Навчально-методичний посібник 2-ге видання
Скачати 10.48 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/10
Дата конвертації08.11.2016
Розмір10.48 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Серія Початкова школа. Мій конспект Заснована у 2009 році
Харків Видавнича група Основа
2012
2-ге видання

УДК 37.016
ББК Б Бобровська С. В, 2010
ISBN 978-617-00-0452-9
© ТОВ Видавнича група Основа, 2012

Бобровська С. В.
Б64 Українська мова. 3 клас. I семестр (для шкіл з українською мовою навчання 2-ге вид Х. : Вид. група Основа с. — (Серія Початкова школа. Мій конспект Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мовив класі (І семестр) за підручником МС. Вашуленка, О. І. Мельничайко, складені відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання (К Початкова школа, Задля зручності використання всі розробки розміщено на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованими матеріалами як основою, скласти власні конспекти уроків української мови.
Для вчителів початкових класів.

УДК 37.016
ББК 74.263
Н а в ч а л ь не видання iСерія Початкова школа. Мій конспект»
БОБРОВСЬКА Світлана Володимирівна
УКРАЇНСЬКА МОВА
3 клас. I семестр
(для шкіл з українською мовою навчання)
Навчально-методичний посібник
2-ге видання
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Коректор О. М. Журенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Підп. до друку 26.01.2010. Формат 60
×90/8. Папір офсет. Гарнітура Шкільна. Друк офсет. Ум. друк. арк. 17,0. Зам. № ТОВ Видавнича група Основа. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007. Україна, 61001 Харків, вул. Плеханівська, 66.
Тел. (057) 731-96-32. E-mail: ub@osnova.com.ua
Віддруковано з готових плівок ПП Тріада Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1870 від Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15.
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . МОВА Й МОВЛЕННЯ
Урок 1. Мова й мовлення. Мова якнайважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт. . . . . . . Урок 2. Наша рідна мова. Мова інших народів.
Близькоспоріднені мови . . . . . . . . . . . . Урок 3. Усне мовлення, його основні особливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 4. Особливості писемного мовлення . . . . . Урок 5. Культура мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 6. Слова ввічливості . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ТЕКСТ
Урок 7. Текст. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над усним твором. . . . . . . . . . . . Урок 9. Визначення теми й мети у текстах різних типів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 10. Абзац тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 11. Зв’язки між реченнями в тексті. Частини тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 12. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 13. Складання текстів-інструкцій . . . . . . . Урок 14. Особливості текстів-листів. Написання листа . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 15. Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота за картиною І. Левітана Золота осінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 17. Узагальнюючий урок з теми Текст. Перевірний тест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
РЕЧЕННЯ
Урок 18. Повторення вивченого про речення . . . Урок 19. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.
Інтонування речень. . . . . . . . . . . . . . . . Урок 20. Звертання. Розділові знаки при звертаннях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 21. Члени речення. Головні та другорядні члени речення.
Зв’язок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . Урок 22. Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 23. Підсумковий урок з теми Речення. Мовна тема Мова і мовлення. Текст. Речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Чарівний світ осінніх рим. . . . . . . . . . . СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
Урок 25. Слово. Значення слова. Слова з прямим і переносним значенням . . . . . . . . . . . . Урок 26. Слова, що мають кілька значень . . . . . Урок 27. Слова, які звучать і пишуться однаково. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 28. Слова, близькі зазначенням синоніми) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 29. Ознайомлення з фразеологізмами. Навчальне аудіювання . . . . . . . . . . . . . Урок 30. Слова, протилежні зазначенням антоніми) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 31. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок . . . . . . . . . . Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Фразеологізми (гра Поле чудес») . . . . БУДОВА СЛОВА
Урок 33. Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв’язку слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 34. Основа слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 35. Загальне уявлення про частини основи . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 36. Спільнокореневі слова. Корінь слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 37. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 38. Розрізнення слів з омонімічними коренями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 39. Чергування голосних о, е, і в коренях слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Добір та розпізнавання спільнокореневих слів гра Поле чудес») . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 41. Чергування приголосних звуків г, к, х — з, ц, с — ж, ч, ш у коренях слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 42. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними е, и. Правило написання слів з цими звуками . . . . . . Урок 43. Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними е та и. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 44. Закріплення знань про вимову й правопис слів з ненаголошеними е, и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 45. Контрольна робота. Аудіювання . . . . . 97
ЗМІСТ
Урок 46. Вимова, правопис слів з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом . . . . . . Урок 47. Дзвінкій глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними. . . . . . . . . . . . Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Життя шкільної родини. Частівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 49. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим приголосним . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 50. Явища замінив коренях дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 51. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів. . . . . . . . . . . Урок 52. Префікси й прийменники . . . . . . . . . . Урок 53. Правопис префіксів роз-, без- . . . . . . . Урок 54. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь . . . . . . . . . . . Урок 55. Вимова і правопис слів з префіксами з, с- . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Урок творчості. Рими бабусі Віхоли . . . Урок 57. Закріплення правила про вимову й правопис слів з префіксами з-, с- . . . Урок 58. Правило вживання апострофа після префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок 59. Закріплення правила вживання апострофа після префіксів . . . . . . . . . Урок 60. Суфікс як значуща частина слова . . . Урок 61. Правопис слів із суфіксом -ар. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу функцію . . . . . . . Урок 62. Перевірка знань змови й мовлення, мовних умінь і навичок (тести) з теми Слово. Будова слова . . . . . . . . . . . . . Урок 63. Аналіз тестової роботи. Закріплення вивченого з теми Будова слова . . . . Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Новорічні, обрядові поезії (колядки, щедрівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
поставить перфорацию
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
МОВА Й МОВЛЕННЯ
1
Мова й мовлення. Мова якнайважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт
2
Наша рідна мова. Мова інших народів. Близько- споріднені мови
3
Усне мовлення, його основні особливості
4
Особливості писемного мовлення
5
Культура мовлення
6
Слова ввічливості
ТЕКСТ
7
Текст. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту
8
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над усним твором
9
Визначення теми й мети у текстах різних типів
10
Абзац тексту
11
Зв’язки між реченнями в тексті. Частини тексту
12
Спостереження за ознаками художніх, науково- популярних та ділових текстів
13
Складання текстів-інструкцій
14
Особливості текстів-листів. Написання листа
15
Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси
16
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота за картиною І. Левітана Золота осінь»
17
Узагальнюючий урок з теми Текст. Перевірний тест

6

з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
РЕЧЕННЯ
18
Повторення вивченого про речення
19
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Інтонування речень
20
Звертання. Розділові знаки при звертаннях
21
Члени речення. Головні та другорядні члени речення.
Зв’язок слів у реченні
22
Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченні
23
Підсумковий урок з теми Речення. Мовна тема Мова і мовлення. Текст. Речення»
24
Урок розвитку зв’язного мовлення. Чарівний світ осінніх рим
СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
25
Слово. Значення слова. Слова з прямим і переносним значенням
26
Слова, що мають кілька значень
27
Слова, які звучать і пишуться однаково
28
Слова, близькі зазначенням (синоніми)
29
Ознайомлення з фразеологізмами. Навчальне аудіювання
30
Слова, протилежні зазначенням (антоніми)
31
Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок
32
Урок розвитку зв’язного мовлення. Фразеологізми гра Поле чудес»)
БУДОВА СЛОВА
33
Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв’язку слів у реченні
34
Основа слова
35
Загальне уявлення про частини основи
поставить перфорацию

з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
36
Спільнокореневі слова. Корінь слова
37
Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова
38
Розрізнення слів з омонімічними коренями
39
Чергування голосних о, е, і в коренях слів
40
Урок розвитку зв’язного мовлення. Добір та розпізнавання спільнокореневих слів (гра Поле чудес»)
41
Чергування приголосних звуків г, к, х — з, ц, с — ж, ч, ш у коренях слів
42
Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними е, и. Правило написання слів з цими звуками
43
Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними е та [и]
44
Закріплення знань про вимову й правопис слів з ненаголошеними е, [и]
45
Контрольна робота. Аудіювання
46
Вимова, правопис слів з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом
47
Дзвінкі й глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними
48
Урок розвитку зв’язного мовлення. Життя шкільної родини. Частівки
49
Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим приголосним
50
Явища замінив коренях дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант
51
Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів
52
Префікси й прийменники
53
Правопис префіксів роз-, без-
54
Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь
55
Вимова і правопис слів з префіксами з, с-

8

з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
56
Урок розвитку зв’язного мовлення. Урок творчості. Рими бабусі Віхоли
57
Закріплення правила про вимову й правопис слів з префіксами з-, с-
58
Правило вживання апострофа після префіксів
59
Закріплення правила вживання апострофа після префіксів
60
Суфікс як значуща частина слова
61
Правопис слів із суфіксом -ар. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу функцію
62
Перевірка знань змови й мовлення, мовних умінь і навичок (тести) з теми Слово. Будова слова»
63
Аналіз тестової роботи. Закріплення вивченого з теми Будова слова»
64
Урок розвитку зв’язного мовлення. Новорічні, обрядові поезії (колядки, щедрівки)
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
МОВА Й МОВЛЕННЯ
УРОК 1

Тема. Мова й мовлення. Мова якнайважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт Мета: ознайомити учнів з новим підручником Рідна мова розширювати уявлення учнів промову як засіб людського спілкування закріпити знання назв букв українського алфавіту розкрити його практичне значення для укладання словників розвивати усне мовлення вміння розташовувати слова в алфавітному порядку збагачувати словниковий запас учнів виховувати почуття любові дорідної мови.
ХІД УРОКУ
I. Організація учнів до уроку
II. Вступ
1. Ознайомлення з підручником Рідна мова для 3 класу
— Розгляньте обкладинку. Як називається підручник Хто є його автором (Микола Самійлович Вашуленко та Олексан-
дра Іванівна Мельничайко)
— Поміркуйте, який зв’язок існує між назвою підручника і тим, що зображено на малюнку Розгорніть підручник. Зверніть увагу на умовні позначення. Прочитайте, що вони позначають.
2. Робота за малюнком (С. 3)
— Розгляньте малюнок нас Кого вибачите на ньому Куди йдуть діти Як ви здогадалися Коли в Україні святкують День знань?
3. Каліграфічна хвилинка
Перше вересня — День знань.
4. Робота над віршем Любові Забашти Рідна мова»
1) Вчитель читає вірш напам’ять.
2) Словникова робота. Тлумачення слів.

Негода — погана погода нещастя, тяжка година.

Трель — тремтливий, переливчастий звук) Читання вірша учнями Якою є наша мова До чого закликає нас Любов Забашта?
4) Виразне читання вірша учнями.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Актуалізація опорних знань
— Пригадайте, будь ласка, для чого людям потрібна мова З чого складається мова У який спосіб можна про щось розповідати одне одному Як мова допомагає ужитті та праці Як обмінювались думками первісні люди (Жестами, сигналами,
мімікою, знаками, інтонацією)
— Який найважливіший засіб людського спілкування (Мова)

10
2. Оголошення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми розширимо уявлення промову, повторимо назви букв українського алфавіту, потренуємось записувати слова в алфавітному порядку.
3. Словникова робота
— Доберіть і запишіть слова, близькі зазначенням до слова спілку-ва-
тися. (Розмовляти, балакати, гомоніти, обмінюватися думками, гово-
рити одне з одним)
— Складіть речення зданими словами.
4. Робота над висловами про слово (Впр. 3)
— Як вирозумієте зміст висловів Спишіть їх.
5. Запис під диктовку
Добре слово людині, що дощу посуху. Вітер руйнує гори, а зле слово —
дружбу.
— Поясніть зміст прислів’їв.
6. Спостереження над творенням слів (Впр. 4)
7. Робота над усним переказом (Впр. 6)
— Якою можна назвати нашу мову (Калиновою, милозвучною, співу-
чою, солов’їною)
— Уроці в Парижі був проведений конкурс. На ньому визначали милозвучність мов. Перше місце виборола французька мова, друге — італійська, третє — українська.
8. Ознайомлення зі словниками української мови
— Де зберігається весь словниковий запас мови Які словники вам відомі (Орфографічний, орфоепічний, тлумач-
ний, перекладний тощо)
— Як розташовані слова в словниках Як знайти слово Україна?
— Що потрібно знати, щоб швидко зорієнтуватись у словнику (Ал-
фавіт)
— Що називається алфавітом?
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Повторення назв букв українського алфавіту.

Робота за таблицею Український алфавіт»
— Назвіть букви українського алфавіту.
2. Самостійна робота
— Запишіть слова в алфавітному порядку.
I в. Ожеледиця, роса, веселка, блискавка, іній, туман.
II в. Лопата, граблі, плуг, сокира, борона, сапа.
3. Перевірка
— Яке узагальнююче слово можна дібрати до слів кожного варіанта
(Явища природи, знаряддя праці)
V. Підсумок уроку
— Що нового ви дізналися на уроці Який вид роботи сподобався Що є найважливішим засобом спілкування Як розташовані слова в словниках?
VI. Домашнє завдання
Повторити алфавіт, вправа 7, с. 7.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 2

Тема. Наша рідна мова. Мова інших народів. Близько- споріднені мови Мета: формувати в учнів уявлення про рідну мову як мову українського народу поглиблювати знання про спорідненість української мови з іншими мовами закріплювати каліграфічні навички розвивати мовлення учнів виховувати любов та повагу дорідної мови.
ХІД УРОКУ
I. Організація учнів до уроку
II. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього
завдання
— Для чого нам потрібна мова (Для спілкування)
— Розкажіть напам’ять алфавіт Прочитайте назви міст з тексту домашньої вправив алфавітному порядку Чому Чернівці написали перед словом Чернігів?
— Поясніть зміст висловлювання промову В. Сосюри.
Той лише пошани достоїн, хто мову шанує свою.
— Яку мову автор називає своєю (Рідну)
— Яка мова є рідною для вас Наша рідна мова — українська. Українською мовою розмовляємо ми, ваші мама й тато, бабуся й дідусь. Говорили цією мовою і наші предки. І цей скарб народний — мова — передається з покоління в покоління.
III. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці мі з’ясуємо, які мови є близькоспорідненими до нашої, яка мова є рідною для інших народів.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Робота з текстом (Впр. 11)
1) Читання тексту Рідна мова учнями самостійно) Словникова робота Спробуйте пояснити значення слів споконвічний, предки.

Споконвічний — одвічний той, який існує з найдавніших часів.

Предки — попередники сучасних поколінь старші родичі по висхідній лінії збоку батька та матері (старший за діда, бабу).
— Яку ж мову можна назвати рідною?
2. Каліграфічна хвилинка
— Запишіть каліграфічно останнє речення. (Рідна мова — це мова
предків і рідної землі.)
3. Утворення спільнокореневих слів
— Давайте з’ясуємо, яка мова є рідною для інших народів. (Впр. 9)
— Запишіть слова парами Яка мова є найкрасивішою для українців Для італійців Для росіян Який висновок можна зробити (Кожна мова по-своєму прекрасна.)
4. Спостереження над висловом
— Послухайте вислів різними мовами.
Кідать на вецер словы.

12
Бросать слова на ветер.
Кидати слова на вітер.
— Чи зрозумілий вам зміст речень?
Проблемне запитання
— Як видумаєте, чому зміст зрозумілий, хоча вислів написаний різними мовами (Це близькоспоріднені мови.)
— Близькоспорідненими є мови українців, росіян, білорусів. Нам легко зрозуміти одне одного, бо між нами багато спільного. Колись багато років тому існувала держава Київська Русь. Живу ній мужній і працьовитий народ, який звався русичами. Згодом постали три народи російський, білоруський, український. Ці народі — брати. Мови цих народів братні. У них є дуже багато слів, які звучать однаково. Українська мова, російська, білоруська, польська, болгарська, чеська, словацька належать до сім’ї слов’янських мов.
Слов’янські мови
українська російська білоруська польська болгарська чеська
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над віршем Т. Г. Шевченка
— Прочитайте та поясніть зміст.
Учітеся, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь Чи зрозумілий вам зміст слів не цурайтесь? Поясніть Спишіть ці рядки. Підкресліть слова, в яких букв більше, ніж звуків. (Научайтесь, цурайтесь)
2. Робота над віршем (Впр. 12)
— Прочитайте вірш Василя Симоненка.
— Яка його головна думка Спишіть другу строфу та підкресліть слова, які могли б стати заголовком до вірша.
3. Списування
4. Перевірка
VI. Підсумок уроку
— Що нового ви дізнались на уроці Які мови є близькоспорідненими з українською?
VII. Домашнє завдання
Вправа 13, с. 9.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 3

Тема. Усне мовлення, його основні особливості Мета: ознайомити учнів з особливостями усного мовлення, його допоміжними засобами, вимогами до нього збагачувати словниковий запас учнів розвивати зв’язне мовлення виховувати культуру усного мовлення.
ХІД УРОКУ
I. Організація учнів до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 13)
1) Слухання вірша напам’ять.
2) Аналіз змісту Яка головна думка вірша Що ж зветься Україною Скажіть словами вірша.
2. Повторення вивченого
— Для чого людям потрібна мова Назвіть близькоспоріднені мови Які мови належать до сім’ї слов’янських мов?
3. Доповнення схем
Мова звуки слова сполучення слів речення текст
Мовлення спілкування письмо читання Чому людям доводиться говорити між собою Як люди передають думки одне одному Яким мовленням користуємось частіше Де ми можемо скористатися усним мовленням (Безпосереднє спіл-
кування між особами розповідь однієї людини промова на зборах, по
радіо чи телебаченню тощо)
III. Оголошення теми й мети уроку
— Тема уроку — Усне мовлення. Ми розглянемо вимоги до усного мовлення, будемо вчитися складати розповідь за малюнками, дотримуючись цих вимог.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Складання розповіді
— Розкажіть, як ви провели літні канікули. (Слухання розповідей.)
— Скажіть, яка розповідь вам сподобалась.
Проблемне запитання
— Спробуйте пояснити, чого одна розповідь вам сподобалась, а інша — ні Які вимоги до усного мовлення ви можете назвати (Правильність,
виразність, зрозумілість)

14
2. Ознайомлення з правилом (С. 9)
3. Вправляння в інтонуванні речень (Впр. 15)
— Що вам допомогло передати різні почуття (Інтонування)
4. Спостереження над використанням допоміжних засобів в усному
мовленні (Впр. 17)
— Як ви вважаєте, що, крім слів, допомагає людям краще зрозуміти одне одного (Учні пояснюють, що під час усного мовлення люди викорис-
товують міміку, жести, різну силу голосу, різну інтонацію.)
— Хто із людей користується мовою жестів і чому Чи всім людям зрозуміла така мова?
Висновок. Під час усного мовлення люди використовують міміку і жести, різну силу голосу, різну інтонацію. Монотонна розповідь робить висловлену думку невиразною, стомлює слухача.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал