О. В. Тутова система завдань з формування професійної готовності
Скачати 108.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.12.2016
Розмір108.03 Kb.

Вісник Черкаського університету. Випуск 191. Частина IV
УДК 51:378.1:004.023 (043.3)
О. В. Тутова
СИСТЕМА ЗАВДАНЬ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ЕВРИСТИЧНОМУ
НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ
У статті розглянуто систему завдань, яка сприяє формуванню професійної
готовності майбутнього вчителя до використання ІК Т в евристичному навчанні
математики. Система завдань містить: завдання за готовими інструкціями; завдання
для самостійного виконання; пошукові (творчі) завдання; інтегровані завдання.
Ключові
слова:
евристичне
навчання
математики,
майбутній
учитель
математики, професійна готовність, інформаційно-комунікаційні технології.
На сучасному етапі розвитку України на фоні інформатизації шкільної освіти та різноманітного використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі, питання використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках математики набули особливої актуальності. У зв’язку з цим провідною метою нинішньої освіти стає підготовка творчих, освічених, ініціативних учителів математики, які володітимуть професійними вміннями щодо організації та управління евристичною діяльністю учнів у навчальному процесі на основі використання ІКТ.
Незважаючи на низку робіт (В. В. Арестенко, Г. Р. Генсерук, С. О. Гунько,
Р. С. Гуревича,
Р. С. Гуріна,
М. І. Жалдака,
Т. Г. Крамаренко,
О. Б. Красножона,
Л. Л. Макаренко, С. А. Ракова, О. І. Скафи, О. В. Суховірського та ін.), які присвячені підготовці вчителів до використання ІКТ у процесі навчання математики, питання формування готовності майбутніх учителів математики до впровадження ІКТ
в евристичне навчання ще недостатньо розроблено. Тому з метою підготовки студентів до використання ІКТ в евристичному навчанні математики нами було впроваджено в систему їх підготовки курс «Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному навчанні математики», який містить три розділи:
S
Прикладне програмне забезпечення евристичного навчання математики;
S
Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики;
S
Інформаційно-комунікаційні технології в процесі професійної діяльності.
Технологію впровадження запропонованого курсу в систему підготовки майбутніх учителів математики й особливості перебігу цього процесу було розглянуто в [1].
Метою статті
є розгляд системи завдань, які використовуються в курсі
«Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному навчанні математики», та їх аналіз з точки зору формування певних складових професійної готовності майбутніх учителів до використання ІКТ в евристичному навчанні математики.
При вивченні розділу «Прикладне програмне забезпечення евристичного навчання математики» запропонованого курсу в майбутніх учителів формуються гігієнічно- ергономічна та навчальна складові їх професійної готовності до використання ІКТ в евристичному навчанні математики. Гігієнічно-ергономічна складова передбачає знання санітарних умов і режимів безпечного використання комп’ютерів, а також стандартів, яким повинна відповідати комп’ютерна техніка, що використовується в навчальному процесі. При розробці навчальної складової прикладне програмне забезпечення набуває навчальне призначення з математики. Найбільш придатним для підтримки евристичного навчання математики є GRAN, DG, Advanced Grapher 2.08, евристико-дидактичні конструкції (HDC), Term VII, «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра 7-9 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів України», електронні навчально-методичні комплекти для загальноосвітніх закладів «Геометрія 7 клас», «Алгебра 10 клас» та ін.
Особлива увага приділяється педагогічним програмним засобам
( 1 1 1
ІЗ), рекомендованим
Міністерством освіти і науки України. Учителю необхідно не тільки вміти користуватися
128

Серія «Педагогічні науки», 2010
відомими педагогічними програмними засобами з математики в процесі своєї діяльності, а й уміти ефективно їх використовувати для організації евристичного навчання математики.
У процесі вивчення розділу «Комп’ютерно-орієнтовані уроки евристичного навчання математики» у студентів формується методична складова їх професійної готовності до використання інформаційно-комунікаційних технологій в евристичному навчанні математики. Матеріали даного розділу забезпечать підготовку студентів до організації евристичного навчання математики на комп’ютерно-орієнтованому уроці, тобто дозволять усвідомлено підійти до постановки цілей, добору матеріалів, методів і форм навчання математики з використанням доцільних комп'ютерних засобів навчання, що, безсумнівно, є реалізацією технологій евристичного навчання математики [2].
При вивченні розділу «Інформаційно-комунікаційні технології в процесі професійної діяльності» запропонованого курсу відбувається узагальнення та систематизація знань і вмінь студентів, які входять до складу професійної готовності майбутнього вчителя до застосування ІКТ в евристичному навчанні математики, формуються вміння організовувати евристичну діяльність учнів і студентів із використанням ІКТ у профільній школі та ВНЗ.
Підготовка магістрантів здійснюється за такими напрямами:
1) узагальнення
і систематизація знань і вмінь майбутніх учителів з організації евристичного навчання математики; 2) створення нескладних педагогічних програмних засобів, що управляють евристичною діяльністю школярів і студентів; 3) викладання вищої математики в системі евристичного навчання з упровадженням ІКТ, у тому числі ознайомлення із сучасними математичними пакетами.
Основна увага приділяється формуванню в магістрантів цілісного уявлення про теоретичні основи та закономірності процесу евристичного навчання математики на основі використання ІКТ, фундаментальних знань, для яких теоретичною основою є загальнопедагогічні та методичні вміння. Це етап поглиблення, систематизації знань і формування вмінь управляти евристичною діяльністю тих, хто навчається, з використанням ІКТ. На цьому етапі відбувається набуття практичних умінь із методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики.
Тому при вивченні розділу «Інформаційно-комунікаційні технології в процесі професійної діяльності» перед студентами постають такі цілі: не тільки відпрацювати вміння працювати з сучасними математичними пакетами, але й навчитися ефективно використовувати їх у навчанні вищої математики, зокрема для формування прийомів евристичної діяльності у студентів молодших курсів.
Для реалізації цих завдань студентам пропонуються різноманітні за конструкцією завдання.
1) завдання за готовими інструкціями;
2) завдання для самостійного виконання (завдання, що вимагають відтворення раніше засвоєного способу їх виконання і завдання на застосування раніше засвоєного способу дій у нових умовах);
3) пошукові (творчі) завдання;
4) інтегровані завдання.
Незважаючи на простоту виконання завдань першого типу (формально-виконавчий рівень), вони формують необхідний мінімум знань і вмінь. Це завдання за схемами та матеріалами підручників. Завдання другого типу потребують від студентів більш глибоких знань теоретичного матеріалу й усвідомленого його використання
(репродуктивний рівень). Студенти не тільки формально виконують завдання, а й оцінюють можливості та межі використання певних методів і засобів, виявляють їх переваги та недоліки. Завдання третього типу вимагають від студентів, окрім названого вище, дослідження запропонованого матеріалу, складання прогнозу, знаходження нових підходів та альтернативних рішень (дослідницький рівень). Інтегровані завдання
129

Вісник Черкаського університету. Випуск 191. Частина IV
поєднують у собі всі типи завдань і потребують від студентів застосування відповідного
рівня методичних знань і вмінь з ІКТ. При цьому знання і вміння усвідомлюються не як
мета, а як засіб досягнення мети, як інструмент, за допомогою якого розв’язується
конкретна педагогічна проблема.
Розглянемо приклади завдань кожного типу та проаналізуємо, які показники
професійної готовності формуються завдяки виконанню цих завдань.
Так, при вивченні модуля «Використання імітаційно-моделюючих програм в
евристичному навчанні математики» розділу «Прикладне програмне забезпечення
евристичного навчання математики» уявлення щодо призначення кожної програми можна
сформувати за допомогою
завдань першого типу.
Запропонуємо приклади тестових
завдань за готовими інструкціями.
1. Зіставте у відповідність педагогічний програмний засіб з його призначенням.
A.
Дослідження систем геометричних
І. GRAN 1
об’єктів на площині
Б.
Графічний аналіз просторових
ІІ. GRAN-2D
(трьохмірних) об’єктів
B.
Графічний аналіз функцій
ІІІ. GRAN-3D
2. Який педагогічний програмний засіб з перелічених нижче найдоцільніше
використовувати для розв’язування завдання
«Дослідити вплив параметрів a, b, c
квадратичної функції f(x)=a(x-b)2+c на розташування параболи на координатній
площині»?
А. Advanced Grapher 2.08
В. GRAN-3D
Б. GRAN 1
Г. Інша відповідь
3. За допомогою якого програмного засобу недоцільно проводити дослідження при
розв’язуванні задачі
«Обґрунтувати взаємне розташування висоти, медіани і
бісектриси, проведених з однієї вершини трикутника».
А. GRAN 1
В. Dynamic Geometry
Б. GRAN-2D
Г. Немає правильної відповіді
4. Поставте у відповідність.
A. Програми-тренажери
І. Евристико-дидактичні конструкції
Б. Контролюючі програми
ІІ. MyTest
B. Демонстраційні програми
ІІІ. «Математикус»
Г. Комп’ютерний (електронний)
ІУ. «Бібліотека електронних наочностей
підручник
«Алгебра 7-9 клас»
Д. Ігрові програми
V. GRAN 1
Е. Імітаційно-моделюючі програми
VI. «Открытая математика. Стереометрия 2.0»
Є. Програми, що управляють евристич- VII. Term VII
ною діяльністю учнів
Завдяки завданням, аналогічним наведеним вище, у майбутніх учителів математики
формуються знання типології педагогічних програмних засобів і розподіл їх за основними
функціями в навчальному процесі, що є одним з показників навчальної складової
професійної готовності майбутніх учителів до використання ІКТ в евристичному
навчанні математики.
При вивченні модуля «Комп’ютерно-орієнтований урок та його проектування» в
розділі «Комп’ютерно-орієнтовані уроки евристичного навчання математики» ми
пропонуємо студентам такі завдання першого типу.
1.
Складіть план-конспект комп’ютерно-орієнтованого уроку з теми
«Теорема
Піфагора»
для
8
класу загальноосвітньої школи з використанням пакету «DG». При
складанні конспекту користуйтесь підручником [3].
130

Серія «Педагогічні науки», 2010
2.
Розробіть кросворд з обраної теми шкільного курсу математики за шаблоном у
MS Word, MS Excel, а також у програмі зі створення кросвордів «Кросворд 2.2», роздрукуйте кросворд із кожного середовища.
Такі завдання, крім уміння дотримуватися основних санітарних вимог і режимів безпечного використання 1К у процесі навчання, дозволяють формувати у майбутніх учителів також уміння використовувати конкретний ППЗ (у даному випадку «DG» або
«Кросворд 2.2») в евристичному навчанні математики. Крім того, одним із прийомів мотивації учнів до вивчення математики, який майбутній учитель може використовувати надалі, є розробка учнями власного кросворду з теми, що вивчається. Це сприятиме зацікавленості учнів та забезпечить ефективність повторення вивченого матеріалу.
Завдання для самостійного розв ’язування

мають репродуктивний характер, їх виконання потребує вільного володіння теоретичним матеріалом. Наприклад, при вивченні розділу «Комп’ютерно-орієнтовані уроки евристичного навчання математики» ми пропонуємо майбутнім учителям такі завдання для самостійного розв’язування.
1.
Знайдіть 4 - 6 Internet-сайтів, корисних учителям математики. За допомогою одногрупників створіть базу даних таких сайтів із їх короткою анотацією.
2.
Відповідно до інтересів і здібностей учнів певного віку, доберіть матеріал для творчого проекту, розробіть план реалізації проекту. Створіть творчий проект у вигляді презентації. Користуйтесь планом реалізації вашого проекту.
При вивченні розділу «Інформаційно-комунікаційні технології в процесі професійної діяльності» завдання для самостійного розв’язування можуть бути такими.
1.
Створіть програму зі складових евристико-дидактичних конструкцій до теми
«Геометричний зміст визначеного інтеграла» за допомогою програми DG.
2.
Розгляньте можливості використання програми Maple при викладенні теми «Типи поверхонь другого порядку».
Як зазначає М.І. Жалдак [4], комп’ютер слід використовувати тільки тоді, коли таке застосування дає незаперечний педагогічний ефект, тому майбутній учитель має знати, чи доцільно проводити комп’ютерно-орієнтований урок з певної теми, чи буде він ефективним, чи будуть формуватися прийоми евристичної діяльності учнів на такому уроці. Саме цьому сприяють пошукові (творчі) завдання.
Розглянемо завдання третього типу, які пропонуються нами студентам при вивченні модуля «Використання імітаційно-моделюючих програм в евристичному навчанні математики» розділу «Прикладне програмне забезпечення евристичного навчання математики». Вони спрямовані на формування в майбутніх учителів один із показників їх професійної готовності - уміння використовувати відомі ППЗ в евристичному навчанні математики. Тобто в процесі роботи над такими завданнями в студентів формуються вміння не тільки працювати з імітаційно-моделюючими програмами, а й організовувати навчально-пізнавальну евристичну діяльність учнів.
1.
За допомогою DG створіть модель, яка дозволить учням перевірити експериментально, чи справді радіус описаного навколо трикутника кола дорівнює
R
= a b c,
а радіус вписаного кола - r
= — —— ,
де a, b, c - довжини сторін трикутника,
4S
а
+
b
+
c
а S - його площа.
2.
Розв’яжіть задачу: «Побудувати геометричне місце точок, які задовольняють
І5х2 —16у — 32 < 0,
систему нерівностей

<
«

та дайте відповіді на запитання:
|х 2 + у 2 <25.
а)
які евристичні підказки необхідно надати учням для пошуку розв’язування завдання;
б)
які ППЗ доцільно використовувати для розв’язання завдання?
3.
На прикладі кубічного поліному за допомогою відповідного педагогічного програмного засобу проведіть дослідження взаємозв’язків між проміжками монотонності
131

Вісник Черкаського університету. Випуск 191. Частина IV
функції та знакосталості першої похідної, а також між проміжками опуклості графіка функції та знакосталості другої похідної.
4.
За допомогою відповідного педагогічного програмного засобу проведіть дослідження при розв’язуванні задачі «Обґрунтувати взаємне розташування висоти,
медіани і бісектриси, проведених з однієї вершини трикутника».
Однією з основних цілей при розгляді таких завдань є виділення таких 111 ІЗ, які створюють основу для переходу від механічного застосування знань, умінь і навичок до оволодіння вміннями самостійно
«відкривати» знання на основі здійснення експериментально-дослідницької діяльності учнів, що відповідає реалізації ідей евристичного навчання математики [2].
При вивченні модуля «Комп’ютерно-орієнтований урок та його проектування» у розділі «Комп’ютерно-орієнтовані уроки евристичного навчання математики» ми пропонуємо студентам такі пошукові завдання.
1.
За складеним планом сконструюйте й опишіть фрагмент уроку з використанням ПК
GRAN І з обраної теми в системі евристичного навчання математики.
2.
Заповніть таблицю І «Застосування ППЗ «ТерМ» у навчальному процесі з математики» за обраною темою шкільного курсу математики.
Таблиця 1
_____ Застосування програми ТерМ у навчальному процесі з математики______
Етапи уроку
Варіанти застосування
Перевірка домашнього завдання
Актуалізація знань
Мотивація
Вивчення нового матеріалу
Засвоєння нових знань
Закріплення вивченого матеріалу
Застосування вивченого матеріалу
Узагальнення й систематизація знань учнів
Контроль і корекція знань учнів
3.
Проаналізуйте використання відомих Вам ППЗ на етапі вивчення нового матеріалу з теми «Похідна та її застосування» для 11 класу загальноосвітньої школи.
При виконанні таких завдань майбутні вчителі математики аналізують обрану тему щодо доцільності використання відомих їм педагогічних програмних засобів навчання, визначають етап уроку, на якому найдоцільніше використовувати комп’ютер, проектують навчальний процес із використанням обраного ППЗ, формують прийоми евристичної діяльності школярів за допомогою ІКТ, організовують самостійну роботу учнів, що сприяє розвитку їх творчих здібностей, та ін. Ці показники характеризують методичну складову професійної готовності майбутніх учителів до використання ІКТ в евристичному навчанні математики.
Оцінка психолого-педагогічної, змістово-методичної значимості впровадження певних педагогічних програмних засобів в евристичне навчання математики відбувається в процесі розгляду й аналізу прикладів комп’ютерно-орієнтованих відеоуроків, проведених учителями математики різних категорій. На заняттях майбутнім учителям демонструються різні можливості застосування ППЗ у навчальному процесі, звертається їхня увага на методичні прийоми роботи при проведенні комп’ютерно-орієнтованих уроків у системі евристичного навчання математики.
Приклади інтегрованих завдань до розділу «Прикладне програмне забезпечення евристичного навчання математики».
ІЗ2

Серія «Педагогічні науки», 2010
1.
Ознайомтеся із запропонованими програмами для створення тестових завдань. Із підручників оберіть матеріал для створення підсумкового тесту для повторення матеріалу з обраної теми шкільного курсу математики. Створіть тест, використовуючи дібраний матеріал, за допомогою кращої, на Ваш погляд, тестової програми. Забезпечте у програмі наявність 5 - 6 евристичних задач різного рівня з теми для учнів, які швидше розв’яжуть завдання тесту.
2.
Користуючись підручниками та методичними посібниками з математики, оберіть дидактичні матеріали для тестів контролю засвоєння матеріалу учнями. Користуючись текстовим редактором, створіть контрольні тести до обраної теми. Забезпечте корекцію знань і вмінь учнів за допомогою програми автоматизації рецензування розв’язування задач.
Приклади інтегрованих завдань до розділу «Комп’ютерно-орієнтовані уроки евристичного навчання математики».
1.
Розробіть сайт обсягом 3 - 4 сторінки з відомостями для учнів: тема з математики, що вивчається в даний момент, календарне планування теми, заходи, які відбуватимуться у найближчий час, терміни й приклади контрольних робіт, система евристичних задач з теми, розташуйте на сайті програми зі складових ЕДК, презентації до уроків математики з обраної теми та ін.
2.
Створіть фрагмент евристичної бесіди з учнями, яку доцільно провести під час розв’язування задачі «У правильній трикутній піраміді бічне ребро дорівнює І, бічна
грань нахилена до площини основи під кутом fi. Знайдіть о б ’єм піраміди».

Запропонуйте доцільні педагогічні програмні засоби, які можна використати для цієї бесіди.
3.
Складіть фрагмент плану-конспекту комп’ютерно-орієнтованого уроку за темою
«Перетворення графіків квадратичної функції»

в системі евристичного навчання.
Приклади інтегрованих завдань до розділу «Інформаційно-комунікаційні технології в процесі професійної діяльності».
1.
Опишіть евристичний діалог з використанням доцільного педагогічного програмного засобу, який дозволить студентам за допомогою комп’ютерного експерименту самостійно «відкрити» геометричне місце точок, для кожної з яких різниця відстаней до двох заданих точок (фокусів) є величиною постійною (); дослідіть геометричні властивості цієї кривої та виведіть її рівняння.
2.
Створіть систему евристично зорієнтованих завдань, які можуть увійти до програми актуалізації знань до теми «Тригонометричні функції».

Розробіть програму актуалізації знань із системи Евристико-дидактичних конструкцій за допомогою
MS Power Point або MS Front Page, які входять до пакету Microsoft Office.
За допомогою таких завдань майбутні вчителі (викладачі) вчаться організовувати евристичні діалоги з учнями (студентами), керувати самостійним висуненням ними гіпотез, припущень стосовно закономірностей, які спостерігаються, та експериментальної перевірки цих фактів.
Використання інтегрованих завдань при опануванні запропонованого курсу надає можливість магістрантам навчитися застосовувати ІКТ у процесі навчання математики, а також оволодіти прийомом евристичної діяльності за допомогою не тільки чинних програмних засобів з математики, а й самостійно створених програм зі складових ЕДК.
Загалом, систематичне використання подібних завдань на практичних заняттях при вивченні курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному навчанні математики» надає можливість не тільки аналізувати програми, посібники з математики, добирати необхідні приклади, а й навчитися використовувати відомі ППЗ для організації евристичного навчання математики, будувати методику вивчення теми з використанням
ІКТ. Завдання такого характеру сприяють професіоналізації навчання у ВНЗ і зацікавленості майбутніх учителів у впровадженні ІКТ в евристичне навчання математики.
Крім того, за допомогою варіювання умови завдання можна отримати диференційовані
133

Вісник Черкаського університету. Випуск 191. Частина IV
практичні роботи, які забезпечать індивідуалізацію навчання. Усе це дає можливість формувати у майбутніх учителів (викладачів) прийоми евристичної діяльності під час організації евристичного навчання математики в школі (ВНЗ).
Література
1. Тутова О.В. Технологія впровадження курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному навчанні математики» в систему підготовки майбутніх учителів математики ІІ Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. - Вип. 33. - Донецьк: Вид-во
ДонНУ, 20І0. - С. б2 - 70.
2. Скафа О.І. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики: навчально- методичний посібник І О.І. Скафа, О.В. Тутова; [Донецький національний університет]. - Донецьк: вид-во
«Вебер» (Донецька філія), 2009. - 320 с.
3. Бурда М.І. Геометрія: підруч. для S кл. загальноосвіт. навч. закл. І М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. -
К.: Зодіак-ЕКО, 200S. - 240 с.
4. Жалдак М. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання в загальноосвітній середній школі І М. Жалдак
ІІ Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2008. - №5. - С. 4 - 9.
Аннотация. Тутова О. В. Система заданий по формированию профессиональной готовности будущего учителя к использованию ИКТ в эвристическом обучении математике.
В статье рассмотрена
система заданий, которая содействует формированию профессиональной готовности будущего учителя к
использованию ИКТ в эвристическом обучении математике. Система заданий содержит такие
конструкции заданий: задания по готовым инструкциям; задания для самостоятельного выполнения;
поисковые (творческие) задания и интегрированные задания.
Ключевые слова:
эвристическое
обучение
математике,
будущий
учитель
математики,
профессиональная готовность, информационно-коммуникационные технологии.
Summary. Tutova O. System of tasks of forming a future teacher’s professional preparedness to use information and communication technologies in heuristic teaching of mathematics.
The system o f the tasks, which assists o f
forming a future teacher’s professional preparedness to use information and communication technologies in
heuristic teaching o f mathematics is considered in the article. The system o f the tasks contains such designs o f the
tasks: the tasks on ready instruction; the tasks fo r independent execution; search (creative) tasks and integrated
tasks.
Keywords:
heuristic teaching o f mathematics, future teacher o f mathematics, professional preparedness,
information and communication technologies.
Надійшла до редакції 18.10.2010 р.
ІЗ4


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал