Ольга красовська
Скачати 65.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.02.2017
Розмір65.75 Kb.

УДК 373.67:378.147

Ольга КРАСОВСЬКА,
кандидат педагогічних наук,
доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету
ім. академіка С. Дем'янчука


ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА
Стаття присвячена актуальним питанням формування художньої
культури майбутніх педагогів. Використання мистецтва в процесі навчання
створює можливості для гармонізації емоційних та логічних компонентів
діяльності майбутніх вчителів, реалізації їх творчого начала. Серед
найважливіших якостей, що визначають рівень сформованості художньої
культури майбутнього вчителя, виділяємо потребу в систематичному
художньому виховані, самовихованні та самоосвіті, широкий естетичний та
художній кругозір, високорозвинений естетичний ідеал, смак, уміння
аналізувати, опановувати, сприймати естетичний об’єкт, високий рівень
розвитку художньо-творчих здібностей.

Статья
посвящена
актуальным
вопросам
формирования
художественной культуры будущих учителей. Использование искусства в
процессе обучения дает возможность гармонизирования эмоциональных и
логических компонентов деятельности будущих учителей, реализации их
творческого начала. Среди качеств, которые определяют уровень
сформированости культуры будущего педагога, выделяем: потребность в
систематическом
художественном
воспитании,
самовоспитании
и
самообразовании, широкий эстетический и художественный кругозор,
высокоразвитый
эстетический
идеал,
вкус,
умение
анализировать,
воспринимать
эстетический
объект,
высокий
уровень
развития
художественно-творческих способностей.

The article is dedicated to the actual questions of the formation of the art
culture of the future pedagogists of the primary school. Using of the art in the procces
of learning created possibilities for harmonizatio of emotional and logical components
of activity of the future teachers, realization of their creative potencial. Among the
most important qualities that showd the level of the culture of the future pedagogist we
have: the need in the systematical art brining up in selfeducation, the wide aesthetic
and art outlook, hignly developed aesthetic ideal taste, the skile to analize, to seize
and to perceive the aesthetic object, the high level of development of art and creative
skills.

Естетичне виховання найтісніше пов’язане з культурним життям кожного народу. З одного боку, воно є відображенням культурного прогресу нації, її
традицій, аз другого — розвиває культуру народу, активно впливає на створення нових духовних цінностей, підтримує, підсилює інтерес до творів мистецтва, пам’яток історії і культури, до національних звичаїв та обрядів, невпинно стимулюючи цим розвиток нації, держави. Водночас, естетичне виховання покликане формувати свідомість та самосвідомість сучасної молоді у дусі приязні та поваги, товариськості і дружби, передбачаючи взаємодію культур, подолання національної обмеженості естетичного сприймання, підвищення культури міжнаціональних відносин. Активна взаємодія національних культур ефективно впливає на єдність і гармонію, різнобічність і різноманітність усієї системи естетичного виховання. Таким чином, естетичне виховання покликане в сучасних умовах бути активною складовою в системі суспільства і його культури, засобом гармонізації соціальних і міжособистісних відносин, сприяння суспільному консенсусу, духовної організації творчих сил суспільства і кожної людини для створення передумов прогресивного розвитку нашого суспільства. У національній комплексній програмі з естетичного виховання зазначається, що предмети естетичного циклу посідають надзвичайно скромне місце в навчальних планах. Лише література викладається протягом усіх років навчання в школі, а музика й образотворче мистецтво займають лише чотири відсотки навчального плану. В старших класах їх викладання взагалі переривається, тим самим збіднюючи засоби формування світогляду, емоційно- почуттєвої сфери юнацтва [5, с Таким чином, школа не дає повноцінної художньої освіти, не закладає основ естетичного самовиховання молоді. Тривожить ще й те, що гуманітарні предмети сьогодні знаходяться в ізоляції, відокремленості інтегровані уроки чи виховні заходи, що проводяться із залученням кількох видів мистецтва та вимагають високої художньої освіченості вчителя, клопіткої підготовчої роботи, відбуваються досить рідко. Реалізація завдань естетичного виховання школярів ставить принципово нові вимоги до педагогічних працівників. Важливу роль у творчому розвитку особистості педагога відіграє мистецтво. Його використання в процесі навчання створює можливості для гармонізації емоційних і логічних компонентів діяльності майбутніх учителів, реалізації їх творчого потенціалу. Значення духовної культури майбутнього вчителя як передумови його майбутнього професіоналізму підкреслюється в педагогічних працях Г.Фешиної [9],
Г.Петрової [6], І.Зязюна [2,3], Л.Хомич [10], О.Рудницької [11], А.Комарової [4],
В.Подрєзова [7]. У педагогічній літературі висвітлюються проблеми формування художньої культури вчителя, де виділені професійні якості, що впливають на готовність і педагогічну майстерність. Так, Г.Петрова, розробляючи професіограму в галузі художньої культури майбутнього вчителя, підкреслює такі його якості потреба в систематичному художньому виховані, самовихованні та самоосвіті, широкий естетичний та художній кругозір, високорозвинений естетичний ідеал, смак, уміння аналізувати, опановувати, сприймати естетичний об’єкт, високий рівень розвитку художньо-творчих здібностей [6]. Г.Фешина вважає, що основними показниками естетичної
вихованості вчителя є володіння методикою викладання предметів гуманітарного циклу та глибокі знання з мистецтва координація своєї роботи, творче мислення, уміння подати матеріал [9]. Підготовка студентів педагогічних факультетів спрямована на оволодіння знаннями та вміннями з окремих спеціальних дисциплін. Аналіз педагогічної практики свідчить, що студенти не завжди підготовлені до творчого вирішення естетико-виховних завдань та використання власного художньо-естетичного досвіду в навчально-виховному процесі. Це зумовлено також тим, що знання і вміння в цій сфері підготовки розглядаються як другорядні і не усвідомлюються студентами, як професійно значущі. Зазначені суперечності загострюються появою нових типів навчальних закладів з підвищеним рівнем гуманітарно- естетичного компонента змісту освіти і виховання. Забезпечення високого рівня практичної підготовки майбутніх учителів у вузі тісно пов'язане з використанням у навчально-виховному процесі поряд з традиційними, академічними методами навчання, так званих активних, професійно орієнтованих. Оволодіння педагогічними інноваціями, які базуються на психолого-педагогічних, соціально-культурологічних та фахових знаннях, дозволить учителю досягти високого рівня майстерності у здійсненні естетичного виховання школярів.
Для активного включення студентів у підготовку і самопідготовку до естетико-виховної діяльності в школі, в Інституті педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка
С.Я.Дем'янчука використовуються навчально-педагогічні ігри, які проектують певні педагогічні ситуації. У педагогічних іграх змінюється і традиційна роль викладача якщо для майбутнього семінару досить визначити тему і сформулювати питання, то методи проектування у формі гри потребують певної режисерської роботи. Методи ігрового проектування підвищують ефективність підготовки студентів до естетико-виховної роботи у школі, сприяють зацікавленості в оволодінні фаховими знаннями, адже дають уявлення про їхнє практичне застосування, тобто створюють мотиваційний фон процесу навчання. Вони не потребують додаткового часу, зміну навчальному плані, органічно поєднуються з апробованими формами роботи, спрямованими на засвоєння програмного матеріалу. Прикладом таких ігор можуть бути запроваджені нами у практику проведення лабораторних занять з методики образотворчого мистецтва інсценізації уроків образотворчого мистецтва. Є серед них і інтегровані, що вимагають знань різних галузей науки наприклад, інтеграція природничих та художньо-естетичних знань на уроці Танок білих журавлів постановка виховних заходів мистецького спрямування з елементами взаємопроникнення різновидів художньої культури Тарас Шевченко — поеті художник рольова гра «Прес-конференція», ділові ігри Година спілкування з мистецтвом, Входження досвіту прекрасного та ін. На конкретних прикладах студенти знайомляться зі змістом, формами, методами та прийомами естетичного виховання школярів, що сприятиме формуванню в них мотивів і потребу поглибленні й розширенні естетичних знань, набутті практичних умінь та навичок.
Такі заняття сприяють розвитку чуттєвої сфери, творчої уяви, уваги, самосвідомості студентів, навичок спілкування, самоконтролю і саморегуляції, вчать думати, висловлювати свої думки, почуття, емоції, краще розуміти інших людей, допомагають глибше проникнути у внутрішній світ потенційних майбутніх вихованців.
В естетичній самоосвіті студента можна виділити два аспекти професійний і особистісний. Професійний — спрямований на підготовку до вирішення завдань, пов’язаних із педагогічною діяльністю, а особистісний охоплює коло художньо-естетичних інтересів, захоплень і нахилів, що перебувають поза її межами або у зв'язку з нею. Одним із правил залучення студентів до роботи над собою є збереження добровільності, активізація ініціативи, тобто викладач не повинен примушувати, а має лише спонукати, стимулювати розвиток стійкої потреби в самовихованні.
Одна з основних причин, що гальмує процес самоосвіти і самовиховання
— відсутність педагогічного керівництва збоку викладачів, що охоплює не лише навчально-пізнавальну, алей навчально-дослідницьку і позанавчальну художньо-творчу діяльність студентів.
Спостереження свідчать, що студенти, які активно включались у дослідницьку роботу з проблем формування естетичної культури, підготовки до естетичного виховання школярів, краще володіють уміннями і навичками цієї форми педагогічної діяльності. Так, нами підготовлено методичне керівництво науково-дослідницькою роботою студентів з написання курсових робіт з методики викладання образотворчого мистецтва у 1-4 класах. За методикою дослідження студентами напрацьовуються курсові та дипломні роботи, реферати, наукові доповіді, статті.
Педагогічна практика створює умови для участі майбутніх учителів у цілісному процесі естетично спрямованої педагогічної діяльності, у перебігу якої виникає потреба самостійно розв'язувати реальні естетико-педагогічні завдання, добирати відповідні форми, методи і прийоми естетико-виховної роботи, створювати атмосферу творчого пошуку, стимулювати самоосвіту, самовиховання та самовдосконалення учнів. Саме в рамках педагогічної практики відбувається адаптація до конкретних умов педагогічної діяльності, тому розглядаємо безперервну педагогічну практику як джерело формування, перш за все, базових педагогічних умінь, необхідних майбутньому вчителеві в будь-якій сфері виховної діяльності. Приємно відзначити, що перебуваючи на навчально-виховній практиці студенти четвертого курсу Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Я.Дем'янчука мали змогу познайомитися з процесом втілення новітніх освітніх технологій організації навчально-виховного процесу з дисциплін естетичного циклу. Таку державному навчальному закладі І ступеня Гармонія студенти мали змогу спостерігати та брати участь в організації та керівництві роботою творчих центрів на уроках образотворчого мистецтва за експериментальною програмою Крок за кроком. Практиканти також познайомилися зі специфікою організації цілої системи позакласної виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку,
де чільне місце належить гурткам художньо-естетичного спрямування. Серед них гурток художньої творчості Чарівний пензлик, гурток декоративно- прикладної діяльності Чарівна соломка, гурток музичного виховання Місто музик, танцювальний хореографічний колектив Едельвейс. Позитивні відгуки про отриманий досвід під час проходження практики знаходимо у звітах студентів четвертого курсу. Видатний український педагог В.О.Сухомлинський так висловлювався про виховну та світоглядну роль мистецтва у процесі становлення особистості:
«Мистецтво — це часі простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду. Пізнаючи мистецтво в собі, пізнаєш природу, життя світу, сенс життя, пізнаєш душу, талант. Вище цього щастя немає» [8, с. Використання мистецтва в педагогічному процесі вищого навчального закладу дозволяє підготувати творчого спеціаліста — вчителя, що знаходиться у постійному пошуку ефективних і раціональних методів навчання й естетичного виховання учнівської молоді.

ЛІТЕРАТУРА
1.
Державний стандарт галузі Художня культура // Мистецтво та освіта. - 1997. - № 3. - С. 2-10. Національна державна комплексна програма естетичного виховання проект / [укл. І.А.Зязюн, О.М.Семашко]. - К, 1994. - 64 с.
3.
Зязюн І.А. Культура в контексті політики та освіти / І.А.Зязюн // Мистецтво та освіта. - 1998. - № 2. - С. 2-6.
4.
Зязюн І.А. Естетичний досвід особи. Формування і сфери вияву /
І.А.Зязюн - К Вища школа, 1976. - 174 с.
5.
Комарова А.И. Эстетическая культура личности / А.И.Комарова - К Вища школа, 1988. - 150 с. Петрова Г. Вопросы эстетической подготовки будущего учителя /
Г.Петрова - Казань Казанский университет, 1976. - 198 с.
7.
Подрєзов В. Комплекс засобів у системі виховання духовної культури майбутнього вчителя / В.Подрєзов // Мистецтво та освіта. - 1997. - № 2. - С. 47-
49.
8.
Сухомлинский В.О. Вибрані твори у 5 т. / за ред. О.Г.Дзеверіна]. - К Радянська школа, 1979. - Т. - 669 с.
9.
Фешина Г. Эстетическое образование и воспитание будущего учителя в педагогическом вузе: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук
/ Г.Фешина. - Казань, 1975. - 25 с.
10.
Хомич Л. Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя / Л.Хомич // Мистецтво і освіта. - 1998. - С. 51.

11.
Художня освіта і проблеми виховання молоді збірник наукових статтей / [кол. авт.: О.П.Рудницька, С.І.Уланова, О.Я.Ростовський та ін.]. - К
ІЗМН, 1997. - 164 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал