Опанування методики навчання основних понять граматики
Скачати 77.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.02.2017
Розмір77.72 Kb.

ОПАНУВАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ГРАМАТИКИ
МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ-СЛОВЕСНИКАМИ
А.В. Нікітіна
У статті визначені лінгводидактичні засади навчання основних понять граматики в школі, які є
необхідною передумовою опанування методики граматики майбутніми вчителями-словесниками.
В статье определены лингводидактические основы обучения основным понятиям грамматики в
школе, которые являются необходимыми предпосылками овладения методикой грамматики будущими
учителями-словесниками.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
На заняттях з методики навчання української мови майбутні вчителі-словесники набувають методичної компетенції, зокрема, традиційно опановують загальні питання лінгводидактики й часткові методики (лексикології, фонетики, морфології, синтаксису, розвитку зв’язного мовлення тощо). Значно менше уваги приділяється підготовці студентів до навчання основних понять граматики, які передбачені чинними програмами для засвоєння учнями різних типів шкіл. Усвідомлення цих понять
ґрунтується на активній роботі абстрактного мислення, що передусім виявляється в уміннях узагальнювати факти мови, спостерігати, аналізувати, зіставляти граматичні явища, самостійно або за допомогою вчителя робити висновки. Адже свідоме засвоєння школярами граматичних понять сприяє свідомому застосуванню ними певних граматичних форм у висловлюваннях, тобто якісному, ефективному мовленню, на що й має бути спрямоване взагалі навчання мови й мовлення в школі.
Аналіз досліджень, на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми,
яким присвячена стаття
Методика засвоєння основних понять граматики в сучасній школі спирається на усталені традиції методичної науки. Навчати граматики здавна означало навчати мови. Ми не можемо заперечувати ідеї
Ф. Буслаєва, І. Срезневського, О. Пєшковського, К. Ушинського, Ф. Фортунатова, Д. Ушакова, С. Чавдарова,
В. Масальського, які були розвинені в працях О. Бєляєва, І. Олійника, Л. Рожило. Методика навчання граматики в нових умовах досліджується такими вченими, як М. Вашуленко, Т. Донченко, К. Плиско, М. Пентилюк,
О. Потапенко та ін.; особливості засвоєння граматики в школах різного типу вивчаються О. Горошкіною, С.
Караманом; формування методичної компетенції майбутніх учителів-словесників є сферою наукових інтересів
О. Семеног, Т. Симоненко, М. Пентилюк та ін. Однак методична підготовка майбутнього вчителя-словесника до навчання загальних понять граматики в школах різного типу потребує удосконалення.
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття
У своєму досліджені спираємося на думки вчених-методистів, що мають методологічний характер.
«Теоретичні відомості з мови в загальноосвітній школі повинні являти собою коротко і в доступній формі викладений науковий курс. Основна відмінність між курсами мови середньої і вищої школи має полягати не стільки в змісті, скільки в обсязі матеріалу, що вивчається в школі, у відборі його, а також у способах пояснення» [1, 36]. Наукова методика повинна відповідати передусім на такі основні істотні запитання: мета
навчання (для чого вчити), принципи, зміст (чого вчити), форми і методи навчання (як учити) [1, 9]. Підґрунтя методичної компетенції становлять знання методологічних і теоретичних основ методики навчання мови, літератури, концептуальних основ структури і змісту засобів навчання [5, 35]. Відповідно до профілю школи
«має бути свій, чітко визначений науково обґрунтований зміст навчання, що спирається на відповідний тип мислення учнів» [2, 89].
Формування цілей статті (постановка завдання)
Мета цієї статті — визначити лінгводидактичні засади навчання основних понять граматики в загальноосвітній школі, які є необхідною передумовою опанування методики граматики майбутніми вчителями- словесниками. З цією метою пропонуємо своєрідну методичну модель формування в студентів-філологів на заняттях з методики навчання української мови знань, умінь і навичок, пов’язаних з їхньою підготовкою до навчання основних питань граматики в сучасній школі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів
Визначаємо найголовніші поняття методичної підготовки майбутнього вчителя-словесника до навчання
1
основних понять граматики: місце граматики в шкільному курсі мови, значення граматики, основні напрями методики граматики, принципи навчання граматики, методи і прийоми навчання граматики.
Як мовознавча дисципліна граматика складається з двох пов’язаних між собою розділів – морфології та синтаксису, що мають спільні поняття й правила. Морфологія вивчає слова як частини мови, а синтаксис – слова, об’єднані в словосполучення й речення. У граматиці найбільш повно відбиваються своєрідні риси національної мови. Особливо яскраво це спостерігається під час зіставлення близьких мов, тих, що мають чисельний шар спільної лексики. Адже граматичні засоби віддзеркалюють спосіб мислення й світосприйняття певного народу, сприяють точному відтворенню думки. Тому саме граматика традиційно посіла центральне місце у шкільному курсі рідної мови, а матеріал мовної змістової лінії програми спрямований на засвоєння функцій граматичних одиниць як важливої передумови формування практичних умінь і навичок учнів у різних видах мовленнєвої діяльності. Граматична будова української мови разом зі словниковим багатством становить
її основу, своєрідність і неповторність. Граматичні закони й правила виводяться з конкретних мовних фактів, з мовленнєвої практики народу. Основні поняття граматики, вироблені багатьма поколіннями протягом тривалого часу, є узагальненням абстрагуючої мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Саме граматика має властивість узагальнювати й типізувати мовні явища, є організаційною основою реалізації думки.
Перед опануванням системного курсу рідної (української) мови п’ятикласники повторюють вивчене про частини мови в початковій школі, паралельно закріплюючи знання, уміння й навички з орфографії та пунктуації. Лінгводидактичні принципи вивчення мови у структурній цілісності та міжрівневих зв’язках і активізації взаємовпливу навчання мови й розвитку мислення та мовлення зумовлюють увагу до граматики під час засвоєння інших розділів, і особливо в процесі формування комунікативних умінь і навичок.
Словниковий склад мови сам по собі ще не складає мову, він є тільки необхідним будівельним матеріалом. Граматика організує словниковий матеріал, надає словам потрібної форми, об’єднуючи в речення й тексти, робить мову гнучким, струнким засобом спілкування. Без знань граматичних законів не можна вільно висловлювати свої думки й розуміти думки інших.
Отже, пізнавальне значення граматики полягає в тому, що вона подає систему знань про мову, її структуру та закономірності функціонування; сприяє розумовому розвиткові учнів, формуванню в них мовної картини світу. Практичне значення граматики зумовлене тим, що вона є основою для засвоєння орфографії, пунктуації, культури мовлення; від граматичної підготовки учнів залежить рівень формування мовленнєво- розумових, навчально-мовленнєвих, орфографічних, пунктуаційних умінь і навичок. Пізнавальне й практичне значення граматики є підставою для визначення такого важливого завдання навчання граматики в школі, як формування в учнів основи знань, умінь і навичок з української мови [4, 59].
Зміст і характер шкільного курсу граматики завжди був пов’язаний з науковим розробками в лінгвістиці.
Учені-мовознавці й методисти докладали багато зусиль для того, щоб лінгвістична теорія в школі відповідала досягненням сучасної науки й викладання мовознавчих дисциплін у вищих закладах освіти.
У різні часи вплив наукових знань на зміст шкільної граматики був різним. Зміст програм і підручників з граматики відбивав переваги тієї чи іншої лінгвістичної школи. Так, у ХIX- ому й на початку XX- го століття були сформовані такі лінгвістичні школи: логіко-граматична школа (Ф.Буслаєв та ін.) відрізнялася пріоритетом формальної логіки в процесі граматичних досліджень; психологічна школа (О.Потебня) заперечувала ототожнення логіки й граматики, наголошуючи на зв’язку мислення й мовлення, на єдності змісту й форми;
формально-граматична школа (П.Фортунатов та ін.) віддавала перевагу формі слова й структурі речення.
Шкільна методика цього періоду зазнавала впливу того чи іншого лінгвістичного напряму.
На сучасну методику навчання граматики впливають наукові дослідження багатьох лінгвістичних дисциплін: етнолінгвістики, когнітивної, комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, теорії мовленнєвої комунікації та ін.[3, 198].
Граматичні напрями в мовознавстві спричинили виділення таких основних напрямів у методиці граматики: логіко-граматичного, психологічного, елементарно-практичного, формально-граматичного, семантико-граматичного, структурно-семантичного. Майбутні вчителі-словесники засвоюють інформацію про представників кожного напряму, основні положення, аналізують позитивне й недоліки в упровадженні окремих напрямів. Логіко-граматичний напрям: Представники: Ф.Буслаєв, І.Срезневський, К.Ушинський. Основні
положення: розвиток логічного мислення духовності, самосвідомості учнів, дару слова; зв’язок теорії з практикою; свідоме, а не формальне засвоєння граматичного матеріалу. Недоліки: недостатня увага до конкретних граматичних форм, структурних особливостей мови; змішування логічних і граматичних категорій.
Психологічний напрям: Представники: О.Потебня, Д.Овсянико-Куликовський. Основні положення: заперечення ототожнення логіки й граматики; визнання мови основним способом мислення й пізнання; основне завдання граматики – вивчення граматичного значення слова й речення. Недоліки: перебільшення залежності психологічного змісту від характеру словесного знака, суб’єктивно-психологічне тлумачення категорій граматики. Елементарно-практичний напрям: Представники: М. Кульман. Основні положення: використання граматичного матеріалу з практичною метою; ознайомлення учнів з ним під час роботи з художніми творами,
2
народною творчістю; перевага методу спостереження. Недоліки: заперечення вивчення граматичної теорії, основ наукових знань. Формально-граматичний напрям: Представники: П.Фортунатов, Д.Ушаков,
О.Пєшковський та ін. Основні положення: зосередження уваги на формальних ознаках під час вивчення граматичного матеріалу; перевага граматичної форми над змістом. Недоліки: відрив форми від змісту; відсутність зв’язку навчання граматики з розвитком мовлення учнів, з удосконаленням орфографічних і пунктуаційних навичок. Семантико-граматичний напрям: Представники: В. Ващенко, Б. Кулик, В.
Масальський, А. Медушевський, С. Чавдаров та ін. Основні положення: єдність змісту й форми; перевага семантичних ознак над формальними; граматика – основа формування орфографічних і пунктуаційних навичок.
Недоліки: недостатня увага до комунікативного спрямування навчання граматики. Структурно-семантичний
напрям: Представники: О. Бєляєв, К. Плиско та ін. Основні положення: вивчення структури граматичних одиниць у єдності з їхнім значенням; визначення взаємозалежності між складовими частинами цілого. Недоліки: двозначність у визначенні граматичних одиниць, зокрема синтаксичних (наприклад, додаток чи обставина залежно від запитання чим? або як?; у чому? або де?).
Унаслідок тривалих теоретико-практичних змагань сучасна методика навчання граматики керується такими положеннями: відмінність між шкільною та науковою граматикою полягає насамперед не в змісті, а в обсязі матеріалу, у відборі його залежно від ефективності в мовленнєвому спілкуванні учнів; шкільна граматика в популярній формі відбиває наукову граматику; зміст навчання граматики залежить від типу середнього навчального закладу (наприклад, у загальноосвітній школі переважає комунікативно-діяльнісний підхід до засвоєння граматичних знань, у гімназіях і ліцеях гуманітарного профілю граматика вивчається поглиблено: розширена понятійна база, залучаються історичні довідки про розвиток граматики тощо).
Методика навчання граматики у процесі свого розвитку, спираючись на загальнодидактичні й лінгводидактичні принципи, виробила своєрідні методичні принципи (методичні праці О. Бєляєва, К. Плиско та
ін). Єдність форми й змісту. Вивчення граматичних форм повинне здійснюватися в нерозривному зв’язку з лексичним значенням слова, з його функціями в реченні або тексті. Слід ураховувати, що зміна значення пов’язана зі зміною граматичної форми. Це сприяє усвідомленому використанню в мовленні граматичних одиниць. Поступове формування граматичних понять. Окремі граматичні поняття становлять певну систему, що лежить в основі граматичного ладу української мови, містить своєрідні національно-мовні особливості.
Вироблення граматичних умінь і навичок. Засвоєння граматики неможливе без вироблення граматичних умінь і навичок. Чинні програми з української мови визначають ті вміння й навички, якими повинні оволодіти учні під час вивчення граматики і які спрямовані на формування навчально-пізнавальних умінь та мовленнєвої компетенції. Вивчення граматичної термінології. На уроках морфології й синтаксису варто дотримуватися термінології, визначеної програмами та підручниками для певного типу середніх навчальних закладів.
Терміни як спеціальні назви для найменування граматичних понять допомагають учням краще зрозуміти мовне явище й правильно використовувати його у своєму мовленні. Взаємозв’язок морфології й синтаксису.
Морфологія й синтаксис становлять цілісну граматичну систему мови. Тому морфологія повинна вивчатися на синтаксичній основі, а синтаксис – на морфологічній. Зв’язок граматики з орфографією й пунктуацією. Знання граматики допомагає усвідомленому формуванню правописних умінь і навичок. Навчання граматики як основи
розвитку зв’язного мовлення. Комунікативно-діяльнісний і функціонально-стилістичний підходи до навчання мови орієнтують учителя на посилену увагу до вивчення мовних одиниць, насамперед граматичних, як засобів спілкування в різних ситуаціях з урахуванням їхньої стилістичної ролі.
Вивчення основних граматичних положень у школах різного типу має певні особливості. Для гуманітарних навчальних закладів важливим є формування поглибленого розуміння лінгвістичних понять, що стосуються граматики: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія. Необхідно пам’ятати, що слово як мовна одиниця вивчається лексикологією і граматикою. Лексичне значення є індивідуальним, за допомогою якого розрізняють слова, граматичне значення супроводить лексичне в конкретному випадку вживання слова. Граматичні значення виражаються за допомогою закінчень, службових слів, наголосу, суфіксів, префіксів, порядку слів. Мовний засіб, що виражає граматичне значення, називається граматичною формою.
Кілька однотипних граматичних значень і граматичних форм їх вираження становлять граматичну категорію.
Можна запропонувати учням, які поглиблено вивчають мову, такі завдання:
1. Розповісти про головні поняття граматики за таблицею.
2. З поданого тексту дібрати приклади для ілюстрацій теоретичних положень.
«Найзвичайніша мова наша є таємницею. У ній всі тони і відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших... Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: у ній що не звук, то подарунок, все крупне, зернисте, як самі перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі. Пригадаймо такі слова, як: «оксамит»,
«намисто», «рушник», «хустка», «знамено»... Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як: «світанок», «сонячний промінь», «весняний струмок», «голуба далечінь», «блакитна високість»... А скільки таких слів існує, і за кожним — глибинна суть і краса!
3

У величезному мовному запасі вибрати потрібне слово — то велике вміння, якщо ви користуєтеся словом неточним, то це, власне, те саме, коли б замість відточеного олівця на уроці малювання ви користувалися б цвяхом. Знання рідної мови визначає багатство, широчінь інтелектуальних і естетичних інтересів особистості.
Той, хто не знає материнської мови або цурається її, сам засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком»
(В.Сухомлинський).
3. Який засіб вираження граматичного значення переважає в українській мові? Чому? У яких мовах цей засіб відсутній? Чому?
4. Чи можуть однією граматичною формою виражатися кілька граматичних значень, і навпаки? Якщо так, то наведіть приклади.
5. Наведіть з тексту приклади, у яких засобом вираження граматичного значення є службові слова.
6. Якою частиною слова виражається лексичне значення, а якою — граматичне?
7. Визначте засіб вираження граматичного значення в слові тони. Якої помилки можна припуститися?
8. У реченні “А скільки таких слів існує, і за кожним — глибинна суть і краса!” знайдіть іменники.
Проаналізуйте за схемою: слово, граматичне значення роду, числа відмінка, засіб вираження граматичного значення.
9. Що в цих іменниках індивідуальне, а що спільне?
10. За допомогою тлумачного словника з’ясуйте лексичне значення слова сенс. Чи вживаєте ви його в своєму мовленні? У якій мовленнєвій ситуації було б доречним уживання цього слова? Яке смислове навантаження несе це слово в тексті з урахуванням його функції як однорідного члена речення?
Завдання №№ 5, 6, 8, 9, 10 можна пропонувати учням негуманітарних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.
На основі аналізу тексту можна з’ясувати питання про єдність лексичного і граматичного значень, способи їхнього вираження, перевантаженість такого засобу вираження граматичного значення, як закінчення, його багатозначність.Учні повинні дійти висновку, що слова виконують свої лексичні й граматичні функції тільки в реченні або в тексті, де їх індивідуальні та спільні (абстрактні) значення виражають зміст відповідно до мети висловлювання.
У загальноосвітній школі, негуманітарних навчальних закладах вивчення основних понять граматики відбувається практичним шляхом. Важливо, щоб учні збагнули: слова, крім лексичного, мають ще й граматичне значення, яке виражає відношення до інших членів речення, у словах виділяються ознаки, спільні для багатьох
інших слів. Узагальнене поняття про граматику як науку та мовний рівень допомагає засвоїти комунікативно спрямовані положення морфології та синтаксису.
Для перевірки засвоєного студентами матеріалу їм можна запропонувати запитання для самоперевірки:
Яке місце граматики в шкільному курсі рідної (української мови)? Поясніть залежність змісту граматики від типу середнього навчального закладу. У чому полягає пізнавальне та практичне значення граматики? Що вам відомо по історію методики навчання граматики? Прокоментуйте основні принципи навчання граматики в сучасній школі. Поясніть залежність вибору методів і прийомів навчання граматики від конкретних умов педагогічного дискурсу. Як ви розумієте вислів І.Огієнка: “Кобзар” – це найкраща, найповніша граматика всеукраїнської літературної мови”? Поясніть, як ви розумієте вислів І.Вихованця: «Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя - океан слів і граматику». Визначте дидактичне призначення цього вислову.
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку
Отже, опанування майбутніми вчителями-словесниками найголовніших засад методики граматики сприятиме виробленню в них якісної методичної компетенції, що забезпечить підготовку до навчання мови в школах різного типу. Методика навчання основних понять граматики, зокрема, місце граматики в шкільному курсі мови, значення граматики, основні напрями методики граматики, принципи, методи і прийоми навчання граматики, потребує подальшої розробки, зважаючи на сучасні тенденції навчального процесу — профільність освіти, упровадження інноваційних, комп’ютерних, дистанційних технологій тощо.
Література
1. Бєляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови: Навчально-методичний посібник. — К.: Генеза, 180 с.
2. Горошкіна О.М. Лінгвістичні засади навчання української мови в старших класах природничо- математичного профілю: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 362 с.
3. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією
М.І.Пентилюк: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. – К: Ленвіт, 2005. –
400 с.
4. Плиско К.М. Теорія і методика навчання української мови в середній школі. – 2-е вид., перероб. і доп. –
Х.: ХДПУ, 2003. – 84 с.
5. Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: Монографія. -
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. — 404 с.
4


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал