О. В. Овчарук, кандидат педагогічних наук, старший науковий
Pdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6
Тема уроку
Навчальні цілі
Завдання
для учнів
Ресурси
Методи
Урок 1:
Готуємо виставку медіа засобів.
Учні дізнаються, що важливим є знання технічних деталей медіазасобів і що не обхідно цьому при ділити увагу. Вони са мостійно готують ме діавиставку з власних та шкільних засобів.
Учні намагаються опи сати медіазасіб, який во ни знають, та його функ ції. Вони збирають та описують різні медіа та готують виставку в класі.
Медіа (фотоапа рат тощо), роздат кові матеріали.
Бесіди, групова робота, домашня робота.
Урок 2:
Сила знань та навичок!
Учні дізнаються про різноманітність об меженої кількості
медіазасобів, що вони можуть використати.
Вони отримують ба зову інформацію про
ЗМІ та те, як застосо вує медіа вчитель.
Підготовка медіавистав ки у класі, поглиблення розуміння специфічної
роботи з медіазасобами.
Особисті та шкіль ні медіазасоби,
роздатковий ма теріал для вчителя
TH 9.1 / TH 9.2.
Роздатковий ма теріал для учнів
SH 9.1 / SH 9.2.
В залежності
від матеріалів,
що обере вчитель для уроку.
Урок 3:
Час для презентації!!
Учні стають спеціа лістами з техніки (від повідно до обраного засобу). Вони знають,
як представити ін формацію.
Учні представлені в гру пах як спеціалісти з від повідно обраних медіа засобів.
Медіазасоби, інди відуальні засоби для презентацій.
Групові презентації.
Урок 4:
Ми плануємо медіапродукт.
Учнями демонстру
ється отримана ме діакомпетентність.
Вони обирають тему та необхідні медіа засоби.
В малих групах та на пле нарній дискусії клас ви рішує, яку тему обрано для участі в демократич ному процесі. Ця тема буде опрацьована через використання медіа.
Роздатковий мате ріал: форма для об раних медіазасобів для обраної теми.
Групова робота, процес прийняття рішень на пленарній сесії.
Розділ 9: Медіа в дії: я б зробив це, якби міг!
Практичні компетентності у використанні медіазасобів є важливими
для участі в демократичних процесах

Хід уроку
1. Щоб учні краще опанували тему, вчитель приносить певний вид медіазасобу до школи (напр., фото апарат, проектор слайдів, комп’ютер, мобільний телефон, стару кінокамеру, касетний магнітофон, про ектор тощо). Також необхідно взяти інструкцію користувача. Спочатку вчитель ці речі тримає у себе.
2. На початку уроку медіа знаходиться на столі посередині класної кімнати. Учні отримують зав дання описати цей засіб (напр., фотоапарат) не знаючи його. Вони роблять це, створюючи малю нок фотоапарату, де позначають всі частини, які бачать, та називають їх (приклад – зображення на малюнку). Важливо, щоб учні зобразили й незнайомі частини, у такому випадку вони не дають пояснень до них.
Так приблизно має виглядати малюнок учнів:
Чим складніший засіб, тим складніше буде його описати та виконувати завдання. Важливо, щоб учні не боялись цього робити. Вони повинні знати, що даний засіб може надавати різні можли вості і що про це варто дізнатись.
Варіант: учитель також може завчасно підготувати для проектора заготовку з надписами деталей виробу для подальшої презентації.
3. Вчитель дає інструкцію групі учнів (або видає її раніше – за день до уроку, а клас не інформує
про це). У залежності від засобу іноді може бути неможливим описати всі деталі. Але це не є
обов’язковим.
Розділ 9 – Засоби масової інформації
103
Урок 1
Готуємо виставку медіазасобів
Старі та нові медіазасоби – що ми маємо та що знайшли?
Навчальні цілі
Учні дізнаються, що важливим є знання технічних деталей медіа засобів і що необхідно цьому приділити увагу. Вони самостійно го тують медіавиставку з власних та шкільних засобів.
Завдання учнів
Учні намагаються описати медіазасіб, відомий їм, та його функції.
Вони збирають та описують різні види медіазасобів та готують ви ставку в класі.
Ресурси
Медіа (фотоапарат та ін.), роздаткові матеріали.
Методи
Бесіда, групова робота, домашня робота.
1. Лінзи.
Складові частини:
5. …
2. Об'єктив.
3. Невідомий пристрій.
4. Корпус.
6. …
5 7
6 8
9 10 11 3
2 4
1 12

Зростаємо у демократії
4. Далі вчитель пояснює мету та процедуру всього розділу. а) виставка медіазасобів, принесених з дому та взятих у школі (урок 2);
б) знайомство з одним із засобів, його функціями та можливостями, представлення його іншим
(урок 3 – залежно від кількості додаткових засобів на уроках);
в) коли про фотоапарат вже все стає відомо, клас вирішує, яким може бути їх медіапродукт (фільм,
аудіоісторія, фотовиставка, фотоісторія тощо) та розробляють перший план (урок 4).
5. Потім учитель збирає ідеї учнів та дає чіткі інструкції стосовно виставки всіх засобів у класі. Він дає приклади опису медіазасобів учням (роздатковий матеріал).
Увага: медіазасоби, що належать школі, можуть також стати частиною виставки. Учні, які не при несли нічого в школу, або ті учні, що отримали додатковий час, готують опис шкільних засобів та приносять їх на виставку.
104

Хід уроку
1. Після уроку вчитель (або група підготовлених учнів) готує стіл, де будуть демонструватись медіа засоби. У випадку, якщо кімната закривається на ключ, учні можуть завчасно поступово монтува ти виставку. Вчитель супроводжує учнів та відповідає на їх запитання під час роботи. До роботи також можуть бути залучені батьки.
2. Розпочати урок можна з того, що вчитель оголосить про відкриття гарно оформленої виставки.
Також можна призначити відповідальних за виставку учнів (“експертів виставки”), які будуть підтримувати своїх колег. Вернісаж засобів може бути здійснений спершу шляхом представлення учнями самих себе та описом своїх засобів. Очевидним є те, що базовими принципами організації
виставки є обережність та відповідальність.
3. Далі складається список, у якому зазначається, яка група учнів з якими працюють засобами пра цює. Також розробляються часові рамки. В залежності від кількості учнів у класі та кількості об раних медіазасобів може знадобитись додатковий урок для презентацій (див. роздаткові ма теріали для учнів).
Список повинен бути доступним іншим учням та може слугувати навчальним засобом. Він може виглядати так:
4. Додатково до цього уроку вчитель готує матеріал, який він представить учням після виставки
(10 хв.). Для цього є два варіанти. Добре поінформовані вчителі також готують інші матеріали.
Розділ 9 – Засоби масової інформації
105
Урок 2
Сила знань та навичок!
Учні готуються до демонстрації технічного потенціалу медіазасобів
Навчальні цілі
Учні дізнаються про різноманітність обмеженої кількості медіа,
що вони можуть використати. Вони отримують базову інфор мацію про ЗМІ та те, як застосовує медіа вчитель.
Завдання учнів
Підготовка медіавиставки у класі, поглиблення розуміння специ фічної роботи з медіазасобами.
Ресурси
Особисті та шкільні медіазасоби, Роздатковий матеріал для вчите ля TH 9.1 / TH 9.2.
Роздатковий матеріал для учнів SH 9.1 / SH 9.2.
Методи
У залежності від матеріалів, що обере вчитель для уроку.
Вид медіазасобу
Члени групи
Дата та час презентації
і необхідний час для її підготовки
Відеомагнітофон
Славко, Марія, Юрко, Ганна
Середа, 14 лютого, 09.00;
20 хвилин
Цифрова камера
Оленка, Ліза, Софійка, Іванко
Середа, 14 лютого, 09.00;
20 хвилин

Зростаємо у демократії
Медіа в демократії. Вчитель має продемонструвати учням роль медіа у нашому суспільстві. Для цієї вікової групи може стати в нагоді та базова інформація, що надає можливість поступового пізнання (див. Роздаткові матеріали для вчителя 9.1).
Працюємо з телебаченням. Як альтернативу для роботи учнів учитель може приготувати тему
“Працюємо з телебаченням” (див. Роздатковий матеріал для вчителя 9.2).
Зміст цих двох тематик не повинен оцінюватись вчителем. Їх функція полягає у посиленні знань учнів. Іноді в процесі передачі знань учні не усвідомлюють всі деталі. Це може бути пов’язано з різноманітними труднощами. Саме тому вчитель повинен вирішити, що він очікує від учнів.
106

Хід уроку
1. Цей урок готується учнями (або серія уроків, залежно від кількості презентацій). Презентації є
в центрі уваги. Роль вчителя полягає у супроводі команд (груп) під час підготовчої фази. В залеж ності від презентаційних навичок учнів це завдання може стати досить складним.
2. Учні повинні ретельно подумати про те, як вони хотіли б представити свою інформацію під час презентацій. Можна використовувати різні засоби з інформаційної скриньки для учнів:
Насамперед, слід звернути увагу на такі засоби:
– створення плакатів;
– створення матеріалів для кодоскопа;
– розробка та представлення презентацій.
Деякі групи можуть спробувати продемонструвати свої презентації. З точки зору вчителів, мож ливість представлення презентації вчителеві або однокласникам включає можливість отримання зворотного зв’язку і може додати впевненості та позитивно вплинути на майбутні презентації. У
контексті ОДГ/ОПЛ велике значення має формування основної компетентності – застосування методів у представленні власної інформації та точки зору у вільній та у переконливій манері.
Розділ 9 – Засоби масової інформації
107
Урок 3
Час для презентації!!!
Групи або окремі учні демонструють свої технічні медіанавички
Навчальні цілі
Учні стають спеціалістами з техніки (відповідно до обраного засо бу). Вони знають, як представити інформацію.
Завдання учнів
Учні представлені в групах як спеціалісти з обраних медіазасобів.
Ресурси
Медіазасоби, індивідуальні засоби для презентацій.
Методи
Групові презентації.

Зростаємо у демократії
Хід уроку
1. Учні разом з учителем обирають тему (використовуючи інформацію про користування медіа засобами). Цю тему вони будуть документувати, використовуючи медіазасоби. Тема може бути обрана відповідно до галузі ОДГ/ОПЛ. Отже, можуть вирішити провести документування всіх дитячих майданчиків у їх мікрорайоні та занотувати про всі їх недоліки. Цей матеріал може бути відісланий відповідальним організаціям та опублікований у місцевій пресі. Можливо також задо кументувати будівництво, що відбувається досить довго (використовуючи фото та звук), та розро бити цікавий звіт. Також учні можуть створити аудіо , або фотоісторію.
Урок 4 присвячено вибору тематики. Більше того, учні з’ясують, які саме засоби вони вико ристають.
2. Насамперед, учитель представляє план для вибору тематики того, що буде задокументовано через використання медіа. Якщо вчитель хоче залишити тему відкритою, він надає можливість висловитись учням та складає список ідей. Це може здійснюватись у малих групах і далі пред ставлятися на пленарній дискусії. Потім може бути розроблений спільний перелік на фліпчарті.
Пошук теми, що подобається всім, є складним завданням та може стати добрим тренінгом і прак тикою пошуку компромісів (це так само може бути оцінено вчителем).
3. Далі учні розвивають у групах першу ідею, використовуючи такий засіб, як “Ментальна карта”
з інструментів для учня.
4. Цією ідеєю можна обмінятись у класі. В цьому випадку учні вперше створюють ментальну кар ту, вчитель повинен обговорити окремі кроки та може навіть надати приклади на дошці.
1) напишіть свою тему посередині на великому аркуші паперу та обведіть у коло;
2) намалюйте тонкі лінії, що йдуть від кола. На кожній лінії напишіть підтеми, що відповідають основній, означеній всередині кола;
3) від тонких ліній можете додати ще тонші лінії для субкатегорій або питань, що відносяться до підтем на тонких лініях;
4) намагайтесь знайти якомога більше понять та напишіть їх правильне визначення. Ви можете використовувати різні розміри шрифтів, символи та кольори.
108
Урок 4
Ми плануємо медіапродукт
Як ми застосовуємо наші навички? – Учні погоджують тему та план
Навчальні цілі
Учнями демонструється отримана медіакомпетентність. Вони оби рають тему та необхідні медіазасоби.
Завдання учнів
В малих групах та на пленарній дискусії клас вирішує, яку тему об рано для участі в демократичному процесі. Ця тема буде опрацьо вана через використання медіа.
Ресурси
Роздатковий матеріал: форма для обраних медіазасобів для обраної
теми.
Методи
Групова робота, процес прийняття рішень на пленарній сесії.

5. Наступний крок у тих самих групах (також це можна зробити всім класом) – подумати про те,
які медіазасоби бажали б використати (див. роздаткові матеріали: форма для відбору медіазасобів для обраних тем).
Якщо ці пропозиції були розроблені у групах, то отримані результати мають бути узагальнені.
6. Під час пленарної дискусії може бути знову піднято питання відповідальності:
– Про який вид відповідальності йде мова, хто реєструє під час роботи малюнки, записи та фото?
– Що означає захист особистих прав?
– Кого ми можемо опитати або інформувати?
7. Розділ 9 завершує цей крок. Робота над обраною темою може бути здійснена через відповідний контекст, звідки її було взято.
Розділ 9 – Засоби масової інформації
109

Зростаємо у демократії
У демократії медіа знаходяться на боці населення та правди. Вони об’єктивно та змістовно інфор мують про події. Точки зору та судження повинні виголошувати чітко (наприклад, слід бачити чітку різницю між повідомленням та коментарем). Також зрозумілим має бути те чи людина чітко знає факти чи лише має припущення, але не має жодної підтвердженої інформації.
Більше того, існує така різноманітність ЗМІ, що призводить до виникнення нових засобів, а також до заміни одних ЗМІ іншими. Користувач повинен мати можливість бути проінформованим що до можливості висловлення власної точки зору.
В умовах диктатури ЗМІ знаходяться на стороні правлячих кіл. ЗМІ намагаються підтримати вла ду та правлячі кола через всі засоби пропаганди (укриття інформації, насаджування інформації,
емоційні техніки надання інформації тощо).
Однак існує й інший підхід. Він характеризується статусом ЗМІ: чи є вони незалежними від офіційних правил мовлення – живемо ми в демократії, чи ні. Свобода слова та свобода преси є
основними правилами демократії. Більше того, завдяки ЗМІ сталося багато щасливих випадків, у тому числі й у сфері “успішні історії” у галузі прав людини. Неодноразово прес релізи, телевізійні
інтерв’ю та інші візуальні повідомлення приводили до звільнення з в’язниць людей, які були ув’яз нені з політичних причин. Траплялося також, що люди надсилали СМС з мобільних телефонів, які
застерігали від катастрофи.
Саме тому кожен громадянин має бути стривожений, коли в умовах демократії відбувається кон солідація ЗМІ: це означає, що всі ЗМІ коментують одну й ту ж подію однаковим способом, навіть якщо у суспільстві існують різні точки зору.
Завдяки критичним поглядам та публікаціям, люди стають поінформованими, та є шанс, що зі
згаданої консолідації можуть зірвати маску. Однак такий факт не можна недооцінювати, адже більшість громадян може користуватися лише консолідованими ЗМІ.
Проте існує також питання відповідальності, яку повинні взяти на себе ЗМІ: чи можу я бути впев неним, як журналіст, що мій матеріал є правдою? Це моє критичне ставлення чи я лише хочу бу ти першим, щоб повідомити про скандал?
Використовуючи медіазасоби, ми випробовуємо владу. Які б записи та фото не були опубліковані,
все це має здійснюватись з високою відповідальністю. Хто б це не робив, йому доведеться усвідом лювати свою значущість для демократії.
110
Базовий матеріал для вчителя
Розділ 9 – Роздатковий матеріал для вчителя 1: Роль медіа у демократичному
суспільстві

Розділ 9 – Засоби масової інформації
111
1. Чому діти знаходяться під таким впливом ЗМІ?
Телебачення пропонує постійні зміни, відпочинок та пригоди. Натисканням кнопки ви потрап ляєте у світ – реальний або уявний, причому це ви здійснюєте без будь яких зусиль – фізичних чи емоційних. Завдяки так званій прокрутці запису у вас є можливість повертатися від одних подій до інших. Діти часто асоціюють себе з певними особистостями та характерами з різних телепере дач та шоу, вони використовують телебачення для отримання інформації, а також тоді, коли їм просто нічого робити.
2. Скільки часу діти проводять перед телевізором щодня?
У Східній Європі загальний середній час, який проводять діти з 3 до 13 років перед телевізором становить 90 хвилин. І тільки 60% дітей потім вимикають телевізор. Більше того, вони продовжу ють робити свої справи при увімкненому телевізорі. Батьки намагаються привернути увагу дітей до інших речей та вводять такі правила: не потрібно дивитись усі передачі підряд, потрібно пере глядати тільки ті телепередачі, що відповідають їх віку та є для них важливими.
3. Чи багато дітей занадто довго дивляться телевізор?
Так звані “телезалежні” проводять перед телевізором час навіть тоді, коли здійснюють іншу діяльність (вчаться, грають, спілкуються з друзями). Існує певна кількість дітей, що так поводять ся. Не обов’язково є проблемою, якщо діти багато дивляться телевізор. Проблемою є, коли щось відбувається у сім’ї, або з дитиною. Тому споживання телебачення може бути показником того,
що дитина шукає виходу зі складної ситуації.
4. Що полюбляють дивитись діти різного віку?
Малі діти більш за все полюбляють дивитись такі програми, де вони вивчають щось, наприклад мультфільми, казки або пригоди. З шести років діти починають цікавитись ґендерними ролями.
Хлопчики дивитись фільми, де вони можуть себе ототожнити з чоловіками героями, дівчаткам подобаються шоу та музичні програми, де важливу роль грають сім’ї та тварини. Однак, разом з тим вони починають дивитись і програми для дорослих. Саме тут батьки мають бути дуже обе режними, і коли вони знають зміст передачі завчасно, то можуть уникнути перегляду дитиною не бажаної програми.
5. Як впливає телебачення?
Телебачення може розслабляти, але може й збуджувати дитину. Це пов’язано з тим, що у переда чах швидко змінюються образи, звучать різкі звуки, особливо у мультфільмах та серіалах. У дити ни може скластися враження, що саме таким чином побудований та функціонує світ. Більше то го, телебачення залишає наслідки та тривожить почуття. Так само, як і дорослі, діти реагують на радість, страх та агресію. Все це – справжні наслідки телебачення – протиріччя можуть створити проблему. Тому перегляду передач специфічних жанрів слід уникати.
6. Які інформаційні програми є особливо корисними для дітей?
Більшість каналів пропонують спеціальні програми для дітей, що надають інформацію та знання про світ. Існують навіть інформаційні канали для дітей. Вони створені таким чином, щоб діти мог ли просто та легко все зрозуміти. Більше того, новини для дорослих, що показують під час обіду та
Базовий матеріал для вчителя
Розділ 9 – Роздатковий матеріал для вчителя 2: Працюємо з телебаченням

Зростаємо у демократії
вранці, найчастіше уникають зображень, що є неприйнятними для дітей. Однак дорослі повинні
бути готовими до пояснення дітям того, чого діти не розуміють.
7. Наскільки важливим є телебачення в порівнянні з іншими ЗМІ?
Для дітей молодшого віку телебачення – це найбільш вживана форма ЗМІ. З часом різноманітні
форми медіа (CD – диски, MP3 – плеєри, телебачення через Інтернет) стають важливими, однак екран залишається основним джерелом інформації та обговорення. Батьки малих дітей піклують ся про те, щоб вони мали можливість отримувати інформацію з різних ЗМІ: телебачення – для по точних справ та релаксації, радіо – для прослуховування музики протягом дня та отримання де яких новин, книги – для розвитку уяви та мовних навичок, комп’ютер та Інтернет – для того, щоб діти ставали незалежними у навчанні та спілкуванні з іншими.
8. Для чого телебачення є корисним, а для чого – не дуже?
Діти, які дивляться різноманітні програми (новини, ток шоу, серіали тощо), обізнані з багатьма сучасними подіями та фактами щоденного життя. Телебачення, однак, не дуже добре допомагає
в тому, щоб вирішувати проблеми. Якщо у вас відбувається конфлікт, або ви намагаєтеся вибрати кращий шлях для вирішення певних питань, самі тільки факти не допомагають в цьому. У тако му випадку телебачення ніколи не замінить допомоги школи або батьківського виховання.
9. Яка роль дорослих у вихованні ставлення до телебачення?
Іноді діти імітують дорослих при використанні ЗМІ. Коли дорослі читають газети, їхні діти будуть
їх у цьому копіювати. Якщо дорослі проводять багато часу перед телевізором, діти також будуть це робити. Батьки ніколи не повинні нарікати на звички дітей щодо перегляду телепередач, а саме:
мають стати достойним прикладом. Вони не повинні безцільно переглядати телепередачі, а мають стати критичними глядачами.
10. Яким чином батьки можуть спонукати дітей стати розсудливими глядачами?
Батьки не повинні забороняти перегляд телепередач, вони мають переглядати передачі разом з дітьми та пояснювати їм, чому одні програми є корисними, а інші ні. Телебачення також не мож на використовувати як нагороду або покарання. Необхідно знаходити правильний баланс. Діти повинні мати достатньо часу для реального досвіду – проведення часу з друзями, гри, перебуван ня на природі, у місті та спілкування з іншими людьми.
112

I. Роздаткові матеріали для учнів
II. Інструменти для учнів
Посібник для учнів

I. Роздаткові матеріали для учнів
Вступ
Дорогі учні!
Це – ваш власний підручник. На його сторінках ви знайдете різноманітний роздатковий матеріал для використання в класі та вдома.
Вчитель розповість, як користуватися ним, а ви самі зможете вирішити, коли матеріал буде вам корисний.
Деякі матеріали ви будете використовувати самостійно. Інші – вам будуть потрібні для спільної
роботи з однокласниками.
У посібнику є матеріали, з яких ви вирізатимете частини, або на яких слід буде робити записи.
Тут є як легкі завдання, так і більш складні, над якими вам доведеться поміркувати.
Якщо вам потрібна буде допомога, то можете скористатися скринькою інструментів, вміщеною наприкінці книги.
Ми бажаємо вам успішної роботи та багато нових ідей!
I – Роздаткові матеріали для учнів
115

Зростаємо у демократії
Зміст
Розділ 1: Ідентичність: Я у своїй громаді
o “Я люблю…”, “я не люблю…” (таблиця)
o Шаблон герба (1.3)
o 3 й крок дискусії
Розділ 2: Різноманіття та плюралізм: Вдома в Європі
o Мапа Європи
• Країни та столиці Європи
• Прапори Європи
• Річки Європи
• Гори та ландшафти Європи o Портрет країни
Розділ 3: Рівноправність: Меншини та більшість
o Таблиця для записів (таблиця статистики, таблиця інтерв’ю)
o Статистичний листок o Картки зі словами та балами
Розділ 4: Конфлікт: Правила дозволяють вирішувати конфлікти
o Спільні та індивідуальні проблеми/конфлікти o Картки для голосування
Розділ 5: Правила та закон: Основи життя разом
o Права, відповідальність та правила у нашій школі
o Картки для голосування o Критерії хороших правил
Розділ 6: : Сила та влада: Я – бос! Це так?
o Супергерой?
o Схема політичного представництва o Інформація про вибори
Розділ 7: Відповідальність: я – за екологію… моя школа також
o Хто яку відповідальність несе?
o Хто за що відповідає?
Розділ 8: Права та свободи: Що важливо для мене? Для тебе? Для інших?
o Завдання для вибору між бажаннями та потребами o Права людини: порівняльний лист o Дослідження з прав людини
Розділ 9: Засоби масової інформації. Медіа у дії: Я б зробив це, якби міг!
o Презентаційні картки: для короткого опису засобу
116

I – Роздаткові матеріали для учнів
117
Роздаткові матеріали до розділу 1, урок 1
Таблиці “Я люблю…”, “Я не люблю…”
Що я люблю та роблю стать:__________
Я люблю та роблю
Я не люблю, але роблю
Я не люблю
і не роблю
Я не роблю, але хотів би зробити
1 2
3 4
5
Що люблять та роблять інші
Я люблю та роблю
Я не люблю, але роблю
Я не люблю
і не роблю
Я не роблю, але хотів би зробити
1 2
3 4
5

Зростаємо у демократії
118
Роздаткові матеріали до розділу 1, уроки 2, 3:
Шаблон герба

I – Роздаткові матеріали для учнів
119
Роздаткові матеріали до розділу 1, урок 4:
3 й крок дискусії
Що я можу зробити…
Ми можемо використати
в школі…
Ми можемо використати
поза школою…

Зростаємо у демократії
120
• Замалюй країни різними кольорами.
• Напиши назви країн та столиць.
• Де ти живеш? Замалюй свою країну та підпиши назву.
• Назви моря, зображені на мапі.
• Напиши назви найбільших річок, що є на мапі.
• Що ще тобі хотілось би написати на мапі?
Роздаткові матеріали до розділу 2, урок 1:
Мапа Європи (збільшити до розміру A3)

Підпиши міста та країни Європи на своїй контурній мапі
(www.worldatlas.com)
I – Роздаткові матеріали для учнів
121
Роздаткові матеріали до розділу 2, урок 1:
Країни та столиці Європи

Зростаємо у демократії
Заповни прапори Європи у країнах, зображених на твоїй контурній мапі.
(wikimedia.org)
Який твій улюблений прапор?
122
Роздаткові матеріали до розділу 2, урок 1:
Прапори Європи

I – Роздаткові матеріали для учнів
123
Знайди ці річки на мапі, зображеній нижче, та напиши їх назви на своїй мапі Європи.
Роздаткові матеріали до розділу 2, урок 1:
Річки Європи
Дунай
Волга
Рейн
Одер
По
Луара
Дніпро
Сена
Рона
Вісла
Ельба
Ебро
Урал
Тібер
Шенон
Темза
Тагус
Дон
(www.worldatlas.com)

Зростаємо у демократії
Знайдіть ці гори на мапі, зображеній нижче, та напишіть їх назви на своїй мапі Європи
124
Роздаткові матеріали до розділу 2, урок 1:
Річки та ландшафти Європи
Альпи
Гори Кьелен
Карпатські гори
Піренеї
Апеніни
Уральські гори
Балканські гори
Дінарські Альпи
Кавказ
Масета
(www.worldatlas.com)

I – Роздаткові матеріали для учнів
125
Портрет країни
Роздаткові матеріали до розділу 2, уроки 2, 3:
Портрет країни
Наша країна –
_______________________________
Прапор нашої країни такий:
Назва столиці:
________________________
Таким є контур кордонів нашої країни:
У нашій країні проживає
__________ мешканців.
У нашій країні розмовляють такими мовами:
________________________________
Національна страва у нашій країні:
________________________________
Великі річки, озера та гори називаються:
________________________________
Так у нашій країні кажуть:
Hello ___________________________
Good bye ________________________
How are you? _____________________
My name is _______________________
Наша країна відома таким:
________________________________

Зростаємо у демократії
126
Таблиця статистики:
Роздаткові матеріали до розділу 3, урок 2:
Таблиця для записів
Діяльність
Хлопчики
Дівчатка
Таблиця інтерв’ю:
1. Питання:
2. Питання:
3. Питання:

I – Роздаткові матеріали для учнів
127 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
6 4
2 0
Діяльність
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Роздаткові матеріали до розділу 3, урок 3:
Статистичний листок

Зростаємо у демократії
128
слова
бали
Панки
Люди похилого віку
Скейтери
Політики
Проповідники
Роздаткові матеріали до розділу 3, урок 4:
Картки зі словами та балами

I – Роздаткові матеріали для учнів
129
Спільні та індивідуальні проблеми/конфлікти
Роздаткові матеріали до розділу 4, урок 1:
Наші проблеми – мої проблеми
Спільні проблеми/конфлікти торкаються всіх учнів. Рішення спільних проблем/конфліктів може мати різний вплив на окремих учнів.
Приклад:
У класі буває дуже шумно.
Індивідуальна проблема/конфлікт впливає
тільки на одного або на окремих учнів у класі.
Вирішення цієї проблеми вплине тільки на од ного учня.
Приклад:
Іноді я дуже хочу їсти під час уроку.
Знайдіть інші приклади:

Зростаємо у демократії
130
Роздаткові матеріали для учнів до розділу 4, урок 3:
Картки для голосування

I – Роздаткові матеріали для учнів
131
Права
Відповідальність
Правила
Безпека у класній
кімнаті
Дотримуйся правил,
щоб бути у безпеці
Не бігай по класу
Роздаткові матеріали до розділу 5, урок 1:
Права, відповідальність та правила у нашій школі

Зростаємо у демократії
132
За
Проти
Утримався
Роздаткові матеріали до розділу 5, урок 3:
Картки для голосування
+

+

+


I – Роздаткові матеріали для учнів
133
Критерії хороших правил
Наше правило таке:
Напиши власний список у поданій таблиці та перевір своє правило
Підсумок:
Роздаткові матеріали до розділу 5, урок 4:
Критерії хороших правил
Так
Ні
Ми думаємо, що правилом є: _________________________________________________
Тому, що

Зростаємо у демократії
134
Супергерой?
Напишіть, що голова класу буде здатний/а здійснити та за що він/вона буде відповдальним/ою.
Чи стане голова класу супергероєм? Подумай про це...
Роздаткові матеріали до розділу 6, урок 1:
Супергерой?

I – Роздаткові матеріали для учнів
135
Розстав ці слова:
Роздаткові матеріали до розділу 6, урок 2:
Схема політичного представництва
Парламент Народ
Уряд

Зростаємо у демократії
Запитай батьків про вибори. Запиши їх відповіді.
Коли востаннє ви ходили на вибори?
_______________________________________
Що це були за вибори?
_______________________________________
Де вони відбувались?
_______________________________________
Як вони пройшли?
_______________________________________
Запитай у батьків про вибори. Запишіть їх відповіді.
Коли востаннє ви ходили на вибори?
_______________________________________
Що це були за вибори?
_______________________________________
Де вони відбувались?
_______________________________________
Як вони пройшли?
_______________________________________
136
Роздаткові матеріали до розділу 6, урок 3:
Інформація про вибори

I – Роздаткові матеріали для учнів
137
Роздаткові матеріали до розділу 7, урок 1:
Хто яку відповідальність несе?
Взяти відповідальність за....
... мою собаку
..... мого кота
.... мою рибку
... дитину
.... професію
... групу людей
... сім’ю
... озеро
... забезпечення водою
.... їжу
... самого себе
... своє шкільне подвір’я
... за
... за
... за
... за
... за
... за

Зростаємо у демократії
138
Взяття відповідальності, розподіл відповідальності
Наприклад: екологія
Місце/Ситуація:
Яку відповідальність несе ця людина?
Клас
Вчитель:
Учень:
Школа
Директор:
Вчитель/учень
Країна
Керівник країни:
Народ:
?
Роздаткові матеріали до розділу 7, урок 4:
Хто за що відповідає?

– Коли група обере 10 фотографій з усієї колекції, 5 з них повинні бути віднесені до категорії “ба жання”, 5 – до категорії “потреби”. У разі, якщо дві або більше груп обере однакові малюнки, на магайтесь знайти своє рішення.
– Обговоріть ваш вибір:
o Що є важливим у моєму житті?
o Що означає не мати цього?
o Чого я хочу досягти або мати пізніше у своєму житті?
o Що це означає для мене як дівчинки/хлопчика?
– Посортуйте відповідно обрані зображення та поясніть, чому ви так вчинили. Розставте 10 зоб ражень згідно з вашим розумінням їх важливості та поясніть свій вибір. Чи можете ви знайти рішення, що підходить для всіх груп?
– Два члени групи будуть тримати мотузку із зображеннями, один – пояснюватиме ваш вибір.
Не пояснюйте кожне зображення, а лише початок та кінець. Намагайтесь пояснити своїми сло вами різницю між бажаннями та потребами. Чи можете ви дати визначення цим поняттям.
I – Роздаткові матеріали для учнів
139
Роздаткові матеріали до розділу 8, урок 1:
Завдання для вибору між бажаннями та потребами

Зростаємо у демократії
140
Будь яка людина, яка досягла повноліття, незалежно від її раси, віросповідання і статі має право на:
Роздаткові матеріали до розділу 8, урок 2:
Права людини: порівняльний лист
Перелік базових прав
Ми визначили такі потреби
До якої статті
Декларації прав людини відноситься?
Право на життя, існування
Право на роботу
Право на власність
Свобода слова
Право на безпеку
Право на безпеку від насильства
Право на захист
Право на те, щоб не бути під арештом, навіть коли є підозра про скоєння злочину
Право на свободу випробування
Право бути поза підозрою, навіть під арештом, до моменту,
коли особа буде звинувачена/
засуджена судом.
Право бути громадянином країни
Право голосу
Право на притулок, коли у країні
до тебе погане ставлення
Право на свободу думки
Право на свободу віросповідання
Право на мирний протест (виступ проти уряду або угрупування)
Право на базові стандарти життя
(їжу, притулок, одяг тощо)
Право на освіту
Право на медичне обслуговування

I – Роздаткові матеріали для учнів
141
Особа, яку опитують (беруть інтерв’ю) (приблизний вік, стать, професія, місце та дата інтерв’ю)
Члени групи:
Тема 1.
Чи важливі для вас права людини, що визнані у всьому світі? Чому так? Чому ні?
Тема 2.
Яке право ми маємо підтримувати найбільше у світі? Хто за це відповідальний?
Тема 3.
Які права мають бути підтримані найбільше у нашій країні?
Інша цікава інформація:
Роздаткові матеріали до розділу 8, урок 3:
Дослідження з прав людини

Зростаємо у демократії
142
Ім’я власника:
Ім’я учня/групи учнів:
Тип засобу:
Функції:
Рік випуску:
Інше:
Роздаткові матеріали до розділу 9, урок 1:
Презентаційні картки для короткого опису засобу
(розрізати та скласти посередині)
Ім’я власника:
Ім’я учня/групи учнів:
Тип засобу:
Функції:
Рік випуску:
Інше:

II – Інструменти для учнів
143
II. Інструменти для учнів
Вступ
Дорогі учні!
У цій частині книги ми пропонуємо багато інструментів, що можуть допомогти вам як у школі,
так і вдома. Що таке інструмент? Молоток, ножиці, викрутка… все це ви знаєте.
Інструмент у навчанні є тим засобом, що допомагає краще вчитись. Отже, коли ви знаєте, як шукати
інформацію та як представляти її, або як створити презентацію, тоді будете підготовлені до життя.
Ваш учитель розповість, коли та який інструмент вам буде потрібен. Однак ви можете також за стосувати ці інструменти, коли відчуєте в них потребу.
Інструменти зможуть допомогти вам у виконанні різних завдань та дадуть відповідь на те:
– як здійснювати пошук та збирати інформацію;
– як сортувати інформацію;
– як виконувати творчу роботу;
– як представляти свою роботу;
– як працювати з іншими учнями.
Кожен інструмент починається з окремої сторінки. Ви можете прочитати його самі або зі своїми колегами.
Деякі інструменти можуть бути вам уже знайомими, а з іншими ви зустрінетесь уперше, проте й вони обов’язково стануть у нагоді.
Ми бажаємо вам плідної роботи та задоволення при використанні інструментів з цієї скриньки!

Зростаємо у демократії
Зміст
1. Дослідження у бібліотеках
2. Дослідження в мережі Інтернет
3. Проведення інтерв’ю та опитувань
4. Інтерпретація зображень
5. Ментальна карта
6. Створення плакатів
7. Організація виставок
8. Планування та проведення презентацій
9. Підготовка матеріалів для проектора або підготовка презентацій у форматі РowerРoint
10. Написання газетних статей
11. Постановка вистави
12. Проведення дебатів
144

1. Дослідження у бібліотеках
У бібліотеках ти зможеш знайти багато інформації, необхідної для заглиблення в тему. Для того,
щоб бути здатним використовувати інформацію, тобі потрібно вміти знайти в ній найбільш відповідні частини. Наступний список питань допоможе при пошуку інформації (проведенні
дослідження).
1. Яка моя мета?
o Що я створюю? Як має виглядати кінцевий продукт? Що це буде? Презентація? Звіт? Плакат?
o Ти будеш знайомитись з різними типами інформації, що залежить від мети твого завдання. o Щоб зробити плакат, ти повинен знайти фото, яке потрібно буде вирізати; також необхідно для звіту з конкретної теми.
2. Яка інформація мені потрібна?
o Напиши все, що ти знаєш про тему (ментальна карта стане тобі у нагоді в цій роботі).
o Напиши все, що тобі не подобається в обраній темі (ментальна карта допоможе у цьому). Особ ливо конкретно означ ті аспекти теми, які б хотів дослідити. В залежності від того, яким має бути твій фінальний продукт з теми, ти повинен визначити декілька аспектів.
3. Як мені знайти інформацію, та як я організую цю роботу?
o Проглянь книги, журнали, фільми тощо, які ти можеш знайти у бібліотеці на тему необхідного тобі питання. Тобі стане у нагоді каталог бібліотеки. o На окремому аркуші паперу напиши назви книг та сторінки, де ти знайшов інформацію. Також можеш позначати сторінки спеціальними закладками. o Нерідко тобі доведеться робити копії сторінок. Однак не забувай зазначати назву книги на цих копіях. o Подивись на малюнки та презентації. Зроби копію або закладки. o Переглядаючи фільм, зупиняй його на необхідних для розкриття твоєї теми місцях. o Підбери матеріали та помісти їх у спеціальну папку.
o Познач найбільш цікаву інформацію.
o Напиши найбільш важливу інформацію про один з досліджуваних аспектів на аркуші паперу своїми словами.
4. Як мені представити інформацію?
Ти можеш, наприклад:
o Зробити плакат.
o Зробити виставку.
o Підготувати виступ.
o Зробити прозірку.
o Написати статтю в газету.
o Зробити відеозапис.
II – Інструменти для учнів
145

Зростаємо у демократії
5. Як я оцінюю своє дослідження?
o Чи навчився я чомусь новому?
o Чи достатньо я знайшов корисної інформації?
o Які кроки у дослідженні були здійснені добре? Які були труднощі? o Що б я хотів зробити інакше наступного разу?
146

2. Дослідження в мережі Інтернет
Коли ти шукаєш інформацію в Інтернеті ти маєш визначитись, як розпочати пошук основної та правильної інформації на свою тему.
1. Пошук інформації.
Напиши конкретні ключові слова для пошуку на надану або обрану тему на аркуші паперу. По думай, що б ти хотів знати про цю тему.
Приклади ключових слів:
ОДГ/ОПЛ
Рада Європи
Меншини
Демократія
…….
Поєднай пошукові тези, наприклад, “середньовічні міські ринки”, з їх посиланнями у пошуку o З якими комбінаціями ти можеш знайти найбільш відповідну інформацію для своєї теми? За пиши критерії на аркуші паперу.
2. Перевірка отриманої інформації.
Оскільки Інтернет є доступним для будь кого, важливо ретельно перевірити інформацію, перш ніж ти її використаєш.
Намагайся визначитись з такими питаннями:
o Чи є подібна інформація й на інших веб сторінках?
o Хто надає інформацію, що є доступною?
o Який інтерес може мати особа або організація, яка надає у широкий доступ таку інформацію?
o Чи існує взагалі така організація чи особа?
Порівняй інформацію з Інтернету з інформацією, отриманою з інших джерел:
o Чи можеш ти знайти подібну інформацію у книжках, через проведення інтерв’ю, або іншим способом?
o Чи є інформація, отримана через Інтернет, актуальною, зрозумілою, більш зрозумілою, ніж у книжках, інтерв’ю або інших джерелах?
o Яка інформація може бути для тебе найбільш корисною?
3. Збереження інформації
Коли ти знайдеш потрібну тобі інформацію в Інтернеті тобі може знадобитися знову повернутись на даний сайт, щоб використати його як джерело. У такому випадку запиши його у свій список веб сайтів.
Відкрий вікно окремого документу.
Виділи посилання (URL – адресу)
Скопіюй URL – адресу, натиснувши кнопки “CTRL” та “С” одночасно.
Помісти дану адресу у свій документ, натиснувши кнопки “CTRL” та “V” одночасно.
Збережи документ під назвою “веб_посилання”, або “веб_посилання_демократія”
II – Інструменти для учнів
147

Зростаємо у демократії
148
3. Проведення інтерв’ю та опитувань
Ти можеш збирати інформацію на свою тему, опитуючи людей про їх розуміння даної теми та цікавлячись їх точкою зору щодо неї.
Ти можеш опитувати:
Спеціалістів – якщо ти хочеш знайти щось особливе про специфічну тему.
Людей, які не мають спеціального досвіду. Ти можеш поцікавитись їх баченням даної теми.
Інтерв’юери працюють краще в невеликих групах. Такий метод допомагає у проведенні опитуван ня та нотуванні відповідей.
Намагайся виконати наступні вказівки з переліку:
o Напиши короткі відповіді на кожне запитання.
o Познач ті запитання. На які ти не отримав відповіді.
o Обговори кожне відкрите запитання зі своїм класом.
Необхідні кроки:
1. Мета.
o Яка твоя тема? Що б ти хотів знати?
o Яким має бути кінцевий продукт?
2. Підготовка.
o Кого ти повинен опитати? Скільки людей? Чи грає роль вік опитуваних та їх стать?
o Як знайти потрібних людей для інтерв’ю?
o Коли потрібно проводити інтерв’ю?
o Як воно має проходити?
o Кого потрібно про це інформувати або в кого потрібно брати дозвіл?
o Як відповіді будуть фіксуватись (аудіозаписи, нотатки, опитувальні листи)?
3. Запитання.
o Які запитання слід поставити?
o Скільки запитань буде поставлено?
o Скільки запитань можна ставити? Скільки на це потрібно часу?
o Скомпонуй своє дослідження.
4. Проведення дослідження/інтерв’ю.
o Як розпочати ставити питання?
o У кого яка буде роль в групі (опитування, нотування відповідей, увімкнення та вимкнення дик тофона)?
o Як завершити інтерв’ю?

5. Оцінювання.
o Якщо опитувались спеціалісти, подумай про те, що найбільш важливе ти хотів би виділити з їх відповідей?
o Якщо опитувались люди на одну й ту ж тему, і ти хотів би знати, скільки людей дало однакові
відповіді, зроби сортування відповідей.
6. Презентація результатів.
o Наприклад, результатами можна поділитись у класі. o Написати статтю в газету.
o Створити плакат.
II – Інструменти для учнів
149

Зростаємо у демократії
150
4. Інтерпретація зображень
Так само, як і тексти, зображення несуть багато інформації. Наступні пункти допоможуть вам у
інтерпретації та розумінні зображень.
Відкрийте інформацію про зображення
o Який колір зображення є найбільш вживаним?
o Які тони, шаблони, лінії зустрічаються найчастіше?
o Що зображено великим, а що – малим?
o Наскільки зображення відповідає реальному розміру?
o Що є пропорційно більшим, а що – меншим, ніж у реальності?
o Який період часу (минуле чи сучасне), яка пора року, дня (напр., весна, ранок, обід) представлені
на зображенні?
o З якого ракурсу ти бачиш зміст зображення: очима людини, тварини, птаха тощо?
o Кого ти можеш впізнати на зображенні?
o Який це тип зображення (малюнок, плакат, фотографія, різьблення по дереву, графік, колаж,
портрет, ландшафт, карикатура тощо)?
o Що тебе вразило на зображенні (світло/тінь, пропорції, передній план/задній план, кольори,
рух/статика жестів, вирази облич)?
Опиши зображення
o Що є особливо характерним для зображення? o Що тобі сподобалось?
o Яку б ти дав характеристику?
o Що ти відчуваєш, якщо дивишся на зображення?
o Яку частину зображення ти знаходиш найбільш привабливою?
o Які слова спадають на думку, коли ти дивишся на зображення?
Обговори зображення
o Опиши зображення своїми словами.
o Розкажіть один одному, що особливого, вражаючого або важливого ви побачили на зображенні.
o Поставте один одному запитання про зображення.
o Поставте один одному питання про зображення такими словами: знайди, покажи, поясни…
o Обговори: де ви знайшли ці зображення? Які зображення доповнюють текст, що їм належить?
Які зображення є протилежними тим текстам, що є у вас?
Робота з зображеннями
o Вибери зображення та дій згідно з тими сюжетами, що на ньому відображені.
o Повідом про людину, що зображена.
o Прокоментуй саме зображення.
o Порівняй історичні малюнки з зображеннями, що є у тебе.
o Поясни, що складно зрозуміти з тексту без допомоги зображення.
o Додай відповідне зображення до тексту.
o Порівняй зображення, що доповнюють текст.
o Порівняй зображення та оціни їх: подобаються вони тобі чи ні?
o Опиши у письмовій формі зображення.
o Подумай про те, що відбувалось перед створенням малюнка.
o Подумай про те, що б трапилось, якби зображення ожило?
o Додай до малюнка висловлювання персонажів, що зображені.
o Опиши репліки та звуки, які відображає малюнок.
o Збери зображення до окремої теми.
Коментар до зображення
o Яку б назву ти дав зображенню?
o Де було зроблено або намальовано зображення?
o Що хотів фотограф/художник сказати цим зображенням? o Чому було зроблено це зображення?
II – Інструменти для учнів
151

Зростаємо у демократії
5. Ментальна карта
Ментальна карта допомагає організувати тобі твої думки. Ментальні карти дуже корисні у різних ситуаціях, особливо, коли тобі потрібно працювати та думати над різними темами: збором ідей,
підготовкою презентацій, плануванням проекту тощо.
Подивись на ментальну карту, що подана нижче.
o Які основні категорії? Які є підкатегорії?
o Чи хочеш ти додати деякі поняття? Які?
Вказівки зі створення ментальної карти
1. Напиши свою тему посередині аркуша паперу та обведи її колом. Переконайся, що у тебе до статньо великий аркуш паперу.
2. Намалюй декілька ліній, що йдуть від кола. На кожній лінії напиши підтему, що відповідає ос новній темі в центрі.
3. Від цих ліній можна провести додаткові тонші лінії для підкатегорій або питань до підтем.
4. Намагайся знайти якомога більше понять та правильно розмістити їх на мапі. Ти можеш засто совувати різний розмір шрифтів, символів та кольорів.
Порівняй свою ментальну карту з такими ж картами своїх однокласників
o На чому ти хочеш наголосити?
o В чому ваші мапи схожі?
o В чому вони різні?
o Які поняття на мапі найбільш важливі?
o Чи має сенс побудова підкатегорій?
o Чи є щось важливе, чого не вистачає на мапі?
o Що ти зробиш інакше наступного разу?
152

6. Створення плакатів
На плакаті ти можеш робити записи під час своєї роботи та потім представити їх класу. Важливо,
щоб плакат був організований таким чином, щоб привертати увагу людей. Він повинен виклика ти у глядачів інтерес побачити щось більше.
У малих групах проаналізуйте складові майбутнього плакату та подумайте про ті елементи, які ви
інтегруєте у власний плакат. Якщо ви його вже підготували, то можете використовувати перелік його складових для аналізу іншого плаката.
Назва: коротка та цікава, її добре видно з відстані.
Надписи: достатньо великі та читабельні. Якщо ви використовуєте комп’ютер, не застосовуйте багато шрифтів. Пишіть короткими реченнями, які видно з відстані.
Зображення, фотографії, графіки: ці речі зможуть допомогти вам зробити свій плакат ціка вим. Обмежте себе декількома найяскравішими з них.
Презентація: подумайте, де повинна бути назва, заголовки, символи, врізки тексту, фотографії,
зображення? Спробуйте скласти плакат перед тим, як ви його остаточно почнете робити.
Складіть ретельно все разом: плакат має відповідати обраному формату та не повинен бути пе ревантажений.
II – Інструменти для учнів
153

Зростаємо у демократії
7. Організація виставок
Результати різних груп мають бути представлені на виставці. Тому клас повинен запросити гостей та вибрати ідею, що буде представлена. Наступний список допоможе вам спланувати та провести виставку.
Список
1. Що ми хочемо продемонструвати?
o Яка основна ідея та мета виставки? o Якою може бути назва виставки?
2. Якою має бути аудиторія виставки?
o Діти та вчителі з вашої школи.
o Батьки та їх діти.
o Відвідувачі, які дізналися про виставку, або ті, кого ви вважаєте за потрібне запросити.
3. Де буде проходити виставка?
o У класній кімнаті або в школі?
o У публічному місці (наприклад, у приміщенні мерії)?
o Чи достатньо там місця та світла?
o Чи ви впевнені, що маєте поруч з виставкою необхідну інфраструктуру?
4. Як провести виставку, яка запам’ятається?
o Дозволяйте відвідувачам торкатись моделей та об’єктів, представлених на виставці.
o Дозволяйте відвідувачам грати, випробовувати експонати, оглядати та експериментувати.
o Влаштуйте так, щоб на виставці грала музика та відбувались презентації.
o Пригостіть відвідувачів солодощами або канапками.
o Запропонуйте відвідувачам гіда, який супроводжуватиме їх.
o Створіть флаєр, що знайомить з виставкою.
o Спробуйте провести конкурс або вікторину для відвідувачів.
5. Кого насамперед потрібно проінформувати про виставку?
o Вчителів нашої школи.
o Домогосподарок.
o Членів шкільної ради.
o Директора.
o Експертів, які можуть надати допомогу.
o Гостей.
154

6. Що потрібно приготувати?
o Створіть особистий список справ.
o Створіть список експонатів.
o Розробіть план (хто, що і коли робить?)
o Підрахуйте, скільки коштів вам потрібно для виставки.
o Розробіть флаєр, або запрошення.
o Проінформуйте про виставку місцеву пресу.
7. Як оцінити виставку?
o Який найбільш важливий критерій? o Хто оцінює виставку (вчителі, однокласники, гості)?
II – Інструменти для учнів
155

Зростаємо у демократії
156
8. Планування та проведення презентацій
Ти можеш надати слово своїм однокласникам, іншим учням з вашої школи або батькам. У будь яко му разі, ти повинен дуже добре приготувати свою промову. Наступний список допоможе у цьому.
A. Плануємо виступ:
1. Хто буде слухачем?
o Де ти будеш виголошувати свою промову?
2. Кого ви представляєте?
o Ти будеш виголошувати промову сам чи групою?
o Як група повинна організувати свою роботу?
3. Яка мета промови?
o Про що повинна дізнатись аудиторія?
o Чи повинен бути зворотній зв’язок з аудиторією?
4. Скільки у тебе є часу?
o Чи повинен ти надати час аудиторії для питань?
o Чи повинен ти надати можливість аудиторії для зворотного зв’язку?
5. Які ресурси тобі доступні?
o Дошка/фліпчарт.
o Проектор.
o Комп’ютер для презентації.
o Плакати.
o Звуковий супровід.
6. Як ти можеш залучити аудиторію?
o Час для питань.
o Пазл або опитувальник.
o Тур навколо експонатів.
7. Що ти хочеш донести до аудиторії?
o Продумай три–шість тем/назв та напишіть їх на окремих аркушах паперу.
o На кожному аркуші зазначте декілька слів, що коментують кожну тему/назву.

Б. Промова:
Презентація може бути розділена на кілька частин: вступ, основна частина, завершальна частина.
Наступні пункти допоможуть тобі знайти ідеї, що стануть у нагоді під час роботи над промовою.
1. Вступ
o Почни з представлення відповідного зображення, статистичних даних або предмета.
o Представ основну тему.
o Поясни, як побудована твоя промова.
2. Основна частина
o Проінформуй аудиторію про загальну тему.
o Приготуй завчасно аркуші з заголовками та необхідною інформацією.
o Організуй свою промову за завчасно приготованим планом.
o Кожного разу демонструй назву, малюнок, пояснення тощо, якщо починаєш нову частину промови.
o Супроводжуй кожну нову назву зображенням, музикою тощо.
o Подумай, як ти будеш демонструвати зображення, плакат: розмножиш та роздаси тощо.
3. Завершальна частина
o Скажи, що для тебе особливо важливо.
o Скажи, що ти дізнався.
o Продемонструй останнє зображення.
o Опитай своїх однокласників.
o Дозволь всім поставити тобі запитання.
II – Інструменти для учнів
157

Зростаємо у демократії
9. Підготовка матеріалів для проектора або підготовка
презентацій у форматі РowerРoint
Кодоскоп та презентації у РowerРoint нерідко використовуються для представлення. Для цього
існують однакові правила.
Створи слайд, зверни увагу на те, що:
o шрифт має бути чітким та читабельним;
o використовувати тільки один шрифт;
o слайд має бути достатньо великим;
o між рядками повинно бути достатньо місця;
o на слайді не має бути багато тексту;
o слайди повинні бути без чорних кольорів та поміток;
o на слайдах мають бути зображені чіткі малюнки, мапи та графіки;
o слайд повинен бути у декількох кольорах та містити певні символи;
o слайдів не має бути забагато.
Що краще: кодоскоп чи презентація РowerРoint?
Кожен варіант має свої переваги та недоліки. Далі ти знайдеш декілька важливих пунктів, що до поможуть зробити вибір.
Яка форма презентації відповідає твоїм потребам?
Ретельно прочитай наступні пункти та обери свій варіант.
Кодоскоп є корисним, якщо:
o у тебе є більш ніж 5 зображень для демонстрації;
o ти хочеш дещо пояснити між демонстрацією зображень;
o ти хочеш робити надписи на прозірках під час демонстрації;
o ти хотів би показати певне зображення на прозірці;
o ти хочеш прикрити, а потім відкрити дещо на зображенні;
o ви хочете розподілити завдання у групі, щоб кожен продемонстрував певну прозірку.
Презентації PowerРoint будуть вдалими, якщо:
o у тебе є багато інформації, яка має бути представлена;
o у тебе велика кількість слайдів;
o тобі потрібно демонструвати інформацію частинами, слайд за слайдом;
o ти хочеш продемонструвати дещо з Інтернету;
o ти хочеш продемонструвати відеокліп, цифрове зображення або те, що зберігається в комп’ютері;
o якщо ти хочеш використати відео під час презентації слайдів.
158

10. Написання газетних статей
Щоб проінформувати інших людей про свою тему, слід спробувати написати статтю в газету,
уявивши себе журналістом. При вивченні ОДГ/ОПЛ написання статті є шляхом донесення ідей до громадськості. Це може допомогти уникнути негативних ситуацій.
Заголовок: короткий та чіткий.
Вступна частина (параграф): введення в тему короткими реченнями.
Автори: хто пише статтю?
Основний текст: сама стаття.
Підзаголовки: допомагають читачеві бачити “рубрики”.
Зображення: зображення має відповідати тексту та мати короткий надпис.
Що потрібно зробити:
o Порівняти газетну статтю з сьогоднішньої газети з іншими статтями. Чи є певні відмінності у їх побудові?
o Позначте ті частини, що розрізняються кольорами.
o Зверніть увагу на шрифти (жирний, курсив, нормальний).
o Порівняй свою статтю зі статтями однокласників o Використай подібні рубрики у своїй статті.
II – Інструменти для учнів
159

Зростаємо у демократії
11. Постановка вистави.
Гра є прекрасною формою демонстрації життя людей. Ви можете створити сцени на основі зобра жень, музикального твору, певного об’єкту. Для гри слід обрати ролі. Зіграти роль – означає, переда ти почуття певного персонажа. Під час вистави кожен має відчути реалістичність зображуваного.
Як підготувати цікаву виставу
o Напишіть основні ключові слова для створення тексту вистави.
o Вирішіть, хто яку роль буде грати, що є важливим для кожної ролі.
o Зберіть необхідні матеріали.
o Прорепетируйте виставу.
o Приготуйте сцену.
o Отримуйте від шоу задоволення.
Після вистави, обговоріть:
o Що ви могли бачити?
o Чи всі все зрозуміли?
o Що було особливо вдалим?
o Чого не вистачало?
o Чого було занадто?
o Які питання у вас виникли про зміст вистави?
Створення вистави за готовим текстом
Прочитайте історію разом та розробіть сценки:
o Хто буде в них заучений? Де все відбуватиметься?
o Як люди справились із ситуаціями? Як вони висловились?
o Як відреагували інші?
o Яким був кінець історії?
o Вирішіть, якими будуть акти вистави.
o Хто і яку роль буде грати? Які вам потрібні костюми?
o Оживіть свою виставу.
o Оцініть виставу з однокласниками.
Створення вистави на основі зображення
o Подивіться уважно на зображення, що буде використано.
o Уявіть себе в певній ролі.
o Зберіть ідеї: що роблять люди, яких ви бачите? Чи вони щасливі? Чи вони нещасні?
o Створіть виставу за малюнком та запишіть ключові слова для сценок.
o Вирішіть, якими будуть акти вистави.
o Вирішіть, хто і які ролі буде грати у виставі.
o Оживіть виставу.
o Підготуйте сцену та запросіть гостей. o Оцініть свою виставу з однокласниками.
160

II – Інструменти для учнів
161
12. Проведення дебатів
Дебати можуть допомагати обговорювати різні точки зору з певної теми та зрозуміти переваги і
недоліки дискусійних проблем. Щоб провести дебати, необхідно розуміти, що дискусійна пробле ма може бути сприйнята як позитивно, так і негативно. В демократичних умовах існує більше ніж одна точка зору на проблему та більше ніж один спосіб її вирішення.
Дві точки зору – дебати
Ось як це працює:
1. Клас ділиться на дві групи. Одна група має виступати “за”, інша – “проти”.
2. Кожна група знаходить можливі варіанти аргументів
2
. Також учні шукають аргументи проти точок зору іншої групи.
3. Запишіть свої аргументи за допомогою ключових слів.
4. Кожна група висуває двох спікерів.
5. Дебати складаються з трьох частин: відкриття, власне дебати, завершальна частина.
o Відкриття: кожен спікер коротко пояснює свій аргумент. o Далі виступають ті, хто “за” та “проти”
3
o Дебати: спікери представляють свої аргументи та намагаються викликати реакцію опозиційної
сторони і почути опозиційні аргументи. o Завершальна частина: ця частина має такі ж процедури, як і відкриття. Кожна людина має мож ливість висловити своє судження.
Відповідальний за регламент
Оберіть особу, яка слідкуватиме за часом під час дебатів. o Відкриття дебатів не може тривати довше восьми хвилин (кожен має для висловлювання 2 хвилини).
o Дебати не можуть тривати довше, ніж шість хвилин.
o Завершальна частина має тривати не більше, ніж чотири хвилини (одна хвилина на людину).
o Якщо хтось використовує більше часу – дається сигнал дзвінком.
Оглядачі
Учні, які не будуть спікерами під час дебатів, виконуватимуть оглядачів. Після дебатів вони мають висловитись про те, що відбулось. Оглядачі мають торкнутися таких питань:
o Які аргументи були представлені?
o Хто та що пропонує впроваджувати і яким чином?
o Чи міг кожен зі спікерів висловитись, чи їх переривали?
o Як різні спікери намагались донести свої думки?
o Які аргументи були переконливими?
o Які приклади були надані для переконання?
o Які слова вживались найчастіше?
o Як спікери висловлювались: мовою жестів, голосно, настирливо?
2
Аргумент
→ Висловлювання на певну тему, сформульоване у формі заяви.
3
За та проти
→ означає висловлювання за та проти точок зору та аргументів.

Зростаємо у демократії
Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного
громадянства та прав людини
Автори:
Рольф Голлоб
Вільтруд Вайдінгер
Підписано до друку 01.09.2011 р.
Формат 60
×84/8. Папір офсетний № 1.
Гарнітура LazurskiC. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 18,6. Зам. № 211 79.
Видавництво ТОВ «Основа»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців ДК № 1981 від 21.10.2004 р.
01032, м. Київ 32, вул. Жилянська, 87/30.
Тел.: (044) 584 38 97, т/ф: 584 38 95, 584 38 96.
Видрукувано ТОВ «Основа Принт»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців ДК № 2072 від 25.01.2005 р.

Document Outline

  • 2
  • Zrostaemo demokratii


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал