О. В. Овчарук, кандидат педагогічних наук, старший науковий
Pdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6
Тема уроку
Навчальні цілі
Завдання
для учнів
Ресурси
Методи
Урок 1:
Всі різні, всі рівноправні?
Учні навчаються при ймати один одного в групі. Вони визнача ють, що мають спіль ного, про що раніше не знали. Вони дізна ються про ставлення щодо розбіжностей.
Учні представляють се рію різних характерис тик один за одним. Вони повинні вирішити, які з представлених характе ристик належать їм.
Після представлення са мих себе та своїх одно класників вони диску тують про рівноправність.
Крейда або смуж ка паперу для зоб раження лінії на землі.
Групова робота,
пленарна дискусія.
Урок 2:
Це – чесно?
(Дослідження)
Учні дізнаються про ситуацію, що скла лась у їх школі під час перерви.
Учні проводять невелике розслідування на шкіль ному подвір’ї. Вони раху ють кількість учнів, які
здійснюють різну діяль ність. Отримавши ре зультати, діти проводять
інтерв’ю з учнями, що не були залученими до будь якої активності.
Папір для записів результатів роботи у шкільному дворі,
олівці.
Групи по чотири учні.
Урок 3:
Це – чесно?
(Продовження)
Учні розмірковують стосовно зібраних даних, аналізують та
інтерпретують ін терв’ю. Вони прихо дять до висновків про меншини у їх школі.
Після збору кількісних даних та якісних харак теристик учні аналізу ють та інтерпретують результати. Вони працю ють зі статистикою та представляють результа ти своїм однокласникам.
Записи з уроку 2,
копії статистичних даних, таблиць, ко льорові олівці, руч ки, клей.
Групи по чотири учні,
презентації.
Урок 4:
Матриця влади
Під час пленарної
дискусії учні усві
домлюють, що їх країна населена різ ними меншинами та більшістю. Вони розуміють, що ви ключення може бу ти результатом не тільки того, як інші
члени суспільства сприймають тебе,
але й того, яким сприймають тебе члени групи.
Учням надаються різ номанітні картки із зо браженнями різних груп у суспільстві. Деякі
з представлених груп належать до меншин,
інші – до більшості.
Учні сортують картки на власний розсуд за їх приналежністю до біль шості та меншин. Вони обирають картки влади
(вищої) для груп. Під час пленарної дискусії учні
обговорюють причини належності людей до меншин або більшості.
Картки з написа ми, картки влади.
Пленарна дискусія.
Розділ 3: Рівноправність: меншини та більшість
Як досягти усвідомлення щодо меншин та більшості в реальному житті
на початковому рівні шкільного навчання

Розділ 3 – Рівноправність
39
Хід уроку
1. Вчитель зображує посередині класу на підлозі лінію. Необхідно, щоб було достатньо простору з обох сторін лінії для учнів.
2. Вчитель просить всіх учнів стати по один бік від лінії.
3. Вчитель називає по черзі серію характеристик. Як тільки він називає одну з характеристик,
учні повинні подумати, чи вони відповідають їй. Ті з учнів, хто вважає, що мають дану ха рактеристику, повинні перестрибнути через лінію на іншу сторону класу. Після того, як вони перестрибнули через лінію, учні повинні також подивитись, хто з їх однокласників зробив те ж саме.
Приклад переліку характеристик:
– одягнутий у джинси;
– має блакитні очі;
– старший за всіх;
– відвідав інші країни Європи;
– регулярно читає газети;
– сьогодні з’їв сніданок;
– має сестру або брата;
– любить дивитись телевізор;
– любить грати у футбол;
– тощо.
4. Далі вчитель просить учнів також запропонувати характеристику, однак йому потрібно бути уважним щодо сенситивних пропозицій.
Урок 1
Всі різні, всі рівноправні
Ми приймаємо один одного у групі
Навчальні цілі
Учні навчаються приймати один одного в групі. Вони визначають,
що мають спільного, про що раніше не знали. Вони дізнаються про ставлення щодо розбіжностей.
Завдання учнів
Учні представляють серію різних характеристик один за одним. Во ни повинні вирішити, які з представлених характеристик належать
їм. Після представлення самих себе та своїх однокласників вони ди скутують про рівноправність.
Ресурси
Крейда або смужка паперу для зображення лінії на землі.
Методи
Групова робота, пленарна дискусія.

Зростаємо у демократії
5. Після того, як гра закінчиться, учні формують коло для дискусії. Вони обговорюють такі питання:
– Чи вважає хтось із групи, що не має нічого спільного з іншими?
– Яким є відчуття бути частиною великої групи?
– Як почуваєшся, якщо ти самотній?
Варіанти:
Коли названо всі характеристики, учні формують групи, що складаються з людей з однаковими ха рактеристиками. Вони залишаються для обговорення того, що в них є спільного. Як вони ро зуміють привілеї та поведінку.
40

Хід уроку
1. Вчитель об’єднує клас в групи по чотири учня. Кожна група повинна обрати одне питання для дослідження, яке стосується того, що відбувається на шкільному подвір’ї під час перерви.
Приклади: o кількість хлопчиків та дівчаток, що здійснюють різну діяльність;
o спортивна діяльність;
o інші ігри;
o теми, які обговорюються;
o різна діяльність молодших та старших школярів тощо.
Розділ 3 – Рівноправність
41
Урок 2
Це – чесно? (Дослідження)
Меншини та більшість на шкільному майданчику
Навчальні цілі
Учні дізнаються про ситуацію, що склалась у їх школі під час перерви.
Завдання учнів
Учні проводять невелике розслідування на шкільному подвір’ї. Во ни рахують кількість учнів, які здійснюють різну діяльність. Отри мавши результати, діти проводять інтерв’ю з учнями, що не були за лученими до будь якої активності.
Ресурси
Папір для записів результатів роботи у шкільному дворі, олівці.
Методи
Групи по чотири учні.
Інформаційна скринька
Кількісні та якісні результати на початковому рівні
Кількісні методи збору даних – статистика – вивчається у школі з різних причин: вона є корис ною для щоденного життя, вона пропонує інструменти для інших дисциплін та сприяє викорис танню учнями даних зі світових статистичних джерел.
Навчання статистиці у школі є корисним через поєднання її з природничими науками та мате матикою. У багатьох випадках навчання кількісним методам збору даних починається на рівні
початкової школи та дуже рідко включає аналіз та інтерпретацію отриманих даних. Для сприян ня розвитку критичного мислення та логіки навчання кількісним методам не повинно зводитись до графіків та діаграм. Основним є пов’язати отримані методи з тим, що було досліджено та з інтерпретацією отриманих результатів.
Для стимулювання цього процесу на рівні початкової школи додання процесу кількісного дослідження допомагає глибше проникнути в отримані дані та те, що вони демонструють. У цьо му контексті пропонується учням висловити свої ідеї щодо інтерв’ю. Саме так можна досягнути справжнього усвідомлення отриманих результатів дослідження. У наступних двох уроках ключо вими елементами є використання учнями справжніх даних зі шкільного життя та інтерпретуван ня ними результатів.

Зростаємо у демократії
2. Кожній групі призначається питання з метою дослідження меншин та більшості у своїй школі.
Група повинна сформулювати питання для дослідження, на якому вона зупиниться. Група має на писати питання на аркуші паперу за своїм столом.
Наприклад:
“Скільки хлопчиків та дівчаток залучені до різних видів активності під час перерви?”
“Які види спортивної активності відбуваються під час перерви, і хто її здійснює?”
Додатково учні повинні скласти набір питань з 5 пунктів, які вони поставлять іншим учням на шкільному подвір’ї під час перерви.
Наприклад:
“Чому, на вашу думку, у цій діяльності бере участь більше дівчаток/хлопчиків?”
“Чому, на вашу думку, у цій діяльності бере участь менше дівчаток/хлопчиків?”
“Що б ви хотіли змінити?”
3. Під час перерви учні йдуть на шкільне подвір’я та проводять там дослідження своїми групами.
Залежно від організаційного рівня роботи в класі учасники групи також можуть розподілити обов’язки між собою, наприклад, 2 учні працюють над кількісними результатами, 2 – над якісни ми характеристиками та роблять нотатки.
4. Після того, як дослідження завершено, учні повертаються до класної кімнати та обговорюють отримані результати. Важливо подумати над такими питаннями:
• Яке загальне враження від роботи?
• Чи були отримані схожі результати?
42

Розділ 3 – Рівноправність
43
Хід уроку
1. Учні об’єднуються у групи та занотовують результати з попереднього уроку.
2. Вони обговорюють форми презентації своїх результатів. Вчитель надає кожній групі фліпчарт.
3. На наступному етапі відбувається групова презентація отриманих результатів. Всі презентації
мають бути побудовані за трьома основними секціями на фліпчарті:
1. Кількісні результати (статистичний огляд).
2. Якісні результати (результати інтерв’ю).
3. Тлумачення результатів та можливі рішення.
Можлива схема побудови плаката:
Урок 3
Це – чесно?
Меншини та більшість на шкільному майданчику (продовження)
Навчальні цілі
Учні розмірковують стосовно зібраних даних, аналізують та інтерпре тують інтерв’ю. Вони приходять до висновків про меншини у їх школі.
Завдання учнів
Після збору кількісних даних та якісних характеристик учні аналі
зують та інтерпретують результати. Вони працюють зі статистикою та представляють результати своїм однокласникам.
Ресурси
Записи з уроку 2, копії статистичних даних, таблиць, кольорові
олівці, ручки, клей.
Методи
Групи по чотири учні, презентації.
Питання дослідження:
1. Статистика
2. Міркування учнів:
– Несправедливим є те, що …
– Я вважаю, що ми повинні…


3. Що це означає?
– Більше простору для спортивних ігор?
– Футбол також для дівчаток?Зростаємо у демократії
4. Коли учні працюють зі своїми плакатами, вчитель повинен спостерігати за роботою та допома гати їм при виконанні специфічних завдань та обробці результатів дослідження.
5. Після того, як учні завершать роботу, кожній групі надається 5 хвилин на презентацію своїх плакатів. Всі плакати мають бути представлені школі, бажано на спеціально виділеному місці, щоб усі члени шкільного колективу могли бачити отримані результати.
Варіанти роботи:
Інтерпретація рішень учнів може бути предметом подальшої дискусії щодо проведеного дослідження та можливим наслідком не тільки роботи в класі, а й усієї школи. Представлення ре зультатів дослідження на шкільній або педагогічній раді може також привести до зміни ситуації
меншини/більшість в шкільному оточенні.
44

Хід уроку
1. Учні сідають в коло. В центрі кола повинно бути достатньо місця.
2. Всередині кола вчитель розташовує картки зі словами, що стосуються груп у суспільстві. Части на з них повинна відповідати меншинам, інша частина – більшості. Слід пам’ятати, що не всі гру пи, які є меншинами, мають мало влади у суспільстві.
Приклади:
1. Діти.
2. Інваліди.
3. Політики.
4. Люди з різним кольором шкіри.
5. Панки.
6. Скейтери.
7. Дуже релігійні люди, які демонструють свою релігію, одягаючись інакше.
8. Монахи та монахині.
9. Літні люди.
10. Меншини, як, наприклад, Рома та ін.
11. Менеджери.
12. Робітники.
13. Домогосподарки.
Розділ 3 – Рівноправність
45
Урок 4
Матриця влади
Меншини та більшість у нашій країні
Навчальні цілі
Під час пленарної дискусії учні усвідомлюють, що їх країна населе на різними меншинами та більшістю. Вони розуміють, що виклю чення може бути результатом не тільки того, як інші члени суспільства сприймають тебе, але й того, яким сприймають тебе чле ни групи.
Завдання учнів
Учням надаються різноманітні картки із зображеннями різних груп у суспільстві. Деякі з представлених груп належать до меншин, інші –
до більшості. Учні сортують картки на власний розсуд за їх прина лежністю до більшості та меншин. Вони обирають картки влади (ви щої) для груп. Під час пленарної дискусії учні обговорюють причини належності людей до меншин або більшості.
Ресурси
Картки з написами, картки влади.
Методи
Пленарна дискусія.

Зростаємо у демократії
14. Лікарі.
15. Чоловіки.
16. Жінки.
3. Учні уважно вивчають картки. Вони повинні спокійно, в тиші, по черзі брати картки та сорту вати їх на меншин та більшість. Це буде перший крок у побудові “матриці влади”.
4. Наступний крок побудови “матриці” – вибір так званої картки влади різним меншинам та більшості. Цікаво буде дізнатися, що меншини також можуть наділятися значною владою у суспільстві.
Приклад “матриці влади”:
5. По завершенні роботи над “матрицею”, учні розпочинають дискусію про різні впливи, які мо жуть здійснювати різні рівні влади. Завданням вчителя є підтримання дискусії та об’єктивних міркувань.
46
Влада
Меншини
Більшість
Суперзначна влада
Велика влада
Середня влада
Мала влада
Жодної влади

47
РОЗДІЛ 4
КОНФЛІКТ
Початковий рівень
Правила дозволяють вирішувати конфлікти
4.1. Чи справді все добре? Дійсно?
Які проблеми та конфлікти ми спостерігаємо в нашому класі?
4.2. Так ми діємо!
Які рішення ми приймаємо, щоб вирішити проблеми?
4.3. Перелік ідей.
Які рішення ми знаходимо для більшості?
4.4. Наш контракт правил.
Як ми приймаємо спільні правила?

Зростаємо у демократії
Щоденне шкільне життя у початковій школі демонструє безліч ситуацій, пов’язаних із конфлікта ми та проблемами. Більшість конфліктів базується на загальному самоствердженні учнів або на неможливості протистояти натиску. Конфліктні ситуації можуть мати таке підґрунтя:
– хтось із учнів взяв чужу річ;
– один учень штовхнув або зачепив іншого;
– один учень рознервував іншого;
– один учень не залишає у спокої іншого;
– насмішки над іншими;
– жорстокі форми насміхання та фізичного насильства/емоційного звинувачення;
– залякування.
Учні початкової школи мають інші стратегії вирішення конфліктів, ніж дорослі. Залежно від віку учня початкової школи ці стратегії також змінюються. Молодші школярі початкової ланки засто совують такі стратегії, як фізичні реакції (бійки тощо), загалом агресивні реакції, голосні викри кування, звернення до дорослих, залишають місце конфлікту, демонструють супротив, перекону ючи, що все трапилось випадково, виконують символічні дії (рукостискання тощо).
Учні старшого віку (10 ти років та старші) намагаються використовувати різні стратегії вирішен ня конфліктів, такі як ігнорування конфлікту, бесіди один з одним, пошук спільних рішень через бачення перспектив обох сторін, визначення того, хто мав рацію та повинен перемогти у конфлікті, а також ведення переговорів для задоволення сторін та знаходження рішення.
Експерти з питань конфліктів визначають три основні види вирішення конфліктів:
• фізичний шлях вирішення конфлікту;
• одностороннє вирішення конфлікту (здійснення акції “нічого не відбулось”, вирішення через символічні дії або подарунки);
• кооперативне вирішення конфлікту (саморефлексивне мислення, здатність бачити двосторон ню перспективу).
Запропонована серія уроків бере до уваги всі шляхи вирішення конфліктів та базується на розви вальній психології. Вони є ключовими елементами для сприяння формуванню в учнів усвідомлен ня індивідуальних проблем/конфліктів відповідно до різниці між суспільною та приватною власністю. Вирішення проблем буде мати вплив на більшу групу дітей в тому разі, якщо вони на лежать до категорії спільних проблем/конфліктів, а на індивідуальні проблеми/конфлікти будуть впливати окремі особистості.
В початковій школі конфлікти можуть виникнути у ситуаціях, описаних нижче. Загальні пробле ми можуть виникати у різних умовах. Все це залежить від інфраструктури (недостатньо місця),
внаслідок ґендерних проблем (стосунки між хлопчиками та дівчатками), внаслідок спільної діяль ності (різний темп роботи, різний рівень підготовленості тощо), внаслідок соціальної поведінки
(напр., не дати комусь висловитись тощо).
48
Розділ 4: Ключове поняття “конфлікт” у початковій школі
Базова інформація для вчителя: Вирішення конфліктів на рівні
початкової школи

Розділ 4 – Конфлікт
49
Проводячи наступні чотири уроки, присвячені темі конфлікту, вчитель повинен бути обізнаний щодо тих обставин, які склались в класі, і розуміти, що здійснене під час уроків, не зможе закри ти всі складні питання в початковій школі. Не дивлячись на отримання загальної згоди щодо пра вил класу та правил спілкування, проблеми конфліктів у класі можуть виникати знову та знову.
Так, конфлікт та його розв’язання, як і обізнаність щодо проблем, які стосуються щоденного шкільного життя, є явищами, які виникають постійно. У разі, якщо учні стають активними учас никами у дискусії щодо встановлення правил, вони будуть здатні вирішити проблеми.
Мета Освіти для демократичного громадянства полягає у підтримці формування компетентнос тей у трьох сферах. Даний розділ присвячений наступним типам компетентностей:
Компетентність у…
…політичному аналізі та судженні
… використанні методів
…прийнятті демократичних рішень та дій
***
***
***
Інструменти для учнів
У цьому розділі учні будуть використовувати наступні інструменти. Вчитель повинен
вирішити, чи потрібна всім, або деяким учням, додаткова підготовка для використання даних
інструментів.
0
Дослідження у бібліотеках
0
Дослідження в мережі Інтернет
0
Проведення інтерв’ю та опитувань
0
Інтерпретація зображень х
Ментальна карта
0
Створення плакатів
0
Організація виставок х
Планування та представлення презентацій
0
Підготовка матеріалів для проектора або підготовка презентацій у форматі РowerРoint
0
Написання газетних статей
0
Постановка спектаклів х
Ведення дебатів

Зростаємо у демократії
50
Методи'>Тема уроку
Навчальні цілі
Завдання
для учнів
Ресурси
Методи
Урок 1:
Чи справді все добре?
Дійсно?
Учні набувають розу міння поняття сус пільної власності та приватної власності
через виявлення та розрізнення проблем,
які вони відчувають у класі.
Учні збирають проблеми
(ментальна карта) та кла сифікують їх за катего ріями: загальні проблеми,
індивідуальні проблеми.
Аркуші паперу,
олівці, інформація щодо класифікації
на дві категорії.
Індивідуальна робота, пленарна дискусія.
Урок 2:
Так ми діємо!
Учні обговорюють власні механізми ви рішення конфліктів та усвідомлюють різ ні точки зору і моде лі особистісної пове дінки.
Учні обговорюють проб леми та розробляють пропозиції щодо їх ви рішення.
Фліпчарт, олівці.
Групова робота.
Урок 3:
Перелік ідей
Учні навчаються зна ходити аргументи під час дебатів. Вони навчаються методам голосування під час дискусії та усвідом люють функції біль шості.
Учні висловлюють свої
пропозиції щодо рішень та обговорюють перелік спільних правил роботи в класі.
Фліпчарт, олівці.
Пленарна дискусія.
Урок 4:
Наш контракт правил
Учні розвивають здат ність знаходити спіль не розуміння пробле ми та навчаються роз робляти спільні домо вленості.
Учні пишуть спільні пра вила та підписуються під ними. Вони обговорюють механізми контролю та можливих наслідків.
Фліпчарт, олівці.
Пленарна дискусія.
Розділ 4: Конфлікт: правила допомагають вирішувати конфлікти
Вирішення конфліктів на рівні початкової школи

Хід уроку
1. Вчитель пише на дошці тему уроку “Чи справді все добре? Дійсно?”. Учні отримують завдання поміркувати, що, на їх погляд, не зовсім добре у класі. Формулюючи завдання для учнів, вчитель наголошує на різних сферах проблем та конфліктів, що виникають під час:
– спільної роботи з однокласниками;
– вирішення проблем між хлопчиками та дівчатками;
– поділом спільного робочого місця, кімнати;
– товаришування один з одним тощо.
2. Учні пишуть проблеми або описують конфлікти, що спадають їм на думку, на маленьких лис точках паперу та по одному підходять до дошки, щоб прикріпити їх.
3. Після того, як всі листочки прикріплені, сідають в коло навпроти дошки.
4. Вчитель наголошує на тому, що існує два види проблем: індивідуальні та спільні. Наводить при клади: значний шум у класі може виступати спільною проблемою, а нестача місця за партою –
індивідуальною. Вчитель переглядає визначені учнями проблеми, допомагаючи визначити їх пра вильну категорію. Для цього він готує два аркуші паперу з написами “спільні пробле ми/конфлікти” та “індивідуальні проблеми/конфлікти”. Вчитель прикріплює їх на дошці та про понує сортувати проблеми по колонках.
5. По завершенні сортування проблем вчитель розпочинає дискусію з того, які проблеми/конфлікти
є найбільш простими для розв’язання.
Розділ 4 – Конфлікт
51
Урок 1
Чи справді все добре? Дійсно?
Які проблеми та конфлікти ми спостерігаємо в нашому класі?
Навчальні цілі
Учні набувають розуміння поняття суспільної власності та приват ної власності через виявлення та розрізнення проблем, які вони відчувають у класі.
Завдання учнів
Учні збирають проблеми (ментальна карта) та класифікують їх за категоріями: загальні проблеми, індивідуальні проблеми.
Ресурси
Аркуші паперу, олівці, інформація щодо класифікації двох кате горій.
Методи
Індивідуальна робота, пленарна дискусія.

Зростаємо у демократії
Хід уроку
1. Вчитель представляє список проблем/конфліктів, отриманий в результаті мозкового штурму під час уроку 1. Учні об’єднуються в групи по чотири. Кожна група обирає дві проблеми для опра цювання.
2. Групова робота триває над двома проблемами/конфліктами.
3. Учні обговорюють різні ідеї вирішення проблем/конфліктів у групі (залежно від проблеми та категорії).
4. Учні пишуть свої ідеї щодо шляхів вирішення проблем/конфліктів та ілюструють у формі
плакатів за двома проблемами/конфліктами. Вони підкреслюють ідеї, які схвалені всією групою.
52
Урок 2
Так ми діємо!
Які рішення ми приймаємо, щоб вирішити проблеми?
Навчальні цілі
Учні обговорюють власні механізми вирішення конфліктів та усві
домлюють різні точки зору і моделі особистісної поведінки.
Завдання учнів
Учні обговорюють проблеми та розробляють пропозиції щодо їх вирішення.
Ресурси
Фліпчарт, олівці.
Методи
Групова робота.

Хід уроку
1. Учні представляють свої плакати, створені під час уроку 2, перед класом. Також вони дають свої
найбільш важливі рекомендації щодо вирішення двох обраних проблем, пояснюють, чому обра ли те чи інше рішення.
2. Після кожної презентації учні повертають свої плакати на місце на стіні або дошці.
3. Якщо у класі 25 учнів, може бути сформовано 6 груп для презентацій своїх рішень та обговоре но близько 12 проблем/конфліктів. По завершенні, представлення групами ідей завдання учні
отримують проголосувати за різні рішення.
4. Для голосування учні отримують картки з номерами від 1 до 5, які передбачають, що не повин но бути прийнято більше, ніж 5 шляхів вирішення кожної проблеми/конфлікту. Для голосування всі діти піднімають обрану картку з номером (за кожним рішенням буде закріплений номер 1–5).
Вчитель рахує номери тих рішень, які виграли.
5. Після того, як проблеми, конфлікти будуть оцінені, учні мають подумати над результатами та фактами більшості, що прийняли рішення.
Розділ 4 – Конфлікт
53
Урок 3
Перелік ідей
Які рішення ми знаходимо для більшості?
Навчальні цілі
Учні навчаються знаходити аргументи під час дебатів. Вони навча ються методам голосування під час дискусії та усвідомлюють функ ції більшості.
Завдання учнів
Учні висловлюють свої пропозиції щодо рішень та обговорюють перелік спільних правил роботи в класі.
Ресурси
Фліпчарт, олівці.
Методи
Пленарна дискусія.

Зростаємо у демократії
Хід уроку
1. По завершенні голосування щодо визначених проблем, вчитель просить учнів підписатись під обраними рішеннями, і таким чином підписується так званий контракт з кожним.
2. Під час пленарної дискусії учні обговорюють, як вони хотіли б оформити контракт. Він може бути виконаним у формі плаката на папері формату А4 з печаткою. Учні погоджують таку форму,
яка їм більше подобається, також рішенням більшості.
3. Контракт правил може бути розроблений за будь яким дизайном, але він мусить відповідати та ким критеріям:
• Всі рішення, які були погоджені, мають записатися у формі тверджень.
• Всі учні підписуються під контрактом.
• У контракті мають бути зазначені дати та місце підписання.
4. Після того, як контракт буде написаний та підписаний, всі учні обговорюють, що може статись,
якщо хто небудь порушить правила. Чи будуть певні наслідки? Якого плану наслідки? Хто має
контролювати дотримання правил? Чи є це відповідальністю всіх? Чи потрібні спеціальні люди для контролю над дотриманням правил? Чи не буде це фактором протидії?
5. Можливий крок: Наслідки, що можуть виникнути через порушення правил, додаються до кон тракту (як додаток).
54
Урок 4
Наш контракт правил
Як ми приймаємо спільні рішення?
Навчальні цілі
Учні розвивають здатність спільного розуміння проблеми та навча ються розробляти спільні домовленості.
Завдання учнів
Учні пишуть спільні правила та підписуються під ними. Вони обго ворюють механізми контролю та можливих наслідків.
Ресурси
Фліпчарт, олівці.
Методи
Пленарна дискусія.

55
РОЗДІЛ 5
ПРАВИЛА ТА ЗАКОН
Початковий рівень
Основи життя разом
5.1. Для чого нам потрібні правила та закони?
Які правила потрібні для навчання, життя та гри разом у шкільному
середовищі?
5.2. Що станеться, якщо…?
Недотримування правил несе за собою наслідки
5.3. Наші нові шкільні правила.
Розробляємо спільну домовленість
5.4. Кампанія з прийняття наших нових шкільних правил.
Оцінюємо нові правила та приймаємо їх

Зростаємо у демократії
56
Дискусія з питань демократичних принципів триває вже багато років. Що таке демократія у су часному розумінні? Чи існують погані та хороші демократії? Чи достатньо, якщо країна має де мократичну Конституцію? Багато об’єднань та партій називають себе демократичними або вклю чають слово “демократія” у свої назви. Про що це свідчить? Що це означає для членів цих груп?
В основному, зрозумілим є те, що демократія не може бути введена наказово. Демократичні по треби, законодавча мережа, конституція та різноманітні угоди – також. Все це стане ефективним,
якщо потреба участі буде поширена серед людей. Участь може поширюватись на багато сфер та здійснюється по різному в різних країнах. Загалом, демократія означає, що люди самі розробля ють закони та хочуть за ними жити. Ідеальним є, якщо щонайбільше людей бере участь у цих про цесах. Що ми хотіли б регулювати? Хто повинен виконувати ці правила? Що ми хочемо від того чи іншого правила? Як ми діємо, якщо порушуються правила та закони?
У цьому розділі учні не тільки дізнаються про важливий принцип демократії, а й матимуть мож ливість випробувати його: група людей, які живуть разом та разом проводять час, спільно розроб ляє правила співжиття. Досвід свідчить, що учні свідомі та відповідальні, якщо вони інтегруються в процеси прийняття рішень. Даний розділ є тому свідченням. Школа – це місцем, де люди жи вуть разом. Діти та дорослі найбільше часу поводять саме в школі. Школа –місце для навчання. Це зрозуміло. Але тут багато людей живуть разом з різними потребами. Тому співжиття повинно ре гулюватись певним чином. Конфлікти – природній феномен – мають бути розв’язаними, а інте реси більшості – захищеними.
Демократія нерідко здійснюється за принципом: кожен може робити те, що він хоче. Особистість відстоює свої права тому, що це ідея свобод. Таке розуміння принципу демократії не дає повного задоволення всім. Демократія базується на ідеї, що правила та закони здійснюються через процес участі, який є прозорим для всіх людей. Ці правила та закони можуть змінюватись. Означені
принципи є предметом вивчення цього розділу.
Метою Освіти для демократичного громадянства є підтримка та формування компетентностей у трьох галузях. Цей розділ присвячено таким компетентностям:
Розділ 5: Ключове поняття “правила та закон”
у початковій школі
Базова інформація для вчителя: Угода на основі демократичних
принципів – наші нові шкільні правила
Компетентність у…
…політичному аналізі та судженні
… використанні методів
…прийнятті демократичних рішень та дій
**
*
***
Інструменти для учнів
У цьому розділі учні будуть використовувати наступні інструменти. Вчитель повинен вирішити,
чи потрібна всім, або деяким учням, додаткова підготовка для використання даних інструментів.
0
Дослідження у бібліотеках
0
Дослідження в мережі Інтернет
0
Проведення інтерв’ю та опитувань
0
Інтерпретація зображень х
Ментальна карта

Розділ 5 – Правила та закон
57 0
Створення плакатів
0
Організація виставок х
Планування та представлення презентацій
0
Підготовка матеріалів для проектора або підготовка презентацій у форматі РowerРoint
0
Написання газетних статей х
Постановка спектаклів х
Ведення дебатів

Зростаємо у демократії
58


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал