Нова редакція навчальноїпрограми для 1-3класів Математика 1 клас
Скачати 366.72 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації27.11.2016
Розмір366.72 Kb.
  1   2   3

Нова редакція навчальноїпрограми для 1-3класів
Математика
1 клас
140 год (4 години на тиждень)
Зміст навчального
матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Узагальнення і
систематизація
математичних уявлень,
сформованих у
передшкільний період

Ознаки предметів
Ознаки і властивості предметів.
Спільні та відмінні ознаки.
Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою.
Розбиття групи предметів на підгрупи за спільною ознакою.


Учень (учениця):
розпізнає предмети за розміром, формою, призна- ченням, кольором тощо

розуміє узагальнювальні слова (без уживання терміну)«кожний» , «всі», «крім», «один із»,
«хоча б один», «всі», «деякі», логічні сполучники
«і» та «або»;
визначаєспільні та відмінні ознаки предметів навколишнього світу;
порівнює предмети за вказаними ознаками;
об’єднуєпредмети в групу за спільною ознакою;
розбиває предмети на групи за спільною ознакою;
будує висловлювання з використанням узагальнювальних слів та логічних сполучників з допомогою дорослого
Ознаки, пов’язані із
поняттям величини
Відношення між предметами, пов’язані з
їх довжиною, висотою, товщиною
встановлює
відповідні відношенняміжпредметами: більший, ніж; менший, ніж;найбільший; найменший; однакові;коротший ніж; довший за; найдовший; найкоротший; однакові за довжиною та ін.;
порівнює і впорядковує предмети за довжиною, висотою, товщиною
Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)
Просторові відношення
Розміщення предметів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру;
Учень (учениця):
орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо);
ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч
Напрямки руху: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору
визначає розміщення предметів у просторі і на площині;
встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо)


розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках;
вживає у мовленні відповідні словесні конструкції;
визначає взаємне розміщення оточуючих предметів
Геометричні фігури
Геометричні поняття: точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана (замкнена, незамкнена), многокутник (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник тощо), круг.
Просторові фігури: куб, куля.
Позначення точок і відрізків буквами.

розпізнає форму оточуючих предметів;
розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, відрізок, промінь, кут, ламану;многокутники; куб, кулю;
розпізнає і описує предмети за їх формою;
зображує точку, пряму, криву, промінь, відрізок, ламану

позначає точки й відрізки буквами;
описує окремігеометричні фігури, називає їх ознаки;
Числа. Дії з числами
Лічба
Сукупність предметів зі спільною ознакою.
Кількість предметів сукупності.
Лічба. Правила лічби.
Назви чисел у межах 10.
Частина сукупності предметів.
Порівняння сукупностей за кількістюпредметів.
Практичні дії із сукупностями предметів– об’єднання, вилучення.
Порядкова лічба.
Учень (учениця):
має уявлення просукупність предметів, що мають спільну ознаку;
розуміє, що однією з характеристиксукупності предметів може бути кількість предметів у сукупності;
визначає кількість предметів сукупності;
знає назви чисел у межах 10;
називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;
позначає числа цифрами;
виконує практичні діїдля об’єднання предметів
(сукупностей предметів) і вилучення частини предметів із сукупності;
лічитьза правилами лічби предмети в просторі

Порядкові відношення
(розташовані послідовно, хаотично, по колу);
порівнює сукупності за кількістюпредметів у них способом складання пар;
розрізняє поняття «кількісна лічба», «порядкова лічба» в процесі виконання практичних вправ;
відповідає на питання «скільки?», «який за порядком (у заданому напрямку лічби)?»;
визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного(«стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»);
вживає у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники
Натуральні числа 1–10.
Число 0.
Числа 1 – 10.
Числова послідовність від 1 до 10.
Попереднє і наступне число.
Позначення числа цифрою. Письмо цифр у зошитах в клітинку.
Числовий промінь.
Утворення числа способом прилічування і відлічування одиниці.
Відповідність числа кількості предметів сукупності та кількості предметів сукупності – числу.
Число 0.
Порівняння чисел.
Знаки порівняння.
Склад чисел 2 – 10

знає склад чисел від 2 до 10;
називаєпопереднє і наступне число до даного;
пише цифри у зошитах у клітинку;
розуміє, що цифри – це знаки для запису чисел;
розуміє сутність натурального числа(без уживання терміну) як кількісної характеристики сукупності предметів та результатів вимірювання;
розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини (без уживання терміну
«порожня множина»);
розуміє відмінність між числом і цифрою;
розуміє, що число 10 записують двома цифрами;
утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа

порівнює числа різними способами – за місцем чисел у числовому ряді, на основі складу чисел;
записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків;
пояснює результат порівняння;
Арифметичні дії
додавання й віднімання
чисел у межах 10
Дія додавання.
Дія віднімання.
Знаки дій додавання і віднімання.
Переставний законзнає знаки дій додавання і віднімання;
знає назви компонентів і результату дій додавання та віднімання;
розумієконкретний зміст дій додавання та віднімання;
додавання.
Взаємозв’язок додавання
і віднімання.
Додавання й віднімання за числовим променем.
Назви компонентів та результату дій додавання та віднімання.
Віднімання від числа того самого числа.Додавання й віднімання нуля
розуміє число нуль як результат віднімання від числа того самого числа;
обирає схему, малюнок, які ілюструють дії додавання і віднімання;
утворює рівності на основі складу числа;
використовує під час обчисленьвластивості додавання й віднімання нуля, віднімання від числа того самого числа;
Табличне додавання й
віднімання в межах 10
Додавання й віднімання чисел 1- 10.
Таблиці додавання чисел в межах 10.
Таблиці віднімання в межах 10.


знає табличні випадки додавання та віднімання у межах 10;
виконує арифметичні дії додавання та віднімання чисел на основі знання складу числа, порядку слідування чисел у натуральному ряді, переставного закону додавання, взаємозв’язку дій додавання і віднімання;
застосовуєспосіб додавання і віднімання чисел частинами;
прогнозує результат додавання і віднімання з огляду на те, що при додаванні натуральних чисел дістанемо більше число, а при відніманні – менше

Відношення
різницевого порівняння
Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.
Різницеве порівняння чисел.


знає
слова-ознаки відношень різницевого порівняння, правило різницевого порівняння чисел;
розуміє сутність відношення між числами
„більше на...”, „менше на...”;
обирає схему, малюнок, рисунок, які ілюструють відношення різницевого порівняння, серед даних;
виконуєрізницеве порівняння чисел;
знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на...»;
Нумерація чисел у
концентрі «Сотня»

Десяток
Лічильна одиниця
– десяток, її утворення.
Лічба десятками.
Поняття розряду.
Розрядні числа.
Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел – десятків.

знає назви розрядних чисел;
розуміє десяток як лічильну одиницю;
лічить десятками в межах 100;
порівнює, додає і віднімає розрядні числа

Усна та письмова
нумераціяу межах 100
Усна і письмова нумерація чисел 11–20.
Усна і письмова нумерація чисел 21-100.
Назви та послідовність чисел від 1 до 100.
Читання й запис чисел від 1 до 100.
Розряд десятків. Розряд одиниць.
Одноцифрові та двоцифрові числа.
Порівняння чисел у межах 100називає числавід 11 до 20, від 21 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного


називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100;
читає і записує числа від 1 до 100


розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа

розумієрізні способи утворення двоцифрових чисел;
має уявлення пророзряд десятків і розряд одиниць;
розуміє позиційне значення цифри в записі двоцифрового числа

визначає кількість десятків і кількість одиницьудвоцифровому числі; записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
складає запис виду: 10 = 1 дес., 23 = 2дес. 3 од.;
порівнює числа в межах 100 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі їх розрядного складу
Додавання й
віднімання чисел на
основі нумерації у
межах 100
Додавання і віднімання числа 1 (45+1, 45 – 1).
Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа (40 + 5, 45 –
5, 45 – 40, 40 + 20, 40 –
20).
виконує обчислення на основі знання нумерації чисел у межах 100 (з опорою на зразок):
додає і віднімає число 1;замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці,
додає і віднімаєрозрядні числа;
прогнозує результат додавання і віднімання
розрядних чисел
Додавання й
віднімання чисел у
межах 100 без переходу
через розряд
(ознайомлення)

Додавання розрядного числа до двоцифрового
(45 + 20).
Віднімання розрядного числа від двоцифрового
(45 – 20).
Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (45 + 2).
Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового (45 – 2).
Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел (45 + 22, 45 – 22).
розумієсутність порозрядного додавання
і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток;
виконуєобчислення у межах 100 без переходу через розряд з опорою на зразок, або під керівництвом дорослого;
прогнозує результат додавання і віднімання, зважаючи, що при додаванні дістанемо більше число, а при відніманні – менше
Знаходження
невідомого компонента
арифметичних дій
Знаходження невідомого доданка.
Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника.застосовує у процесі виконання завдань правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій – доданка, зменшуваного, від’ємника
Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)
Числові рівності і
нерівності
Числова рівність.
Числова нерівність.

Учень (учениця):
розрізняє числові рівності та нерівності;
читає і записує числові рівності, числові нерівності;
складаєрівності й нерівності в процесі виконання практичних вправ із сукупностями предметів та за даними малюнками, схемами;
пояснюєвибір рівності чи нерівності, складеноїза виконанням практичних вправ із сукупностями предметів таза даними малюнками, схемами

Математичні вирази
Числовий вираз та його значення.
Математичні вирази сума і різниця.
Числові вирази на дві дії.
Порівняння числа та значення числового виразу, двох числових виразів

записує і читає числові вирази, що містять дії додавання або віднімання;
обчислює значення числового виразу, що містить одну-дві дії;
розуміє, що застосування переставного закону додавання може спростити обчислення суми кількох доданків;
порівнюєчисло тачисловий вираз;
порівнює два числових вирази
Величини (протягом року)
Довжина
Одиниці вимірювання довжини – сантиметр, дециметр, метр.
Вимірювання довжин відрізків. Запис результатів вимірювання довжини відрізка.
Побудова відрізків заданої довжини.
Учень (учениця)
Має уявлення продовжину як властивість об’єктів навколишнього світу мати протяжність;
знає одиниці вимірювання довжини – сантиметр, дециметр, метр, їх скорочене позначення, співвідношення між ними

розуміє,які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку;
вимірює довжину відрізка за допомогою лінійки

вимірює довжину оточуючих предметів;
записує
результати вимірювання
із використанням різних одиниць(см, дм, м)

порівнює
довжини відрізків
«на око», накладанням;
порівнює довжини відрізків за результатами їх вимірювання;
будує відрізок заданої довжини
Маса

Одиниця вимірювання маси – кілограм.
Зважування й відважування предметів.
Запис результатів вимірювання маси

знає одиницю вимірювання маси – кілограм;
розуміє, що всі предмети навколишнього середовища маютьмасу;
порівнює предмети за масою «на руку»;
записує
результати вимірювання маси;використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання маси (кг);
Місткість
Одиниця вимірювання місткості – 1 літр.
Вимірювання місткості

знає одиницю вимірювання місткості – літр;
розуміє, що посудини маютьмісткість;
порівнює об’єкти за місткістю;
посудини за допомогою літрової мірки. Запис результатів вимірювання місткості посудини
записує результати вимірювання місткості;використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання (л);
Вартість
Одиниці вартості
– копійка, гривня.
Співвідношення між одиницями вартості.

знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями

знаєодиниці вартості
(гривня, копійка)
і співвідношення між ними

виконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр
записує результати обчислення вартості;
використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання вартості (грн, к.)
Час
Одиниці вимірювання часу – година, доба, тиждень.
Визначення часу за годинником

знає назви днів тижня та їх послідовність;
має уявлення про добу;
визначає час за годинником з точністю до годин;
записує результати визначення часу за годинником;
використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання часу (год)
Дії з іменованими
числами (величинами)
Порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел (величин)


порівнює іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості);
додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості), виражені в однакових одиницях вимірювання;
Сюжетні задачі(протягом року)
Поняття «задача»
Поняття задачі.
Структурні елементи задачі.
Зв'язок умови і запитання.
Учень (учениця):
знає структурні елементи задачі – умова і запитання; числові дані та шукане;
розуміє, що в умові задачі містяться числові дані, а запитання вказує на шукане;
визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі
Прості задачі
Прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення

знає
слова-ознаки окремих відношень
(збільшення, зменшення, різницевого порівняння);
знає порядок та зміст окремих етапів роботи над
числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника.
Задачі, які містять вивчені величини. задачею;
упорядковує під керівництвом учителя запис розв’язування задачі: числові дані, знак запитання; рівність; коротка відповідь;
розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника;
складає задачі за рисунками, схемами, коротким записом задачі, виразом
Загальні прийоми
розв’язування задач
Процес розв’язування задачі: ознайомлення з текстом задачі, виділення з нього умови та запитання, числових даних і шуканого, об’єкту (об’єктів) задачі,моделювання описаноїситуації за допомогою схематичних рисунків, добір і обґрунтування арифметичної дії для розв’язування задачі, запис розв’язання, формулювання та запис відповіді задачі.


читає задачу з відповідною інтонацією (робить паузу між умовою і запитанням);
виділяє умову і запитання, об’єкт або об’єкти, числові дані й шукане;
моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою короткого запису, схеми, рисунка, таблиці;
обґрунтовує
вибір арифметичної дії для розв’язування задачі;
записує розв’язання задачі дією із зазначенням найменування результату, коротку відповідь;
формулює усно повну відповідь на запитання задачі

Додаткові теми

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.
Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо).
Подвійні числові нерівності.
Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів.
Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць вимірювання величини більшими.
Задачі на конструювання геометричних фігур.
Задачі з логічним навантаженням.
Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.2 клас
140 год (4 години на тиждень)
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
Числа. Дії з числами
Узагальнення і систематизація
навчального матеріалу за
1-й клас

Нумерація чисел першої сотні
Утворення чисел у межах 100.
Одноцифрові та двоцифрові числа; позиційний принцип запису числа.
Послідовність чисел першої сотні.
Порівняння чисел.
Додавання й віднімання на основі десяткової нумерації.

Учень (учениця):
має уявлення про утворення чисел в межах 100;
розуміє позиційний принцип запису чисел;
визначаєрозрядний склад двоцифрових чисел;


порівнюєчисла в межах 100;
подає число у вигляді суми розрядних доданків;
виконуєарифметичні дії на основі десяткової нумерації з опорою на зразок, таблицю тощо
Арифметичні дії додавання й
віднімання. Додавання і
віднімання чисел у межах 100 без
переходу через розряд
Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.
Знаходження невідомого компонента дій додавання і віднімання.
Переставний закон додавання.
Додавання і віднімання чисел в межах 100 без переходу через розряд. Додавання і віднімання частинами в межах 100. Порозрядне додавання і віднімання.розуміє сутність взаємозв’язку дій додавання і віднімання;
використовує
у мовленніназви компонентів і результатів дій додавання й віднімання;
застосовує в обчисленняхправила знаходження невідомих компонентів дій додавання
і віднімання;переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання з опорою на зразок;
коментує процес виконання додавання і віднімання частинами, порозрядне додавання і віднімання;
володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання чисел без переходу через десяток у межах 100
Додавання і віднімання чисел у
межах 100 з переходом через
розряд

Додавання і віднімання чисел з
переходом через десяток у межах
20
Додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами.
Додавання суми до числа.
Віднімання суми від числа.
Додавання на основі переставного закону додавання.
Віднімання на основі взаємозв’язку між діями додавання і віднімання.
Віднімання числа від суми
розуміє сутність додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами;
розуміє сутність властивостей додавання суми до числа, віднімання суми від числа та числа від суми;
застосовує взаємозв’язок між діями
додавання
і віднімання при відніманні з переходом через десяток;
застосовує переставний закон додавання, правила віднімання суми від числа, віднімання числа від суми в обчисленнях;
Таблиці додавання і віднімання
Таблиці додавання та віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток.
Додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення.
Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання

розуміє
спосіб складання таблицьдодавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20;
знає результати додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20;
виконує додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення з опорою на зразок;
прогнозує результат додавання та віднімання;
перевіряє додавання відніманням, а віднімання – додаванням;
володіє навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 20;Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал