Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова (мова навчання) Пояснювальна записка
Pdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6
слово і зображення відповідного предмета, дії, ознаки

вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення,

19 Поширення речень іншими словами за змістом.
2. Звуки і букви. Склад. Наголос
(протягом року) Звуки мовлення у зіставленні з немовними звуками. Уявлення проте, що слова складаються зі звуків. Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків спостереження затим, як вставляння, пропуск, заміна одного зі звуків слова може призвести до появи іншого слова (сон – слон, танк
– так, сини – сани та ін.). Послідовний ряд звуків слова. Виділення (услід за вчителем і самостійно) окремих звуків слова перший, наступний, той, що іде після такого-то звука, останній, правильно вимовляючи їх. Утворення складів різної структури
(на, нам, тра, трам) з розрізнених звуків. Ознайомлення з голосними і приголосними звуками дзвінкими і глухими

твердими і м’якими приголосними. Ознайомлення з артикуляційними органами, спостереження за їх роботою під час вимовляння різних звуків. Удосконалення вимови окремих звуків, які мають певні вимовні труднощі г, [ґ], [дж], [дз], [дз'], ц, ц, ч ] та ін. Поділ слова на склади. Повторення за вчителем слів із наступним поділом їх на склади (слово вимовляється за правилами вимови. Розрізнення одно, дво-, трискладових слів. пропоноване вчителем


доповнює речення 1-2 словами за змістом, добираючи їх самостійно або вибираючи із запропонованих у підручнику, вчителемУчень (учениця

розрізнює мовні і немовні звуки


знає, що слова складаються зі звуків, що звуки на письмі позначаються буквами


пояснює співвідношення між звуками і буквами у складі, слові


пояснює зміну значення слова у результаті заміни одного зі звуків

правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2-5 звуків(без явищ асиміляції)

виділяє перший і останній звуки у будь-якому слові букварного тексту

поєднує окремі звуки (2-4) у склад відповідної структурирозрізнює голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовлянняправильно вимовляє приголосні звуки [дж], [дз], [дз'], ц, ц, ч, щілинний звук г та проривний [ґ]


поділяє на склади слова з двох – трьох складів


20 Наголосу слові. Повторення за вчителем слів так, щоб було чітко чути склад під наголосом вимовляють складами

наголошений голосний трохи розтягують, начебто перепитують із подивом. Робота зі словами, вимовляння і наголошування яких програма вимагає запам’ятати. Позначення звуків буквами. Абеткові (алфавітні) назви букв.


3. Правопис (протягом року) Позначення звуків буквами у тих випадках, коли написання відповідає вимові. Використання ь і букв я, ю є, і для позначенням якості приголосних звуків. Уживання великої літери на початку речення. Уживання розділових знаків у кінці речення. Списування навчальних друкованих і рукописних текстів. Письмо під диктування. Навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти. Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти:
бабýся, бджолá, вирáзно, влíтку,
ворóта, гроно, гýмка, ґáнок, ґрунт,
ґýдзик, джміль, дзúґа, дзьоб, дідýсь,
зáгадка і загáдка, зозýля, ім'я́, їжáк,
кватúрка, Кúїв, лелéка, лінíйка,
ля́лька, новúй, óлень, олівéць, папíр,
парасóлька, пóдруга, посерéдині,
Украї́на,
украї́нська,
фартýх,
цукéрка, цýкор, ́якір(35)

визначає наголосу дво-, трискладових словах;
знає абеткові (алфавітні) назви букв.

Учень (учениця
правильно записує слова, вимова і написання яких збігаються

правильно позначає на письмі м’якість приголосних звуків

дотримується правила вживання великої літери на початку речення
правильно вживає розділові знаки крапка, знак питання, знак оклику) під час списування та запису на слух речень
списує
текст
(20-30 слів, дотримуючись правил каліграфії
перевіряє написане
виправляє допущені помилки
пише
під
диктування
слова, речення з 3-4 слів, зв’язний текст обсягом 20-30 слів, написання яких здійснюється за фонетичним принципом
правильно вимовляє, наголошує і
пише загальновживані слова, передбачені програмою для запам’ятовування21
ІV. Діяльнісна змістова лінія

Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
1.
Формування
навчально-
організаційних умінь і навичок
(протягом року)
Організація робочого місця. Організація навчальної діяльності. Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.
2.
Формування
навчально-
інформаційних умінь і навичок
(протягом року)
Робота з підручником. Користування додатковими навчальними посібниками. Спілкування в процесі навчання.
3.
Формування
навчально-
інтелектуальних і творчих умінь
та навичок (протягом року)
Виконання мисленнєвих операцій.
Учень (учениця


добирає необхідне обладнання до уроку, розташовує його на парті у правильному порядку
дотримується правильної постави під час сидіння за партою;
правильно тримає ручку під час письма
уважно слухає і розуміє вчителя,
приступає до роботи відразу після його настанови слухає відповіді однокласників.

Учень (учениця


розрізняє основні елементи навчальної книжки (обкладинка, сторінка
орієнтується
на сторінці підручника; користується закладкою
орієнтується на сторінці зошита з друкованою основою працює в зошитах для письма, розвитку зв’язного мовлення тощо
говорить у помірному темпі, чітко, виразно, з відповідною силою голосу
зосереджено
слухає
вчителя, відповідає на поставлені запитання повними реченнями
зв’язно
передає кількома реченнями почуте, побачене
ввічливо звертається до вчителя, учнів.

Учень (учениця


виокремлює в мовному потоці певні мовні одиниці (слова в

22 Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах обставинах.
4.
Формування
контрольно-
оцінювальних умінь і навичок
(протягом року)
Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт. Оцінювання результатів навчання реченнях, звуки і склади у словах
виділяє в предметах, мовних одиницях (звуках, складах, словах, реченнях) певні характерні ознаки
порівнює предмети, мовні одиниці
знаходить у двох предметах, мовних одиницях одного рівня однакові, схожі і різні ознаки
вилучає
«зайвий» із групи об’єднаних за певною ознакою трьох-чотирьох об’єктів предметів, мовних одиниць
робить (із допомогою вчителя) висновок-узагальнення після виконання навчального завдання
виконує мисленнєві операції за аналогією під час самостійної роботи.

Учень (учениця


фіксує помилки в усних відповідях однокласників
знаходить
орфографічні й пунктуаційні помилки у власних письмових роботах, виправляє їх;
оцінює словесно результати своєї навчальної діяльності за орієнтирами, даними вчителем правильно, красиво, що саме якщо помилився, то в чому, що треба змінити, як уникати подібних помилок у наступній роботі та ін.)
2 клас
(119 годин)
І семестр – 64 години (4 години на тиждень)
ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

І. Мовленнєва змістова лінія

23

Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
1.
Аудіювання

слухання-
розуміння
усного
мовлення
(протягом року)
Сприймання на слух рядів із кількох звуків, складів, слів, словосполучень. Зіставлення ряду прослуханих слів із малюнком, на якому зображено один із названих предметів. Поділ прослуханих слів на групи за поданою вчителем чи обраною самостійно ознакою. Сприймання на слух текстів художнього, розмовного або науково-художнього стилів на зразках таких жанрів казка, художня розповідь, сюжетна розповідь пізнавального характеру, вірш. Робота над усвідомленням елементів фактичного змісту (хто що деколи, запам’ятовування з одного прослуховування послідовності подій висловлювання власної думки про персонажів, факти, події. Сприйняття на слух інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій.


2. Говоріння (протягом року)
Розвиток уміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення. Відтворення, розігрування діалогів із прослуханих, прочитаних казок, розповідей. Складання діалогічного висловлювання на задану тему запропонованими вчителем допоміжними матеріалами та без них. Вивчення формул мовленнєвого етикету, правил спілкування.
Учень (учениця


встановлює
кількість почутих звуків, складів, слів у реченні (до
5), речень у мікротексті (до 4);
розуміє значення почутих слів, словосполучень, зміст речень
виявляє в усному мовленні слова, які належать не до української, а іншої, спорідненої, мови

розуміє після 1-2 прослуховувань художній текст, звучання якого триває 1-2 хвилини (120-200 слів
запам’ятовує
персонажів, послідовність подій
відтворює елементи фактичного змісту прослуханого
розуміє й адекватно виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.
Учень (учениця
регулює дихання, силу голосу, темп мовлення відповідно до вимог навчальної діяльності
створює (спільно з однокласником однокласницею) з попереднім обдумуванням протягом
2-3 хвилин) діалог на задану тему – 3-4 репліки для двох учасників без урахування вступних і прикінцевих етикетних формул
використовує у власному мовленні
формули мовленнєвого етикету

24 Переказування прослуханого чи прочитаного тексту за поданим планом. Самостійне переказування епізоду з переглянутого фільму, телепередачі і т. ін., виявлення свого ставлення до подій, персонажів. Складання розповіді на основі спостережень, власного досвіду, за малюнком, серією малюнків, заданим початком, початком і кінцівкою.

3. Читання (протягом року) Розвиток навичок читання цілими словами. Розвиток навичок миттєвого впізнавання найуживаніших слів, що складаються з 2-3 букві коротких сполучень слів (хто тими тут і подібне).
Формування уміння миттєво (не читаючи всього підряд) розпізнавати окремі характеристики тексту наявність або відсутність заголовка, загальна кількість абзаців.
Читання, правильне інтонування речень, що містять звертання, однорідні члени речення. Читання, розуміння значення 2-3 речень, які відрізняються одним словом (утому числі прийменником, сполучником. Читання, розуміння речень, подібних зазначенням, але відмінних за формою (наприклад, замість зошит без підпису сказано
непідписаний зошит і т. ін.). Читання кількох речень, знаходження серед них тиху яких йдеться про певний предмет, місце, де відбувається дія, про причину події і т. ін. Читання матеріалів, які мають комунікативне навантаження
дотримується правил спілкування;
усно переказує текст обсягом 40-50 слів із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення
висловлює своє ставлення до подій, персонажів тексту

розповідає про свої спостереження, події з власного життя за ілюстраціями, поданими частинами тексту.


Учень (учениця
читає цілими словами на кінець І семестру – 35-45 слів за хвилину, на кінець ІІ семестру – 50-60 слів за хвилину
виявляє змістові і структурні ознаки навчального тексту
правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання, окличні речення у монологічному і діалогічному текстах речення зі звертанням, однорідними членами речення
читає й адекватно розуміє тексти-
інструкції до виконання завдань у підручниках, підготовлених

25

ІІ. Мовна змістова лінія
достатньо розгорнутих (порівняно з попереднім роком навчання) інструкцій до ігрових чи навчальних завдань листів, записок різного змісту, написаних учителем чи учнями взаємне читання учнями виконаних творчих робіт.
4. Писемне мовлення (17 годин і протягом року) Складання, записування підписів під серією малюнків (назв малюнків, які можуть слугувати планом розповіді.
Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка вид з вікна класу дії, які виконуються на уроці мови чи з інших предметів. Складання 2-3 речень на теми, подібні до зазначених вище

пов’язування їх між собою

записування складеного зв’язного висловлювання. Складання записок, адресованих батькам, однокласникам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо. Використання в них слів ввічливості. Добір до тексту заголовка

удосконалення тексту із часто повторюваними словами. Робота здеформованим текстом перестановка окремих речень

вилучення речення, що не відповідає темі. Записування поновленого тексту.

учителем на картках тощо з різних предметів (рідної мови, читання, математики, природознавства тощо інструкції до ігор, зміст листів, записок тощо.


Учень (учениця

самостійно
добирає назву і підписує малюнок серію малюнків) за його змістом


складає і записує 2-3 зв’язаних між собою речення за змістом ілюстрації (враховується змісті граматична правильність побудови речення під кінець навчального року створює і записує коротке близько
40 слів) зв’язне висловлювання за ілюстрацією серією малюнків, використовує в ньому виражальні засоби мови


складає тексти з метою письмового спілкування з батьками, вчителем, однокласниками з дотриманням формул звертання, подяки тощодобирає і записує заголовок до тексту удосконалює текст із часто повторювальними словами шляхом їх заміни лексичними синонімами без терміна) та словами він, вона,
воно, вони, цей, ця, це, ці в різних формах

відновлює і записує навчальний деформований текст, який складається зречень

Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
1. Звуки і букви (37 годин)
Звуки слова. Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 3-7 звуків. Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків слова так, щоб вийшло інше слово (сон – слон).
Українська абетка (алфавіт. Назви літер за абеткою. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру. Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним словником. Склад. Вимовляння слів, розтягуючи їх по складах (бабуся. Перенос частин слів з рядка в рядок по складах. Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків. Правила переносу частин слів з літерами й та ь усередині слів. Голосні звуки а, о, у, и, і, е. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків. Букви, що позначають голосні звуки. Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі (список слів складається учителем з урахуванням реальної мовленнєвої ситуації. Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких
Учень (учениця
виконує усно звуковий і звуко- буквений аналіз слів із 4-5 звуків

виконує під керівництвом учителя аналітико-синтетичні і конструктивні навчальні дії зі словами на звуковому (буквеному) рівні

правильно читає (напам’ять або із запису) українську абетку

розташовує 5-6 слів за абеткою з орієнтацією на першу букву
ділить дво-, трискладові слова на склади


не розриває злиття приголосного з голосним при перенесенні частини слова з рядка в рядок

застосовує правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-
пка)

не відриває при переносі літер ь, й
від попередньої літери


перелічує голосні звуки (шість) і
називає букви на їх позначення
(десять)

впізнає голосні звуки на слух таза вимовною ознакою (відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря
вимовляє слова так, щоб чітко було чути наголошений звук не розтягуючи слово по складах)

правильно
наголошує слова, передбачені програмоюправильно вимовляє (самостійно або слідом за вчителем) слова з ненаголошеними голосними е,

27 вимова неповністю відповідає написанню (листи – лист, земля –
землі). Відпрацювання правильної вимови слів з ненаголошеними голосними е, и. Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків. Правильне вимовляння (за зразком учителя, розрізнення на слух дзвінких – глухих, твердих – м’яких приголосних звуків. Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної
(неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу
дуб, сад, сядь, віз, ложка, казка,
берізка. Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї. Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання твердо вимовляючи приголосні звуки б, п, в, м, ф, р перед сполученнями [йа], [йу, [йе], [йі]).
2. Слово (31 година і протягом року)
Спостереження за лексичним значенням слова. Розвиток уявлень проте, що слово служить для назви предмета, якості, дії. Тематичні групи слів. Розподіл слів на тематичні групи за такими ознаками, як колір, матеріал, форма та ін. Складання рядів слів за певною змістовою ознакою видовою або родовою).
Добір слів для доповнення речення, складання речень зазначеного змісту скласти речення, яке можна було б використати під час обговорення письмової роботи однокласника, використати слова, потрібні для визначення позитивного в роботі. Слова, близькі зазначенням. Слова,
[и]впізнає і розрізнює на слух таза способом вимовляння приголосні звуки (утворення перешкоди на шляху видихуваного повітря)


розрізнює на слух таза способом вимовляння тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні (самостійно або з допомогою вчителя)


правильно
вимовляє
слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим

правильно вимовляє, читає і списує слова з апострофом у процесі виконання навчальних вправ під керівництвом учителя.Учень (учениця
розрізнює слова, що називають предмети, ознаки, дії

добирає самостійно 4-6 слів, які відповідають нарізні питання
(хто? що який яка? яке? які що
робить? що роблять? та ін.)

розподіляє ряд слів на 2 групи за смисловою ознакою

доповнює кожну групу 2-3 словами
доповнює речення одним-двома словами за змістом


розпізнає слова, близькі і

28 протилежні зазначенням. Формування початкових уявлень про частини мови проте, що слова поділяються на групи залежно від того, на яке питання вони відповідають. Слова, які відповідають на питання
хто? що? (іменники). Постановка до слова одного з цих питань використовуються слова з предметним і абстрактним значенням книжка, зима, радість). Складання груп слів із пропонованим лексичним значенням слова, що позначають осіб, які працюють у школі

предмети, розміщені у класі почуття учня, який добре виконав роботу і т. ін.). Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за лексичним значенням. Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що, за числами (один
– багато. Утворення множини іменників (у простих випадках, без уживання терміна. Правильне вживання іменника у множині чи однині у складеному реченні. Слова, що відповідають на питання
який?
яка?
яке?
які?
(прикметники).
Зв’язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання цих слів за числами. Складання груп слів цієї категорії, які мають різне лексичне значення назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлено предмет, інші ознаки. Виявлення серед прикметників слів, подібних чи протилежних зазначенням. Утворення сполучень слів, які протилежні зазначенням виявляє в ряду слів ті, що є близькими або протилежними зазначенням розподіляє слова на групи зазначенням та питаннями за частинами мови)
розрізнює іменники, які відповідають на питання хто? і
що?


змінює (за зразком) іменники за числами (один – багато)впізнає слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?, окремо та в реченнях, у тексті


правильно ставить питання до прикметників різного роду й числазнаходить серед прикметників слова з подібним і протилежним значенням добирає такі слова з допомогою вчителя та самостійно


29 відповідають на питання хто? що
та який? яка?... Добір слів, які відповідають реальним ознакам того чи іншого предмета. Слова, які відповідають на питання
що робити що зробити що робив?
що
буде
робити?
(

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал