О. С. Бутенко Х. ВгСкачати 61.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір61.73 Kb.

УДК 37.016
ББК 74.26
Б93
Серія «Мій конспект»
Заснована 2008 року
© Бутенко О. С., 2015
ISBN 978-617-00-2285-1
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015

Бутенко О. С.
Б93
Захист Вітчизни. Навчання дівчат. 10 клас: навч.-ме- тод. посібник.
Текст/ О. С. Бутенко — Х. : ВГ «Осно ва»,
2015. — 110
2с. : табл. — (Серія «Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-2285-1.
Методичний посібник містить конспекти усіх уроків курсу для потижневого навантаження по 1,5 год (50 годин на курс). Конспект кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші. Містить методично грамотно оформлені мету, тип уроку, перелік мінімально необхідного обладнання, перелік базових понять, стислий зміст етапів уроку залежно від його типу. Тобто є готовим планом-конспектом уро- ку, що заощаджує час учителя на планування й оформлення поуроч- них конспектів.
Передбачено місце для записів учителя, що зробить розробку уроку по-справжньому авторською, пристосованою для власних особливос- тей викладання.
Для вчителів, методистів, що викладають курс «Захист Вітчизни»
(навчання дівчат).

УДК 37.016
ББК 74.26

ПЕРЕДМОВА
Шановний колего!
Дозвольте запропонувати вам посібник із серії «Мій конспект» для курсу «Захист Вітчизни» (нав- чання дівчат. 10 клас). Він створений задля максимального полегшення підготовки вчителя до уроку.
Кожний урок розміщено на окремому відривному аркуші і є готовим конспектом уроку. Форматуван- ня аркуша, а саме наявність стовпчика для нотаток дозволить учителю внести до уроку власні пояс- нення, акценти, запрограмувати прийоми роботи, додатковий матеріал тощо, що зробить урок абсо- лютно «власним», пристосованим до запитів, умов і можливостей учителя й окремих класів.
Посібник містить конспекти усіх уроків курсу в чіткій відповідності до програми курсу (темати- ка, кількість і порядок викладення матеріалу) для потижневого навантаження по 1,5 год.
Конспект кожного уроку містить методично грамотно оформлену «шапку» уроку. Тема уроку не- ухильно відповідає формулюванню, зазначеному в навчальній програмі.
Визначено мету уроку з основних напрямків здійснення освітньої діяльності учителя й учнів на уроці — навчальному, розвивальному, виховному. Навчальна мета уроку зумовлена вимогами курсу до основних знань, умінь та навичок учнів, зазначених у програмі. Головна мета навчання предмету
Захист Вітчизни — розвиток особистості учнів, формування їхньої готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Завдання курсу, перш за все ґрунтується на підготовці молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
Зазначено тип уроку залежно від найбільш доцільної, на думку автора, його структури. У перелі- ку обладнання вказано мінімально необхідний комплект засобів навчання. Цей перелік учитель може доповнити залежно від власних можливостей й оснащення школи засобами навчання предмета. За- значені опорні й базові поняття кожного уроку спрямовують учителя на виявлення вже сформованого обов’язкового мінімуму знань учнів як опори, а також акцентують увагу на нові поняття, які слід сформувати.
«Тіло» конспекту поділено на основні організаційно-методичні етапи уроку відповідно до його типу. Для кожного уроку запропоновано варіант мотивації навчальної діяльності учнів, що містить яскраві приклади подій, ситуацій, вчинків людей, які є прикладом поведінки у НС, гуманного став- лення до людей, толерантності, патріотизму тощо, які допоможуть викликати зацікавленість учнів до нових знань й бажання виконати для цього запропоновані вчителем види діяльності, формувати світогляд і громадянську позицію на уроках ЗВ.
Для етапів актуалізації опорних знань та закріплення нових запропоновані запитання й завдання, які спрямовані на виявлення найактуальніших для уроку знань. Запитання й завдання вчитель на власний розсуд може легко трансформувати залежно від обраного ним прийому роботи, наприклад, провести бесіду, організувати «мозковий штурм» або запропонувати практикум.
Етап підсумку уроку детально не розкритий, оскільки він у першу чергу залежить від обраних учителем прийомів роботи і може «автоматично вималюватися» в ході діяльності учнів протягом усього уроку.
Домашнє завдання містить обов’язкове опрацювання параграфу підручника, завдання відпрацю- вання навичок надання долікарської допомоги.
Основний етап уроку (переважно це формування нових знань, умінь та навичок) має детальне пла- нування за змістом навчального матеріалу. Здебільшого сформульовано визначення ключових по- нять, зазначено базову інформацію тощо.
Підсумкові уроки за розділами чи окремими темами вчитель звичайно проводить на власний роз- суд залежно від рівня можливостей учнів, матеріально-технічного оснащення курсу у школі та влас- ного творчого підходу. Запропоновані завдання містять як завдання тестового типу, так і питання які передбачають самостійне планування дій у НС, використання власного життєвого досвіду. Завдання складено у двох варіантах, які вчитель може просто скопіювати й роздрукувати для учнів класу. Про- тягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.
Бажаємо натхнення, успіхів, нових злетів у вашій нелегкій, але найнеобхіднішій справі навчан- ня, розвитку й виховання покоління захисників Вітчизни!
Автор
8

Дата _______________________
Клас _______________________
УРОК 1. ВСТУПНИЙ УРОК*
Тема. Конституція України про захист суверенітету і територіальної цілісності Ук-
раїни. Збройні Сили — гарант національної безпеки України. Захист Вітчиз-
ни — основне завдання Збройних Сил, обов’язок громадян України. Забезпечен-
ня безпеки, життя і здоров’я людини — обов’язок держави. Завдання, структура
предмета, форми і методи занять. Вимоги до рівня підготовки учнів. Дотриман-
ня учнями статутних взаємовідносин на уроках із предмета
Мета:
навчальна: ознайомити учнів зі структурою предмета і вимогами до рівня підготовки учнів; систематизувати і поглибити знання про Конституцію України, про захист су- веренітету і територіальної цілісності України;
розвивальна: розвивати навички роботи з нормативно правовою літературою;
виховна: виховувати любов до Батьківщини і відповідальну громадянську позицію.
Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.
Обладнання: підручник, Конституція України.
Опорні та базові поняття: Конституція України, Збройні Сили, Захист Вітчизни.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Дотримання учнями статутних взаємовідносин на уроках із предмета.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ
 Наведіть приклади зі світової історії, коли держави народжувалися, зника- ли або змінювались через внутрішні або зовнішні загрози.
 Назвіть період світової історії або територію без війн.
 Хто у вашій родині є або був захисником Вітчизни?
 Чому захисники Вітчизни в усі часи і у всіх народів мали привілеї? Наве- діть приклади.
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Як відомо, Конституція Пилипа Орлика укладена 1710 року була однією з перших в Європі і, зокрема, визначала права й обов’язки усіх членів Війська.
Через 300 років Конституція України — не тільки символ державності, вона
є документом надзвичайно важливим для Українського державотворення, без- пеки і територіальної цілісності України.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Конституція України про захист суверенітету
і територіальної цілісності України
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забез- печення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функція- ми держави, справою всього українського народу.
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забез- печення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного
і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності Ук- раїни, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Гро- мадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
*
Вступний урок та розділ «Основи цивільного захисту» вивчають спільно з юнаками за єдиною програмою.
9

2. Збройні Сили — гарант національної безпеки України,
умова могутності держави
Гарантом національної безпе ки України виступають боєздатні Збройні
Сили, побудовані за прин ципом оборонної достатності, які є необхідним атри- бутом держави. Вони виконують найголовнішу — захисну функцію.
Історичне коріння ЗС Украї ни сягає часів Київської Русі, славної Козаччи- ни середньовіччя, армії Російської імперії, Пластунсько го і Січового стрілець- кого руху, а також і військових формувань у період національно-визвольної боротьби Першої і Другої світових війн. В основному на структуру та оператив- не мистецтво Збройних Сил мала вплив Радянська Ар мія. Вона залишила як позитив не, так і негативне новій Україн ській Армії.
3. Захист Вітчизни — основне завдання Збройних Сил, обов’язок громадян України
Строкова військова служба відповідно до Конституції та За кону Украї- ни «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» є почесним обов’язком кожного громадянина чоловічої статі. З 2014 року має бути віднов- лено призов «на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України придатних за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправ- лення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не до- сягли 25 років і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу». (Указ Президента України від 1 травня 2014 року
№ 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави»).
4. Забезпечення безпеки, життя і здоров’я людини — обов’язок держави
Обов’язки держави щодо життя і здоров’я її громадян гарантує основний закон України — Конституція та низка відповідних законів.
5. Підготовка до захисту України — обов’язок кожного громадянина
Підготовка до захисту Вітчизни — це складна, трива ла, цілеспрямована діяльність суспільства (сім’ї, школи, громадських організацій), результатом якої має стати готовність молоді до захисту Вітчизни.
Предмет «Захист Вітчизни» викладають протягом трьох періодів — у 10-х
і 11-х класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздо- ровчому закладі). У кожному періоді предмет вивчають юнаки та дівчата ок- ремо. Особливістю уроків з основ військової справи є їхня військова тематика.
Об’єктами оцінювання є якість знань, уміння та навички. Алгоритм оцінюван- ня передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття в лікуваль- но-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення під час виставлення
індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.
5. Дотримання учнями статутних взаємовідносин на уроках з предмета
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 На кого покладено забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України?
 Який соціальний захист гарантує держава громадянам України, що пере- бувають на службі у Збройних Силах?
 Чому на території України заборонено створення і функціонування будь- яких збройних формувань, не передбачених законом?
 За Конституцією на території України не допускається розташування іно- земних військових баз. Чому?
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 Опрацювати відповідний матеріал підручника, Конституцію України, За- кон України «Про загальний військо вий обов’язок і військову службу».
10

Дата _______________________
Клас _______________________
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТЕМА 1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УРОК 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Тема. Конституція України про захист життя, здоров’я і безпеку людини. Закони України, інші
нормативно-правові документи про захист населення від надзвичайних ситуацій. Структу-
ра та режими функціонування єдиної системи цивільного захисту України. Завдання, сили
і засоби цивільного захисту. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту
Мета:
навчальна: ознайомити учнів з основами цивільного захисту населення;
розвивальна: розвивати навички роботи з нормативно правовими першоджерелами;
виховна: виховувати відповідальне ставлення до власної та суспільної безпеки, а також безпеки середовища існування.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, плакати ЦЗ, збірки законів України.
Опорні та базові поняття: цивільний захист, цивільне населення, надзвичайна ситуа- ція, стихійне лихо, несприятливі фактори навколишнього середовища.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Шикування, вітання.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 Чи кожний громадянин України зобов’язаний захищати Україну від по- сягань, підтримувати громадський порядок? Чи є виключення? Наведіть приклади.
 Чи існує в Україні Закон «Про загальний військовий обов’язок та військо- ву службу»?
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ
 Протягом усього періоду навчання, зокрема перед початком канікул клас- ний керівник проводить бесіди й інструктажі з безпечної поведінки. Пере- лічіть їх.
 Для чого проводять День ЦЗ в школі? Які дії ви відпрацьовували протягом навчання? Що нового дізналися?
IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ізраїльських школах відсутній курс з ОБЖ. Однак там є навчальні триво- ги, вивішені плани евакуації. Для учнів кожного поверху облаштовані окремі бомбосховища, котрі в Ізраїлі завжди чисті і готові до НС. Програми шкіл пере- дбачають у дванадцятому класі знайомство зі справжнім військовим життям.
Улаштовують поїздки на військову базу, де учні живуть з неділі до п’ятниці.
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Конституція України про захист життя, здоров’я і безпеку людини
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та ме- дичне страхування.
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
2. Закони України про захист населення
«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенно- го та природного характеру», «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
11

«Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізич- них факторів», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»,
«Про правовий режим надзвичайного стану», «Про єдину державну систему запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру» та ін.
3. Структура та режими функціонування єдиної державної системи ЦЗ України
Цивільний захист — це система заходів з метою запобігання та ліквідації наслідків НС, які загрожують життю та здоров’ю людей, завдають матеріаль- них збитків у мирний час і в особливий період.
ЄДСЦЗ створена для реалізації державної політики, спрямованої на забез- печення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від негативних наслідків НС.
Структура ЄДСЦЗ: територіальні підсистеми створюють в адміністратив- них одиницях, функціональні — в міністерствах і відомствах.
Залежно від масштабу і особливостей НС встановлюють один із таких ре-
жимів ЄДСЦЗ:
 повсякденного функціонування;
 підвищеної готовності;
 надзвичайної ситуації;
 надзвичайного стану.
4. Завдання, сили і засоби цивільного захисту
Головні завдання ЄДСЦЗ:
 прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків, розробка та здійснення заходів для запобігання виникненню НС;
 оповіщення населення про загрозу та виникнення НС;
 організація захисту населення і територій, проведення рятувальних та ін- ших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС та організація життєза- безпечення населення;
 надання оперативної допомоги населенню НС;
 навчання населення способам захисту в разі НС;
 міжнародне співробітництво у сфері циві льного захисту.
До складу сил ЄДСЦЗ входять:
 оп еративно-рятувальна служба цивільного захисту;
 аварійно- рятувальні служби;
 формування цивільного захисту;
 спеціалізовані служби цивіль ного захисту;
 пожежно-рятувальні підрозд іли (частини);
 добровільні формування цивільного захисту.
5. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту
МОН України функціонує як підсистема навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки жит- тєдіяльності) або охорони здоров’я.
VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 Які сили ЄДСЦЗ можуть бути задіяні у випадку пожежі на промисловому підприємстві, у лісовому масиві, побутовому сміттєзвалищі? Які завдання стоятимуть перед ними?
 Якими практичними навичками ЦЗ мають оволодіти школярі? Поясніть на прикладах.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
VIIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 Опрацювати відповідний матеріал підручника.
12Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка