Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни «міжнародне право»Pdf просмотр
Сторінка1/12
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра правознавстваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для самостійного вивчення навчальної дисципліни

« МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»для студентів напряму підготовки
6.030401 «Правознавство»Полтава 2016

Укладач:
Боберська К.Г., старший викладач кафедри правознавства ВНЗ
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри правознавства, протокол № __ від _________ 2016 р.
Завідувач кафедри _________ проф. Лаврик Г.В.


УЗГОДЖЕНО
Начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності
__________________ доц. Огуй Н.І.
УЗГОДЖЕНО
Директор науково-навчального центру
__________________ доц. Герман Н.В.3
ЗМІСТ
ВСТУП ........................................................................................................ 4
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ .......................................... 7
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ....... ............ 18
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного права
Тема 1. Поняття, предмет правового регулювання та джерела міжнародного права ………………………………………………….. 25
Тема 2. Історія міжнародного права ………………………………… 25
Тема
3.
Суб’єкти міжнародного права.
Визнання та правонаступництво у міжнародному праві……………..….................. 32
Тема 4. Визнання та правонаступництво
………………………... 25
Тема 5. Принципи міжнародного права........................................... 39
Тема 6. Міжнародно-правове регулювання. ..... ................................... .... 42
Тема 7. Міжнародна законність та міжнародно-правова відповідальність.
..... .............................................................................................................. 42
Тема 8. Територія і міжнародне право..................... ............ ................ . 49
Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного права
Тема 9. Право міжнародних договорів............................................ 55
Тема 10. Право зовнішніх зносин.......................................... ................. 61
Тема 11. Право міжнародних організацій............................. ............. ... 70
Тема 12. Міжнародне гуманітарне право………………….. ........... .... 74
Тема 13. Міжнародне морське право.......................... ... ...................... ..80
Тема
14.
Міжнародне повітряне та космічне право
............................................................................................................84
Тема 15. Міжнародне економічне право ....... .................................... …92
Тема 16. Міжнародне право прав людини ......................................... …92
Тема 17. Міжнародне екологічне право....... ...................................... …92
Тема 18. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю ...101
Тема 19.Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів....... ......................................................................................... 105
Індивідуальні завдання (навчально-дослідні проекти) для самостійної роботи студента та методичні рекомендації до їх виконання………126
Порядок і критерії оцінювання знань студентів……..... ............ ........ 128
Термінологічний словник........ ............................................................. 129
Список джерел, основної використаної та рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури…………………………….143

ВСТУП

Одним з найголовніших завдань сучасного мiжнародного права
є пiзнання глибинних процесів та особливостей становлення, розвитку i функцiонування правової системи своєї держави та iнших зарубiжних країн, що перебувають у процесi загальносвітового розвитку. В умовах посилення у свiті процесів глобалізації застосування норм та принципів міжнародного права стає для України на сьогодні надважливим з огляду на все більш зростаючу зовнiшньополітичну діяльність нашої держави. Міждержавні зв’язки у сфері юридичної співпраці є на сьогодні вагомими i спрямованi на вирiшення основних глобальних проблем людства та усунення міждержавних конфлiктів. Саме тому вивчення основ міжнародного права є надзвичайно актуальним i потребує скрупульозного вiдношення до себе.
На сучасному етапi розвитку вітчизняного суспільства право виступає не лише найважливішим нормативним регулятором суспільних вiдносин, але й однією з базових соціальних цінностей, що знайшло відображення в Основному Закону держави, який закріплює принцип верховенства права. Зазначене зумовлює необхідність системної i ґрунтовної правової освіти i правового виховання студентської молоді, а також надає особливої ваги правовій підготовці майбутніх фахівців у процесі надання освітніх послуг вищими навчальними закладами. Отже, вивчення студентами ПУЕТ дисципліни «Мiжнародне право» є важливою складовою їх професійної підготовки й умовою формування правової свідомості та правової культури.
Сучасне мiжнародне право допомагає пізнати глибинні процеси й особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи своєї держави та інших країн, що перебувають у процесі загальносвітового розвитку. В умовах посилення у світі процесів глобалізації застосування норм та принципів міжнародного права стає для України на сьогодні надважливим з огляду на все більш зростаючу зовнішньополітичну діяльність нашої держави.
Мiждержавні зв’язки у сферi юридичної співпраці є на сьогодні вагомими i спрямовані на вирішення основних глобальних проблем людства та усунення міждержавних конфліктів. Саме тому вивчення основ міжнародного права є надзвичайно актуальним i потребує скрупульозного відношення до себе.

5
Предмет навчальної дисципліни загалом становить правове регулювання мiжнародних відносин, що включає норми найважливіших галузей мiжнародного права та інші правові засоби, за допомогою яких зазначені відносини набувають правового змісту, вiдбувається застосування та реалiзацiя права, а також охорона міжнародного правопорядку.
Програма навчальної дисципліни складається з таких
модулів:
Модуль 1. Загальна частина мiжнародного права.
Модуль 2. Особлива частина мiжнародного права.
Метою дисципліни «Мiжнародне право» є усвідомлення студентами основних проблем міжнародного права та суті основоположних міжнародних договорів, особливо тих, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; осмислення загальних принципів міжнародного права та особливостей правового регулювання міждержавних відносин; вироблення вмінь роботи з нормативним матеріалом при вирішенні конкретних правових ситуацій, які можуть виникати у реальних міждержавних відносинах; формування у студентів юридичного мислення, політичної та правової культури, зацікавленості їх у поглибленні та розширенні правого світогляду тощо.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни
«Міжнародне право» є організація у навчальному процесі педагогічної взаємодії, в результаті якої студентами будуть засвоєні основні поняття теорії міжнародного права, сформовані чіткі уявлення про структуру системи міжнародного права, з’ясовані особливості предмета і метода правового регулювання низки галузей міжнародного права, засвоєні фундаментальні положення найважливіших міжнародно-правових джерел, сформовані вміння і навички самостійного пошуку необхідних міжнародно-правових актів та правильного їх використання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
– визначення понять, що характеризують базові елементи механізму регулювання міжнародно-правових відносин;
– зміст основних принципів міжнародного публічного права;
– перелік провідних галузей міжнародного права, їх ідентифікуючі ознаки (предмет і метод правового регулювання);
– назви, структуру і зміст основних положень найважливіших

6 міжнародних договорів;
– види міжнародно-правової відповідальності, їх відмінності.
вміти:
– знаходити в системі джерел міжнародного права необхідний для вирішення конкретної юридичної ситуації правовий документ;
– виокремлювати елементи структури окремої матеріально-правової норми права та складові колізійної норми права;
– виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і національного права;
– тлумачити зміст норми міжнародного права, використовуючи базові поняття правознавства;
– уміти на практиці застосувати набуті знання.
Міжнародне право не ізольоване від інших юридичних дисциплiн. Міждисциплiнарнi зв’язки визначаються інтегральним характером навчальної дисципліни, мiждисциплінарним дискурсом; тiсним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також юридичних дисциплін. Програма враховує набуті студентами знання пiд час вивчення курсів «Правознавство», «Правове регулювання туристичної діяльностi» та готує їх до вивчення у майбутньому iнших навчальних дисциплiн.


7
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
Модуль 1
Загальна частина міжнародного права
Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Поняття сучасного мiжнародного права, його особливості та соціальна природа. Міжнародне право, як сукупність договірних і звичаєвих норм, що регулюють відносини суб’єктів міжнародного права в процесі їх міжнародного спілкування. Предмет i об’єкт міжнародного права. Основні риси сучасного міжнародного права.
Об’єктивна потреба забезпечення загальнолюдських цінностей.
Природа юридично обов’язкової сили міжнародного права. Функцiї міжнародного права.
Проблеми аналiзу системи міжнародного права. Поняття й основні принципи побудови системи сучасного мiжнародного права.
Структура мiжнародного права. Галузь міжнародного права. Інститут міжнародного права. Специфiчнi особливості норм міжнародного права, порядку їх створення та застосування. Види міжнародно- правових норм та їхня класифікація. Концепція «м’якого права» (soft law). Ієрархiя норм міжнародного права. Взаємодія норм міжнародного права з нормами інших систем регулювання міжнародних відносин. Форми i способи реалізації норм міжнародного права. Міжнародно-правовий та внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного права.
Поняття «джерела міжнародного права». Особливості становлення джерел міжнародного права, їх класифікація й загальна характеристика. Міжнародний договір. Міжнародний звичай. Загальні принципи права. Рiшення міжнародних органiв та організацій.
Рішення міжнародних судів та арбітражних трибуналів. Доктрина міжнародного права. Нацiональне законодавство та рішення національних судів.
Значення проблеми співвідношення міжнародного
і внутрішньодержавного права. Теорії співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. Доктрина міжнародного права про здійснення його норм у внутрішньодержавній сфері. Конституційне право і судова практика держав щодо співвідношення національного та міжнародного права. Національне законодавство та міжнародна

8 судова практика. Національне законодавство України, її судова практика та міжнародне право.

Тема 2. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Походження терміна «міжнародне право» та визначення його поняття в сучасній науці. Історія виникнення та розвитку міжнародного права. Міжнародне публічне та міжнародне приватне право.
Історія і наука міжнародного права. Міжнародне право стародавнього світу. Міжнародне право в міжнародних відносинах стародавнього світу. Становлення міжнародного права в епоху
Середньовіччя. Інститути міжнародного права Середньовіччя.
Міжнародне право в перехідний період від Середньовіччя до
Нового часу. Вестфальський мир 1648 року, його значення для розвитку міжнародного права. Міжнародне право з 1648 до 1815 року.
Вплив Великої французької та інших буржуазних революцій на розвиток міжнародного права. Віденський конгрес 1815 р.
Міжнародне право з 1815 року до закінчення Першої світової війни.
Перша світова війна і міжнародне право. Міжнародне право з
1919 року до створення ООН. Друга світова війна і міжнародне право.
Вашингтонська декларація. Сучасне міжнародне право.

Тема 3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ВИЗНАННЯ ТА
ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Поняття міжнародних правовідносин. Основні риси сучасних міжнародних правовідносин. Система міжнародних правовідносин.
Співвідношення понять «суб’єкт міжнародного права» і
«суб’єкт міжнародних правовідносин». Поняття і види суб’єктів. Зміст міжнародної правосуб’єктності.
Держави як основні суб’єкти міжнародного права і міжнародних правовідносин. Поняття й ознаки державного суверенітету, суверенітет і внутрішня компетенція держави. Основні права і обов’язки держав. Юрисдикція держави. Імунітет держави.
Види держав-суб’єктів міжнародного права і міжнародних правовідносин. Україна як суб’єкт міжнародного права і міжнародних правовідносин. Поняття, види, форми, засоби, типи та юридичне значення міжнародно-правового визнання. Поняття, випадки та види правонаступництва. Правонаступництво України.

9
Міжнародна правосуб’єктність нації. Нації і народи, що виборюють свою незалежність, особливості їхньої міжнародної правосуб’єктності. Способи здійснення права на самовизначення.
Нетипові суб’єкти – державоподібні утворення. Правосуб’єктність сучасних міжнародних організацій. Види міжнародних організацій.
Питання міжнародної правосуб’єктності фізичних
і юридичних осіб. Населення і народ в міжнародному праві.
Міжнародно-правові питання громадянства. Фізичні особи з особливим правовим статусом. Право притулку. Дипломатичний захист. Правове становище транснаціональних компаній.
Зміст міжнародних правовідносин. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів. Співвідношення суб’єктивного права і міжнародної правоздатності. Види суб’єктивних прав і юридичних обов’язків суб’єктів. Об’єкт міжнародних правовідносин. Юридичні факти і міжнародні правовідносини.

Тема 4. ВИЗНАННЯ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
Визнання і міжнародна правосуб’єктність. Поняття визнання та його юридичне значення. Види і форми визнання. Правові наслідки визнання у міжнародному праві. Теорії визнання держав. Зміст декларативної теорії про визнання держав.
Особливості конститутивної теорії визнання держав.
Міжнародно-правове регулювання правонаступництва.
Поняття і види правонаступництва Правонаступництво держав стосовно міжнародних договорів, державної власності, державних архівів і державних боргів.
Правовий статус правопопередника у міжнародному праві.
Особливості правового регулювання інституту правонаступництва в результаті військових конфліктів та територіальних змін.
Права та обов’язки правонаступника. Міжнародно-правові засоби, що регулюють правовідносини за участю правонаступника.
Правонаступництво України у зв’язку з припиненням
існування СРСР. Основні принципи міжнародного права.

Тема 5. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Загальна характеристика поняття «принципи права». Поняття принципів міжнародного права. Функції, природа та ознаки основних принципів міжнародного права. Класифікація основних принципів міжнародного права. Юридичний зміст та сфера застосування основних принципів міжнародного права. Співвідношення основних

10 принципів системи, принципів галузі та інституту, універсальних, регіональних і партикулярних принципів.
Принцип суверенної рівності держав. Принцип незастосування сили та погрози силою. Принцип непорушності державних кордонів.
Принцип територіальної цілісності держав. Принцип мирного розв'язання міжнародних суперечок.
Принцип невтручання у внутрішні справи держав. Принцип загальної поваги прав людини. Принцип самовизначення народів і націй. Принцип співробітництва. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань.

Тема 6. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Сутність і принципи міжнародного правотворчого процесу.
Односторонні акти держави у міжнародному правотворчому процесі.
Участь громадськості у міжнародному правотворчому процесі.
Кодифікація і подальший розвиток міжнародного права.
Міжнародне право та міжнародний правопорядок. Функції міжнародного правопорядку. Учасники міжнародного правопорядку та вимоги до їх правового статусу. Загальносоціологічні засади міжнародного правопорядку.
Загальні юридичні принципи міжнародного правопорядку.
Принципи функціонування міжнародного правопорядку.

Норми міжнародного права, їхні сутність, зміст та призначення. Класифікація норм міжнародного права. Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний розвиток.
Імплементація норм міжнародного права. Трансформація норм міжнародного права. Апроксимація норм права ЄС. Уніфікація положень сучасного міжнародного права.
Тема 7. МІЖНАРОДНА ЗАКОННІСТЬ ТА МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поняття і сутність міжнародної законності. Структура міжнародної законності. Режим і принципи міжнародної законності, їх особливості на сучасному етапі.
Загальне і особливе міжнародної законності та міжнародного правопорядку. Сутність міжнародного правопорядку.
Відповідальність у міжнародному праві. Поняття, цілі та функції інституту міжнародно-правової відповідальності. Принцип

11 міжнародної відповідальності.
Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. Міжнародно-правові відносини відповідальності.
Підстави міжнародної відповідальності суб’єктів міжнародного права.
Поняття й ознаки міжнародного правопорушення.
Класифікація та види міжнародного правопорушення. Елементи міжнародно-протиправного діяння.
Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав.
Діяння держави відповідно до міжнародного права. Порушення міжнародного зобов’язання. Відповідальність держави у зв’язку з діянням іншої держави. Обставини, що виключають протиправність.
Зміст міжнародно-правової відповідальності держави. Відшкодування збитків. Відповідальність за правомірну діяльність.
Імплементація міжнародно-правової відповідальності. Заклик до відповідальності.
Контрзаходи і санкції в міжнародному праві, їх поняття і характерні особливості. Типи і види міжнародно-правових санкцій.
Умови правомірності застосування міжнародно-правових санкцій.
Механізм застосування міжнародно-правових санкцій.
Міжнародна відповідальність за шкідливі наслідки.
Відповідальність міжнародних організацій. Міжнародно- правова відповідальність фізичних осіб.

Тема 8. ТЕРИТОРІЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Поняття і значення території у міжнародних відносинах і міжнародному праві. Види територій. Поняття територіального верховенства.
Юридична природа та склад державної території. Правові підстави зміни державної території. Протиправні зміни державної території. Оренда території. Державні кордони: поняття, види та правовий режим державних кордонів. Види, способи, порядок встановлення й охорона державних кордонів. Правовий режим прикордонних зон.
Територія з міжнародним режимом. Території зі змішаним режимом. Території зі спеціальним міжнародним режимом. «Нічийні території» (res nullius).
Міжнародно-правовий режим водних об’єктів. Міжнародні ріки. Режим судноплавства по Дунаю. Прикордонні ріки. Міжнародні канали. Прикордонні озера.
Без’ядерні зони. Договір про Антарктику. Договір Тлателолко.
Договір Раротонга. Договір Пеліндаба. Міжнародно-правовий режим

12
Антарктики. Режим живих ресурсів. Принцип мирного використання
Антарктики. Принцип свободи наукових досліджень в Антарктиці.
Правовий статус Арктики. Секторний поділ арктичних територій. Концепція інтернаціоналізації Арктики. Арктична Рада: мета створення і членство.
Поняття і види територіальних спорів. Урегулювання територіальних спорів. Концепція критичної дати, теоретичні критерії
її встановлення. Ефективна окупація. Набувальна давність. Принцип uti possidetis. Концепція естопелю. Протест у територіальному спорі.
Модуль 2
Особлива частина міжнародного права
Тема 9. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Право міжнародних договорів, його система та джерела.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів (1969 р.),
Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів
(1978 р.), Віденська конвенція про право договорів між державами й міжнародними організаціями (1986 р.).
Поняття міжнародного договору, суб’єкти права міжнародних договорів, сторони й учасники міжнародних договорів. Укладання міжнародних договорів, правосуб’єктність на укладання договорів, повноваження.
Стадії укладання міжнародних договорів.
Застереження до договорів та їх юридичні наслідки.
Форма й структура договору. Мова договору. Тлумачення міжнародного договору і види тлумачення. Дія міжнародного договору. Умови чинності договору, визнання договору недійсним.
Перегляд договору. Припинення й призупинення дії договору.
Підстави припинення дії договору. Функції й повноваження депозитарію. Реєстрація та публікування договору.

Тема 10. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
Поняття, функції, принципи й джерела права зовнішніх зносин.
Система органів зовнішніх зносин, загальна характеристика: глава держави, парламент, уряд, відомство зовнішніх справ, інші відомства, суд. Привілеї та імунітети посадових осіб
Дипломатичне право: поняття і джерела. Види дипломатичних представництв. Функції дипломатичних представництв. Торгові представництва. Дипломатичний корпус. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв та їх персоналу.

13
Дипломатичне право спеціальних місій і міжнародних організацій. Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх персоналу.
Привілеї та імунітети представників держав при міжнародних організаціях.
Міжнародно-правовий захист осіб, що користуються дипломатичним
імунітетом.
Поняття та джерела консульського права. Консульські зносини.
Організація консульських установ, типи консульських установ.
Функції консульських установ. Призначення консула та припинення його повноважень. Привілеї та імунітети консульських представництв та їх персоналу.

Тема 11. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Поняття, функції, принципи й джерела права міжнародних організацій. Становлення й розвиток права міжнародних організацій.
Поняття, класифікація та роль міжнародних організацій у сучасних міжнародних відносинах. Історія виникнення міжнародних організацій та їх місце в житті сучасного міжнародного співтовариства. Юридична природа міжнародних організацій, їх компетенція і функції. Членство в міжнародних організаціях, порядок вступу й виходу з міжнародної організації. Органи міжнародної організації, порядок їх формування, компетенція й діяльність.
Правотворча діяльність міжнародних організацій та їх органів, юридична сила актів міжнародних організацій.
Організація Об’єднаних Націй: умови, історія створення, цілі та принципи. Членство в ООН. Головні органи ООН. Спеціальні установи ООН. Представництва при міжнародних організаціях.
Регіональні міжнародні організації: створення, цілі, керівні органи. Рада Європи. Організація з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ). Союз незалежних держав (СНД). Ліга Арабських держав
(ЛАД). Організація американських держав (ОАД). Організація
Африканської Єдності (ОАЄ).
Європейський
Союз.
Передумови виникнення права
Європейського Союзу. Поняття і структура права Євросоюзу. Роль
Європейського Союзу в правовому регулюванні європейської
інтеграції. Договірний механізм Євросоюзу. Інституційний механізм
Євросоюзу. Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського
Союзу.
14

Каталог: files -> lic2016bac
files -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради
files -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради
files -> Слово до вчителя
files -> Навчально-методичний посібник 2-ге видання
lic2016bac -> Методичні рекомендації до виконання завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни ―Конфліктологія‖ студенти виконують по одному реферату з


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка