О. В. Овчарук, кандидат педагогічних наук, старший науковий
Pdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6
Тема уроку
Навчальні цілі
Завдання
для учнів
Ресурси
Методи
Урок 1:
Відпові
дальність
Учні розмірковують про відповідальність як термін, що пов’яза ний з людьми, об’єк тами та завданнями
Учні підбирають й ана лізують газети та журна ли, які разом читають у своїх громадах. Вони створюють плакат для підведення підсумків.
Роздаткові мате ріали.
Групова робота.
Урок 2:
Школа – це життя: живемо екологічно?
Учні з’ясовують, що їх школа не тільки міс це для навчання, а й місце для життя. Во ни планують взяти відповідальність (еко логічну) за життєвий простір, а не лише просити про це.
Розвиваються та плану ються різні можливості
екологічної поведінки у різних категоріях.
Роздаткові мате ріали.
Групова презентація,
пленарна дискусія.
Урок 3:
Як нам стати відповідаль ними?
Учні планують кон кретне впровадження окремих кроків. Такі
поняття, як тайм ме неджмент, здатність на компроміс у групі,
а також на гнучкість стають їх цілями.
Учні планують час для впровадження заплано ваної діяльності.
Індивідуальна ро бота в залежності
від діяльності.
Практичне впрова дження.
Урок 4:
Як ми це робили, які наші плани?
На завершення дано го розділу учні нама гаються визначити перспективи для усві
домлення того, що означає взяти відпові
дальність в інших умовах. Це передба чає наступні кроки в бік глибшого розу міння демократичної
участі.
Учні у малих групах тран сформують свій досвід на
інші ситуації.
Роздаткові мате ріали для учнів.
Пленарна дискусія, групова робота.
Розділ 7: Відповідальність: я – за екологію… моя школа також!
Як ціннісні орієнтації учнів відображають їх усвідомлення поняття
прав людини?

Розділ 7 – Відповідальність
79
Хід уроку
1. Учні сидять у колі на стільцях. Вчитель демонструє схему з заголовком “Беремо відповідальність за…”. Навколо схеми вчитель кладе різні фото з журналів, що показують приклади:
– тварина 1
– тварина 2
– тварина 3
– група людей
– одна особа
– дитина
– озеро/річка
– їжа
– меблі
– серце
– сміття...
2. Після цього вчитель кладе на підлогу картки з написаними назвами того, що зображено на ма люнках.
Урок 1
Відповідальність
Учні обговорюють основи відповідальності
Навчальні цілі
Учні розмірковують про відповідальність як термін, що пов’язаний з людьми, об’єктами та завданнями.
Завдання учнів
Учні підбирають й аналізують газети та журнали, які разом читають у своїх громадах. Вони створюють плакат для підведення підсумків.
Ресурси
Роздаткові матеріали.
Методи
Групова робота.
Інформаційна скринька
Відповідальність як поняття бере свій початок у політичному контексті XVIII–XIX століття, де постійно обговорювалось поняття відповідальної дії та принципів представницького врядуван ня. У філософії XX століття особливим питанням стало питання свободи волевиявлення. Чи відповідає людина за свої дії або характер? Дискусія сьогодні триває саме навколо індивідуаль ності. Проте досі існують складності з розумінням поняття колективної відповідальності політи ки у нових вимогах політики та суспільства. Це відбувається внаслідок необхідності щоденного обговорення відповідальності – наприклад, питання спільної звітності, меж особистої
відповідальності, судження про достатність відповідальності людини.

Зростаємо у демократії
3. Учні дивляться на картинки, а вчитель просить посортувати картки зі словами. По завершенні
цієї роботи вчитель залучає клас до обговорення такої проблеми:
– Що означає взяти відповідальність один за одного?
– Подумайте, що є складним у цьому? Що вам у цьому подобається?
Учителю важливо спочатку ознайомити учнів з проблемою та поділити їх на пари для роботи над нею. Самостійне формування пар учнями може відволікти їх, і тоді проблема не буде вирішена.
4. Далі учні обмінюються думками в парах, а згодом з усім класом. Буде складно вислухати всіх. Це також може засмутити учнів.
5. Після короткої дискусії учні отримують завдання подумати про різні професії і те, яким є один з критеріїв взяття відповідальності у виконанні роботи:
– Взяття відповідальності за іншого.
– Взяття відповідальності за інших.
– Взяття відповідальності за речі.
Вчитель призначає учня, який складає список професій та робіт на дошці.
6. Протягом перших 15 хвилин учням пропонується написати короткий текст (у тих самих парах)
та закінчити цю роботу вдома.
Завдання:
Вибери особу зі списку. Можливо, ти знаєш, хто має таку роботу. Ти можеш також обрати й лю дину, якої немає в списку. Напиши короткий текст про цю людину, її роботу та її відповідальність. o Яку роботу здійснює ця людина?
o За кого або що ця людина відповідальна? o Які наслідки для держави, сім’ї, школи, громади будуть, якщо цій людині бракує відповідаль ності?
o У чому може виявитися складність для цієї людини?
Тексти мають бути написані таким чином, щоб їх можна було роздати всьому класу. Корисним було б додати до текстів малюнки або фото.
80

Хід уроку
1. У другій частині цього розділу тематика уроків має бути більш конкретизована та змістовна. Це
є завданням для вчителя. Насамперед, необхідно підвести короткий підсумок попереднього уро ку. Потрібно поставити за мету, щоб відповідальність учнів була розподілена за різними аспекта ми функціонування суспільства.
2. Школа є суспільством, де не тільки відбувається навчання, а й саме життя. Саме тому школа ви ступає в ролі так званого “полісу” (поселення), де існують так само соціальні, наприклад, еко логічні, проблеми, що потребують вирішення. Крім того, школа повинна думати про те, як стати рольовим майданчиком для процесів та настанов. Взяття відповідальності має багато практичних сторін. Це повинно аналізуватись як у класі, так і в школі загалом. Учні отримують завдання по думати над тим, в яких сферах шкільного життя та діяльності можна покращити екологічне ста новище та застосувати власний потенціал.
3. Завдання для груп:
Кожна група отримує завдання скласти перелік питань, які стосуються збору та утилізації сміття,
що накопичується в школі:
– Які види сміття накопичуються в школі?
Розділ 7 – Відповідальність
81
Урок 2
Школа – це життя: живемо екологічно?
Наскільки екологічнобезпечною є наша школа?
Навчальні цілі
Учні з’ясовують, що їх школа не тільки місце для навчання, а й місце для життя. Вони планують взяти відповідальність (екологічну) за життєвий простір, а не лише просити про це.
Завдання учнів
Розвиваються та плануються різні можливості екологічної по ведінки у різних категоріях.
Ресурси
Роздаткові матеріали.
Методи
Групова презентація, пленарна дискусія.
Інформаційна скринька
Навчання про екологію означає: жити екологічно. Таким чином школа може стати місцем, де практикується активне громадянство. Активному громадянству навчають через дію, а не через пропагування та інформування. Важливо надати учням можливість випробувати на собі норми активного громадянства та прав людини, а не тільки дізнатись про те, як вони повинні про це ду мати та як поводитись.
Освіта для демократичного громадянства відбувається не тільки через отримання знань з питань,
як дотримуватися цих норм та попередити їх порушення, а через практичне усвідомлення, отри мання навичок та умінь, набуття ціннісних орієнтацій та відповідних можливостей.
Важливо пам’ятати – учні зможуть дізнатися більше про демократичне громадянство тільки шля хом наведення учителями та товаришами прикладів із життя (в даному випадку екологічної те матики) у школі більше, ніж через формальні методи навчання.

Зростаємо у демократії
– Куди воно збирається?
– Хто за це відповідальний?
– Як можна зменшити кількість сміття в школі?
– Що можу я та мій клас зробити для цього?
Один урок має бути присвячений проведенню дослідження та виконання завдання. Якщо вчитель бажає скоротити цей урок, він повинен самостійно надати інформацію.
4. Учні самостійно складають перелік об’єктів, пов’язаних з екологічною тематикою та вивішують результати на “еко стіні”.
Перелік:
– Зменшення кількості сміття
– Енергозбереження
– Вода
– Транспорт
– Здоров’я
– Шкільний майданчик
– Біо різноманіття
– Стале середовище
– Загальні питання екології
82

Хід уроку
1. Групи представляють свої презентації. Вперше на даному уроці відбувається обговорення пи тання про те, якого роду відповідальність та які можливості знаходяться в руках учнів. o Що ми самі можемо змінити?
o Що не повинно змінюватись?
o Яким буде опір?
2. Після цього відбувається пленарна дискусія за такими питаннями: o Якими мають бути перші кроки?
o Скільки часу ми повинні витратити?
o Чи повинні ми створити “еко групу”?
o Чи маємо ми обрати певну сферу (напр., вода, електроенергія тощо), чи повинні обрати всі сфе ри екології?
Важливо не лише обрати завдання, а й забезпечити їх виконання учнями. Це передбачає збір
інформації та проведення інформаційної кампанії в школі.
3. Під керівництвом групи учнів (або “еко групи”) розробляється короткий план дій та розподіля ються завдання (вони відображаються на дошці або фліпчарті).
Залежно від рівня класу вчитель стимулює процес прийняття рішень. Важливо, щоб учні пам’ята ли конкретне та не планували того, чого не можна досягнути через відсутність ресурсів та ма теріалів. Можливо, потрібні будуть додаткові ресурси та додаткова допомога і консультування. Всі
ці рішення залежать від класу. В залежності від існуючого рівня здатності прийняття рішень який група вже має, і відбувається цей процес.
4. Залежно від рішення, узгоджуються різні види конкретних дій, напр., регулярне вимкнення світла, розділення органічного та неорганічного сміття на шкільному подвір’ї тощо.
Ці завдання будуть виконані на наступному уроці індивідуально або у малих групах. Слід довести мотивацію та забезпечити візуалізацію всіх матеріалів дослідження малюнками, картинками, фо то тощо.
Розділ 7 – Відповідальність
83
Урок 3
Як нам стати відповідальними?
Учні здійснюють перші кроки, щоб зробити школу більш
екологічнобезпечною
Навчальні цілі
Учні планують конкретне впровадження окремих кроків. Такі по няття, як тайм менеджмент, здатність на компроміс у групі, а також на гнучкість стають їх цілями.
Завдання учнів
Учні планують час для впровадження запланованої діяльності.
Ресурси
Індивідуальна робота в залежності від плану.
Методи
Практичне впровадження.

Зростаємо у демократії
Хід уроку
Цей розділ повинен бути завершений даним уроком. Він може стати вирішальним для реальної
діяльності. Як уже згадувалось, це може бути робота в малих групах зацікавлених учнів, класний або шкільний проект.
1. Даний урок починається так само, як і урок 1. Учні збираються в коло для обговорення резуль татів та всього процесу попередніх уроків.
Учні починають презентувати конкретні результати.
– Що могло бути здійснено?
– Що не вдалось?
– Що потрібно було б покращити або змінити?
– Що означає взяти відповідальність за екологічний проект?
– Чи готовий я взяти відповідальність за помилки інших?
– Як я сприймаю себе?
– Що мене розчарувало? Що робить мене щасливим?
Щоб відобразити повністю весь процес, доцільним є створення так званої “еко стіни”, яка може бути розроблена та виставлена протягом роботи над всією темою.
2. В цій дискусії стає очевидним, наскільки важливою є тема “Взяття відповідальності” для функціонування суспільства.
– Які бувають суспільства?
– Хто, яку роль в них відіграє?
– Як це відбувається в державі?
– Що ми знаємо про те, як функціонує демократія?
– Як ми розуміємо цитату Джона Кеннеді “Не питай, що для тебе може зробити держава, запи тай, що ти можеш зробити для неї?”
84
Урок 4
Як ми це робили – які наші плани?
Учні розмірковують над своєю діяльністю та вирішують, як їм діяти
Навчальні цілі
На завершення даного розділу учні намагаються визначити пер спективи для усвідомлення того, що означає взяти відповідальність в інших умовах. Це передбачає наступні кроки в бік глибшого ро зуміння демократичної участі.
Завдання учнів
Учні у малих групах трансформують свій досвід на інші ситуації.
Ресурси
Роздаткові матеріали.
Методи
Пленарна дискусія, групова робота.

Навіть, якщо реалії не завжди будуть простими та безпроблемними, проведена робота є цікавою складовою процесу мислення учнів на даному етапі. Незавершені процеси повинні привести до такого способу мислення. Особливо важливо навчитись мислити у більш складних ситуаціях. І та кий процес не завершується з даним розділом.
3. Учні, працюючи в малих групах, отримують роздаткові матеріали для перенесення свого досвіду у такі ситуації:
Учні розмірковують над поняттям компетентності взяття відповідальності, яка необхідна на да ному етапі.
4. По завершенні визначеного часу члени груп представляють результати обговорення. Вчитель по винен переконатись під час фінальної дискусії у паралелях між досвідом, отриманим в класі та си туаціями, що пропонуються для роботи. Завданням вчителя є продемонструвати певні можливі
обмеження.
5. Для підведення підсумків корисним буде, якщо кожен учень коротко висловиться, щоб проде монструвати, як він зрозумів цей розділ:
“Скажіть одним реченням про те, що найбільш важливого для вас було в розділі “Відповідальність”.
Учням дають небагато часу для того, щоб подумати над висловлюванням, та пропонують говори ти навіть тоді, коли подібна думка вже прозвучала у класі. Вчитель також знайомить учнів зі
своїми міркуваннями. Він дякує учням за їх активну участь та не коментує їх висловлювань.
Розділ 7 – Відповідальність
85
Взяття відповідальності, поділ відповідальності
Приклад: Екологія
Місце/Ситуація:
Яку відповідальність несе ця особистість?
Клас
Вчитель:
Учень:
Школа
Директор:
Вчитель/Учень:
Країна
Керівник держави:
Народ:
?

87
РОЗДІЛ 8
ПРАВА ТА СВОБОДИ
Початковий рівень
Для тебе? Для інших?
8.1. Бажання та потреби: що для мене важливо?
Учні навчаються розрізняти, що вони хочуть та свої базові потреби.
8.2. Права людини: про що вони говорять?
Учні порівнюють свої потреби зі статтями Конвенції Прав людини.
8.3. Дослідження: що думають та знають люди навколо нас?
Учні готують та проводять невелике дослідження з прав людини.
8.4. Права людини діють?!
Представляємо та обговорюємо результати дослідження.

Зростаємо у демократії
88
Права людини можуть бути визначені загалом, як ті права, що притаманні людині від природи та без яких ми не можемо існувати як людські істоти.
Права людини та фундаментальні свободи дозволяють нам розвивати та застосовувати наші
людські якості, інтелект, талант та свідомість для задоволення духовних та інших потреб. Вони ба зуються на підвищенні вимог людства до рівня життя, якому притаманні гідність та цінність кож ної людини, яка потребує поваги та захисту.
Цей розділ надає базову інформацію для вчителів початкових класів, які бажають заохочувати усвідомлення та знання прав людини в контексті взаємності та універсальності, на якій основані
практичні дії.
Це – відправна точка, що повинна спричинити подальше дослідження та вивчення теми за дер жавними підручниками та аудіовізуальними матеріалами, що вже застосовуються. Цей розділ бу де корисним для ініціації процесу адаптації та розвитку на всіх рівнях навчання в різних країнах та культурних регіонах.
Десятиріччя Освіти прав людини, започаткованого ООН (1995–2004 рр.), визначило Освіту прав людини як “навчання, поширення та інформування, спрямоване на розвиток універсальної куль тури прав людини через передачу знань та навичок і формування ставлень, спрямованих на: a) підвищення поваги до прав людини та її фундаментальних свобод;
б) повний розвиток людської особистості та відчуття власної гідності; в) підтримку усвідомлення поваги, ґендерної рівності та дружби між всіма націями, місцевим на селенням, між расовими, національними, етнічними, релігійними та мовними групами; г) залучення всіх осіб для ефективної участі у вільному житті суспільства;
ґ) поширення діяльності Організації Об’єднаних Націй з підтримки миру (Адаптація плану ООН
з Десятиріччя Освіти прав людини (1995–2004), параграф 2).
Цей процес залежить від особливостей освітніх систем, які дуже різняться, і не менше – від став лення вчителів до постановки навчальних цілей та їх виконання. Учитель завжди залишається ключовою особою, що бере ініціативу на себе. Тому він несе велику відповідальність у донесенні
поняття прав людини. Простого викладання прав людини недостатньо. Уведений учителем, цей процес не повинен завершуватися. Учні мають не тільки дізнатись про права людини та вивчити
їх, вони мають практично відчути їх переваги.
Підписання Універсальної Декларації прав людини є дуже важливим для вчителів.
Працюючи з розпорядженнями, які були так широко підтверджені протягом багатьох років, вчи тель також може відверто сказати про те, що він не проповідує. Освітні системи дуже різняться.
Там, де вже здійснюється викладання прав людини, вчителі мають інші гарантії: вони можуть їх викладати таким чином, щоб формувати ставлення до прав людини в класі та шкільному оточенні
безпосередньо. Це означає уникнення вчителем так званого лицемірства. Наприклад, вчитель
інформує учнів: “Сьогодні ми будемо говорити про свободу висловлювань у зворотному напрям
Розділ 8: Ключове поняття “права та свободи” в початковій
школі
Базова інформація для вчителя: Права людини: Що важливо для мене?
Для тебе? Для інших?
ку!”. Тоді, учні розуміють, що вони здебільшого дізнаються про ставлення влади до цього питання
і значно менше – про права людини.
Оскільки учні витрачають значну кількість часу, вислуховуючи вчителів, то сприймають лише їх переконання, існує можливість отримання позитивного ефекту у відображенні особистих по глядів, які учні повинні спробувати виразити під час занять. Учні намагаються догодити вчителю і
таким чином стають його відображенням без особистого судження та мислення. Ось чому така проблема, як лицемірство, піднімає важливі питання щодо того, як захистити людську гідність як вчителя, так і учня при роботі в класі, в школі та в суспільстві зокрема.
Це зобов’язує вчителя застосовувати такі норми поведінки не тільки з учнями, а й з керівництвом школи, управлінням освіти, батьками та ін.
Мета освіти для демократичного громадянства полягає у підтримці формування компетентнос тей у трьох сферах. Даний розділ присвячений наступним типам компетентностей:
Розділ 8 – Права та свободи
89
Компетентність у…
…політичному аналізі та судженні
… використанні методів
…прийнятті демократичних рішень та дій
**
***
*
Інструменти для учнів
У цьому розділі учні будуть використовувати наступні інструменти. Вчитель повинен вирі
шити, чи потрібна всім, або деяким учням, додаткова підготовка для використання даних
інструментів.
0
Дослідження у бібліотеках
0
Дослідження в мережі Інтернет х
Проведення інтерв’ю та опитувань х
Інтерпретація зображень
0
Ментальна карта
0
Створення плакатів
0
Організація виставок х
Планування та представлення презентацій х
Підготовка матеріалів для проектора або підготовка презентацій у форматі РowerРoint
0
Написання газетних статей
0
Постановка вистав
0
Ведення дебатів

Зростаємо у демократії
90
Тема уроку
Навчальні цілі
Завдання
для учнів
Ресурси
Методи
Урок 1:
Бажання та потреби:
що для мене важливо?
Учні навчаються двом важливим речам: речі,
об’єкти та ідеї, яких я потребую як особис тість і яких потребує
людина для гідного життя.
Учні обирають фото, що відображають бажання та потреби, обговорюють та приймають рішення.
Мотузка (напри клад, для білизни),
прищіпки, аркуші
паперу (фото), роз даткові матеріали.
Групова робота.
Урок 2:
Права людини: про що вони говорять?
Учні класифікують власні потреби від носно статті з Кон венції з Прав люди ни, розробленої з урахуванням потреб людей.
Учні класифікують власні
судження з уроку 1, ви користовуючи перелік обраних статей з Кон венції Прав людини.
Роздаткові мате ріали: Конвенція
Прав людини,
спрощена версія потреб з розділу 8,
уроку 1.
Групова робота,
дослідження.
Урок 3:
Дослідження:
що думають та знають люди навколо нас.
Учні поглиблюють свій навчальний до свід через інтерв’ю вання дорослих про
їх ставлення та знан ня прав людини.
Крім того вони від значають, наскільки по різному можуть трактуватись права людини.
Учні готують досліджен ня та випробовують йо го в класі. Дослідження продовжується протя гом всього тижня у виг ляді домашньої роботи.
Роздаткові мате ріали, папір, олівці
та ручки.
Дослідження в групах.
Урок 4:
Права людини діють?!
Учні дізнаються про різні судження про права людини через презентацію резуль татів своїх дослі
джень. Крім того,
навчаючись, вони стають здатними де монструвати знання та компетентності.
Учні представляють та обговорюють результа ти дослідження. Вони беруть активну участь у обговоренні всього про цесу вивчення теми.
Папір для записів формату A4.
Групова дискусія,
пленарна дискусія.
Розділ 8: Права та свободи: Права людини: Що важливо для мене?
Для тебе? Для інших?
Права людини: Що важливо для мене? Для тебе? Для інших?

Розділ 8 – Права та свободи
91
Хід уроку
1. Класна кімната готується таким чином, щоб учні могли працювати в групах. Вчитель готує ма теріали на окремому столі. Групи (по 4–6 учнів) користуватимуться ними протягом всього уроку.
Ключовим фактором успішного впровадження ОДГ/ОПЛ є власність. Важливим є переконати учнів у тому, що класна кімната, як життєвий простір, належить частково як учням, так і педаго гам. Також на стінах класу повинні бути представлені фото та вирізки з журналів (декілька де сятків – можливо, до ста).
2. Вчитель збирає всіх учнів біля стіни з вирізками та спершу залучає їх до бесіди:
– Що ви відчували під час відбору фото та вирізок з журналів?
– Чи було щось таке, що вразило вас? Що саме?
3. Після декількох хвилин бесіди вчитель пропонує двом учням натягнути мотузку з 12 ма прищіпками (приблизно 4 м довжиною). Він просить прикріпити на мотузку зліва та справа дві
картки з написами “БАЖАННЯ” та “ПОТРЕБИ”. Далі вчитель пропонує подумати про зображен ня, які вони можуть обрати для цих двох понять. Він просить двох учнів прикріпити обрані зоб раження та пояснити, чому вони їх обрали. Після цього вчитель пояснює різницю між бажання ми та потребами під час дискусії з класом. Він також підкреслює, що не дає визначення, а лише збирає та класифікує пропозиції та пояснення.
4. У групах по чотири шість осіб у кожній учні виконують завдання обрати десять зображень з усієї колекції таким чином, щоб у кожній категорії (бажання та потреби) опинилось по п’ять зо бражень. Кожна група отримує завдання виконати це письмово за підготовленою формою (ско ристатись дошкою або роздрукованими роздатковими матеріалами).
Урок 1
Бажання та потреби: що для мене важливо?
Учні навчаються розрізняти, що вони хочуть та свої базові потреби
Навчальні цілі
Учні навчаються двом важливим речам: речі, об’єкти та ідеї, яких я потребую як особистість і яких потребує людина для гідного життя.
Завдання учнів
Учні обирають фото, що відображають бажання та потреби, обго ворюють та приймають рішення.
Ресурси
Мотузка (наприклад, для білизни), прищіпки, аркуші паперу (фо то), роздаткові матеріали.
Методи
Групова робота.
Інформаційна скринька
Права людини тісно пов’язані з цінностями. Більше того, вони є нероздільними та відносяться до понять, які особистість усвідомлює як найважливіші для її власного життя. Водночас важливо усвідомлювати, особливо для молоді, що не всі потреби є базовими, що гарантуються людині.
Важливо міркувати над цими речами та вивчати ці категорії. Слід зазначити, що таке навчання не може завершуватись.

Зростаємо у демократії
Завдання та презентація:
– Як група ви обрали 10 зображень з усієї колекції. 5 із них зображують поняття бажання та 5 –
потреби.
– Поясніть ваш вибір:
o Чому це важливо для мого життя?
o Що означає не мати цього?
o Чого я хочу досягнути або мати пізніше у своєму житті?
o Що це означає для мене як дівчинки/хлопчика?
– Відберіть 10 зображень відповідно до їх важливості та поясніть, чому вони так обрані. Чи мо жете ви знайти пояснення, що підходить для всіх членів групи?
– Двоє учнів тримають мотузку, а один пояснює вибір. Не пояснюйте кожне зображення. Спро буйте поясними своїми словами різницю між бажаннями та потребами. Чи можете ви знайти визначення цим поняттям?
5. Мотузка вивішується на стіні (або на видному місці в класі), на неї прикріплюються зображен ня, що стали результатами всього процесу.
92

Хід уроку
1. На початку уроку вчитель підводить підсумки результатів уроку 2. Він пов’язує поняття потреб та прав людини, робить коротку презентацію з історії прав людини (див. роздаткові матеріали
“Історія прав людини”) на 10 хвилин. Це має бути базова інформація.
2. Учні отримують завдання визначити свої власні потреби (які вони обрали) відносно поняття прав людини. Учні працюють у тих самих групах, що й на попередніх уроках над питання: які пра ва людини є для учнів найважливішими? Чи розуміють вони взаємозв’язки? Чи можуть життєві
приклади заповнити деякі прогалини? Для цього використовується роздатковий матеріал. Учи тель сам вирішує, яким варіантом роздаткових матеріалів користуватимуться учні: спрощеною версією чи оригінальною. Можливо, стане у нагоді Інтернет за таким посиланням http://www.un.org/en/documents/udhr/. Використовуючи спрощену версію, учні мають швидко усвідомити, що права людини відображені у щоденному житті.
Приклад з роздаткових матеріалів:
3. Учні заповнюють роздатковий матеріал, користуючись розробками попереднього уроку. Це бу де не так просто, оскільки подані формулювання різні. Ця робота може спричинити дискусію та наштовхнути на рішення, не завжди зрозумілі.
Розділ 8 – Права та свободи
93
Урок 2
Права людини: про що вони говорять?
Учні порівнюють свої потреби зі статтями Конвенції Прав людини
Навчальні цілі
Учні класифікують власні потреби відносно статті з Конвенції прав людини, розробленої з урахуванням потреб людей.
Завдання учнів
Учні класифікують власні судження з уроку 1, використовуючи пе релік обраних статей з Конвенції Прав людини.
Ресурси
Роздаткові матеріали: Конвенція Прав людини, спрощена версія.
Картка потреб з розділу 8, уроку 1.
Методи
Групова робота, дослідження.
Перелік базових прав
Ми визначаємо “ПОТРЕБИ”, як:
До якої статті Декларації прав людини вони належать?
Право на життя
та існування
Право кожного
на роботу
Право на приватну
власність
Право голосу

Зростаємо у демократії
4. Наступним кроком груп є завершення порівняння свого переліку з оригінальною Конвенцією
Прав людини.
5. Наприкінці уроку розробляється остаточний перелік. Це означає, що групові переліки об’єдну ються в єдиний, який буде переданий кожному учневі. За можливості учні можуть створити та кий перелік в електронному вигляді. Роздатковий матеріал може бути використаний у вигляді
шаблону. Такий перелік може виконати окрема група учнів як домашнє завдання. За необхідності
вчитель також може виконати цю роботу.
94

Розділ 8 – Права та свободи
95
Хід уроку
1. Перелік прав людини виконано класом. У цьому переліку очевидним є: навіть без спеціального вивчення поняття прав людини кожен знає, що люди мають потреби та те, що ці потреби тісно пов’язані зі статтями Конвенції Прав людини. Таким чином учні частково конструюють історію прав людини. Стає очевидним, що кожна людська істота має індивідуальні права і що ніхто не мо же їх заборонити.
2. Під час третього та четвертого уроку учні проводять кротке дослідження. Вони намагаються знайти оточуючих, хто асоціюється з правами людини тим, як усвідомлюються права людини та до якої міри базові знання з прав людини представлені в житті.
3. Учні готують, проводять та оцінюють невелике дослідження. Вони отримують роз’яснення по няття прав людини та повинні переконатись, як представлені права людини в їх оточенні. Для цього вони отримують роздаткові матеріали. У них представлено: особистісні ставлення опитува них, знання про права людини та поточна ситуація в країні.
– Чи вважаєте ви важливим, щоб права людини поширювались на весь світ? Чому так? Чому ні?
– Які права мають бути найбільш захищеними у світі?
– Хто за це відповідає?
– Які права мають бути найбільш захищеними у вашій країні?
Учні отримують завдання опитати дорослих (знайомих, друзів, сусідів, перехожих).
Важливим є те, що не потрібно оцінювати з точки зору правильності ставлення, точки зору або знання. Учні повинні отримати та занотувати лише відповіді на запитання.
Проводити інтерв’ю нелегко. Має сенс спершу спробувати провести такі інтерв’ю у класі. Для цьо го одна група учнів повинна виконувати роль інтерв’юерів, а інша – роль незнайомих перехожих.
Також можна спробувати провести інтерв’ю з друзями або знайомими. Важливо не забути
Урок 3
Дослідження: що думають та знають люди навколо нас?
Учні готують та проводять невелике дослідження з прав людини
Навчальні цілі
Учні поглиблюють свій навчальний досвід через інтерв’ювання до рослих про їх ставлення та знання про права людини. Крім того во ни відзначають те, наскільки по різному можуть трактуватись пра ва людини.
Завдання учнів
Учні поглиблюють свій навчальний досвід через інтерв’ювання до рослих про їх ставлення та знань про права людини. Крім того, во ни відзначають те, наскільки по різному можуть трактуватись пра ва людини. Учні готують дослідження та випробовують його в класі. Дослідження продовжується протягом всього тижня у виг ляді домашньої роботи.
Ресурси
Роздаткові матеріали, папір, олівці та ручки.
Методи
Дослідження в групах.

Зростаємо у демократії
представити себе та пояснити мету опитування. Однокласники можуть спостерігати за опитуван ням та давати конструктивні поради. У цьому процесі всі навчаються.
Потрібно подумати над такими запитаннями:
– Як занотовувати відповіді?
– Яким має бути розподіл ролей між групами опитуваних?
– Які результати мають бути представлені на наступному уроці?
Вчитель встановлює часові рамки (тиждень) для проведення інтерв’ю. Краще буде провести це в малих групах.
96

Розділ 8 – Права та свободи
97
Хід уроку
1. Учні здійснюють своє дослідження про ставлення, знання та впровадження прав людини. Ця
інформація знаходиться в центрі уваги.
Представити всі результати роботи не є можливим в рамках одного уроку. Для цього можна об’єднати учнів у три групи. Результати роботи можуть бути представленими в цих групах.
Загальні результати досліджень можуть бути підсумовані на пленарній частині фінальної дискусії.
Важливо, щоб кожен учень робив нотатки на аркуші паперу щодо того, що його вразило, схвилю вало або засмутило найбільше.
Ці записи повинні вестись таким чином, щоб їх можна було представити всьому класові.
Урок 4
Права людини діють?!
Представляємо та обговорюємо результати дослідження
Навчальні цілі
Учні дізнаються про різні судження про права людини через пре зентацію результатів своїх досліджень. Крім того, навчаючись, вони стають здатними демонструвати знання та компетентності.
Завдання учнів
Учні представляють та обговорюють результати дослідження. Вони беруть активну участь у обговоренні всього процесу вивчення теми.
Ресурси
Папір формату A4.
Методи
Групова дискусія, пленарна дискусія.
Інформаційна скринька
Дискусія (обмін думками, або аргументами, з латинського discussio означає “аргумент”) є спе цифічною формою вербальної комунікації між двома або більше людьми, де піднімається одне або більше питань, і де кожна сторона висуває свої аргументи. З огляду на питання, дискусія має відбу ватись в дусі поваги сторін. Хороший стиль дискусії вимагає від спікерів надавати можливість та за охочувати точки зору і погляди, що є іншими та відрізняються. Вони повинні висловлюватись та не відкидатись. Особистісними якостями дискусантів мають бути ясність, спокій та ввічливість, що працюватимуть як переваги для обох сторін. У найкращому випадку дискусія має приводити до вирішення проблеми або компромісу, який може прийняти кожна залучена сторона.
У сучасних суспільствах дискусії є цивілізованими, тобто ненасильницькими, та проводяться з метою вирішення конфліктів інтересів і прагнень. Конфлікти таким чином не подавляються, а вирішуються. Шляхом навчання та практики навичок дискусії учні освоюють базові елементи побудови та підтримки миру в суспільстві.
Про права людини взагалі мало знають.
У нашій країні все ще є багато порушень прав людини.
Я був здивований, що багато людей дали однакові відповіді.

Зростаємо у демократії
2. Важливо, щоб у кінцевій дискусії вчитель не підкреслював, що про права людини все відомо.
Учні повинні бути мотивованими та заохоченими думати про права людини і бути критичними.
3. Перші висловлювання можуть бути занотовані та вивішені на дошці. Всі повинні ознайомитись з ними в тиші. Далі можна розпочати дискусію, яка враховуватиме: o Процес вивчення o Нові знання o Досвід інтерв’ю o Ідеї, як продовжити роботу над темою прав людини в класі та індивідуально.
Важливо в цьому розділі кожному, хто залучений до процесу (вчитель, учні, школа, ін.), з’ясувати,
як працювати над темою надалі. Права людини є темою, що не може розглядатись як завершена.
98

99
РОЗДІЛ 9:
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Початковий рівень
Медіа в дії: я б зробив це, якби міг!
9.1. Готуємо виставку медіазасобів.
Старі та нові медіа засоби – що ми маємо та що знайшли?
9.2. Сила знань та навичок!
Учні готуються до демонстрації технічного потенціалу медіазасобів.
9.3. Час для презентації!
Групи або окремі учні демонструють свої технічні медіанавички.
9.4. Ми плануємо медіапродукт.
Як ми застосовуємо наші навички? – Учні погоджують тему та план.

Зростаємо у демократії
100
У вступній частині навчально методичного посібника “Освіта для демократичного громадянства”
існує пояснення трьох видів компетентностей. Даний розділ присвячений медіакомпетентності.
Медіакомпетентність є однією з найважливіших, що дає можливість людині брати не тільки па сивну, а й активну участь у житті громадянського суспільства. Для інтегрування цього підходу не обхідно звернути увагу на три наступні компетентності:
Демократичні компетентності
Другий пункт таблиці – компетентність у використанні методів – включає медіакомпетентність як центральний елемент. У наступному розділі основна увага спрямована на здатність працювати з існуючими медіа, використовувати можливості та знати їх межі. У медіаосвіті в медіакомпетент ності розрізняються наступні виміри:
Технічна медіакомпетентність:
Необхідність правильно користуватись медіаресурсами та знати про всі пов’язані з ними творчі
можливості.
Культурна медіакомпетентність:
Бути обізнаним з медіа кодексами та всіма естетичними і соціальними формами висловлювання.
Досвідчені користувачі здатні розуміти медіакодекси (правила) та можуть створювати медіатвер дження, розуміти їх, здатні використовувати їх для подальших потреб.
Соціальна медіакомпетентність:
Здатність використовувати різні форми комунікації. Стосунки та різноманітні можливості у на лагодженні стосунків здійснюються завдяки ЗМІ так само, як і через різноманітні форми так зва них “соціальних засобів”.
Рефлективна медіакомпетентність:
Медіакритика. Користувач здатний аналізувати функції медіа та свою поведінку стосовно медіа у критичному вимірі та будь якому часі.
Очевидним є те, що усвідомлення цих чотирьох вимірів і використання медіа колективно або ок ремими учнями не включає всього обсягу медіаосвіти. Однак з нею пов’язані цілі та основні стра тегії. Безпосередній зв’язок існує між технічною медіакомпетентністю вчителів та частотою вико ристання медіа у класі під час вивчення розділу. Більшість вчителів відверто стверджують, що во
Розділ 9: Ключове поняття “медіа” у початковій школі
Базова інформація для вчителя: практичні компетентності
у використанні медіазасобів є важливими для участі
в демократичних процесах
Компетентність в політич
ному аналізі та судженні
Здатність аналізувати та обго ворювати політичні події, про блеми та протиріччя...
Компетентність у викорис
танні методів
Набуття здатності та вміння знаходити й опановувати ін формацію, використовувати медіакомунікацію…
Компетентність у прийнят
ті демократичних рішень та
дій
Здатність оцінювати політичну участь інших та робити відпо відний вибір стратегії дій…
ни недостатньо знають, як користуватись різноманітною технікою та які можливості це дає кла су. Всі результати доводять одне: вчитель тим більше дізнається про медіа, чим частіше він засто совує такі засоби у класі під час навчання. У даному розділі ми підкреслюємо ці аспекти, які є ос новними: практична медіакомпетентність вчителя та учня. Досягненню саме цієї мети присвяче на тема розділу.
Мета Освіти для демократичного громадянства полягає у підтримці формування компетентнос тей у трьох сферах. Даний розділ присвячений наступним типам компетентностей:
Розділ 9 – Засоби масової інформації
101
Компетентність у…
…політичному аналізі та судженні
… використанні методів
…прийнятті демократичних рішень та дій
**
*
***
Інструменти для учнів
У цьому розділі учні будуть використовувати наступні інструменти. Вчитель повинен
вирішити, чи потрібна всім, або деяким учням, додаткова підготовка для використання даних
інструментів.
х
Дослідження у бібліотеках х
Дослідження в мережі Інтернет
0
Проведення інтерв’ю та опитувань
0
Інтерпретація зображень х
Ментальна карта х
Створення плакатів х
Організація виставок х
Планування та представлення презентацій
0
Підготовка матеріалів для проектора або підготовка презентацій в форматі РowerРoint
0
Написання газетних статей
0
Постановка вистав
0
Ведення дебатів

Зростаємо у демократії
102


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал