Навчальним процесом у внз
Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації27.01.2017
Розмір5.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки імені Богдана СтупарикаЛ.М. Прокопів


ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Івано - Франківськ - 2016
Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
2
УДК 378.1
ББК.74.я73
П-80


Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: навчально- методичний посібник / упорядник Л.М.
Прокопів. - Івано–Франківськ,
2016. –160 с.


Рецензенти:
Т.К. Завгородня
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика
Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника
М.М. Чепіль
доктор педагогічних наук, професор,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка
Рекомендовано до друку науково-методичною радою
Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №5 від 09.02.
2016 р.).
У посібнику обґрунтовано мету, завдання вивчення курсу
«Організація управління навчальним процесом у
ВНЗ», запропоновано опис навчальної дисципліни, її структуру, подані матеріали для вивчення теоретичного курсу, плани практичних занять, рекомендації щодо виконання самостійних завдань.
Адресується студентам денної і заочної форми спеціальності –
8.18010021 «Педагогіка вищої школи» педагогічних ВНЗ (011 «Науки про освіту»), викладачам вищих навчальних закладів педагогічного спрямування.

©Прокопів Л.М., 2016 р.


Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
3

ВСТУП

Відповідно до змін, які відбуваються у вищій школі, з’явилась гостра необхідність удосконалення викладання курсу «Організація управління навчальним процесом у ВНЗ», який є продовженням системи психолого-педагогічної підготовки магістрів спеціальності
«Педагогіка вищої школи (011 – «Науки про освіту»). У центрі уваги тих, хто вивчає курс, повинні бути наступність та інновації у розробці та реалізації педагогічних ідей. Актуальним є проблемний виклад матеріалу, індивідуально-творчий підхід до вивчення курсу.
У посібнику, рекомендованому для студентів денної і заочної форми навчання подані тематика лекційного матеріалу, методичні рекомендації до підготовки до практичних занять та самостійної роботи.
Методичні рекомендації до курсу були розроблені з використанням закону України «Про вищу освіту», наказів, положень та розпоряджень з питань управління ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», матеріалів авторитетних джерел з управління навчальними закладами, зокрема підручників та посібників Р. Вернидуба, Т. Іванової, М. Фіцули,
Є. Хрикова та ін.
Теоретичні положення курсу та рекомендації щодо вивчення основних тем викладені у вигляді конспект-схем. При розробці самостійних занять особливу увагу приділено формуванню пізнавальної активності студентів, прищепленню зацікавленості проблематикою менеджменту та лідерства, формуванню вмінь та навичок порівнювати та роз’яснювати взаємозв’язки між педагогічними явищами та фактами.


Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
4

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета навчальної дисципліни «Організація управління навчальним процесом у ВНЗ»:
- з`ясувати структуру навчального процесу у вищих закладах освіти;
- усвідомити закономірності і принципи організації та здійснення навчально-виховного процесу у ВНЗ;
- проаналізувати основні поняття нормативно-правової бази вищої освіти;
- розкрити ключові поняття і визначення «Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ».
У процесі вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
- характеристику цілісного педагогічного процесу у вищій школі, його закономірності і принципи організації;
-нормативно-правові акти, що регламентують організацію навчального процесу у вищій школі України;
- форми організації навчального процесу у ВНЗ, особливості їх організації та здійснення;
- особливості наукового-методичного забезпечення навчального процесу.
уміти:
- аналізувати навчальні плани, робочі програми з предмету,
індивідуальні і навчальні плани студентів, виявляти їх сутність та особливості розробки;
- організовувати та проводити
індивідуальні заняття, консультації, керувати курсовим проектом;
- вміти організовувати самостійну роботу студентів, розробляти її зміст та навчально-методичні засоби її забезпечення;
- ефективно здійснювати управління на денній, заочній
(дистанційній), екстернатній формі навчання;
- планувати навчальний час студента та робочий час викладача.

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
5

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН З КУРСУ ОРГАНІЗАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ»
(ДЕННА ФОМА НАВЧАННЯ)
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин денна форма усього у тому числі л п лаб інд с.р.
1 2
3 4
5 6
7
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Науково-нормативні основи організації
та управління навчальним процесом у вищій школі України
Тема
1.
Теоретичні засади управління навчальним закладом.
10 4
2

4
Тема 2. Законодавство України про управління навчальним процесом у ВНЗ.
10 2
2

4
Тема 3. Структура та зміст управління навчальним процесом у вищій школі
6 2

4
Тема
4
Макротехнологія управління навчальним процесом у ВНЗ.
8 2
2

4
Тема 5. Особливості, методи управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах.
8 2
4

4
Тема 6. Організаційно-методичні основи управління навчальним процесом у вищій школі.
8 2

6
Разом за змістовим модулем 1 50 10 14

26
Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
6
Змістовий модуль 2. Суб’єкти управлінської та науково-
педагогічної діяльності в системі організації та управління
навчальним процесом у ВНЗ
Тема 7. Структурні підрозділи та система управління навчальним процесом у ВНЗ.
10 2
2

6
Тема 8. Робочі органи, дорадчі органи. Органи самоврядування у
ВНЗ.
10 2
2

6
Тема
9.
Ліцензування та акредитація.
10 2
2

6
Тема 10. Нормування учіння та викладання.
10 2
2

6
Разом за змістовим модулем 2
40 8
8

24
Усього годин
90
18 22

50
Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
7

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН З КУРСУ ОРГАНІЗАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ»
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин заочна форма усього у тому числі л п лаб інд с.р.
1 2
3 4
5 6
7
Модуль 1
Змістовий
модуль
1.
Науково-нормативні
основи
організації та управління навчальним процесом у вищій
школі України
Тема
1.
Теоретичні засади управління навчальним закладом.
10 2

8
Тема 2. Законодавство України про управління навчальним процесом у ВНЗ.
10 2

8
Тема 3. Структура та зміст управління навчальним процесом у вищій школі.
8


8
Тема
4.
Макротехнологія управління навчальним процесом у
ВНЗ
8


8
Тема 5. Особливості, методи управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах.
8


8
Тема 6. Організаційно-методичні основи управління навчальним процесом у вищій школі.
8


8
Разом за змістовим модулем 1
52


48


Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
8
Змістовий модуль 2. Суб’єкти управлінської та науково-
педагогічної діяльності в системі організації та управління
навчальним процесом у ВНЗ
Тема 7. Структурні підрозділи та система управління навчальним процесом у ВНЗ.
10 2

8
Тема 8.Робочі органи, дорадчі органи. Органи самоврядування у ВНЗ.
8


8
Тема
9.
Ліцензування та акредитація.
10 2

8
Тема 10. Нормування учіння та викладання.
10


10
Разом за змістовим модулем 2
38


34
Усього годин
90 4
4

82Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
9

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Науково-нормативні основи організації
та управління навчальним процесом у вищій школі України
Тема 1. Теоретичні засади управління навчальним закладом.
Сутність управління вищим навчальним закладом. Зарубіжні наукові школи, теорії та концепції менеджменту. Зміст діяльності з управління навчальним закладом. Закономірності та принципи управління навчальним процесом у ВНЗ.
Тема 2. Законодавство України про управління навчальним
процесом у ВНЗ.
Державна політика у галузі вищої освіти. Державні органи управління освітою та їх функції. Основні документи, які регламентують нормативно-правову базу діяльності ВНЗ та підготовки сучасного фахівця з вищою освітою: Закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту», укази Президента України, постанови
Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки
України та інші акти законодавства з питань вищої освіти. Правовий статус вищих навчальних закладів (Закон України «Про вищу освіту»). Правовий статус засновника. Статут вищого навчального закладу.
Тема 3. Структура та зміст управління навчальним
процесом у вищій школі.
Структура управління навчальним процесом у ВНЗ. Зміст вищої освіти як науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних рівнів та ступенів вищої освіти. Стандарти вищої освіти. Вимоги до освітньої програми, освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма. Навчальний план, робочий навчальний план, індивідуальний навчальний план студента.
Навчальна і робоча програми. Розклад навчальних занять.
Тема 4. Макротехнологія управління навчальним процесом
у ВНЗ.
Управлінський цикл та функції управління. Функція планування. Організація як функція управління. Мотивація і

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
10 стимулювання. Функція контролю. Регулювання як функція управління.
Тема 5. Особливості і методи управління навчальним
процесом у вищих навчальних закладах.
Системний підхід до управління вищим навчальним закладом.
Сутність демократизації управління навчальним закладом. Напрями демократизації управління навчальним закладом. Синергетичні засади демократизації управління вищим навчальним закладом.
Інформатизація управління навчальним закладом. Моделювання методів управління навчальним закладом. Методи одержання
інформації, необхідної для управління навчальним закладом. Методи розробки управлінських рішень. Методи доведення управлінських рішень до виконавців. Організаційно-методичні методи управління навчальним закладом.
Тема 6. Організаційно-методичні основи управління
навчальним процесом у вищій школі.
Форми навчання у ВНЗ (денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернат), їх характеристика та умови навчання студентів. Форми організації навчального процесу у ВНЗ. Якості менеджера.
Змістовий модуль 2. Суб’єкти управлінської та науково-
педагогічної діяльності в системі організації та управління
навчальним процесом у ВНЗ.
Тема 7. Структурні підрозділи та система управління
навчальним процесом у ВНЗ.
Структурні підрозділи ВНЗ. Навчальний відділ, напрями та зміст організаційно-управлінської діяльності. Деканат, структура, зміст та управлінські функції деканату та провідних фахівців.
Кафедра, її роль в плануванні, організації та забезпеченні ефективності навчання.
Тема
8.
Робочі
органи,
дорадчі
органи.
Органи
самоврядування у ВНЗ.
Робочі органи - ректорат, приймальна комісія, адміністративна рада тощо. Дорадчо-консультативні органи (рада роботодавців, рада
інвесторів, студентська, наукова рада. Органи громадянського самоврядування ВНЗ: загальні збори (конференція трудового колективу. Студентське самоврядування. Поняття корпоративна

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
11 культура. Суть і значення корпоративної культури для освітньої установи і колективу. Фірмовий стиль освітньої установи.
Тема 9. Ліцензування та акредитація.
Ліцензування освітніх послуг у вищому навчальному закладі.
Порядок проведення ліцензування освітніх послуг. Акредитація спеціальностей та вищих навчальних закладів.
Тема 10. Нормування учіння та викладання.
Умови планування та графік навчального процесу у ВНЗ.
Нормування навчального часу студента. Нормування робочого часу викладача, зміст обов’язкових видів роботи. Основні види методичної, наукової, та організаційної роботи науково-педагогічних працівників.

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
12

ТЕМИ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ
ОПРАЦЮВАННЯ
6. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
денна заочна
1.
Теоретичні засади управління навчальним закладом.
4 8
2.
Законодавство України про управління навчальним процесом у ВНЗ.
4 8
3.
Структура та зміст управління навчальним процесом у вищій школі.
4 8
4.
Макротехнологія управління навчальним процесом у ВНЗ.
4 8
5.
Особливості, методи управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах.
4 8
6.
Організаційно-методичні основи управління навчальним процесом у вищій школі.
6 8
7.
Структурні підрозділи та система управління навчальним процесом у ВНЗ.
6 8
8.
Робочі органи, дорадчі органи. Органи самоврядування у ВНЗ.
6 10 9.
Ліцензування та акредитація.
6 10 10.
Нормування учіння та викладання.
6 10
Разом
50 82


Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
13

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ:
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ
ТА ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ
ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1. Теоретичні засади управління навчальним закладом
1. Сутність управління навчальним закладом.
2. Зарубіжні наукові школи, концепції, теорії менеджменту.
3. Зміст діяльності з управління навчальним закладом.
4. Закономірності та принципи управління навчальним
закладом.
1.

Сутність управління навчальним закладом.
Для магістра важливим є той факт, що поняття «управління» в наш час використовують численні науки.
Для визначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:
«управління»,
«менеджмент», «адміністрування», «керування» тощо.
«Управління» - найбільш загальне поняття. Воно поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів, наприклад, технічні системи; господарські системи; суспільні системи; державні системи тощо.
«Менеджмент» - це поняття використовують для характеристики процесів управління господарськими організаціями
(підприємствами).
«Адміністрування» - стосується управління державними установами або для позначення процесів керування діяльністю апарату управління підприємства.
«Керування» - поширюється на мистецтво тієї або іншої особи
(менеджера) впливати на поведінку і мотиви діяльності підлеглих з метою досягнення цілей організації.
Сучасний Оксфордський словник англійської мови тлумачить поняття «менеджмент» як «спосіб, манера спілкування з людьми, вміння та адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату організації, це влада та мистецтво керування, органи управління, адміністративні одиниці, підрозділи.

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
14
Поміж менеджерів-практиків та вчених ще й досі не існує єдності поглядів щодо сутності менеджменту: одні вважають, що менеджмент - це професія, орієнтована на практичне використання.
Головне - реальний результат, який забезпечується накопиченим досвідом менеджера. Інші переконують, що менеджмент - це процес досягнення мети організації за допомогою інших людей. Тому, головне для менеджера - це мистецтво спілкування з людьми та керування ними. Треті вважають, що менеджмент - процес прийняття раціональних рішень. Головне завдання менеджера - це пошук оптимальних управлінських рішень за допомогою математичних моделей та на основі використання системи наукових знань.
Мистецтво управління саме і є вмінням менеджера-практика пристосувати досягнення науки управління до особливостей власного характеру, особливостей підлеглих та відповідної сфери бізнесу.
Управління, як частина педагогічної системи навчального закладу, її системоутворююча засада, має об'єктивну природу, але за механізмом реалізації - це суб'єктивний процес. На сьогодні науковцями управління розглядається як:

закрита, механістична, раціональна система, управління якою націлено на забезпечення її ефективності;

напіввідкрита, органічна, природна систему, управління якою спрямоване на інтеграцію складових елементів із метою оптимізації її функціонування, базується на критерії педагогічної ефективності;

відкрита й адаптивна система, в процесі управління якою основне значення надається ситуаційним змінним зовнішнього середовища з метою забезпечення її політичної гнучкості, опирається на критерій гнучкості;

цілісна система елементів, що взаємодіють. Тут фахівці спираються на свідомість і критичність суб'єктів, суперечливість і спільність цілей, управління базується на релевантності.
В.С. Пікельна розглядає управління як вплив на керовану систему з метою максимального її функціонування, спрямованого на досягнення якісно нових завдань за рахунок циклічно здійснюваних переходів у якісно новий стан.
У менеджменті є теорія «педагогічного управління». Основні характеристики цієї теорії: управління навчанням і вихованням як спроможність, порівняно з іншими видами управління в навчальному закладі (соціальне, економічне, правове) має домінувати. Об'єктом

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
15 педагогічного управління є студенти та колективи. Поняття
«педагогічне управління» ширше за поняття «управління освітою», суб'єктами педагогічного управління є організатори освіти. Мета управління навчально-виховним процесом — науковий опис особистості. Етапи і методи управління — це активізація об'єкта управління, його залучення до діяльності, регулювання діяльності студентів і викладачів, координація їхньої діяльності та контроль за нею.
Результат роботи навчального закладу не можна отримати шляхом простого підсумовування результатів діяльності окремих педагогів. На особистість студента визначальний вплив справляють психологічний клімат, суспільна думка, традиції, системність роботи тощо.
Головною особливістю управління навчальним закладом, на відміну від інших видів соціального управління, є його спрямованість на створення педагогічних умов для розвитку студентів. У концентрованому вигляді ці умови виявляються у створенні, підтриманні функціонування і розвитку навчально-виховного процесу як цілісної системи, що забезпечує реалізацію цілей навчального закладу.
Сутністю управлінської діяльності зі створення педагогічних умов для роботи навчального закладу є модифікація, перенесення положень педагогіки, психології, передового досвіду в практику роботи навчального закладу.
У керівництві навчальним закладом головним компонентом прямої інформації є психолого-педагогічна інформація, її не можна перетворювати на командну, тому що це суперечить творчому характеру педагогічної діяльності. Саме характер такої інформації визначає специфіку управління навчальним закладом.
Ефективність роботи навчального закладу значною мірою залежить від того, наскільки управлінню вдасться забезпечити відповідність внутрішньої прямої інформації (від керуючої до керованої підсистеми) зовнішній інформації, що відображає сучасний рівень розвитку педагогічної теорії та практики.
Управління навчальним закладом є різновидом соціального управління, яке, функціонуючи як влада, має або вигляд примусу, або переконання, або визнання авторитету, або поєднання і першого, і

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
16 другого, і третього. Істотною особливістю управління навчальним закладом є характер його взаємозв'язку із зовнішнім середовищем.
Отже, управління навчальним закладом — це складна структура, що включає духовні та матеріальні процеси. Основним його компонентом як соціальної системи є людина. Але, крім людей, для його функціонування необхідні різноманітні речі, технічні об'єкти тощо. Ці матеріальні об'єкти можуть бути розглянуті як самостійні елементи навчального закладу як системного утворення.
Управління навчальним закладом необхідно визначити як діяльність керуючої підсистеми, спрямовану на створення прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, матеріально- фінансових, організаційних, правових, ергономічних, медичних умов, необхідних для нормального функціонування і розвитку навчально- виховного процесу і реалізації цілей навчального закладу.
2. Зарубіжні наукові школи, концепції, теорії менеджменту.
Школа
наукового
управління
(Ф.Тейлор).
Суть теорії: використання наукових методів, розроблених з урахуванням стандартів трудових операцій, відбір працівників з урахуванням наукових критеріїв їх здібностей та можливостей досягнення прийнятих стандартів та норм; постійне підвищення кваліфікації працівників, забезпечення їх наукової освіти та розвитку, психологічна сумісність, співробітництво і кооперація адміністрації та працівників у справі практичного запровадження наукової організації праці, реалізації перелічених принципів.
Адміністративна школа менеджменту (А.Файол). Суть теорії: для менеджменту характерні такі напрямки діяльності: технічний
(виробництво), комерційний (закупівля, збут, обмін), фінансовий
(пошук та оптимальне використання коштів), бухгалтерський
(діяльність з аналізу, обліку, статистики), захисний (захист власності фірми та людей); адміністративний(управлінська діяльність).
Обов'язкові функції управління: планування, організація, розпорядливість, координація, контроль.
Принципи управління за А. Файолем:

розподіл праці, що підвищує кваліфікацію та рівень виконання робіт;

влада (право віддавати команди та нести відповідальність за наслідки);

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
17

дисципліна (чітке та явне порозуміння робітників та менеджерів, яке базується на повазі до правил та дотриманні домовленостей);

єдність у віддані розпоряджень, виконання розпоряджень тільки одного керівника та звітність одному керівнику;

єдність керівництва (один керівник та один план для групи людей, які працюють в межах єдиної мети);

підпорядкування
індивідуальних
інтересів
інтересам організації;

винагорода працівників (платня має бути справедливою та відображати стан організації, стимулювати ефективну роботу співробітників);

централізація (рівень централізації та децентралізації має залежати від ситуації та обиратися таким чином, щоб давати найкращі результати;

мета взаємодії (чітке визначення порядку проходження команд від керівництва до підлеглих);

порядок (всі повинні знати своє місце в організації);

рівність (до працівників треба ставитися справедливо, по- доброму);

стабільність персоналу (кадри повинні перебувати в стабільній ситуації);

ініціатива (менеджери мають заохочувати підлеглих на висування нових ідей);

корпоративний дух (треба створювати дух єдності та сумісних дій, розвиток бригадної форми роботи).
Студенту треба знати якості, необхідні менеджеру: фізичні
(здоров'я, сила, мовлення), розумові (здатність розуміти та вивчати, вміння оцінювати, пристосовувати), моральні (енергійність,
ініціативність, відповідальність, лояльність, тактовність), загальна освіта (знання питань, які стосуються не тільки тих функцій, які він виконує), спеціальні знання (технічні, комерційні, фінансові, управлінські та інші, які мають безпосереднє відношення до посади), досвід роботи (знання, отримані під час попередньої діяльності).
Школа людських стосунків (Елтоу Мейо). Суть теорії: менеджмент потребує створення методів управління поведінкою людей в організаціях, природа людини несумісна з примітивною

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
18
ієрархією підпорядкованості, формалізацією організаційних процесів.
Ця особливість потребує використання таких форм і методів управління, які б давали змогу більш повно використовувати потенціал. Одним з головних завдань управління має стати вирішення соціальних проблем праці, її гуманізація, виховання і навчання, управління на основі авторитету, ефективність виробничого процесу значно більше залежить від соціального та психологічного стану, ніж від матеріального заохочення.
Кількісна школа (П.Блокет). Суть теорії: управління є процес логічний, який підлягає формалізації і може бути викладений математично. У менеджменті все більше починають використовувати математичні та статистичні терміни.
Концепція управління за цілями (П.Друкер). Суть теорії: управління має починатися з розробки цілей, згодом визначають функції, системи взаємодії і процеси. Управління за цілями характеризується: визначенням чітких лаконічних загальних цілей, участю у процесі розробки цілей всіх, хто працюватиме в межах даної системи, оцінкою ефективності за результатами реалізації цілей.
Теорія «X»-«У» (Д. Мак-Грегор). Суть теорії: теорія «X»: середній працівник не вирізняється особливим розумом, бажає уникнути праці, тому його необхідно постійно спонукати, контролювати та спрямовувати. Ним повинні керувати; теорія «У»: люди не народжуються пасивними. Вони стають такими в процесі роботи. У цього типу людей фізичні та розумові зусилля природні й необхідні, як гра на дозвіллі. Така людина не лише бере на себе відповідальність, а й прагне її. Вона не потребує зовнішнього контролю, тому що здатна сама себе контролювати.
Школа «соціальних систем» (А Честер Барнард, Герберт Саймон,
Ігор Ансоф). Суть теорії: будь-яка людська організація має тенденцію до пристосування до навколишнього середовища і основні причини того, що відбувається всередині організації, слід шукати за її межами.
Головна ідея цієї теорії полягає в тому, що жодна дія не здійснюється
ізольовано від інших. Кожне рішення дає наслідки для всієї системи.
Системний підхід в управлінні дає змогу запобігти ситуації, коли рішення в одній підсистемі перетворюється на проблему для іншої.
Теорія «2» — японська модель менеджменту (У. Оучі). Суть теорії: є три ідеальних типи організації: американський (тип А), який бере свій початок у традиціях індивідуалізму цієї країни, японський

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
19
(тип У), характерною рисою якого є соціокультурна спадщина згоди та колективізму, тип 2, у якому поєднуються переваги двох попередніх.
«Теорія«2» доповнювала теорії «X» та «У». У. Оучі розробив свою концепцію, яка характеризується довгостроковим наймом працівників, груповим прийняттям рішень,
індивідуальною відповідальністю, неквапливістю оцінювання та поступовістю в просуванні по службі працівників, неформальним контролем чіткими
і водночас ненормативними методами, неспеціалізованою кар'єрою, всебічним піклуванням про працівників.
Теорія
поведінки
людини
(К. Арджирис).
Суть теорії:
«індивідуальність проти організації». «Здоровій» особистості притаманна тенденція до розвитку (від незрілості до зрілості) завдяки перетворенню свого існування з пасивного на активне, рухові від залежності до незалежності, накопиченню знань про себе та контролю за самим собою.
Концепція «7 С» (80-ті рр. ХХ ст. дослідниками фірми
«Макінсі»). Суть теорії: ефективна організація формується на базі взаємопов'язаних складових.«7 С» становлять:

стратегія — плани та напрями діяльності, які визначають розподіл ресурсів, фіксують обов'язки з реалізації певних дій для досягнення поставлених цілей;

структура — внутрішня композиція організації, яка відображає
її розподіл на підрозділи, ієрархічну субординацію цих підрозділів та розподіл влади між ними;

системи — процедури та рутинні процеси, які відбуваються в організації;

штат — важливі групи кадрів, які є в організації;

стиль — способи керівництва організацією та організаційні структури;

сукупність навичок — специфічні можливості ключових фігур організації;

сумісні цінності — сенс та зміст основних напрямків діяльності, які організація доводить до своїх членів.
Модель визначає послідовність внутрішніх дій організації після прийняття певної стратегії: планування двох основних внутрішніх факторів організації - необхідних навичок та культури, які

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
20 відповідали б обраній стратегії; визначення вторинних елементів від навичок і культури: структури, системи, співробітників, стилю.
Ситуаційний підхід (розроблено в Гарвардській школі бізнесу).
Суть теорії: ситуаційні ймовірні фактори враховують у стратегіях, структурах та процесах, завдяки чому досягається якість виконання ,є не менше двох шляхів досягнення мети; менеджери можуть адаптувати свої організації або змінити ситуацію відповідно до вимог організації.
Для забезпечення ефективності розв'язання тієї чи іншої ситуації, слід: здійснити аналіз наявної в організації ситуації, щоб визначити необхідні вимоги до управління, обрати підхід до управління, який би найкращим чином відповідав вимогам організації в тій чи іншій ситуації. Управління має створювати в організації потенціал і необхідну гнучкість з тим, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю в тій чи іншій ситуації, здійснити відповідні зміни, які б дали змогу пристосуватися до конкретної ситуації.
Прихильники цієї концепції вважають, що управління — це мистецтво менеджерів зрозуміти ситуацію, визначити її характерні риси й обрати відповідний стиль керівництва, і лише після цього дотримуватись наукових рекомендацій в галузі управління.
Концепція стратегічного управління (Бенгт Карлофф). Суть теорії: загальна концепція досягнення мети організації, вирішення її проблем та розподіл необхідних для цього обмежених ресурсів.
Концепція передбачає наявність таких елементів: система цілей, яка включає місію, загальноорганізаційні та специфічні цілі, пріоритети, тобто провідні принципи розподілу ресурсів (для вирішення найважливіших проблем, відповідно до потреб або порівну всім підрозділам); правила здійснення управлінських дій (оцінювання роботи співробітників, регламентація внутрішніх взаємин, виконання різних спеціальних операцій, встановлення контактів з оточуючим середовищем тощо).
Теорія організаційної культури (США, Японія). Суть теорії: культура людей, які працюють в організації, використовується як
інструмент управління, що концентрує всі особливості фірми — системні, організаційні, соціокультурні та інші.
Для вирішення складних культурних проблем в організації, необхідно: мати лідера, здатного передбачати майбутнє компанії, розповсюджувати це уявлення про майбутнє компанії за допомогою

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
21 різних способів інформування з тим, щоб закріпити його у свідомості членів організації, встановлювати високі стандарти та забезпечувати
їх виконання, оприлюднювати позитивні результати, досягнуті фірмою, підрозділом, окремим працівником, що підтримує впевненість у досягненні мети, винагороджувати тих, хто робить значні успіхи в досягненні прогнозованого майбутнього, і карати тих, хто цього не намагається робити.
3. Зміст діяльності з управління навчальним закладом.
Перед початком вивчення даного питання студенту треба пригадати структуру та особливості навчального процесу у ВНЗ.
Визначення змісту управлінської діяльності передбачається із осмислення умов, необхідних для здійснення цілей навчального закладу. Створення соціально-прогностичних умов втілюється у створенні концепції діяльності навчального закладу, перспективного плану чи програми його розвитку.
Педагогічні умови. Наукове визначення цілей педагогічної діяльності неможливе без вивчення індивідуальних і групових особливостей студентів. Ця робота передбачає визначення параметрів особистості студента, що будуть вивчатися, розробку критеріїв оцінки сформованості кожного з параметрів, розробку методики вивчення студентів, раціональної форми фіксування інформації про
їхні індивідуальні та групові особливості. Головним показником того, що в навчальному закладі створено необхідні педагогічні умови є відповідність результатів роботи поставленим цілям розвитку особистості студента. Педагогічна система, що моделюється в рамках того або іншого управлінського циклу, має забезпечувати технологічність функціонування педагогічного процесу в масштабах усього навчального закладу й окремих його підсистем.
Кадрові умови. Формальні показники наявності кадрових умов - відповідність складу працівників навчального закладу штатному розкладу, заповненість усіх вакансій. Якісні характеристики кадрового складу - відповідність педагогів вимогам кваліфікаційних характеристик та посадових обов'язків, завданням, що стоять перед ними в цьому ВНЗ, рівневі професіоналізму.
Вчені виділяють параметри, що дають можливість оцінити стиль управління педагогічним колективом:

ставлення керівника до людей і колективність керівництва, яке виявляється на рівні доброзичливості спілкування, схильності

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
22 відзначати в діяльності позитивне або негативне, надавати той або
інший рівень творчої самостійності, тактовності, уважності, чуйності, витримці, незлопам'ятності, простоті, скромності, товариськості;

спрямованість особистості керівника. Вона може бути діловою, що забезпечує результат у вихованні та навчанні, і бюрократичною, що забезпечує зовнішній ефект. До другої групи параметрів входять також фахова компетентність і діловитість керівника;

ініціатива, винахідливість у роботі, постійне прагнення внести нове в діяльність педагогічного колективу;

особливості керівника, що характеризують ступінь його вимогливості. З нею пов'язані рішучість, впевненість у собі, наполегливість.
Ефективність роботи навчального закладу істотною мірою залежить від ціннісно-орієнтаційної єдності членів колективу, яка залежить від управління навчальним закладом. Про наявність у педагогічному колективі даної єдності свідчать такі показники: знання, психологічне прийняття членами колективу цілей роботи навчального закладу, їх активна участь у реалізації цих цілей, однакове розуміння сутності навчально-виховного процесу, теоретичних основ його здійснення ,спільне розуміння головних засобів реалізації мети навчального закладу, єдність позицій стосовно студентів, єдність критеріїв оцінки та самооцінки педагогічної діяльності, особистості студента; орієнтація на загальнолюдські, духовні цінності,
ідеали демократичного, громадянського суспільства.
Організаційні умови. Під час вирішення завдання створення даних умов поєднуються два види умов діяльності навчального закладу — організаційні та правові:
1) реалізація положення законів, постанов, наказів, статуту навчального закладу;
2) формування організаційного протоколу навчального закладу, що матеріалізується в системі документів, положень, графіків, самоаналіз якості цих документів, визначення форм організаційного порядку, яких не вистачає;
3) узгодження цілей і змісту роботи навчального закладу зі структурою управління. Для цього цілі й зміст роботи навчального закладу в різних управлінських циклах зіставляють з посадовими

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
23 обов'язками працівників керуючої підсистеми, а після цього — з реальним змістом їхньої діяльності. Після з'ясування причин зони розбіжності приймають рішення про зміну посадових обов'язків або внесення змін до структури управління.
Процес управління навчальним закладом має правову форму, тому що правові стосунки — це одна з форм прояву управлінських стосунків. Для правового забезпечення управління навчальним закладом використовується вся система законодавства: державне, господарське, фінансове, трудове, кримінальне право. Про наявність
правових умов для нормального функціонування навчального закладу можна говорити, якщо забезпечується правомірність прийняття управлінських рішень, що передбачає виконання основних вимог: прийняття рішень керівниками, що мають на це право, дотримання ними встановлених правил і норм, що регулюють офіційну процедуру прийняття рішень, видання на основі рішень законних і юридично обґрунтованих актів управління; чітко визначено юридичний статус навчального закладу (за допомогою прийняття статуту, отримання ліцензій, акредитаційних сертифікатів), чітко визначено структуру органів управління та їхні повноваження, чітко визначено посадові обов'язки і права працівників навчального закладу й учнів або студентів, закріплено майнову самостійність навчального закладу, розроблений і реалізується механізм захисту майнових прав навчального закладу, педагогів, учнів або студентів, у навчальному закладі юридично грамотно вирішуються питання організації, оплати, дисципліни праці.
Реалізація цього завдання для навчального закладу є найважливішою проблемою. Її вирішення багато в чому залежить від того, як у навчальному закладі створюються ергономічні та медичні
умови.
Матеріально-фінансові умови мають бути спрямовані, з одного боку, на збереження матеріальної бази навчального закладу, а з
іншого - на її розвиток відповідно до нових завдань, що виникають перед навчальним закладом.

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
24
4. Закономірності та принципи управління навчальним
закладом.
Серед закономірностей управління навчальним закладом визначено:

ефективність управління навчальним закладом залежить від того, наскільки в його діяльності враховуються особливості впливу середовища;

управління ефективне, якщо воно забезпечує максимально можливий рівень реалізації умов, які забезпечуються державою для функціонування навчального закладу;

ефективність управління навчальним закладом тим вища, чим вищий рівень

керуючої і керованої підсистем;

ефективність управління навчальним закладом тим вище, чим повніша управлінська діяльність спирається на положення наук, що лежать у її основі;

ефективність управління навчальним закладом тим вища, чим оптимальніше співвідношення об'єктивно необхідних оперативно- поточних і стратегічних завдань управління;

управління є ефективним, якщо забезпечуються єдність і цілісність усіх груп умов, необхідних для реалізації мети навчального закладу;

ефективність управлінської діяльності тим вища, чим вищий рівень професіоналізму особистості та діяльності керівників навчальних закладів;

ефективність управління навчальним закладом тим вища, чим оптимальніше співвідношення цілеспрямованих управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання;

управління ефективне, якщо здійснюється на основі науково обґрунтованого плану роботи;

ефективність управління навчальним закладом тим вище, чим повніше в структурі управлінської діяльності реалізується науково спланований зміст діяльності в тому або іншому управлінському циклі;

управління ефективне, якщо забезпечене достатньою
інформацією про реалізацію прийнятих у тому або іншому управлінському циклі управлінських рішень;

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
25

ефективність управління тим вища, чим повніше забезпечується рівень необхідної розмаїтості підсистем навчального закладу;

управління ефективне, якщо забезпечується цілісність усіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.
Серед принципів управління найбільш поширеним є:

принцип прогностичності управління навчальним закладом.
Для забезпечення функціонування навчального закладу держава використовує численні механізми: розробляє закони, постанови, нормативні вимоги, встановлює стандарти, що включають навчальні плани, програми, вимоги до рівня освіченості, забезпечує розвиток педагогіки, психології та інших наук, орієнтованих на навчальні заклади, здійснює матеріально-фінансове забезпечення навчального закладу, забезпечує підготовку
і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, організовує медичне обслуговування учнів і педагогів, організовує систему харчування учнів.

принцип єдності державних і внутрішніх механізмів управління;

принцип взаємовизначення керуючої і керованої підсистем;

принцип науковості управління навчальним закладом;

принцип оптимального співвідношення оперативно-поточного і цільового стратегічного управління;

принцип цілісності умов, необхідних для реалізації мети навчального закладу;

принцип спрямованості управління на реалізацію творчого потенціалу педагогічної праці;

принцип професіоналізму особистості та діяльності керівника навчального закладу;

принцип оптимального співвідношення цілеспрямованих управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання;

принцип планомірності управління навчальним закладом. Для реалізації цих завдань можуть бути використані численні прийоми.
Серед них - залучення педагогів до визначення цілей роботи, планування
її змісту, використання різноманітних форм ознайомлення з планом роботи навчального закладу, застосування багатого арсеналу форм методичної роботи з педагогами.

принцип оптимальної структури управління;

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
26

принцип зворотного зв'язку;

принцип необхідної розмаїтості;

принцип цілісності функцій управління.
Глибоке засвоєння системи закономірностей можливе лише як результат цілісного оволодіння всіма складовими теорії управління навчальними закладами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Опрацювати питання
1)
Визначити поняття «система», «управління», основні види і типи систем.
2)
Розкрити суть соціальної системи, види соціальних систем та основні їх ознаки.
3)
Охарактеризувати мету, основні компоненти системи управління освітою. Розкрити значення менеджменту освіти в сучасних умовах.
4)
Проаналізувати завдання сучасного ВНЗ у світлі законодавства України про вищу освіту.
5)
Скільки тисяч років налічує історія менеджменту?
6)
Які концепції управління освітніми установами розроблені представниками вітчизняної науки?
Управлінська ситуація: керівник вищого навчального закладу ознайомився із сутністю теорії створення умов та вирішив реформувати управління на її засадах. Що йому треба робити для перебудови управління?

Контрольні запитання, завдання
1.
Які стратегії використовують в управлінні?
2.
Представники яких наукових шкіл вважали центральною проблемою управління проблему людини?
3.
Як розуміли сутність управління представники різних концепцій менеджменту?

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
27 4.
Яка з концепцій управління, на вашу думку, є більш ефективною? Яка з концепцій управління є традиційною? У чому
її сутність?
5.
Які переваги та недоліки притаманні концепціям управління, орієнтованим відповідно «на вплив», «на взаємодію», «на створення
6.
Опишіть складові прогностичного фону навчального закладу.
7.
Дайте характеристику основних напрямів роботи зі створення у навчальному закладі правових умов, необхідних для реалізації мети управління.
8.
У чому полягає сутність створення медичних, матеріально- фінансових, ергономічних умов, необхідних для реалізації мети управління?
9.
Чи можна підготувати керівників навчальних закладів до реалізації закономірностей управління шляхом ознайомлення з їх номенклатурою?
10.
Що таке принципи управління та які принципи управління вищими навчальними закладами обґрунтовано педагогічною наукою?
11.
Яке визначення найбільш повно відображає сутність поняття
«закономірності управління вищим навчальним закладом»?
ЛІТЕРАТУРА
11; 39; 40; 53; 83; 85
Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: на допомогу студенту
28Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал