., % до відповідного періоду попереднього
року


Більшість видів економічної діяльності у січні-вересні 2013 р. демонструвала від’ємну динаміку створення валової доданої вартості (ВДВ) порівняно з відповідним періодом 2012 р. (рис.
2). Найсуттєвіше зниження обсягів ВДВ відбулось у сфері будівництва (нащо обумовлено насамперед завершенням у 2012 р. масштабних інфраструктурних проектів, пов’язаних із
7
Див, зокрема Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська ЯВ, Павлюк А.П. та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 120 с.
5,1 3,9 6,5 5,0 2,2 3,0
-1,3
-2,5
-1,1
-1,3
-1,3
-3
-2
-1 0
1 2
3 4
5 6
7
І
квартал
ІІ
квартал
ІІІ
квартал
І
V квартал
І
квартал
ІІ
квартал
ІІІ
квартал
І
V квартал
І
квартал
ІІ
квартал
ІІІ
квартал
2011 2012 2013

6 проведенням чемпіонату Європи з футболу 2012 р, які забезпечили позитивну динаміку 2011 р. та наступного року утримували галузь від глибшого падіння на тлі інвестиційної рецесії. Високими були темпи скорочення виробництва ВДВ у промисловості, насамперед у переробній (9,5 %). Ці види економічної діяльності й стали головними рушіями негативних показників економічного зростання в Україні у 2013 р. (рис. 3).

Рис
. 2. Динаміка валової доданої вартості за видами діяльності у 2013 р, %

Рис
. 3. Внески видів економічної діяльності в динаміку ВВП
у
січні-вересні 2011-2013 рр., в. п.
5,2 12,8 8,0 5,1 6,0 4,2 6,0 7,8 1,1 2,5
-1,6 0,5 10,4 1,1
-4,5 3,6
-2,1 4,5
-7,1 5,1 1,8
-0,9 1,4 1,0
-9,8
-0,8
-1,2 2,7
-0,2
-9,5
-3,7
-16,1 2,6
-1,3 0,0
-0,7 1,2
-11,4
-3,0
-20
-15
-10
-5 0
5 10 Валова додана вартість
Сільське господарство, мисливство
і
лісове господарство, рибальство
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Виробництво
/
постачання електроенергії
Будівництво
Торгівля та ремонт
Транспорт
Освіта
Охорона здоров

я та соціальна допомога
Інша діяльність
Послуги фінансових посередників
Податки
і
субсидії
на продукти
Січень
- вересень 2011 р
Січень
- вересень 2012 р
Січень
- вересень 2013 р 5,2 1,1
-1,2
-3
-2
-1 0
1 2
3 4
5 Січень- вересень р
Січень
- вересень р
Січень
- вересень р
Січень
- вересень р
Інша діяльність
Податки
і
субсидії
на продукти
Послуги фінансових посередників
Транспорт
Торгівля та ремонт
Будівництво
Виробництво
/
постачання електроенергії
Переробна промисловість
Добувна промисловість
Сільське господарство, мисливство
і
лісове господарство
Валова додана вартість

7 Загалом у січні-вересні 2013 р. помітну позитивну динаміку виробництва ВДВ демонстрували лише сільське господарство та сфера торгівлі. Динаміка торгівлі залишалась позитивною, проте суттєво слабшою, ніжу р. Протягом 2013 р. тривала тенденція до зниження економічної активності в головних сферах реального сектору економіки (рис. 4). Зокрема, посилилось скорочення обсягів промислового виробництва (рис. 5). Загальний обсяг виробленої промислової продукції за січень-жовтень 2013 р. порівняно з аналогічним періодом 2012 р. зменшився на 5,2 %. На підприємствах переробної промисловості обсяг виробництва скоротився на 8 %, добувної промисловості і розроблення кар’єрів
– на 0,5 %, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітряна.
Рис
. 4. Динаміка приросту обсягів виробництва за видами економічної діяльності у
2013 р, % до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно за період з початку року
Рис
. 5. Динаміка промислового виробництва у 2011-2013 рр., % до відповідного періоду
попереднього
року
-20
-15
-10
-5 0
5 10 15 Січень Січень- лютий Січень- березень Січ е
нь
- квітень Січень- травень Січ е
нь
- червень Січ е
нь
- липень Січень- серпень Січ е
нь
- вересень Січень- жовтень господарство
Вантажооборот
Роздрібний товарообіг 2,4 2,7 1,8 1,7 2,0 1,7 1,6 1,2 0,6 0,2 9,6 10,0 9,6 8,6 8,7 8,5 8,6 8,9 8,8 8,7
-8
-6
-4
-2 0
2 4
6 8
10 12 2013 2012 2011

8 У січні-жовтні 2013 р. зростання виробництва показали лише два види промислової діяльності виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на
13,3 %) та виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (на
1,7 %) (Рис. 6). Всі інші галузі промисловості скоротили обсяги виробництва. Найбільш гостро негативні тенденції розгортаються у переробній промисловості, де скорочення виробництва становило 8 % до відповідного періоду 2012 р, тоді як відповідний показник 2012 р. становив 1,4 %. Найбільше скоротилось виробництво хімічних речовині хімічної продукції (на 19,4 %), машинобудування, крім ремонту і монтажу машині устаткування (на 13,6 %) та виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (на 12,5 %).

Рис. 6. Динаміка промислового виробництва у січні-жовтні 2011-2013 рр.,
% до відповідного періоду попереднього року

Серед
чинників, що формували динаміку промислового виробництва, насамперед, слід відзначити наступні

несприятлива для українських виробників кон’юнктура світових товарних ринків, що зумовила слабкий зовнішній попит та зниження цінна основну вітчизняну експортну продукцію. Низький зовнішній попит мав визначальний вплив на зменшення обсягів виробництва таких експортоорієнтованих галузей економіки як металургія (на 5,9 % у січні-жовтні 2013 р, машинобудування (на 13,6 %) та хімічна промисловість (на
19,4 %);

високі ціни на імпортовану сировину для окремих галузей промисловості. Так, висока ціна на природний газ для України знижує конкурентоспроможність хімічної продукції. Висока ціна на нафту та імпортне мито, що знижує рентабельність виробництва нафтопродуктів, ведуть до скорочення виробництва на українських нафтопереробних підприємствах обсяги виробництва продуктів нафтоперероблення
8,7 6,6 2,1 10,6 7,5
-3,6 29,9
-2 10,7 16,7 13,4 18,2 14,6 3,8 0,2 2,7 0,5
-7,5 1,2
-17,3
-0,8 5,9
-1,7
-6,7
-2,8
-1,6 8,7 2,8
-5,2
-0,5
-5,7
-5,9 1,7
-12,5
-19,4 13,3
-1,6
-6,6
-5,9
-13,6
-10,2
-1,6
-25
-20
-15
-10
-5 0
5 10 15 20 25 30 35
Промисловість
Добувна промисловість
і
розроблення кар '
єрів
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та
інших матеріалів
Виготовлення виробів з
деревини
, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин
і
хімічної
продукції
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових
і
пластмасових виробів
Виробництво
іншої
неметалевої
мінеральної
продукції
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
Машинобудування
Виробництво меблів,
іншої
продукції
, ремонт
і
монтаж машин та устатковання
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Січень
- жовтень Січень- жовтень Січень- жовтень
2013

9 за січень-жовтень 2013 р. скоротилися на 29,2 % порівняно з відповідним періодом
2012 р.;

заходи, застосовані Російською Федерацією для захисту свого внутрішнього ринку,
та низка політично мотивованих дискримінаційних дій щодо українських експортерів. Зокрема, утилізаційний збірна легкові та вантажні автомобілі, які виробляються на території Російської Федерації або ввозяться з інших країн (крім країн Митного союзу, введений з 1 вересня 2012 р, негативно впливав на вітчизняне виробництво автотранспортних засобів. Дискримінаційні обмеження на ввезення до Російської Федерації окремих харчових продуктів з України спричинили негативні тенденції в динаміці виробництва харчової промисловості

високий рівень внутрішнього споживчого попиту, що зумовлював відносно стійку динаміку галузей, орієнтованих на внутрішній ринок. Приріст обсягів виробництва забезпечено у виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів (на
13,3 % за січень-жовтень 2013 р) та виробництві виробів з деревини, паперу та поліграфічній діяльності (на 1,7 %). Динаміка обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів була позитивною впродовж січня-квітня
2013 р, протез травня спостерігається прогресуюче скорочення виробництва на підприємствах галузі внаслідок насамперед скорочення експорту до Російської Федерації. В результатів підсумку за січень-жовтень 2013 р. обсяги виробництва в харчовій промисловості скоротились на 5,7 %;

скорочення інвестиційної активності вітчизняних суб’єктів господарювання.
Наслідком гальмування інвестиційних процесів стало зниження попиту на продукцію машинобудування, металургії, будматеріали тощо, що не дозволило компенсувати втрати зазначених секторів за рахунок звуження зовнішнього попиту. Впродовж 2013 р. триває спад будівельної галузі, яка вже кілька років перебуває в стані глибокої рецесії. У січні-жовтні 2013 р. обсяг виконаних будівельних робіт скоротився на 16,3 % порівняно з відповідним періодом 2012 р. Структура спаду чітко відбиває визначальну роль попиту домогосподарств як рушія динаміки. Активність у галузі підтримується насамперед у сегменті житлового будівництва, в той час яку сегменті будівництва інженерних споруд обсяг виробництва скоротився на 20,8 %. Негативна динаміка промисловості та будівництва обумовила погіршення становища транспортної галузі. За січень-жовтень 2013 р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на
3,1 % менше, ніж за відповідний період 2012 р. Єдиною сферою української економіки, яка у 2013 р. демонструє стійкий динамічний розвиток, є сільське господарство, виробництво продукції якого за січень-жовтень 2013 р. зросло на
9,9 % порівняно з відповідним періодом 2012 р. Покращення показників спостерігалось в обох сегментах аграрного сектору – рослинництві та тваринництві, які демонстрували найкращі показники своєї роботи за відповідний період за останні п’ять років. Нарощення обсягів сільськогосподарського виробництва відбувалось насамперед завдяки стрімкому зростанню обсягів продукції рослинництва – на 12,4 % за січень-жовтень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. Станом на 1 листопада 2013 р. зібрано 51,1 млн т зернових та зернобобових культуру початково оприбуткованій вазі, що на 24,9 % більше, ніжна відповідну дату 2012 р. Отримання хорошого врожаю 2013 р. створило передумови для активізації діяльності промислових виробників, що займаються переробкою сільськогосподарської продукції, а також розвитку тваринницької галузі. Основними чинниками позитивної динаміки сільського господарства були сприятливі погодні умови, збільшення фінансової підтримки сільгоспвиробників банківським сектором та активізація державних програм відродження окремих напрямів тваринництва. Зокрема, обсяги нових кредитів, наданих банками сільськогосподарським корпораціям протягом січня-вересня 2013 р, зросли на третину порівняно з відповідним періодом 2012 р. і становили 49,1 млрд грн. (36,7 млрд грн у січні- вересні 2012 р. Державна допомога, а також уповільнення темпів подорожчання кормів завдяки високому врожаю сільськогосподарських культуру рр. дозволили забезпечити стійкий приріст виробництва продукції тваринництва, який за 10 місяців становив 4,5 %. Варто також враховувати позитивний ефект від зростання інвестицій в аграрний сектору р. капітальні інвестиції в галузь зросли нар на 13, 2 %, затри квартали 2013 р. – на 0,6 %.
8
Бюлетень Національного банку України. – 2013. – № 8 (245). – С. 22.

10 Позитивні результати діяльності демонструвала також сфера торгівлі, якій завдяки стійкому споживчому попиту вдалось забезпечити зростання роздрібного товарообороту за січень-жовтень
2013 р. на 9,5 % порівняно з відповідним періодом 2012 р. Проте динаміка галузі протягом року поступово слабшала. У 2013 р. відбулися суттєві зміни у співвідношенні основних джерел формування ВВП. Фактично єдиним рушієм економічної активності виступив внутрішній споживчий попит, сформований переважно зростанням споживчих витрат домашніх господарств. Зростання споживчого попиту зумовлене стабільним зростанням реальної заробітної плати (за січень-жовтень 2013 р. приріст склав 9,1 % до відповідного періоду 2012 р) та відсутністю споживчої інфляції (індекс споживчих цінна товари та послуги у січні-вересні 2013 р. становив 99,6 % до відповідного періоду
2012 р. завдяки зниженню внутрішніх цінна більшість асортименту продуктів харчування відсутності підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Позитивний внесок імпорту товарів та послугу формування ВВП сформувався як наслідок статистичного ефекту від покращення зовнішньоторговельного балансу. Показники зовнішньоекономічної діяльності демонструють зниження експорту та імпорту, проте імпорт скорочується більшими темпами, ніж експорт. Якщо за перше півріччя 2013 р. обсяг експорту скоротилися на 8,4 %, то імпорту – на 9,7 %. Скорочення обсягів імпорту відбулось передусім за рахунок скорочення імпорту природного газу, що обумовило також зменшення обсягу запасів матеріальних оборотних коштів як складової валового нагромадження (на понад 11 млрд грн) та його негативний внесок у формування ВВП. Інвестиційний попит, який був одним з основних джерел зростання економіки в першому півріччі 2012 р, у 2013 р. поступово слабшав. За підсумками січня-вересня 2013 р. обсяг валового нагромадження основного капіталу скоротився на 8,7 %, тоді яку р. було досягнуто його зростання на 5,3 %. Отже, негативні тенденції розвитку основних секторів економіки України у
2013 р. супроводжуються наростанням негативних тенденцій в інвестиційній сфері. Якщо у 2012 р, попри помітне уповільнення динаміки економічного зростання, зберігалась доволі висока динаміка інвестицій (загальний обсяг освоєних капітальних інвестицій за 2012 р. зріс на 8,3 % порівняно з
2011 р, то у 2013 р. відбувається поступове згортання інвестиційної діяльності впродовж січня- вересня 2013 р. обсяг освоєних капітальних інвестицій скоротився на 12,7 % порівняно з відповідним періодом 2012 р. (рис. 7).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал