Навчально-методичний комплекс
Pdf просмотр
Сторінка1/16
Дата конвертації05.01.2017
Розмір5.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО


для бакалаврів у галузі знань Право за напрямом підготовки (6.030401)
«Правознавство», (6.030402) Правоохоронна діяльність
Київ - 2013

2

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Міжнародне право за напрямом підготовки (6.030401) Правознавство, (6.030402) Правоохоронна діяльність, галузь знань (0304) Право, «14» лютого року – 224 с.

Автор: Терещенко Л.В. – доцент кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Рецензенти: Кулакова Н.В. - професор кафедри кримінології та кримінально- виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.
Гавловський В.Д. - начальник відділу Міжвідомчого науково- дослідного центру з проблем боротьби зорганізованою злочинністю при РНБО України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.


Навчально-методичний комплекс затверджено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ протокол від «14» лютого р. № 12)


Схвалено методичною радою НАВС Протокол від «___» «______________» 2013 року №___Л.В.Терещенко 2013 рік

НАВС, 2013 рік

3

ЗМІСТ

1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
2. Витяг з освітньо-професійної програми.
3. Анотація навчальної дисципліни Міжнародне право зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни.
5. Навчальна програма навчальної дисципліни.
6. Тематичний план на поточний навчальний рік.
7. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.
8. Плани-конспекти лекційних занять.
9. Плани семінарських занять.
10. Завдання для самостійної підготовки.
11. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.
12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів.
13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю.
14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.
15. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів.
16. Рекомендована література.


4

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни Міжнародне право ”
№ з/п
Зміст виробничої
функції
Зміст уміння
1. Інформаційна Вміння створювати і підтримувати позитивний власний імідж.
2. Виховна
2.1. Протистояти явищам професійної деформації і негативним явищам.
2.2. Знати засади загального та службового етикету, професійної етики. Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни Міжнародне право ”

з/п
Зміст здатності
вирішувати проблеми і
задачі соціальної
діяльності
Зміст уміння
1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації
1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.
1.2. Розвивати кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів.
2. Здатність займати активну життєву та громадську позицію
2.1. Орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, її історії.
2.2. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.
2.3. Виконувати конституційні обов’язки.
2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.
2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина.
2.6. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.
3. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, утому числі засобами сучасних інформаційних
3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.
3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.
технологій.
4. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення.
4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.
4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.
4.3. Тренувати пам’ять.
4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

6

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою
(міждисциплінарними зв’язками)

Метою навчальної дисципліни Міжнародне право є формування у курсантів слухачів) сучасних теоретичних знань, практичних умінь і навичок про основи міжнародного права, опанування основних положень теорії міжнародного права, пов’язаних з регулюванням міжнародно-правових відносин, формування правової свідомості та культури курсантів (слухачів.

Предмет: поглиблення теоретичних знань про закономірності розвитку міжнародних відносин, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб’єктами міжнародного спілкування з метою мирного співіснування особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи України й інших країн, що перебувають в процесі загальносвітового розвитку організацію, форми і методи реалізації зовнішньої політики держав – сновних суб’єктів міжнародного права міжнародні стандарти захисту праві свобод людини як в мирний час такі під час збройного конфлікту, мирні методи та засоби вирішення міжнародних спорів; основні цілі та принципи мирного співіснування держав, міжнародне співробітництво державу боротьбі зі злочинністю.
Змістові модулі Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права. Право міжнародних організацій. Територія у міжнародному праві. Право зовнішніх зносин. Гуманітарне право. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

Форма підсумкового контролю – залік.

7

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО


Міжнародне
право
Конституційне право України Теорія держави і права Політологія Філософія Державне право зарубіжних країн Кримінальне право Цивільне право Адміністративне право Історія держави і права зарубіжних країн Екологічне право Митне право Право міжнародних договорів Міжнародне гуманітарне право Право зовнішніх зносин Право міжнародних організацій Міжнародне космічне право Міжнародне морське право Право Європейського Союзу

8

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Міжнародне право - це галузь права, що регулює найважливіші міждержавні відносини, і визнається найвищим досягненням цивілізації, загальнолюдським здобутком та правовою основою світового порядку. В сучасному світі все частіше виникають питання, належне розв’язання яких неможливе без міжнародно-правового співробітництва. Слід відзначити примат міжнародного права врегулюванні міжнародних відносин, необхідність його вивчення, викладання, пропаганди і поширення. Все більше відбувається імплементація норм міжнародного права в норми внутрішньодержавного законодавства. В Україні в Декларації про державний суверенітет України був закріплений пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Конституція України включає спеціальну норму Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (ст.9). Більшість національних законів містить зауваження щодо пріоритетності дії міжнародних договорів. В зв'язку з цим в правовій практиці нашої держави з'явились прецеденти прямого застосування норм міжнародного права при прийнятті рішень по конкретним справам. В кожному конкретному випадку здійснення міжнародно-правової дії необхідно користуватися як мінімум трьома нормативними джерелами, а саме нормами національного законодавства, міжнародно-правовими нормами і змістом міжнародних угод. Норми міжнародного права мають застосовуватися у діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, нотаріату, юридичних служб, господарських, фінансових, банківських та інших структурах.
Навчально-методичний комплекс з міжнародного права, підготовлений кафедрою конституційного та міжнародного права у відповідності до навчальних планів і рекомендацій Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, визначає головні напрямки та конкретні обсяги навчального процесу курсантів (слухаів) з цієї дисципліни. Розроблений навчально-методичний комплекс відображає сутність міжнародного права як наукової дисципліни, що дає можливість курсантам слухачам) вивчити основні напрями та форми співробітництва державна міжнародній арені, здійснити порівняльний аналіз основних міжнародно- правових інститутів міжнародного прав та збагатити одержані знання галузей міжнародного права, а також зосередити свою увагу на найбільш актуальних питаннях, що виникають в процесі міжнародного спілкування. При розробці навчально-методичного комплексу була врахована концепція комплексного вивчення суспільних наук, яка запроваджена у вищих навчальних закладах системи МВС України та в багатьох навчальних закладах країни і передбачає поряд з міжнародним правом та деякими іншими дисциплінами, об’єднаними соціально-політичним напрямом, викладання базових курсів, які

9
утворюють систему знань з філософських та історичних дисциплін, теорії держави та права, правових систем сучасності, конституційного права України, кримінального права, цивільного права, адміністративного права, права Європейського Союзу та інших галузей права. До основних понять, які вивчаються у запропонованому курсі, значна увага приділяється наступним міжнародні відносини, дипломатія, зовнішня політики, правонаступництво, визнання, правовий статус особи, міжнародне співробітництво, «правосуб’єктність суб’єктів міжнародного права, міжнародні договори, принципи, правовий режим триторій», екстрадиція, дипломатичні представництва, дипломатичні імунітети та привілеї, захист прав людини, співробітництво держав в боротьбі зі злочинністю, мирні засоби вирішення міжнародних спорів» та ін... Теоретичними та методичними основами навчальної дисципліни Міжнародне право є комплексно – діяльністний підхід, а також принципи цілісності та взаємодоповнення. Внутрішня організація та побудова навчальної дисципліни Міжнародне право визначається метою та відповідає завданням її вивчення, структурно вона складається з трьох змістових модулів, які об’єднують дев’ять тем. Логічна послідовність вивчення міжнародного права полягає втому, що спочатку виробляється загальне уявлення про міжнародне право як науку та навчальну дисципліну, а саме її виникнення та розвиток, специфіку предмета та метода регулювання, потім розкриваються особливості міжнародного права, особливості визнання та правонаступництва в Міжнародному праві, види та специфіка суб’єктів міжнародного права. В рамках другого змістовного модуля досліджуються окремі галузі міжнародного права, а саме – право міжнародних організацій, територія в міжнародному праві (морське право, космічне право, повітряне право, дипломатичне та консульське право. Третій змістовний модуль присвячений дослідженню таких питань, що розкривають співробітництво держав в гуманітарній сфері, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю та відповідальність за порушення норм та принципів права. Загальною методичною вимогою до вивчення дисципліни Міжнародне право є вироблення особистісного ставлення курсантів (слухачів) до її проблемна основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення та закріплення інформаційно- теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, такі на самостійну роботу курсантів (слухачів. Цілеспрямовано сприяти підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу на семінарських заняттях. Як свідчить практика навчального процесу, найбільш ефективним прийомом вивчення Міжнародного права є ознайомлення з працями відомих вчених в галузі Міжнародного права, аналіз національного законодавства та міжнародних стандартів. Поточний контроль за засвоєнням знань з навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-

10
опитувань, тестування, підготовку доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт, відпрацювання академічних заборгованостей. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань курсантів (слухачів, вміння самостійно знаходити джерела інформації та виправляти допущені помилки, використовувати набуті знання і вміння в різних ситуаціях. Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку, на якому визначається рівень теоретичних знань з Міжнародного права, а також уміння застосовувати ці знання на практиці.
Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни Міжнародне
право”
Міжнародне гуманітарне правота міжнародні стандарти захисту прав людини. Змістовий модуль. Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права. Визнання, правонаступництво та суб’єкти міжнародного права.
Право міжнародних договорів.
Змістовий модуль 2. Право міжнародних організацій. Територія у міжнародному праві. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій та міжнародні конференції.
Територія у міжнародному праві.
Поняття дипломатичного та консульського права.
Змістовий модуль 3. Гуманітарне право. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю. Міжнародне гуманітарне правота міжнародні стандарти захисту прав людини.
Відповідальність у міжнародному праві та мирні засоби розв’язання міжнародних спорів.
Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

11

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА„МІЖНАРОДНЕ ПРАВОПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр
за напрямом підготовки (6.030401) Правознавство, (6.030402)
«Правоохоронна діяльність галузь знань Право (0304)Київ - 2013 рік

12

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ України

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Терещенко Л.В. – доцент кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.


РЕЦЕНЗЕНТИ: Кулакова Н.В. - професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.
Гавловський В.Д. - начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби зорганізованою злочинністю при РНБО України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Обговорено та рекомендовано до видання методичною радою Національної академії внутрішніх справ
_______________________________________________________________ шифрі назва напряму)
«_____» ___________ 20___ року, протокол №__

13

ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Міжнародне право складена відповідно до програми підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки Правознавство
(6.030401), Правоохоронна діяльність (6.030402), в галузі знань Право
(0304).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є
- закономірності розвитку міжнародних відносин, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб’єктами міжнародного спілкування з метою мирного співіснування
- особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи України й інших країн, що перебувають в процесі загальносвітового розвитку
- становлення, розвиток, та значення міжнародних організацій
- міжнародно-правові питання території
- організація, форми і методи реалізації зовнішньої політики держав
- методи та мирні засоби вирішення міжнародних спорів;
- міжнародні стандарти захисту прав людини як в мирний час такі під час збройного конфлікту
- основні цілі та принципи мирного співіснування держав
- зміст правовідносин міжнародно-правової відповідальності
- міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю.
Міждисциплінарні зв’язки: конституційне право України, державне право зарубіжних країн, міжнародне приватне право, кримінальне право, цивільне право, право Європейського Союзу, міжнародне дипломатичне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне морське правота ін..

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів
1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права. Тема 1. Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права. Тема 2. Визнання, правонаступництво та суб’єкти міжнародного права. Тема 3. Право міжнародних договорів.
2 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Право міжнародних організацій. Територія у міжнародному праві. Право зовнішніх зносин. Тема 4. Право міжнародних організацій та міжнародні конференції. Тема 5. Територія у міжнародному праві. Тема 6. Поняття дипломатичного та консульського права.
3 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Гуманітарне право. Відповідальність в міжнародному праві. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

14
Тема 7. Міжнародне гуманітарне правота міжнародні стандарти захисту прав людини. Тема 8. Відповідальність у міжнародному праві та мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. Тема 9. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

1.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Міжнародне право ” є надання знань, умінь, здатностей а) науково-юридична: закласти та сформувати у курсантів (слухачів) знання з основних напрямків зовнішньої політики України, особливостей міжнародно- правових відносин, норм, інститутів та галузей міжнародного права, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов міжнародного процесу в світі та впливу міжнародного права на національне право держав в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Міжнародне право ” є
- вивчення дисципліни, що полягає у набутті курсантами (слухачами) знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення Конституції України, законів України, міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі міжнародного права
- вивчення дисципліни Міжнародне право передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен володіти основними загальнокультурними та професійними компетенціями. В результаті вивчення дисципліни Міжнародне право бакалаври повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням праві свобод людини і громадянина, під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з міжнародного права
а) загальнокультурні компетенції

здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності володіння основними міжнародно-правовими поняттями і категоріями
б) професійні компетенції
в практичній юридичній діяльності

використовувати знання з міжнародного права в юридичній практиці відслідковувати зв’язки норм міжнародного права з нормами інших галузей права

15
в межах допустимого давати аналізі тлумачення норм міжнародного права
в організаційно-управлінській діяльності

обґрунтовувати доцільність правових рішень. використовувати міжнародні процедури захисту праві свобод людини.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти (слухачі) повинні
знати:
- зміст предмета та об’єкта міжнародного права, їх особливості
- основні підходи вчених до вирішення питання визнання та правонаступництва в міжнародному праві
- систему міжнародного права та характеристику її елементів, міжнародну систему
- види суб’єктів міжнародного права, їх правосуб’єктність;
- стан основних проблем, що виникають в процесі реалізації міжнародних відносин
- міжнародні стандарти захисту прав людини універсального та регіонального рівня
- особливості зовнішньої політики та міжнародних відносин та ін..
вміти:
- характеризувати історичні етапи розвитку міжнародного права, та особливості сучасного періоду
- аналізувати міжнародну систему, та елементи системи міжнародного права
- орієнтуватись у питаннях глобальних проблем сучасного світу, зовнішньої політики держав, зокрема України та її місця в рамках світового співтовариства, участі у міжнародних організаціях і т.д.
- визначати основні принципи міжнародного права та їх роль в міжнародних відносинах
- виділяти та аналізувати міжнародні договори, що мають важливе значення, та займають особливе місце в політичному житті держави
- аналізувати мирні засоби вирішення міжнародних спорів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години 2 кредитів
ECTS.
16

2.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
І Змістовий модуль Поняття та особливості сучасного міжнародного
публічного права.
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО
МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА.

Історія міжнародного права. Виникнення та становлення міжнародного права. Міжнародне право відпадіння Римської імперії до сучасного міжнародного права. Розвиток міжнародного права після Другої світової війни. Україна і сучасне міжнародне право. Поняття міжнародного публічного права. Ознаки та особливості сучасного міжнародного права. Сутність та функції міжнародного права. Предмет міжнародно-правового регулювання. Об’єкт міжнародних правовідносин. Метод міжнародного-правового регулювання. Міжнародне право як особлива система права. Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. Міжнародне право про взаємодію з внутрішньодержавним правом. Дуалістична та моністичні теорії. Поняття та особливості міжнародного приватного права. Функції міжнародного права. Система міжнародного права. Поняття норм міжнародного права, їх класифікація. Структура норм міжнародного права. Неприпустимість посилання держави на своє національне законодавство з метою виправдання недотримання норм міжнародного права. Кодифікація міжнародного права. Поняття кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права. Основні напрями кодифікації міжнародного права.
Міжнародно-правовий механізм імплементації норм міжнародного права. Імплементація та трансформація норм міжнародного права. Сфера застосування міжнародного права. Об'єктивна необхідність існування міжнародного права. Міжнародне правота міжнародна система. Джерела міжнародного права. Основні джерела міжнародного права. Допоміжні джерела міжнародного права. Співвідношення договору і звичаю.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал