Навчально-методичний комплекс
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації24.01.2017
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Факультет аграрного менеджменту
Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ

АУДИТ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: «АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА
ОБЛІКУ»
для підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»


(денної та заочної форм навчання)

Київ-2015

23

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Факультет аграрного менеджменту
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________
Декан факультету аграрного менеджменту к.е.н., доц. А.Д. Остапчук
“25”травня 2015 року
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Протокол № 6 від «18» травня 2015 р.
Завідувач кафедри д.е.н., проф. Камінська Т.Г. ______________________

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
АУДИТ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: «АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА
ОБЛІКУ»
для підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»


(денної та заочної форм навчання)

4
1. Опис навчальної дисципліни
Аудит і оцінювання управлінської діяльності: «Автоматизована система обліку»
(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Галузь знань
1801 «Специфічні категорії»
(шифр і назва)
Напрям підготовки
Спеціальність
_8.18010018 «Адміністративний менеджмент»_
(шифр і назва)
Освітньо-кваліфікаційний рівень
_______Магістр____________
(бакалавр, спеціаліст, магістр)
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Нормативна
Загальна кількість годин
108
Кількість кредитів ECTS
3
Кількість змістових модулів
2
Курсовий проект (робота)
(якщо є в робочому навчальному плані)
________________________________________
(назва)
Форма контролю
Залік/Екзамен
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
Рік підготовки
1 1
Семестр
2 2
Лекційні заняття
18 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
Лабораторні заняття
18 год.
6 год.
Самостійна робота
72 год.
98 год.
Індивідуальні завдання
Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента −
3 год.
4 год.
1 98

5
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і технології в обліку на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців; надання знань про стан та тенденції розвитку інформаційних систем, про нову інформаційну технологію вирішення завдань управління, пов'язаних з використанням сучасних засобів і методів, про навики розробки і використання інформаційних систем в предметній сфері.
Завдання: оцінка ролі інформаційних систем в сучасному конкурентному середовищі бізнесу; визначення основних переваг, що дістаються управлінськими структурами завдяки створенню і застосуванню інформаційних систем в організаціях; чітке уявлення про
інформаційні технології і найбільш перспективні прикладні сфери їх застосування; знання принципів розробки баз даних (БД), а також вимог до управління і організації середовища БД; володіння навиками роботи з основними інструментальними засобами; розуміння того, яким чином інформаційні системи спільно з промисловими комп'ютерними мережамидозволять вивести бізнес на новий рівень ефективності; усвідомлення причин збоїв інформаційних систем, пов'язаних з їх неправильною експлуатацією і низькою якістю; отримання досвіду проектування і розробки демонстраційного прототипу ІС для конкретної предметної області.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: теоретично-правову основу інформаційних систем в обліку та аудиті; принципи, на основі яких будуються інформаційні системи в сфері економіки; концептуальні основи інформаційних систем та їх роль в управлінській діяльності; методику і техніку ведення облікових, аналітичний і аудиторських процедур, ревізійної роботи різних ділянок фінансово-господарської діяльності підприємств із застосуванням різних комп’ютерних програм.
вміти: заповнити відомості про організацію; встановити облікову політику організації; ввести відомості про ділових партнерів (контрагентів) організації; заповнити номенклатуру товарів, що продаються та купуються; відобразити в програмі ряд основних господарських операцій (по поточному рахунку, касі, покупці й продажу товарів тощо); виконувати постановку типових бухгалтерських задач; розробляти алгоритми розв’язання описаних задач; розв’язувати економічні задачі з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм; сформувати звіт для аналізу введених проводок; побудувати бухгалтерський баланс та інші регламентовані звіти. визначати склад технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових процесів.

6
4. Програма та структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин денна форма
Заочна форма усього у тому числі усього у тому числі л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р
Змістовий модуль 1. Менеджмент інформаційних систем та технологій обліку
Тема 1. Інформаційні технології та їх класифікація
14 3
10 14 2
12
Тема 2. Концептуальні основи
інформаційних систем та їх роль в управлінській діяльності
12 3
10 14 2
12
Тема 3. Організація облікового процесу в умовах застосування
інформаційних технологій
10 2
2 6
10 10
Разом за змістовим модулем 1 36 8
2 26 38 4
34
Змістовий модуль 2.
Автоматизація облікового процесу
Тема 4. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій
12 2
4 6
12 2
10
Тема 5. Облік праці та її оплати в умовах застосування
інформаційних технологій
11 2
3 6
12 2
10
Тема 6. Облік капіталу і облік довгострокових та поточних зобов'язань
9 1
2 6
9 1
8
Тема 7. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності в умовах застосування
інформаційних технологій
10 1
3 6
11 1
10
Тема 8. Інформаційні системи і технології в менеджменті
9 1
8 10 8
Тема 9. Адаптація облікових
інформаційних систем для моделювання управлінських рішень
11 1
2 8
10 8
Тема 10. Безпека
інформаційних економічних систем
10 2
2 6
10 10
Разом за змістовим модулем 2 72 10 16 46 70 6
64
Усього годин
108 18 18 72 108 4
6 987

7. Теми лабораторних занять

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Основні відомості про програму «1С», компоненти та конфігурації. Установка програми
3 2
Облік запасів
2 3
Облік необоротних активів
4
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
2 5
Готівкові та безготівкові розрахунки
2 6
Облік виробництва
2 7
Оплата праці, фінансовий результат
3 8
Формування стандартної та регламентованої звітності
2


6. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань
студентами.
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових робіт, поточного тестування, підсумковий контроль у формі заліку/іспиту.
Форма № Н-5.05
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Факультет
_Аграрного менеджменту_______________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень
_Магістр______________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) _Адміністративний менеджмент__________________
Форма навчання
_денна________________________________________
Семестр, курс
__2, 1 курс____________________________________
Навчальна дисципліна
_Аудит і оцінювання управлінської діяльності:
«Автоматизована система обліку» _______________
Затверджено на засіданні кафедри
_обліку, аналізу та аудиту_______________________
(назва кафедри) протокол №___ від «____» _____________ 20__ р.
Завідувач кафедри
______________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ______________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

БІЛЕТ № 1

1. Вставте пропущене слово у визначення: «……… – це особлива система кодування символьної інформації про товари або інші товарно-матеріальні цінності у вигляді послідовних темних та світлих смуг, яка може бути прочитана автоматичним цифровим пристроєм».
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом
2. Чи можна на 1 ПК установити декілька варіантів настройки (конфігурацій)
програми 1С?:
1 Можна без принципових обмежень
2 Не можна ні за яких обставин
3 Можна, але не більше двох
4 Можна, але не більше п'яти

8
3. Призначення демонстраційної інформаційної бази:
1 Її слід використовувати для організації ведення обліку після вилучення з неї всієї
інформації
2 Її слід використовувати як навчальну, для засвоєння програми
3 Вона призначена для накопичення
інформації, яку слід демонструвати керівництву підприємства
4 Використовується як додаткова база даних, якщо необхідно вести облік одночасно у 2-х підприємствах

4. Поставте у відповідність до функцій управління інформацією наступні
визначення:
А. Довідкова
Б. Нормативна
В. Таблична
Г. Планова
1. інформація про параметри об'єкта управління на майбутній період. Вона директивна і при оперативному управлінні коригується.
2. інформація, призначена для деталізації господарських процесів, їх якісного розшифрування і доповнення різними відомостями називається.
3. інформація містить різні нормативні і довідкові дані. Ця інформація вводиться і змінюється рідко.
4. інформація, що містить коефіцієнтні величини або заздалегідь обчислені значення називається.
5. У якому режимі роботи здійснюється створення резервних копій (вивантаження) бази
даних?
1
Створення архівної копії всієї
інформаційної бази (облікових даних і конфігурації) завжди виконується в режимі
«Конфігуратор»
2 Створення архівної копії інформаційної бази (бухгалтерського обліку і конфігурації) виконується в режимі ведення бухгалтерського обліку
3 Створення архівної копії інформаційної бази (бухгалтерського обліку і конфігурації) виконується як в режимі ведення бухгалтерського обліку, так і в режимі
«Конфігуратор»
4 Створення архівної копії бази облікових даних виконується в режимі ведення бухгалтерського обліку, а створення архівної копії конфігурації - в режимі
«Конфігуратор»
6. Для зберігання інформації про товари, продукцію, зворотну тару, матеріали, послуги
та устаткування призначений довідник?
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом

7. Розташуйте дії по створенню резервної копії інформаційної бази в програмі «1С
Підприємство 8.2» в порядку їх виконання:
А) Вказати назву файлу збереження інформаційної бази та каталог збереження
Б) Виконати: Адміністрування → Вивантажити ІБ;
В) Підтвердити збереження інформаційної бази
8. Вставте пропущене слово в реченні? «У бухгалтерському обліку амортизацію нараховують кожний …»
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом

9. Звіти і декларації щодо податків і зборів, які необхідно регулярно подавати до
відповідних органів це -
10. Чи можна в одній інформаційній базі вести облік по декількох фірмах?
1
Стандартна звітність
2
Фінансова звітність
3
Регламентована звітність
4
Спеціалізована звітність

9
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом ТАК чи НІ

11. Розташуйте дії по створенню нової інформаційної бази в програмі «1С:
Підприємство» в порядку їх виконання:
А) У вікні запуску натиснути кнопку
«Додати»
Б) Дати назву базі та вказати шлях до каталогу, в якому вона буде знаходитися
В) Запустити програму «1С: Підприємство
8.2»
Г) Вибрати шаблон конфігурації, з якого буде створюватися інформаційна база
12. Для створення архівної копії інформаційної бази необхідно вибрати режим:

13. Розташуйте дії по створенню нового користувача інформаційної бази в програмі
«1С Підприємство 8.2» в порядку їх виконання:
А) Виконати команду: Додати користувача
Б) Зайти в інформаційну базу в режимі
«Конфігуратор»
В) Виконати: Адміністрування - Користувачі Г) Ввести дані користувача
14. Для якої мети у вікні календаря передбачена кнопка "»"?
1
Для переходу до тієї ж дати наступного місяця
2
Для переходу на дату останнього дня місяця
3
Для переходу на дату останнього робочого дня місяця
4
Для переходу до тієї ж дати наступного року
15. Який довідник використовують для нарахування заробітної плати?
А) Фізичні особи
Б) Контрагенти
В) Посади
Г) Співробітники організації

16.
Дані про різні аспекти економічної, екологічної, політичної, соціальної та
інших сфер, що оточують підприємство це-
1
Внутрішня інформація;
2
Зовнішня інформація;
3
Вихідна інформація;
4
Статистична інформація.
17. Операції з прийняття працівника на роботу в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2
відображаються в Журналі:
1
Прийом на роботу в організацію
3
Звільнення з організації
2
Кадрове переміщення
4
Відрядження
18. Команда Програми 1С: Бухгалтерія 8.2 «Ввести на підставі» призначена для:
1
Введення початкових залишків на підставі даних Головної книги
2
Внесення змін в уже створений документ
3
Введення документа на підставі іншого
4
Створення нового первинного документа
19. Видача готівки з каси в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2 оформляється …ордером
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь словами
20. Які з вказаних документів не проведені?
1.Введення в експлуатацію ОЗ

1
Монітор
2 1С:Підприємство;
3
Конфігуратор
4
Бухгалтерський облік для України (демо);

10 2.Введення в експлуатацію ОЗ
3.Рахунок на оплату покупцеві
4.Реєстрація вхідного податкового документа
5.Зарплата до виплати організації

21. Вставити пропущені слова у реченні: «В Довіднику… зберігається інформація про
працівників організації, як працюючих так і звільнених»
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь словами

22. Яку роль необхідно
вибрати для
адміністратора?


23. Поставте у відповідній послідовності порядок заповнення Платіжної відомості із
виплати заробітної плати працівникам в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2
1
Додати
2
Заробітна плата
3
Журнал заробітної плати до виплати організації

24. Поставте у відповідній послідовності порядок відображення операції із придбання
ТМЦ в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2
1
Реєстрація вхідного податкового документа
3 Рахунок на оплату постачальника
2
Довіреність
4 Платіжне доручення вихідне
25. Який звіт не відноситься до регламентованої звітності?
1 звітність в соціальний фонди;
3 форми статистики;
2 податкові декларації й розрахунки;
4 оборотно-сальдові відомості

26. На основі якого документа в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2 створюється Довіреність на
придбання ТМЦ?
1
Рахунок на оплату постачальника
3 Платіжне доручення
2
Договір
4 Виписка банку
27. Статтями руху грошових коштів є?
1
Надходження
3
Купівля
2
Вибуття
4
Переміщення
28. В закладці «Кадри» Програми 1С: Бухгалтерія 8.2 розмішені журнали:
1
Кадрове переміщення
3
Прийняття на роботу
2
Звільнення з організації
4
Заробітна плата
29. Регламентований виробничий календар в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2 призначений
для:
1
Визначення кількості робочих днів в
3
Визначення кількості робочих годин в

11 місяці місяці
2
Перевірки робочої дати
4
Встановлення робочої дати
30. Дані про інвалідність працівника в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2 відображаються у
Довіднику:
1
Втрата працездатності
3
Прийняття на роботу
2
Відомості про інвалідність
4
Заробітна плата

8. Методи навчання

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція; наочні – презентація, демонстрація, ілюстрація, документація; практичні - розв’язування задач, вирішення ситуаційних вправ, оформлення документації.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.
9. Форми контролю

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в процесі здійснення самостійної роботи за такими напрямками: експрес- опитування, тести, розрахункові завдання, задачі.
Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів. Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю та модульної контрольної роботи.

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студена відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл.
1
Оцінка національна
Оцінка ECTS
Визначення оцінки
ECTS
Рейтинг студента, бали
Відмінно
А
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90 – 100
Добре
В
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
82-89
С
ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
74-81
Задовільно
D
ЗАДОВІЛЬНО
– непогано, але зі значною кількістю недоліків
64-73

12
Е
ДОСТАТНЬО
– виконання задовольняє мінімальні критерії
60-63
Незадовільно
FX
НЕЗАДОВІЛЬНО
– потрібно працювати перед тим, як отримати залік
(позитивну оцінку)
35-59
F
НЕЗАДОВІЛЬНО
– необхідна серйозна подальша робота
0-34
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни R
дис
(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи R
нр
(до 70 балів): R
дис
= R
нр
+ R
ат

11. Методичне забезпечення
1. Конспект лекцій.
2. Методичні вказівки до проведення практичних занять.
3. Завдання для модульних контрольних робіт.

13

13. Методичне забезпечення

1. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу.
2. Варіанти завдань для самостійної та роботи студентів.
3. Варіанти модульних контрольних робіт.
4. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення.
5. Теоретичні питання для іспиту.
6. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку: “Фінанси без проблем” – ліцензійна
7. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку: “1С: Підприємство 8.2” - ліцензійна.
8. Інформаційно-довідкова система «Ліга-Закон» - ліцензійна.
9. Методичний посібник «Основи комп'ютерної бухгалтерії» з курсу "АРМ бухгалтера" для студентів напряму підготовки 6.030509 - “Облік і аудит”. Укладачі Г.О.Германчук, О.В.
Данілочкіна, О.М.Срібняк – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2011 р.
10. Методичний посібник для виконання завдань навчальної практики з курсу “АРМ бухгалтера” для спеціальності 6.030509 - “Облік і аудит”. Укладачі Г.О.Германчук, О.В.
Данілочкіна, О.М.Срібняк – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2012р.
11. Навчально-методичний посібник з курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
ОБЛІКУ» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». Укладачі Г.О.Германчук, О.В. Данілочкіна, О.М.Срібняк – К.: «ЦП «КОМПРИНТ»,
2012 р.

14. Рекомендована література
Базова та допоміжна

1. Конституція України. Прийнята ВРУ 28 червня 1996 р.
2. Про аудиторську діяльність. Закон України (зі змінами та доповненнями) від 22.04.93 //
Галицькі контракти. – 1993. - № 23.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХIV// Бух. облік і аудит. – 1999.- №6.- С.9-13.
4. Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах"
Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005 р., № 26, стор. 1087, стаття 347 5. Про інформацію. Закон України від 2.10.92 №2567 // Відомості Верховної Ради України. –
1992. - № 48.
6. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит». -
Житомир: ЖІТІ, 2006. – 304 с.
7. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: Київ. Нац. Торг- екон. ун-т, 2006. - 362 с.
8. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 214 с.
9. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.:
КНЕУ, 2001. — 400 с.

14 10. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник / В. Д. Шквір, А. Г.
Загородній, О. С. Височан. 2-ге видання, зі змінами і доповненнями. Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2008. 376 c.
11. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту:
Навч. посіб. 2-ге вид., випр. -К. Знання, 2004 12. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів ВНЗ. За редакцією
В.С.Паномаренко. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 544 с.
13. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій / І. О. Ушакова, Г. О.
Плеханова. – Х.: Харк. нац. екон. ун-т, 2009. – 127 с. 9.
14. Інформаційно-обчислювальні системи в економіці: навч. посіб. / І. К. Карімов. –
Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. – 50 с. 10.
15. Краснюк П. П. Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення кредитного менеджменту / П. П. Краснюк // Економіка АПК. – 2008. – No 12. – С. 75–84.
15. Інформаційні ресурси
1. http://www.dtkt.com.ua/
2. http://www.vobu.com.ua/
3. http://www.balance.ua/
4. http://www.abbyy.ua/
5.
Каталог програм 1С: Електронний ресурс http://www.assoft.com.ua/catalog/platforma/74- arhitektura-platformy-1spredpriyatiya-8-versiya-8215.html
6.
Школа 1С: Електронний ресурс: http://www.school1c.com/vygruzka-informacionnoj-bazy-1s-
8-2-7-7/447/
7.
Відеокурси
1С на сайті газети
«Все про бухгалтерський облік» http://www.vobu.com.ua/ukr/videos/lessons/1
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання 1
А) Ваше підприємство придбало у постачальника ТОВ „Будматеріали" за умовами передоплати такі матеріали: 300 кв.м деревини (ціна 10 грн. за кв.м), 150 л лаку (14 грн. за 1 л) та
40 кг фарби (20 грн. за 1 кг). Ціни надані з ПДВ. Відобразити у програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» наступні операції:
• Оплатити постачальнику вартість матеріалів (платіжне доручення, банківська виписка);
• Оприбуткувати ТМЦ на склад;
• Переглянути у Повному журналі сформовані документи та їхні проводки;
• Перевірити стан розрахунків з даним постачальником, сформувавши звіт „Аналіз субконто"(Аналітика 1: контрагенти – ТОВ „Будматеріали").
Б) В програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» необхідно заповнити довідник співробітників підприємства ТОВ «Зоря» і нарахувати заробітну плату за поточний місяць на підставі даних:
Підрозділ
Посада
ПІБ
Оклад, грн.
Адміністрація
Директор
Сичов В.В.
3000
Бухгалтер
Іванов В.І.
1800
Економіст
Васюхіна І.О.
1600
Секретар
Головатенко Т.А.
900
Автопарк
Диспетчер
Старостенко А.П.
800
Водій
Михайленко О.В.
1250
Водій
Сєдєнков Г.І.
1250
Водій
Олійник В.П.
1250
Ремонтна
Механік
Ярчук І.А.
1400 майстерня
Слюсар
Хатко О.О.
1400

В) Які документи складського обліку існують в програмі? Охарактеризуйте їх.
Завдання 2
А) Ваше підприємство придбало у постачальника ТОВ „Освіта" за умовами попередньої оплати такі товари: три журнали (ціна 30 грн. шт.), один довідник з економіки (50 грн. за 1 шт.) та три збірника нормативно-правових актів (50 грн. за 1 шт.). Ціни надані з ПДВ. Відобразити у програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» наступні операції:
• Оплатити постачальнику вартість книг (платіжне доручення, банківська виписка);
• Оприбуткувати ТМЦ на склад;
• Переглянути у Повному журналі сформовані документи та їх проводки;
• Перевірити стан розрахунків з даним постачальником, сформувавши звіт „Аналіз субконто" (Аналітика 1: контрагенти – ТОВ „Освіта").
Б) В програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» необхідно заповнити довідник співробітників підприємства ТОВ «Промінь» і внести початкове сальдо на рахунок 661 „Розрахунки по заробітній платі” на підставі даних:
Підрозділ
Посада
ПІБ
Оклад, грн.
Заборгованість по зарплаті
Адміністрація
Директор
Сичов В.В.
3000 472

16
Бухгалтер
Іванов В.І.
1800 368
Економіст
Васюхіна І.О.
1600 275
Секретар
Головатенко Т.А.
900 122
Автопарк
Диспетчер
Старостенко А.П.
800 124
Водій
Михайленко О.В.
1250 220
Водій
Сєдєнков Г.І.
1250 231
Водій
Олійник В.П.
1250 220
Ремонтна
Механік
Ярчук І.А.
1400 183 майстерня
Слюсар
Хатко О.О.
1400 179

В) Які бухгалтерські документи розрахунків з клієнтами існують у програмі?
Охарактеризуйте їх.

Завдання 3
А) В програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» необхідно заповнити довідник „Номенклатура” підприємства „Альфа” і внести початкове сальдо на рахунки запасів на підставі даних:
Раху- нок
Вид запасів
Субконто
Матеріально відповідальна особа
Ціна, грн.
Кіль- кість
Сума, грн.
201
Сировина і матеріали
Тканина артикул
32-18
Кущ Н.А.
25,00 203 м
50075,00
Тканина артикул
15-33
«
18,20 154 м
2802,80
Тканина артикул
63-18
«
21,22 231 м
4901,82 26
Готова продукція
Білизна жіноча
Осипова О.Т.
35,14 50 шт.
1757,00
Блузон „Ада”
«
88,54 23 шт.
2036,42 281
Товари на складі
Трикотажний комплект„Белла”
«
43,25 38 шт.
1643,50
Б) Ваше підприємство придбало у постачальника ТОВ „Місяць" за умовами після оплати такі товари: два блокноти (ціна 30 грн. шт.),
один довідник з права (60 грн. за 1 шт.) та чотири збірники нормативно-правових актів (50 грн. за 1шт.). Ціни надані з ПДВ. Відобразити у програмі
«1С:Бухгалтерія 8.2.» наступні операції:
• Оприбуткувати ТМЦ на склад;
• Оплатити постачальнику вартість книг (платіжне доручення, банківська виписка);
• Переглянути у Повному журналі сформовані документи та їх проводки;
• Перевірити стан розрахунків з даним постачальником, сформувавши звіт „Аналіз субконто" (Аналітика 1: контрагенти – ТОВ „Місяць").
В) Які документи по зарплаті та кадровому обліку існують у програмі? Охарактеризуйте їх.
Завдання 4
А) В програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» організувати облік для агрофірми «Дніпро».
Заповнити довідник „Необоротні активи” і внести початкові залишки на підставі наступних даних:
Початкова
Знос
Місце використання та види основних засобів вартість, тис. грн. тис. грн.
1. Апарат управління :
Контора цегляна
320 100

17
Комора дерев’яна
120 40
Лінія електропередачі на залізобетонних опорах
350 100
Водогрійні котли
120 30
Артезіанські свердловини
56 20
Насос артезіанський
25 10
Виробничі автомобільні дороги
300 100
Резервуари для зберігання нафтопродуктів
100
-
Разом
1391 400 2. Цехові об’єкти
Насіннєва лабораторія (дерев’яна)
160 100
Ветеринарна лікарня (цегляна)
480 120
Разом
640 220 3.
Ланка “Колос”
Зерносховище дерев’яне
200 40
Асфальтований майданчик для зберігання зерна
25 5
Комбайни зернозбиральні
250 50
Культиватори тракторні для суцільного обробітку
Ґрунту
24 4
Плуги загального призначення
50 10
Сівалки тракторні зернові
40 5
Трактори гусеничні
112 46
Трактори колісні
152 50
Тракторні причепи
32 15
Захисні лісонасадження
50 25
Разом
935 250
Нарахувати амортизацію за поточний місяць для бухгалтерського обліку, та поточний квартал – для податкового обліку.
Б) Ваше підприємство отримало на склад від постачальника ТОВ „Паритет" такі товари: спідниця жіноча (30 шт., ціна - 70 грн. з ПДВ за 1 шт.); блуза жіноча (50 шт., ціна - 80 грн. з
ПДВ за 1 шт.). Отримані товари відразу продаються покупцю ТОВ „Місяць" за умовами попередньої оплати за цінами на 20% вищими від купівельної ціни. Відобразити у програмі
«1С:Бухгалтерія 8.2.» наступні операції:
• Оприбуткувати ТМЦ на склад (ваше підприємство отримало товар від ТОВ„Паритет");
• Отримати оплату від покупця ТОВ „Місяць" на банківський рахунок (сформувати банківську виписку);
• Видати ТМЦ зі складу покупцю ТОВ„Місяць";
• Переглянути у Повному журналі сформовані документи та проводки, які вони сформували;
• Перевірити стан розрахункового рахунку підприємства, сформувавши звіт „Оборотно- сальдова відомість по рахунку" (рах.31.1).
В) Які документи по необоротних активах існують у програмі? Охарактеризуйте їх.

18
8. ПАКЕТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Форма № Н-5.05
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Факультет
_Аграрного менеджменту_______________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень
_Магістр______________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) _Адміністративний менеджмент__________________
Форма навчання
_денна________________________________________
Семестр, курс
__2, 1 курс____________________________________
Навчальна дисципліна
_Аудит і оцінювання управлінської діяльності:
«Автоматизована система обліку» _______________
Затверджено на засіданні кафедри
_обліку, аналізу та аудиту_______________________
(назва кафедри) протокол №___ від «____» _____________ 20__ р.
Завідувач кафедри
______________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ______________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
БІЛЕТ №

1. Як запустити програму «1С: Підприємство 8.2»:
1. Мої документи – АРМ 2011 – «1С:
Підприємство»
2. Пуск – Програми – «1С: Підприємство»
3.Пуск – Документи – «1С: Підприємство»
4. Вибрати ярлик «1С» (жовте коло з червоними літерами) на робочому столі

2. Скільки існує режимів в програмі «1С: Підприємство 8.2»:
3. Розташуйте дії по створенню нової інформаційної бази в програмі «1С:
Підприємство» в порядку їх виконання:
1. У вікні запуску натиснути кнопку
«Додати»
2. Дати назву базі та вказати шлях до каталогу, в якому вона буде знаходитися
3. Запустити програму «1С: Підприємство
8.2»
4. Вибрати шаблон конфігурації, з якого буде створюватися інформаційна база
5.Вести параметри інформаційної бази
4. Розташуйте дії по створенню нового користувача інформаційної бази в програмі «1С
Підприємство» в порядку їх виконання:
1. Виконати команду: Додати користувача 2. Зайти в інформаційну базу в режимі
«Конфігуратор»
3.
Виконати:
Адміністрування
-
Користувачі
4. Ввести дані користувача
5. Вставте пропущене слово:
Режим «___________» – це режим виконання, що призначений для введення, редагування і обробки облікової інформації, отримання підсумкових даних.
1. 1 3. 3 2. 2 4. 4

19
6. Інформаційна база програми «1С»
1.Набір різних алгоритмів та способів автоматизації економічної діяльності
2. Конкретне прикладне рішення, яке орієнтоване на виконання певних облікових функцій
3. Інформація, внесена користувачем в програму, також оброблена
і систематизована програмою
4. Спеціальні технічні і механічні пристрої, які додатково встановлюються на персональний комп'ютер

7. Який зв’язок спостерігається між входом та виходом інформаційної системи
1
Прямий (причинно - наслідковий)
2
Непрямий
3
Зворотній
4
Зв’язку немає

8. За видами людської діяльності інформація поділяється на:

9. Вкажіть код пропущеного рахунку. На рахунку …. обліковуються рахунки в банках?

У бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою

10. Вставте пропущене слово у визначення: «……… – це сукупність апаратної і програмної частин, а також інформації, яка міститься в системі, специфічні алгоритми її обробки та спеціалісти, що взаємодіють із системою».
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом

11. Поставте у відповідність до найменування довідників їх зміст:
А. Співробітники
Б. Контрагенти
В. Необоротні активи
Г. Номенклатура
Д. Місця зберігання
1. список об’єктів основних засобів
2. список складів та матеріально відповідальних осіб
3. інформація про співробітників
4. список ТМЦ, МШП:
5. інформація про клієнтів

12. За допомогою якого звіту можна перевірити правильність введення залишків?

1
Оборотно-сальдова відомість
2
Аналіз Субконто
3
Оборотно-сальдова відомість по рахунку
4
Касова книга

1 наукова, технічна, виробнича
2 управлінська, економічна, соціальна
3 технічна, економічна, правова
4
Зовнішня, внутрішня

20
13. У якому режимі роботи здійснюється відновлення резервних копій (завантаження)
бази даних?
1 Відновлення архівної копії всієї
інформаційної бази (облікових даних і конфігурації) завжди виконується в режимі «Конфігуратор»
2 Відновлення архівної копії інформаційної бази (бухгалтерського обліку і конфігурації) виконується в режимі ведення бухгалтерського обліку
3
Відновлення архівної копії
інформаційної бази
(бухгалтерського обліку і конфігурації) виконується як в режимі ведення бухгалтерського обліку, так і в режимі «Конфігуратор»
4 Відновлення архівної копії бази облікових даних виконується режимі ведення бухгалтерського обліку, а створення архівної копії конфігурації - в режимі «Конфігуратор»
12. Вставте пропущене слово у реченні: «До складу продукту «1С:Підприємство 8.2,
Бухгалтерія для України» входить платформа … і конфігурація «Бухгалтерія для України»
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь

13. Розташуйте дії по відновленню інформаційної бази із резервної копії в програмі «1С
Підприємство» в порядку їх виконання:
1 Вказати шлях до каталогу збереження файлу збереженої інформаційної бази
2 Виконати: Адміністрування → Завантажити
ІБ;
3
Підтвердити завантаження
інформаційної бази
4 Вибрати файл збереженої інформаційної бази
14. У якому режимі здійснюється встановлення робочої дати?
1 У режимі ведення бухгалтерського обліку
2 У режимі «Конфігуратор»
3
Як у режимі ведення бухгалтерського обліку, так і в режимі «Конфігуратор»
4 Ця дата автоматично встановлюється на підставі системної дати комп'ютера і не може бути змінена користувачем
15. Як встановити робочу дату програми
1. Сервіс – Параметри – Загальні – Робоча дата
3. Параметри – Довідники – Загальні – Робоча дата
2.) Операції – Загальні – Робоча дата
4. Підприємство – Настройка параметрів обліку

16. Платіжне доручення вихідне призначене для відображення операцій з:
1 Виплати заробітної плати через пластикові картки
3 Видачі коштів з каси
2 Розрахунку за товари та послуги у безготівковій формі
4 Зарахування придбаних ТМЦ
17. Операції зі зміни ставки нарахувань на зарплату працівника в Програмі 1С:
Бухгалтерія 8.2 здійснюються у наступній послідовності:
1 Операції – Реєстри накопичення – Шкала ставок податків
3 Операції – Реєстри відомостей – Шкала ставок податків
2 Операції – Реєстри розрахунку – Шкала ставок податків
4 Операції – Реєстри документів – Шкала ставок податків

21
18. Команда «Ввести на підставі» призначена для:
1.Введення початкових залишків на підставі даних Головної книги
2.Внесення змін в уже створений документ
3.Введення документа на підставі іншого
4.Створення нового первинного документа

19. Скільки видів валют можна внести у Довідник валюти» Програми 1С: Бухгалтерія
8.2?
1
Два
3
Багато
2
Один
4
Три
5
Тільки національну валюту
20. Поставте у послідовності порядок відображення операції із внесення даних про
інвалідність в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2:
1
Операції
2
Відомості про інвалідність
3
Довідники
21. Поставте у послідовності порядок заповнення Регламентованого виробничого
календаря в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2?
1
Регістри відомостей
2
Операції
3
Регламентований виробничий календар
22. Поставте у відповідність порядок відображення операції із придбання ТМЦ за
попередньою оплатою в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2:
1
А. Реєстрація вхідного податкового документа
3
В. Платіжне доручення вихідне
2
Б. Довіреність
4
Г. Рахунок на оплату постачальника
5
Д. Надходження товарів та послуг
23. В Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2 документ «Заявка на продаж валюти» знаходиться:
1.Панель функцій – Банк – Заявка на покупку продаж валюти
2.Банк – Панель функцій – Заявка на покупку продаж валюти
3.Заявка на покупку продаж валюти – Банк
– Операції
4.Панель функцій – Заявка на покупку продаж валюти – Банк
24. Журнал «Звільнення з організацій» знаходиться у такій послідовності:
1
Панель функцій – Підприємство – Звільнення з організацій
2
Панель функцій –Звільнення з організацій – Кадри
3
Панель функцій – Кадри – Звільнення з організацій
4
Панель функцій – Операції – Звільнення з організацій
25. Документ «Авансовий звіт» в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2 створюється у такій
послідовності:
1
Панель функцій – Каса – Авансовий звіт – Додати
2
Панель функцій –Банк – Авансовий звіт – Додати
3
Панель функцій – Операції – Додати – Авансовий звіт
4
Панель функцій – Операції – Документи – Каса – Авансовий звіт

22
26. Яким основним принципам повинна відповідати облікова інформація?:

1 цілеспрямованість, аналітичність, концентрація
2 багатократність використання, достовірність, суттєвість
3 багатократність використання, концентрація, штучність, цілеспрямованість, аналітичність
4 цілеспрямованість, аналітичність, концентрація, достовірність

27. Поставте у відповідність до назви терміну визначення інформації.

А. Економічна інформація
Б. Управлінська інформація
В. Внутрішня інформація
1. Інформація яка обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і забезпечує вирішення завдань управління.
2. Дані які виникли в системі обліку та відображають різні тимчасові інтервали та стан об’єкта управління.
3. Всі відомості в сфері економіки, які необхідно фіксувати, передавати, обробляти і зберігати для використання в процесі планування, обліку, контролю та аналізу.

28 Чи можна змінити дату в проведеному документі?

1 Можна тільки адміністратору
2 Можна, зробивши його перед тим не проведеним
3 Можна, якщо він не формує бухгалтерських проводок
4 Не можна

29. Регламентований виробничий календар в Програмі 1С: Бухгалтерія 8.2 призначений
для:
1
Перевірки робочої дати при створенні документа
3
Визначення кількості пропущених годин в місяці працівниками
2
Визначення кількості робочих днів та годин в місяці
4
Встановлення робочої дати вихідних документів
30. Невикористані підзвітні суми при їх поверненні до каси відображаються:
1
Каса – Прибутковий касовий ордер – Додати – Повернення коштів підзвітною особою
2
Каса – Видатковий касовий ордер – Додати – Повернення коштів підзвітною особою
3
Додати – Прибутковий касовий ордер – Повернення коштів підзвітною особою
4
Повернення коштів підзвітною особою – Додати – Видатковий касовий ордер

23
Форма 1
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ПАКЕТ
КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


з навчальної дисципліни Аудит і оцінювання управлінської діяльності:
«Автоматизована система обліку»
(назва) для студентів спеціальності 8.18010018
(код)
«Адміністративний менеджмент» __________
(назва)
Розробник(и): _к.е.н., доцент Данілочкіна О.В., асистент Срібняк О.М_____
(посада, вчений ступінь та звання, прізвище, ім’я та по батькові)
Схвалено на засіданні кафедри обліку, аналізу та аудиту
(назва кафедри)
Протокол № ___ від “ ___ ” __________ 2013 р.
Завідувач кафедри
__________
_Є.В.Калюга____
(підпис)
(ініціали, прізвище)
“Погоджено”
Завідувач випускової кафедри
__________ ___________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Київ – 2013

24
Форма 2
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


з навчальної дисципліни Аудит і оцінювання управлінської діяльності:
«Автоматизована система обліку»
(назва) для студентів спеціальності 8.18010018
(код)
«Адміністративний менеджмент»
(назва)

25
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з навчальної дисципліни
Аудит і оцінювання управлінської діяльності:
«Автоматизована система обліку»
для студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»
Студент____________________________________________________ ____
(прізвище, ім’я та по батькові)
Факультет аграрного менеджменту, курс _____, група________
Початок роботи _____ год. _____ хв.
Завершення роботи _____ год. _____ хв.

ККР складається з 20 тестів та 2 задачі

Контрольне завдання № 1

Тестове завдання (20 питань) – 60 балів.
На кожне тестове питання вибрати одну відповідь, яка є правильною. Кожна правильна відповідь оцінюється в 3 бали.
Задачі (2) – 40 балів.
Кожна вірно вирішена задача оцінюється в 20 балів, кожна задача вирішується поетапно (обов’язково зазначати кількість балів за вирішений етап)
І.Тести
1. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку - це ...
1. забезпечення кожного працівника бухгалтерії персональним комп’ютером з метою надання їм можливостей оперативного доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;
2. забезпечення кожного працівника бухгалтерії можливістю друкувати первинні документи і бухгалтерську звітність за допомогою відповідного технічного і програмного забезпечення комп’ютера;
3. створення умов для цілеспрямованого використання технічних засобів всіх наявних у бухгалтерії комп’ютерів та спеціального програмного забезпечення для збирання, зберігання і обробки облікової інформації;
4. об’єднання всіх наявних у бухгалтерії комп’ютерів в локальну обчислювальну мережу з метою забезпечення її працівникам можливості обміну між собою оперативною та обліковою
інформацією засобами електронної пошти.
2. Економічна інформація - це ...
1. складова виробничої інформації;
2. складова управлінської інформації;
3. складова наукової інформації;
4. складова технічної інформації.
3. Основна структурна одиниця для представлення на електронних носіях груп однорідних і об’єднаних за певною ознакою даних - це ...
1. байт;
2. файл;
3. біт;
4. запис.
4. Регламентовані звіти - це ...
1. звіти для зовнішніх користувачів, форму, порядок складання і подання яких законодавчо визначено;
2. регламентовані прийнятою формою обліку звіти, які допомагають бухгалтерам перевіряти правильність ведення обліку, а також відшукувати ймовірні помилки;
3. звіти, які необхідні для задоволення потреб керівників у систематичному отриманні відповідей на актуальні питання;
4. нерегулярні звіти, які використовуються для отримання інформації по запитах користувачів.

26 5. У комп’ютерній бухгалтерії каталог - це ...
1. спеціальний засіб, що забезпечує ведення списків однотипних облікових об’єктів та зберігання параметрів, що характеризують ці об’єкти;
2. комплексний засіб введення облікової інформації, що забезпечує технологічну процедуру виписки первинного документа в електронному вигляді (діалоговій формі) та на паперовому носію;
3. пойменований перелік елементів інформації, створених у відповідній послідовності у вигляді таблиць, який зберігається в базі даних;
4. набір даних в табличному вигляді, що зберігається в базі даних і описує деякі правила структурування інформації.
6. Корпоративна база даних - це ...
1. база даних, що містить інформацію одержувану з інших баз даних у формі підсумкової
інформації, що становить найбільший інтерес для користувача або групи користувачів;
2. база даних, яка розроблена і функціонує поза організацією;
3. база даних, що є федерацією деякої кількості баз даних різноманітного призначення і виду;
4. база даних, що містить детальну інформацію про діяльність усієї організації (корпорації).
7. Інформаційний процес управління - це ...
1. організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані;
2. система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку і обробки інформації на основі застосування комп’ютерної техніки;
3. сукупність управлінських операцій, головним предметом яких є інформація;
4. сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації, а також масивів інформації, що використовуються в автоматизованій інформаційні системи.
8. Міні – бухгалтерія - це ...
1. програми, які можна використовувати для обліку власних доходів та витрат, планування сімейного бюджету, складання податкових декларацій;
2. програми, які не мають чіткої спеціалізації за ділянками обліку, дозволяють формувати невеликий набір первинних документів та звітних форм і використовуються одним або кількома працівниками в бухгалтеріях невеликих підприємств;
3. програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку і, як правило, розраховані для роботи на одному комп’ютері;
4. програми, які мають високий рівень спеціалізації і призначені для виконання окремих облікових завдань, вони охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не пов’язані між собою.
9. Системне програмне забезпечення - це ...
1. програми, які забезпечують нормальну роботу комп’ютера та його пристроїв;
2. програми, які створені для виконання конкретних задач у різних сферах людської діяльності;
3. програмні продукти, які призначені для створення інших програм;
4. програми, які створені для задоволення різноманітних інтелектуальних потреб користувача не пов’язаних безпосередньо із його виробничою діяльністю.
10. Комп’ютерна програма „1С: Бухгалтерія” - це ...
1. міні-бухгалтерія;
2. універсальна бухгалтерська програма;
3. комплекс пов’язаних автоматизованих робочих місць; управлінська система.
11. Як часто змінюють константи? а) щоденно б) 1 раз на тиждень в) Рідко г) щомісячно
12. Для створення архівної копії інформаційної бази необхідно вибрати режим: а) Монітор б) 1С:Підприємство; в) Конфігуратор г) Бухгалтерський облік для України (демо);

27 13. В якому довіднику знаходиться інформація про співробітників? а) Номенклатура б) Контрагенти в) Співробітники г) Фірми
14. Постійні величини, що зберігають інформацію, яка не змінюється або змінюється досить рідко це - а) Довідники б) Константи в) Журнали г) Звіти
15. В якому журналі знаходиться повний список сформованих документів? а) Журнал документів б) Журнал операцій в) Повний журнал г) Журнал проводок
16. Для збереження списку ТМЦ призначений довідник: а) Необоротні активи б) Номенклатура в) Контрагенти г) Працівники
17. Чи можна в "1С:Підприємство" в довідник валют як одну з валют включати гривню? а) Можна, якщо гривня не є базовою валютою обліку; б) Не можна за жодних умов; в) Можна без будь-яких обмежень.
18. В довіднику Номенклатура зберігається інформація про: а) товари б) продукцію в) матеріали г) МШП д) всі вищеперелічені
19. В меню звіти програми 1С відображено: а) Регламентовані звіти б) Стандартні звіти в) Спеціалізовані звіти г) Всі вище перелічені
20. Інформацію в Довідники програми 1С можна вносити а) Тільки під час їх заповнення вперше б) Тільки під час роботи з програмою в) Не можна вносити г) У випадках а
ІІ. Задачі:
1) Ваше підприємство придбало у постачальника ТОВ „Будматеріали" за умовами передоплати такі матеріали: 300 кв.м деревини (ціна 10 грн. за кв.м), 150 л лаку (14 грн. за 1 л) та 40 кг фарби (20 грн. за 1 кг). Ціни надані з ПДВ. Відобразити у програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» наступні операції: а) Оплатити постачальнику вартість матеріалів; б) Оприбуткувати ТМЦ на склад;
Описати технологію виконання завдання в програмі «1С:Підприємство 8.2.»:
За а) 10 балів;
За б) 10 балів.
2) Відобразити в програмі подачу директором підприємства Демою І.Б. 06.04.12 авансового звіту по відрядженню згідно наказу № 1 від 03.04.12. Згідно звіту проїзд до місця відрядження складав 100,00 грн. (з ПДВ) по квитку ААА № 123456 від 03.04.12, проїзд із місця відрядження – 100,00 грн. (з ПДВ) по квитку ААА № 123789 від 06.04.12. Добові на підприємстві виплачуються у розмірі 150,00 грн. на добу.

28
Послуги з перевезення надало ТОВ «Перевізник», яке є платником єдиного податку за ставкою 5 %, відповідно ставка ПДВ по послугах даного контрагента становить «не ПДВ». Також директором
06.04.12 було придбано БФП у контрагента «Селінова Ю.Ю.» загальною вартістю 950,00 грн. згідно товарного чека № 45 від 06.04.12. Контрагент «Селінова Ю.Ю.» є платником єдиного податку за ставкою 5 %, відповідно ставка ПДВ на ТМЦ даного контрагента становить «не ПДВ».
Описати технологію виконання завдання в програмі «1С:Підприємство 8.2.» 20 балів.

Контрольне завдання № 2

Тестове завдання (20 питань) – 60 балів.
На кожне тестове питання вибрати одну відповідь, яка є правильною. Кожна правильна відповідь оцінюється в 3 бали.
Задачі (2) – 40 балів.
Кожна вірно вирішена задача оцінюється в 20 балів, кожна задача вирішується поетапно (обов’язково зазначати кількість балів за вирішений етап)
І.Тести

1. Економічна інформація - це ... а) складова виробничої інформації; б) складова управлінської інформації; в) складова наукової інформації; г) складова технічної інформації.
2. Основна структурна одиниця для представлення на електронних носіях груп однорідних і об’єднаних за певною ознакою даних - це ... а) байт; б) файл; в) біт; г) запис.
3. Регламентовані звіти - це ... а) звіти для зовнішніх користувачів, форму, порядок складання і подання яких законодавчо визначено; б) регламентовані прийнятою формою обліку звіти, які допомагають бухгалтерам перевіряти правильність ведення обліку, а також відшукувати ймовірні помилки; в) звіти, які необхідні для задоволення потреб керівників у систематичному отриманні відповідей на актуальні питання; г) нерегулярні звіти, які використовуються для отримання інформації по запитах користувачів.
4. У комп’ютерній бухгалтерії каталог - це ... а) спеціальний засіб, що забезпечує ведення списків однотипних облікових об’єктів та зберігання параметрів, що характеризують ці об’єкти; б) комплексний засіб введення облікової інформації, що забезпечує технологічну процедуру виписки первинного документа в електронному вигляді (діалоговій формі) та на паперовому носію; в) пойменований перелік елементів інформації, створених у відповідній послідовності у вигляді таблиць, який зберігається в базі даних; г) набір даних в табличному вигляді, що зберігається в базі даних і описує деякі правила структурування інформації.
5. Корпоративна база даних - це ... а) база даних, що містить інформацію одержувану з інших баз даних у формі підсумкової
інформації, що становить найбільший інтерес для користувача або групи користувачів; б) база даних, яка розроблена і функціонує поза організацією; в) база даних, що є федерацією деякої кількості баз даних різноманітного призначення і виду; г) база даних, що містить детальну інформацію про діяльність усієї організації (корпорації).

29 6. Інформаційний процес управління - це ... а) організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані; б) система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку і обробки інформації на основі застосування комп’ютерної техніки; в) сукупність управлінських операцій, головним предметом яких є інформація; г) сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації, а також масивів інформації, що використовуються в автоматизованій інформаційні системи.
7. Міні – бухгалтерія - це ... а) програми, які можна використовувати для обліку власних доходів та витрат, планування сімейного бюджету, складання податкових декларацій; б) програми, які не мають чіткої спеціалізації за ділянками обліку, дозволяють формувати невеликий набір первинних документів та звітних форм і використовуються одним або кількома працівниками в бухгалтеріях невеликих підприємств; в) програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку і, як правило, розраховані для роботи на одному комп’ютері; г) програми, які мають високий рівень спеціалізації і призначені для виконання окремих облікових завдань, вони охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не пов’язані між собою.
8. Системне програмне забезпечення - це ... а) програми, які забезпечують нормальну роботу комп’ютера та його пристроїв; б) програми, які створені для виконання конкретних задач у різних сферах людської діяльності; в) програмні продукти, які призначені для створення інших програм; г) програми, які створені для задоволення різноманітних інтелектуальних потреб користувача не пов’язаних безпосередньо із його виробничою діяльністю.
9. Комп’ютерна програма „1С: Бухгалтерія ” - це ... а) міні-бухгалтерія; б) універсальна бухгалтерська програма; в) комплекс пов’язаних автоматизованих робочих місць; г) управлінська система.
10. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку - це ... а) забезпечення кожного працівника бухгалтерії персональним комп’ютером з метою надання їм можливостей оперативного доступу до інформаційних ресурсів Інтернету; б) забезпечення кожного працівника бухгалтерії можливістю друкувати первинні документи і бухгалтерську звітність за допомогою відповідного технічного і програмного забезпечення комп’ютера; в) створення умов для цілеспрямованого використання технічних засобів всіх наявних у бухгалтерії комп’ютерів та спеціального програмного забезпечення для збирання, зберігання і обробки облікової інформації; г) об’єднання всіх наявних у бухгалтерії комп’ютерів в локальну обчислювальну мережу з метою забезпечення її працівникам можливості обміну між собою оперативною та обліковою інформацією засобами електронної пошти.
11) Константи в програмі 1С відображають а) Службові параметри б) Облікову політику підприємства в) Параметри інтерфейсу користувача г) Періодичні значення д) Всі вище перелічені
12) Для оформлення видачі готівки з каси в програмі "1С:Підприємство" передбачено наступний документ:
А) видатковий касовий ордер;
Б) прибутковий касовий ордер;
В) видаткова накладна;
Г) внутрішня накладна;

30 13) Чи можна в "1С:Підприємство" в довідник валют як одну з валют включати гривню?
А) можна, якщо гривня не є базовою валютою обліку;
Б) не можна за жодних умов;
В) можна без будь-яких обмежень;
Г) можна лише за умови, якщо гривня є базовою валютою обліку;
14) Клавіша Insert призначена для: а) Створення нового документа через меню Журнали б) Створення нового елемента будь-якого довідника в) Створення нової операції в журналі Операцій г) Створення нової проводки в журналі Проводок д) Всіх вище перелічених варіантів.
15) У якому режимі роботи здійснюється створення резервних (архівних) копій бази даних? а) В режимі «Конфігуратор» б) В режимі ведення бухгалтерського обліку в) В режимі ведення бухгалтерського обліку та в режимі «Конфігуратор»
16) Чи можна вводити нові документи шляхом копіювання інформації з раніше введених документів того ж виду? а) Не можна, оскільки у документів для цієї мети передбачений спосіб "Введення на підставі" б) Можна, якщо документ не породжує проводок в) Можна, але для цього заздалегідь необхідно зробити копійований документ не проведеним г) Можна без обмежень
17) Домашня бухгалтерія - це ... а) програми, які можна використовувати для обліку власних доходів та витрат, планування сімейного бюджету, складання податкових декларацій; б) програми, які не мають чіткої спеціалізації за ділянками обліку, дозволяють формувати невеликий набір первинних документів та звітних форм і використовуються одним або кількома працівниками в бухгалтеріях невеликих підприємств; в) програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку і, як правило, розраховані для роботи на одному комп’ютері; г) програми, які мають високий рівень спеціалізації і призначені для виконання окремих облікових завдань, вони охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не пов’язані між собою.
18) Коли документ в програмі 1С формує проводки? а) Завжди б) Коли він призначений для цього та проведений в) Ніколи г) У випадках а,б
19) Для збереження списку ТМЦ призначений довідник: а) Необоротні активи б) Номенклатура в) Контрагенти г) Працівники
20) За допомогою якого звіту можна перевірити правильність введення залишків? а) Оборотно-сальдова відомість б) Аналіз Субконто в) Оборотно-сальдова відомість по рахунку г) Касова книга
ІІ. Задачі:
1) Ваше підприємство придбало у постачальника ТОВ „Місяць" за умовами після оплати такі товари: два блокноти (ціна 30 грн. шт.),
один довідник з права (60 грн. за 1 шт.) та чотири збірники нормативно- правових актів (50 грн. за 1шт.). Ціни надані з ПДВ. Відобразити у програмі «1С:Бухгалтерія 8.2.» наступні операції:
• Оприбуткувати ТМЦ на склад;
• Оплатити постачальнику вартість книг;
Описати технологію виконання завдання в програмі «1С:Підприємство 8.2.»:
За а) 10 балів;
За б) 10 балів.

31 2) Видати 03.04.12 директору підприємства Демі І.Б. посвідчення на відрядження для відрядження до м. Черкаси у ТОВ «Радуга» із 04.04.12 по 06.01.12. для укладання договору на постачання столів та стільців згідно наказу № 1 від 03.04.12. Відрядження здійснюється за кошти підприємства.
Описати технологію виконання завдання в програмі «1С:Підприємство 8.2.» 20 балів.

32
Форма 4
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


ВІДПОВІДІ (КЛЮЧІ ТЕСТІВ)
НА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ККР


з навчальної дисципліни Аудит і оцінювання управлінської діяльності:
«Автоматизована система обліку»
(назва) для студентів напряму підготовки 8.18010018________
(код)
____________________Адміністративний менеджмент_____________________
(назва)
контрольне завдання1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
2
2
1
3
3
3
2
1
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
в
в
в
б
в
б
в
д
г
г

контрольне завдання2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
б
б
а
в
в
в
б
а
а
в
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
д
а
в
д
а
г
а
б
б
а

33
10. АНОТАЦІЇ ЛЕКЦІЙ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал