Національно-патріотичне виховання: досвід, виклик, перспективи
Скачати 175.98 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір175.98 Kb.

С. І.Шеремет, завідувачка науково-методичною лабораторією проблем виховання Одеського
обласного інституту удосконалення вчителів
Національно-патріотичне виховання: досвід, виклик, перспективи

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.
В. Сухомлинський
Ключові слова: виховання, патріотизм, національно-патріотичне та громадянське виховання, актуальність, завдання, нормативно-правові документи, виклики, перспективи.
Короткий зміст. В статті проаналізовані інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні та
їх вплив на формування національних та патріотичних цінностей особистості. Здійснено аналіз досліджень та публікацій відомих педагогів та філософів, які вивчали проблему формування в учнів патріотичних почуттів, національної самосвідомості. Акцентовано увагу на актуальність здійснення національно-патріотичного виховання у відповідності до діючих нормативно-правових документів. Подано короткий аналіз конструктивної діяльності та напрацьованого досвіду навчальних закладів з формування в учнів патріотизму, національної й громадянської свідомості, ціннісного ставлення до суспільства та держави. Загострено увагу на викликах та перспективах здійснення діяльності з національно-патріотичного виховання.
Актуальність національно-патріотичного виховання
в сучасному вимірі

Системна розбудова національної освіти на сучасному етапі внесла кардинальні зміни в концептуальні підходи та парадигму освіти й виховання учнів.
Розвиток сучасної системи шкільної освіти передбачає її переорієнтацію в навчанні й вихованні школярів, побудови суб’єкт-суб’єктних взаємин, доброзичливого і толерантного ставлення один до одного, впровадження принципів демократизації і гуманітаризації, застосування особистісно-розвивальної методології та відповідних інноваційних методик.
Державотворчі процеси, що відбуваються в незалежній Україні протягом останніх років зумовлюють необхідність виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до захисту її кордонів та плідної праці. Стрижнем системи виховання в українській школі є національна ідея, яка відіграє роль консолідуючого фактора в становленні молодого покоління, формування у нього активної громадянської позиції, відповідальності за народ, країну.
Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності зумовили те, що стрижнем у сучасному виховному процесі навчальних закладів залишається громадянське та національно-патріотичне виховання, які тісно взаємопов’язані між собою. Це пріоритетні напрямки національної системи виховання, які передбачають формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси Батьківщини.
До їх засобів належать: рідна мова, героїчне минуле держави, вітчизняна історія, історія сучасності, українська література, культурно-духовна спадщина націй та народностей, духовні обереги тощо.
Для повного осмислення проблематики національно-патріотичного виховання варто здійснити аналіз досліджень і публікацій. Вихованню у дітей і молоді патріотизму надавали першочергового значення корифеї вітчизняної педагогіки Г.Ващенко, О.Духнович, І.Огієнко,
С.Русова, Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші. Проблему формування в учнів патріотичних почуттів, національної самосвідомості розглядали в контексті загального процесу виховання молодого покоління українські дослідники І.Бех,

Т.Бондаренко, В.Борисов, О.Вишневський, В.Павленко, В.Кузь, Т.Гавлітіна, О.Киричук,
О.Коркишко, Ю.Руденко, М.Стельмахович, Б.Ступарик.
Слід звернути увагу на те, що проблема патріотичного виховання учнівської молоді
ґрунтовно розкрита в кандидатських дисертаціях українських вчених, які концентрували дослідницьку увагу на специфіці впливу навчального матеріалу, прояву патріотизму в старшокласників у позанавчальній виховній діяльності, у роботі з вихованцями в умовах позашкільних навчальних закладів.
Узагальнюючи дослідження філософів, психологів й педагогів слід зауважити про відсутність єдиного підходу до проблеми, що розглядається. Аналіз публікацій дає можливість стверджувати про сутність поняття патріотизм як стійкого соціально- психологічного утворення, складну інтегральну якість особистості, яка характеризується ціннісним ставленням до Батьківщини в органічній єдності національно-етнічних та національно-громадянських аспектів та проявляється в культуротворчій діяльності.
Зауважую, що на сучасному етапі проблема національно-патріотичного виховання не тільки глибоко розглядається науковцями та відомими педагогами в галузі виховання, але є важливим аспектом державної політики. Даний напрям виховуючої діяльності завжди був пріоритетним та обумовлений рядом нормативно-правових документів різного рівня. Варто ще раз підкреслити важливість таких державних актів:

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки;

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України.
Розглядаючи актуальність національно-патріотичного виховання в сучасному вимірі, слід ще раз окреслити основні завдання, які стоять перед державними установами, школою, громадськістю:

забезпечення сприятливих умов для формування національних та патріотичних цінностей особистості;

виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки: Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

сприяння отриманню молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

відновлення і вшанування національної пам'яті;

утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в історії держави, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України;

формування психологічної та фізичної готовності молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку;

підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого вік у, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя.
Національно-патріотичне виховання –

пріоритет в діяльності навчальних закладів Одещини

В освітніх закладах Одещини постійно здійснюється конструктивна діяльність щодо формування в учнів патріотизму, національної й громадянської свідомості, ціннісного ставлення до суспільства та держави. Напрацьований значний досвід з даної проблематики відповідно до діючих регіональних програм, які успішно впроваджуються в навчально- виховний процес. А саме:

обласна цільова програма патріотичного виховання дітей та молоді «Патріот» в Одеській області на 2012-2015роки;

міська програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит» на
2012- 2015 роки;

план заходів щодо посилення національно – патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в навчальних закладах Одеської області (наказ департаменту освіти і науки
Одеської ОДА від 10.11.2014 № 309 – ОД);

методичні рекомендації з патріотичного виховання (лист ООІУВ від 08.12.2014 № 650);

методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах
Одеського регіону у 2015/2016 навчальному році (лист ООІУВ від 17.08.2015 № 306).
Позитивним є те, що районними/міськими методичними кабінетами здійснюється методичний супровід діяльності педагогічних працівників щодо підвищення ефективності національно-патріотичного виховання учнів. Систематично проводяться методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної компетентності педагогічних працівників з даного питання. Як приклад: з ініціативи методичних кабінетів відділів освіти в школах традиційно проводяться Тижні педагогічної майстерності класних керівників з проблеми
«Виховуємо патріота України». У рамках їх проведення класні керівники беруть участь у методичних заходах: педагогічних читаннях, засіданнях дискусійних клубів, круглих столах, тренінгах, творчих лабораторіях, годинах відкритих думок.
У ряді міст та районів області розроблені регіональні програми, проекти, щодо реалізації чинної Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що дозволяє закладам освіти проводити цілеспрямовану, систематичну роботу. Позитивним є досвід
Котовського району, в якому впроваджуються районна програма національно-патріотичного виховання «Становлення патріота», авторські програми з національно-патріотичного виховання, а саме:

районна програма національно-патріотичного виховання «Становлення патріота» (автор
Лісовська Т. І., методист з виховної роботи районного методичного кабінету відділу освіти Котовської РДА);

«Я – патріот. Я – Котовщини гордість і надія» (автор Іскрова Т.А. (Вишнівська ЗОШ І-ІІ ступенів);

«Я – гідний громадянин України» (автор Першегуб Н.В. (Вишнівська ЗОШ І-ІІ ступенів);

«Національно-патріотичне виховання учнів» (автор Думбрава Л.С. (Липецька ЗОШ І-ІІІ ступенів).
У Біляївському районі діє програма «Патріот», яка передбачає цілісну систему з національно-патріотичного виховання і здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів учнівського самоврядування
Формування патріотизму та національної свідомості дітей на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти й культури є сьогодні головним пріоритетом виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів області. Національно-патріотичне виховання охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяє формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистих якостей, притаманних громадянину України.
Слід зазначити, що у навчальних закладах області формування ціннісних орієнтацій в учнів здійснюється комплексно – через навчальний процес, позакласну та позашкільну виховну роботу, функціонування органів учнівського самоврядування.
Варто акцентувати увагу на викладання навчальних предметів, які містять значний виховний потенціал. Важливим є їх змістове наповнення, яке сприяє опануванню системи
знань про людину й суспільство, здатність усвідомлювати місце спільноти серед інших спільнот світу, до національної ідентичності. У 2015 році при викладанні матеріалу з предметів навчальної програми викладачі користувались «Методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ
МОН України від 16.06.2015 № 641). Варто таку практику продовжити і на далі.
Слід зазначити, що педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів досягнуто певних результатів у створенні та розбудові сучасних виховних систем школи, класу, апробації виховних програм, впровадження інноваційних виховних технологій щодо формування національно-патріотичної свідомості школярів.
Створені та ефективно працюють моделі навчальних закладів з даного спрямування в різних модифікаціях: «Я – громадянин України», «Школа патріотичного виховання», «Я – одесит» (м. Одеса), «Школа козацько-лицарського виховання», «Школа громадянського виховання», «Школа військово-патріотичного виховання» (Білгород-Дністровський район),
«Школа громадянського становлення» (Татарбунарський район), «Школа національного виховання»,
«Школа патріотів»,
«Школа національно-патріотичного виховання»,
(Комінтернівський район), Модель громадянського виховання «Я – Ми – Сім’я –
Батьківщина», «Школа громадянського виховання особистості», Концептуальна модель
«Гімназія національного відродження» (Болградський район), «Школа громадянського становлення», «Виховуємо патріота» (м. Білгород – Дністровський) тощо.
Ідеї патріотизму педагоги шкіл Одещини намагаються зробити наскрізними в системі шкільного життя, тому активно залучають дітей до участі в різноманітних заходах, присвячених відзначенню державних та традиційних свят.
У системі виховної роботи навчальних закладів міст Одеси, Чорноморська, Южного,
Білгорода-Дністровського,
Котовська,
Балтського,
Біляївського,
Болградського,
Великомихайлівського, Кілійського, Котовського, Комінтернівського, Миколаївського,
Овідіопольського. Роздільнянського,
Саратського,
Савранського,
Татарбунарського,
Фрунзівського районів впроваджуються різноманітні форми і методи національно- патріотичного виховання учнівської молоді: інформаційно-масові, наочні, інтегровані,
індивідуальні, діяльнісно-практичні, діалогові.
Традиційно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, фотовиставки, виховні години, уроки пам'яті, уроки історії, літературно-історичні години, лекції, бесіди, бібліотечні уроки та виставки, конкурси, вечори Пам’яті, зустрічі з бійцям АТО. Учні були активними учасниками Уроків мужності: «День Гідності та Свободи в Україні», «Ідеали свободи та демократії», «Є така держава – Україна», «Майдан – Революція Гідності народу», «Трагічні сторінки», «В пам'ять про небесну сотню», «Не згасне пам'ять про події на Майдані»,
«Молодь України за європейський вибір».
Найбільша активність учнівської молоді спостерігалася у проведенні Благодійних акцій
«Грані добра», «Підтримай наших», соціальних проектах, Вахтах пам’яті.
Позитивним є те, що в усіх навчальних закладах області активно працюють учнівські самоврядування щодо залучення учнів до проведення волонтерських акцій «Милосердя»,
«Освітяни Фрунзівщини за мир», «Лист учаснику АТО», «Дерево життя», «Учасник АТО мого села», «Солдатські сім’ї», «Допоможемо ветерану!», «З Луганщиною разом!», «Голуб миру», «Хай серце не втрачає доброти», «Подарунки для героїв», «Милосердя», «Серце до серця», «Подаруй надію» тощо.
Активно здійснюється діяльність з формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в позаурочній діяльності. У школах області працюють гуртки військово- патріотичного спрямування: «Влучний стрілець», «Патріот», «Школа безпеки», «Основи захисту Вітчизни» тощо. Учні, залучені до роботи гуртків історичного та географічного краєзнавства, беруть участь у районних та обласних етапах Всеукраїнської туристсько- краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна», «Історія міст і сіл України».
Значну робота з військо-патріотичного виховання в закладах освіти здійснюється вчителями предмета «Захист Вітчизни» як при викладанні змістового матеріалу, так і при проведенні позаурочної діяльності. Ними проводиться підготовка школярів до участі у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), яка є важливим фактором формування ціннісних орієнтацій. У поточному навчальному році проведені районні етапи
змагань, а у травні – ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у якому взяли участь 23 команди з районів (міст)
Одеської області. Переможцями стали:

рій «Гопак», ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м.Березівки – І місце;

рій «Козацька варта», Одеський НВК №13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» - ІІ місце;

рій «Сокіл», Авторська школа М. П. Гузика м.Южне – ІІІ місце.
У серпні 2016 року на базі Українського дитячого центру «Молода гвардія» в м. Одесі буде проведено Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).
Важливим фактором національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є шкільні музеї, які спрямовані на залучення школярів до пошукової роботи та володіють високим виховним потенціалом. Є певний досвід з даного напряму в значній кількості навчальних закладів міст та районів області.
У 2015 році учнівська молодь Одещини взяла активну участь у Всеукраїнських проектах:
«Книга пам’яті та звитяги», «Рушник єднання» та «Пазл миру». Слід зазначити, що учні навчальних закладів міст Чорноморська, Котовська, Білгорода-Дністровського та районів області: Арцизького, Березівського, Біляївського, Болградського, Ізмаїльського, Кілійського,
Котовського, Красноокнянського, Комінтернівського, Любашівського, Миколаївського,
Овідіопольського,
Ренійського,
Роздільнянського,
Савранського,
Татарбунарського,
Фрунзівського, Ширяївського сприяли реалізації зазначених проектів, які були спрямовані на здійснення пошукової роботи й збору інформації про учасників Євромайдану та АТО, на формування патріотизму, національної свідомості та активної життєвої позиції.
У 2016 році молодь Одеської області підтримала ініціативу Всеукраїнської Ради старшокласників щодо реалізації наступних проектів: Всеукраїнська естафета учнівської молоді «Прапор доброчинності»; проект «Схід-захід – разом!» (у рамках проекту «Рух лідерів
+»); Всеукраїнська екологічна ініціатива «Зробимо Україну чистою»; проекти щодо підтримки дітей з особливими потребами та з патріотичного спрямування.
Слід акцентувати увагу на те, що Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів постійно здійснюється організаційний, науково-методичний супровід педагогів навчальних закладів з національно-патріотичного виховання. Так, на кафедрі суспільно- гуманітарної освіти ефективно діє проект «Патріотизм як цінність: через призму віків та поколінь», метою якого є сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді шляхом проведення обласних заходів для учнів і педагогів спільно з громадськістю.
У рамках проекту проведено науково-практичну конференцію з проблеми «Патріотизм як цінність» для методистів РМК/ММК з виховної роботи, керівників навчальних закладів
(дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних), заступників директорів з виховної роботи, керівників РМО/ММО вчителів історії, предмета «Захист Вітчизни», керівників клубів
«Патріот», патріотичних музеїв, класних керівників, практичних психологів, соціальних педагогів. Традиційними є проведення обласних майстер-класів, науково-практичних семінарів для методистів РМК/ММК з виховної роботи, керівників РМО/ММО класних керівників, заступників директорів з виховної роботи, керівників РМО/ММО вчителів історії, предмета «Захист Вітчизни» з проблем: «Компетентнісний підхід у формуванні патріотизму як цінності», «Становлення особистості через призму діяльності дитячо-юнацьких об’єднань та учнівського самоврядування», «Побудова моделі виховної системи навчального закладу
«Школи розвитку особистості на засадах національного виховання». Працювала обласна творча група педагогів-організаторів з проблеми «Виховання громадянина-патріота в умовах розбудови української державності».
З метою спрямування педагогів області на розбудову національно-патріотичного виховання в освітньому просторі регіону в новому форматі проведено кластер на тему
«Національно-патріотичне виховання – основа розвитку особистості, суспільства» (серпень,
2016р.).
Питання національно-патріотичного виховання включені в навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи, педагогів- організаторів, вчителів різного фаху. Викладається курс лекцій з проблем: «Історична ретроспектива українського творення нації та державотворення» (викладач Цвіркун О.Ф.),

«Перспективи розвитку України: нові виклики та бачення» (викладач Левчишен Д.І.),
«Національна стратегія розвитку освіти в Україні» (викладач Демченко Д.М.), «Концептуальні засади національного виховання школярів» (викладач Руссол В.М.), «Духовно-моральне виховання як складова національно-патріотичного виховання» (Саннікова Т.В.).
Слід зауважити, що в 2015 році здійснено підготовку трьох педагогів-тренерів з національно-патріотичного виховання, а саме:

Лелеко Олена Олександрівна, методист з виховної роботи та позашкільної освіти
Чорноморського міського методичного кабінету відділу освіти Чорноморської міської ради;

Кожухаренко Людмила Валентинівна, вчитель історії та права Утконосівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Ізмаїльського району;

Кравченко Тетяна Василівна, заступник директора з виховної роботи Випаснянської ЗОШ
№ 2 Білгород-Дністровського району.
Педагоги-тренери успішно реалізують набуті знання в навчальних закладах регіону та залучаються до участі в обласних семінарах, майстер-класах, педагогічних майстернях в якості доповідачів.
Позитивним є те, що навчальні заклади області включені до Всеукраїнських дослідно- експериментальних майданчиків, а саме:

Одеський навчально-виховний комплекс: «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області з проблеми «Громадянсько-патріотичне виховання суб’єктів громадянського суспільства
України в умовах навчально-виховного комплексу» (2015-2020), (наказ МОН України від
30.07.2015 № 828);

Обласний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія
ім.Г.С.Раковського» Одеської області з проблеми «Система виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі» (2016-2022рр.), (наказ МОН України від 30.12.2015 № 1383).
Науково-методичною лабораторією проблем виховання ООІУВ постійно здійснюється пропагування передового педагогічного досвіду з питань національно-патріотичного виховання. В поточному навчальному році підготовлено більше 10 друкованих матеріалів та надана методична допомога освітянам Одещини в оформленні 21 повідомлення з даної проблематики.
Діяльність кафедри суспільно-гуманітарної освіти, навчальних закладів області з формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді постійно висвітлюється на сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів http://ooiuv.odessaedu.net та на сайті кафедри http://kafedraooiuv.org.ua/
у рубриці «
Національно-патріотичне виховання
».
Виклики та проблеми
у здійсненні діяльності з національно-патріотичного виховання.
Одним із найголовніших і завжди актуальних державних завдань було і залишається громадянське та патріотичне виховання молодого покоління. Сьогодні формування ціннісних орієнтацій займає особливе місце в сучасній освіті, адже молоді люди, її громадяни стають безпосередніми учасниками державотворчих процесів.
Проте, на превеликий жаль, за весь період української державності не було забезпечено дієвого патріотичного виховання населення держави, про яке б засвідчила єдність народу, сформованість єдиного бачення перспектив її розвитку. Останні події в Україні яскраво виявили всі упущення й недоліки в галузі патріотичного виховання.
Потребує вдосконалення механізми формування й реалізації державної політики в сфері національно-патріотичного виховання, практичних комунікацій у цьому напрямі з громадянським суспільством. Не чітко визначений загальнодержавний підхід до формування української ідентичності, громадянськості та національно-патріотичної свідомості громадян
України, особливо дітей та молоді.
Відсутній єдиний стратегічний підхід, системна діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо патріотичного виховання. Не визначено центрального органу виконавчої влади, що координує діяльність усіх органів виконавчої
влади щодо забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Не налагоджено ефективну міжвідомчу взаємодію органів та інституцій державної влади, співпрацю з громадськими організаціями.
Варто зазначити, що існують розбіжності уявлень про історичне минуле, історичні відмінності у системах цінностей, світоглядних орієнтаціях груп суспільства, населення певних територій країни, окремих громадян, внаслідок чого продукуються протилежні погляди на минуле і майбутнє нації, шляхи її подальшого поступу, просування несумісних із незалежністю держави місцевих ідентичностей, міжрегіональних, міжетнічних, мовних конфліктів, що жодним чином не сприяє національній консолідації, суперечить принципам державності та соборності України та позначається на здобутках державотворення. Важливим
є відновлення цілісності й повноти національного мовно-культурного простору, в формуванні якого слід враховувати полікультурність регіону.
Проблемою є відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання.
Спостерігається низький рівень інформаційно-пропагандистської діяльності, яка мала б на меті висвітлення героїчних сторінок української історії, героїв минулого і сучасного. На жаль
інформаційний простір перетворюється на інструмент маніпуляції суспільною свідомістю як дорослих так і молоді.
Потребує покращення рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері формування громадянськості й патріотичності. Варто визначитись в єдиному методичному та термінологічному підході до процесу національно-патріотичного виховання,
єдиних стандартів щодо процесів та суб’єктів діяльності в даній сфері.
Проведення заходів оцінюється виключно кількісними показниками, що призводить до складності оцінювання ефективності впровадження цих заходів.
Потребує покращення ступінь підготовки кваліфікованих спеціалістів та робота з підвищення кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування для організації та проведення заходів із національно-патріотичного виховання.
Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність упровадження та реалізації
єдиної загальнодержавної політики в сфері національно-патріотичного виховання. Системні та узгоджені дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості в цьому напрямі сприятимуть єдності та консолідації українського суспільства.
Перспективи у діяльності навчальних закладів
з національно-патріотичного виховання
Враховуючи нові суспільно-політичні реалії, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, національної свідомості, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.
Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи й нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.
Сьогодні ми маємо ґрунтовну нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність навчених закладів з національно-патріотичного виховання. Слід акцентувати увагу на те, що дане питання на постійному контролі центральних та місцевих органів виконавчої влади.
Так, у грудні 2015 року відбулися слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему «Формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах», де було відзначено, що в Україні формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді є питанням національної безпеки, від ефективності втілення якого залежить успішність розвитку всіх інших сфер держави та українського суспільства.

Враховуючи виклики та проблеми в сфері національно-патріотичного виховання на державному рівні варто здійснити ряд наступних кроків:

постійно удосконалити нормативно-правову базу патріотичного виховання молоді;

створити єдиний координаційний центр під патронатом Президента України для забезпечення ефективного здійснення патріотичного виховання молоді з залученням представників відповідних міністерств та відомств, громадських організацій,
ЗМІ;

сприяти посиленню співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями національно-патріотичного спрямування;

створити механізми економічного стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів неурядових організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

розробляти та реалізувати місцеві й галузеві програми патріотичного виховання молоді центральними й місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

посилити інформаційно-пропагандистську діяльність, яка мала б на меті висвітлення героїчних сторінок української історії, героїв минулого і сучасного.
На що варто звернути увагу педагогам в подальшій роботі з національно-патріотичного виховання?
1.
Виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно- патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням навчального закладу.
2.
Розробити регіональні програми, проекти, заходи щодо реалізації чинної Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що дозволяє закладам освіти проводити цілеспрямовану, систематичну роботу.
3.
Продовжити роботу з створення та розбудови сучасних виховних систем (моделей) школи, класу, апробації виховних програм, впровадження інноваційних технологій щодо формування національно-патріотичної свідомості школярів.
4.
Для подальшого вшанування державної символіки забезпечити урочисте виконання
Державного Гімну України на кожному загальношкільному заході та підняття Державного
Прапора України щонайменше перед початком кожної чверті (семестру).
5.
Формувати засобами змісту навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.
6.
Спрямувати діяльність педагогів на виховання в учнівської молоді національної самосвідомості, вміння осмислювати культурні цінності, оцінювати віхи історії України та її державотворення.
7.
Системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.
8.
Системно формувати ефективне мовне середовище, враховуючи полікультурність
Одеського регіону. Сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення й самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті.
9.
Активізувати залучення учнівської молоді до участі та проведенні благодійних, волонтерських акцій, інформаційно-просвітницьких заходів, уроків пам'яті, літературно-
історичні години, бібліотечних уроків, вечорів пам’яті, зустрічі з бійцям АТО.
10.
Продовжити роботу з написання «Книги пам’яті та звитяги», збирання та поширення
інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.
11.
Сприяти оновленню експозицій та переформатуванню змістового наповнення шкільних музеїв, кімнат бойової слави, куточків історії інформацією про учасників АТО, волонтерів, про драматичні та трагічні події останнього часу.

12.
Сприяти подальшому впровадженню медіативних практик в діяльність навчальних закладів, які є ефективними в профілактиці конфліктних ситуацій, адаптації дітей та громадян, які постраждали внаслідок воєнних дій в зоні АТО.
13.
Продовжити роботу щодо підготовки та проведення районних (міських) етапів
Всеукраїнської дитячо-юнацькій військово-патріотичній гри «Сокіл» («Джура»).
14.
Сприяти участі учнівської молоді у Всеукраїнських проектах: естафеті «Прапор доброчинності»; проекті «Схід-захід – разом!» (у рамках проекту «Рух лідерів +»); екологічній
ініціативі «Зробимо Україну чистою»; проектах щодо підтримки дітей з особливими потребами та з патріотичного спрямування.
15.
Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей.
16.
Активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського самоврядування, батьківською громадою щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, уміння жити в громадянському суспільстві.
17.
Налагодити конструктивну діяльність навчальних закладів з органами місцевого самоврядування, державними та громадськими організаціям в проведення спільних заходів з формування патріотичних цінностей в учнів.
Слід зазначити, що 2016 рік визнаний Роком Державності України. На виконання Указу
Президента України «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» від 03.12.2015
№ 675 та листа Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016 № 1/3-148 рекомендовано протягом 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом «Незалежність.
Від 1991-го – назавжди». Рекомендовано для використання в роботі запропоновані
«Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України», розроблені Українським інститутом національної пам’яті.
Для подальшої роботи з національно-патріотичного виховання рекомендуємо використовувати інформацію, яка розміщена на сайтах:

Інституту проблем виховання НАПН України http://ipv.org.ua/publications/zbirnuk.html

Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи http://psyua.com.ua

Українського інституту національної пам’яті http://memory.gov.ua/publication

Українського
інституту соціальних досліджень
імені
Олександра
Яременка http://uisr.org.ua

Національного університету оборони
України
імені
Івана
Черняхівського http://nuou.org.ua/nauka/naukovi-publikatsii.html

Ради
Європи
(посібник
«Демократичне управління школою) http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/EDCPACK_EN.asp

Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді http://ukrjuntur.org.ua

Пластового порталу plast.org.ua

Благодійного фонду «Героїка» http://geroika.org.ua/

Історичної правди http://istpravda.com.ua

Лікбезу http://likbez.org.ua

Центру досліджень визвольного руху http://cdvr.org.ua

Документального серіалу «Наша Скриня» www.fayloobmennik.net/3781087
Акцентуємо увагу на те, що діяльність кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ, навчальних закладів області з формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді постійно висвітлюється на сайтах:

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів http://ooiuv.odessaedu.net

кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ http://kafedraooiuv.org.ua/
в рубриці
«
Національно-патріотичне виховання
».
В статье проанализированы интеграционные процессы, которые происходят в Украине и
имеют влияние на формирование национальных и патриотических ценностей личности.
Проведено анализ исследований и публикаций известных педагогов и философов, которые исследовали проблему формирование в учащихся патриотических чувств, национального самосознания. Акцентировано внимание на актуальности проведения национально- патриотического воспитания в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Дан короткий анализ конструктивной деятельности и наработанного опыта учебных заведений в формировании в учащихся патриотизма, национального и общественного сознания, ценностного отношения к обществу и государства. Заострено внимание на проблемах и перспективах осуществления деятельности с национально-патриотического воспитания.
In the article the integrative processes, which are taking place in Ukraine and their educational influence at the formation of national and patriotic personal values have been analyzed. The analysis of experience and the essays of well-known tutors and philosophers, who had learnt the problem of formation the patriotic feelings and national self-consciousness, has been realized. The stress of attention on the significance of realization of national-patriotic education according to the normative law documents has been done. The analysis of constructive activity and achieved experience of educational institutions in the process of formation of patriotic and national conscience, valuable attitude to the society and state has been done. Extreme attention on the demands and possibilities of realizing of national-patriotic education has been paid.
Література:
1. Бака М.М. Військово-патріотичне виховання молоді : навч.-метод. посібн. / М.М.Бака, В.П.
Корж. – К. : Книга пам’яті України, 2004. – 460 с.
2. Бех І.Д., Чорна К.І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. – Київ, 2014.
3. Жаровська О.П. Національна свідомість як складова патріотичного виховання студентів педагогічних університетів / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1.
4. Жеребцова М.В., Бородін С.Е., Ніколаєв О.С. Скаутинг та краєзнавство – система патріотичного виховання молоді / Збірка статей з історії українського скаутингу. – К.ПП
«Стародавній світ», 2013. – 312 с.
5. Завалевський Ю.І. Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи / Ю.І.Завалевський. – Київ, 2003. – 104 с.
6. Івженко Ю.В. Молодіжні громадські організації як інститут формування соціальної активності особистості / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді
: зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 289 – 296.
7. Карпач Н.І., Олешак С.П. Особливості розвитку молодіжної участі у волонтерській діяльності / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 351 – 360.
8. Куштим Л.О. Громадянське виховання як основа формування національної свідомості, соціально адаптованої особистості. Класному керівникові для роботи. Спецвипуск. – Харків:
Основа, 2016.
9. Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України. – Харків: Основа, 2016.
10. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», К., 2010р.
11. Окушко Т.К. Методика формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 51 – 60.
12. Оржеховська В.М., Кириченко В.І., Ковганич Г.Г. Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології, моделі / Навчальний практико зорієнтований посібник. – Х. : Точка,
2007. – 192 с.
Інтернет – ресурси:
www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/elits/2011/29
http://ukrnationalism.com/direct-speech/1663-vyklyky-i-zavdannia


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал