Основи наукових
Скачати 493.96 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір493.96 Kb.
  1   2   3   4

1
ОСНОВИ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

2

3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут природничо-математичної та технологічної освіти
Технолого-педагогічний факультет
Кафедра теорії та методики навчання технологій

ОСНОВИ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Програма, плани семінарських, практичних і лабораторних занять, а також методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів
Умань 2012

4
Основи наукових досліджень. Програма, плани лабораторних занять, короткі теоретичні відомості, а також методичні рекомендації до виконання самостійної та
індивідуальної роботи студентів денної форми навчання. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. - Умань: КопіЦентр, 2012. - 42 с.
Укладач: Бербец В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рецензенти: Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор
Ткачук С.І. – кандидат педагогічних наук, доцент
Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні вченої ради технолого- педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини.
Протокол № 1 від 1 вересня 2011 року.
© В.В.Бербец

5
ВСТУП
Кожному випускнику вищого педагогічного закладу освіти, якщо він не байдужий до творчого пошуку, відкритий шлях у науку. Важливою рисою молодого науковця повинно стати прагнення до пізнання нового, до збагачення своїх знань, невтомність наукового пошуку. Відсутність уміння самостійно здобувати нові знання випускником вищого закладу освіти, який мріє пов'язати своє життя з науковою діяльністю, може привести до того, що з часом молодий спеціаліст втратить творчу
ініціативу і задовольниться роллю посереднього виконавця. Тому процес навчання студентів у вищому закладі освіти все більше повинен спиратись на самостійну, близьку до дослідницької діяльність. Для цього кожний студент повинен оволодіти методами наукового пізнання, одержати навички, потрібні для орієнтації у бурхливому потоці наукової інформації.
Загальновідомо, що елементи наукових досліджень мають місце в усіх формах навчального процесу: в лекційних курсах, на семінарських і лабораторних заняттях, при написанні та оформленні рефератів, курсових і дипломних робіт. Заохочення студентів до наукових досліджень, оволодіння ними навичками наукової діяльності повинні розглядатись як важлива умова якісної професійної підготовки педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів країни. Адже важко уявити сучасного вчителя без постійного педагогічного пошуку, без намагання вдосконалювати навчально- виховний процес, без спроби реалізувати власний творчий потенціал. А запорукою всього цього і може стати сформоване у студентські роки уміння ставити перед собою завдання, для вирішення яких потрібний науковий пошук. Таким чином, кожний випускник вищого педагогічного навчального закладу повинен знати найзагальніші положення щодо організації, постановки та проведення наукового пошуку.
Забезпеченню цього повинен сприяти систематизований навчальний курс "Основи наукових досліджень".
Курс "Основи наукових досліджень" передбачає засвоєння студентами основних положень та відомостей про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державі. Окремо виділено розгляд питань організації, постановки, проведення і узагальнення результатів дослідження у формі, доступній для студентів будь-якої педагогічної спеціальності.
Зазначимо, що послідовність вивчення розділів, тем може бути змінена викладачами в залежності від специфіки факультету, досвіду викладачів.
Програмою визначається тематика лабораторно-практичних занять, а також тем, що виносяться на самостійне опрацювання студентами.


6
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Метою курсу ―Основи наукових досліджень‖ є засвоєння студентами систематизованої інформації про історію розвитку науки, методологію, методику та технологію організації та проведення наукових досліджень в педагогіці та психології, орієнтування студентів як майбутніх науковців до поглиблення своїх знань, прагнення подальшого інтелектуального розвитку та самовдосконалення; майбутніх вчителів на поєднання навчально-виховної роботи з учнівською молоддю в загальноосвітній школі з науковим пошуком.
Засвоївши дисципліну студенти повинні знати систему та сутність основних понять та термінів, основних видів студентських науково-дослідних робіт, послідовність та методику проведення наукових досліджень. Студенти повинні вміти організовувати та проводити різні види досліджень навчального та наукового характеру у відповідності з програмами дисциплін суспільних, психолого-педагогічних
і профілюючих галузей.
В процесі вивчення курсу в студентів повинні сформуватися навички організації та проведення дослідницької роботи, роботи з різними типами навчальної, науково- популярної, довідкової та інших видів літератури (підручники, навчально-методичні посібники, журнальні та газетні статті, довідники, архівні документи тощо).

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: Основи наукових досліджень

Курс:
Підготовка спеціалістів
Напрям, спеціальність, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1,5
Модулів:1
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин: 54
Тижневих годин: 2
Шифр та назва напряму:
0101 Педагогічна освіта
Шифр та назва напряму підготовки:
6.010103Технологічна освіта.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
Обов'язкова
Рік підготовки: 1
Семестри: 5
Лекції (теоретична підготовка): 18
год.
Лабораторно - практичні заняття 16 год.
Самостійна робота: 20 год.
Види контролю:
5 семестр - залік

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ, ПРОГРАМА ТА РОЗПОДІЛ
БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
(напрям підготовки: Технологічна освіта.
Спеціалізації інформатика або фізична культура)


п/п
Змістові модулі / Теми
Кількість годин
Лек ції
Лаб.-пр. заняття
Сам. роб.
1
2
3
4
5

Модуль І. Наука. Загальні поняття та визначення.
7

Кредит 1.
Змістовий модуль 1. Зміст та структура наукових досліджень.1.
Наука – продуктивна сила розвитку суспільства
2
2.
Організаційна структура наукових досліджень в
Україні
2
3.
Основні поняття наукового дослідження
2 2
4.
Організація та проведення наукового дослідження
2 8
6
5.
Основи бібліографічно-пошукової діяльності
2 2

Лабораторно – практичні заняття

10


Самостійне опрацювання


10

Підсумковий контроль

Кількість годин і максимальна
рейтингова оцінка за змістовий модуль


81010


Кредит 1.
Змістовий модуль 2. Організація науково- педагогічних досліджень.
1.
Методи наукового пізнання
2 6
2
2.
Етапи наукового дослідження
2 2
3.
Інформаційне забезпечення наукових досліджень
2 2
4.
Культура наукової праці
2 2
5.
Основні вимоги до наукової роботи
2 2

Лабораторно – практичні заняття

6


Самостійне опрацювання


10
Підсумковий контроль

Кількість годин і максимальна
рейтингова оцінка за змістовий модуль


10610


МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекція, розповідь, пояснення, диспут, моделювання.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: усний та письмовий контроль, виконання лабораторних робіт, підготовка до заняття; підсумковий модульний тестовий контроль.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:
0цінка за шкалою
ЕСТS

Визначення

Оцінка
за націон.
системою
Оцінка
за сист.
в УДПУ
А
Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
5 90-100%
В
Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
4 82-89%

8
С
Добре – правильна робота з певною кількістю помилок
4 75-81%
D
Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок
3 69-74%
E
Достатньо
- виконання задовольняє мінімальні критерії
3 60-68%
FX
Незадовільно – потрібно доопрацювати на перездачу
2 35-59%
F
Незадовільно – обов‘язковий повторний курс
2 1-34%
ABCDE
Зараховано
60-100%
FXF
Не зараховано
1-59%

Приклад оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента

Модуль 1
(поточне тестування)
Підсум-
ковий
контроль
Сум
а

Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2 20 100 35 35
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; лабораторні роботи; макети.
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

П/п
Тема занять
К-сть год
1.
Основи бібліографічно-пошукової діяльності
2 2.
Виконання наукових рефератів
2 3.
Виконання курсових робіт
2 4.
Виконання оформлення результатів дослідження
2 5.
Виконання дипломних робіт
2 6.
Використання методу тестів у наукових дослідженнях
2 7.
Використання методу спостереження у наукових дослідженнях
2 8.
Використання статистичних методів у наукових дослідженнях
29
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Зміст та структура наукових досліджень

Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства

Поняття та загальні відомості про науку. Мета науки. Основні поняття науки: категорія, принципи, аксіоми, закони, теорії, гіпотеза.
Історичні етапи розвитку науки та її зв‘язку з практикою.
Класифікація типів галузей наук: природничі, суспільні, технічні, їх сутність, застосування. Поняття про наукознавство. Короткі відомості про дослідження, методологію дослідження. Фундаментальні та прикладні дослідження. Наукова школа.
Тема 2. Організаційна структура наукових досліджень в Україні
Система організації наукових досліджень в Україні. Основні сектори організації наукових досліджень. Установи які безпосередньо здійснюють наукові дослідження в
Україні. Національна академія наук України. Академія педагогічних наук України.
Наукове пізнання. Фактори взаємозв‘язку пізнання і практики. Рівні наукового пізнання: почуттєвий, раціональний, емпіричний, теоретичний.
Тема 3. Основні поняття наукового дослідження
Сутність категорій ―Поняття‖, ―Термін‖, їх зміст. Теоретичне, методичне, прикладне, історичне наукове поняття. Система педагогічної термінології: предметні, операційні, конкретні, абстрактні.
Відбір і визначення основних педагогічних понять досліджуваної теми. Суттєві ознаки понять: емоційно-спонукальний компонент, раціонально-логічний компонент, потенційно-діяльнісний компонент.
Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень
Типологія наукової інформації. Документ. Види наукових видань. Первинний та вторинний документ. Неопубліковані документи. Опубліковані документи: періодичні та неперіодичні. Типи неопублікованих наукових видань.
Нормативно-технічна документація. Патентна документація. Депоновані рукописи.
Тема 5. Основи бібліографічно-пошукової діяльності

Бібліотека. Основний та додатковий фонд. Види каталогів: алфавітний, предметний, системний. Напрями пошуку інформаційних джерел.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Організація науково-педагогічних досліджень

Тема 6. Методи наукового пізнання
Метод. Методологія. Класифікація методів пізнання: емпіричні, теоретичні, комбіновані.
Спостереження.
Вимоги до організації спостереження.
Порівняння.

10
Вимірювання, об‘єкти вимірювання.
Експеримент. Структура експерименту. Абстрагування. Етапи процесу абстрагування. Види абстрагування. Аналіз. Синтез. Індукція. Дедукція. Моделювання.
Ідеалізація. Формалізація.
Тема 7. Етапи наукового дослідження
Наукове дослідження. загальна схема проведення наукового дослідження. об‘єкт дослідження. пошук наукової інформації. Гіпотеза, умови формування. Теоретичні основи дослідження. Програма дослідження. Методика дослідження. Організація дослідження. Обробка та аналіз результатів. Апробація результатів дослідження.
Наукове оформлення звітної документації. Практичне застосування результатів дослідження.
Тема 8. Організація та проведення наукового дослідження
Вимоги до наукового дослідження: новизна, актуальність, необхідність, плановість, глибина, об‘єктивність та критичність. Ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми.
Методика проведення наукового дослідження. Вибір теми дослідження.
Актуальність проблеми дослідження, мета, гіпотеза. Календарний план дослідження.
Аналіз результатів дослідження. Практичне застосування результатів дослідження.

Тема 9. Культура наукової праці
Культура праці. Мислення. Принципи відбору методів наукової діяльності.
Наукова школа, структура та принципи. Типи молодих вчених: спадкоємець, історик, прихильник, критик. Антиучень.
Самоорганізація праці дослідника. Правила самоорганізації діяльності.
Самореалізація. Самообмеження.
Професійні якості дослідника.
Тема 10. Основні вимоги до наукової роботи
Наукова робота. Студентська наукова робота. Види наукових студентських звітів. Методичні вимоги до написання наукового звіту. Загальні вимоги до оформлення наукової роботи. Критерії оцінювання наукової роботи. Найпоширеніші наукові терміни.
Типові помилки під час написання наукової роботи та організації дослідження.
Відгук. Структурні елементи відгуку. Рецензія. Структурні елементи рецензії.
Наукова конференція. Студентська наукова конференція. Доповідь.

11
ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Лабораторно-практичне заняття №1

Тема: Основи бібліографічно-пошукової діяльності.
Мета: засвоєння методики бібліографічно-пошукової діяльності та роботи з науковою літературою (НЛ).
Завдання: 1. Засвоїти суть процесу роботи з НЛ.
2. Засвоїти процес бібліографічного пошуку.
3. Засвоїти правила оформлення літературних джерел.
4. Закріпити навички конспектування наукового тексту.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Накопичення, зберігання та створення умов для користування літературними джерелами здійснюють бібліотеки (як загального користування, так і спеціалізовані — наукові, технічні, медичні, педагогічні, історичні, іноземної літератури тощо). У бібліотеках встановлено певний порядок зберігання інформації. Існує основний і довідковий фонд.
Основний фонд (книги, журнали, збірники, бюлетені, звіти, рукописи тощо) розміщується на полицях сховищ бібліотеки. Громіздкі матеріали (наприклад, дисертації, наукові звіти) мікрофільмують із зменшенням у 200 і більше разів. Кожний мікрофільм вміщують у контейнер діаметром 35 мм. Завдяки значному поширенню персональних комп'ютерів надійними і зручними для надійного зберігання інформації стають гнучкі диски, дискети і компакт-диски.
Довідковий фонд містить сукупність вторинних інформаційних документів основного фонду. Вторинна інформація являє собою результат аналітико-синтетичного логічного опрацювання первинних документів з метою відобразити їхній зміст у "згорнутому" вигляді. Найпоширенішим видом такого опрацювання і найбільш стислого оформлення відомостей про різноманітні публікації є каталоги та картотеки.
Вторинну інформацію довідкового фонду зберігають на бібліографічних картках
(розміром 125 х 75 мм), розміщених у каталожних висувних ящиках. Каталог по праву можна вважати справжнім компасом в океані публікацій. Каталог являє собою покажчик друкованих видань, який знаходиться в кожній бібліотеці. Складається він з карток, в яких занотовані основні характеристики книги: шифр, який позначав місце зберігання книги в бібліотечному фонді і використовується для швидкого знаходження книги працівниками бібліотеки; автор, назва, підзаголовок та інша інформація. Картки в каталогах класифікують за певними ознаками. Існує три основних види каталогів:
Алфавітний – містить відомості про наявні у даній бібліотеці літературні джерела незалежно від їхнього змісту розміщені у алфавітній послідовності прізвищ їх авторів або назву. Картки алфавітного каталогу розташовують в ящиках, на яких вказані перші та останні склади прізвищ авторів (наприклад "Лобат - Лонг", "Орд -
Осм", "Пиг - Пир"); систематичний – складається за галузями знань: наука, освіта, техніка, економіка та ін. Він дає можливість визначити, з яких галузей знань і які саме книги в бібліотеці; предметний – відображає більш часткові питання і утворюється назвами предметів з дотриманням алфавіту. Структури предметного каталогу визначається списків предметних рубрик, що являють собою коротким словесний вираз предмету
(теми) друкованих творів.
Крім алфавітного, систематичного та предметного каталогів в бібліотеках є картотеки газетно-журнальних статей, рецензій та інші тематичні картотеки.
В алфавітному каталозі картки з описом видань розміщуються в чіткому

12 алфавітному порядку прізвищ авторів або назв творів. Щоб полегшити пошук потрібних видань, важливо знати основні правила розстановки карток в алфавітному каталозі.
1.Картки розставляються за зведеним російсько-українським алфавітом прізвищ авторів і назв книг. Наприклад:
Педагогіка Педагогіка колективу Пение в школе Пеньков Є.М.
2.Місце картки в алфавітному ряду визначається першим словом у бібліографічному описі. Вразі збігу перших слів картки розставляють за другим словом, за третім тощо:
Проблеми виховання в учнівському колективі
Проблеми виховання дітей дошкільного віку
Проблеми літературознавства
Проблеми мовознавства
3.Якщо прізвища авторів співпадають, то розміщення карток в каталозі здійснюють з урахуванням імен авторів; якщо співпадають імена, то враховують "по батькові", а якщо і ці дані співпадають, то враховують назву книги:
Сліпченко В.І.
Сліпченко К.І.
Сліпченко К.О. Методи науково-педагогічного дослідження
Сліпченко К.О. Неруйнівні методи дефектоскопії
4.Картки на авторів з подвійними прізвищами розміщуються після карток на авторів, прізвища яких збігаються з першою частиною подвійного прізвища:
Соколов О.Д. Соколов-Микитов І.С.
Соколов-Спаський О.О. Соколов-Тобольський О.А.
5.Якщо в заголовку зустрічається скорочене найменування країн або організацій, то воно приймається за одне слово і картки розставляються відповідно з його буквенним складом:
Апарін Б.Ф. АПН України Апокін І.О.
6.Якщо опис починається з числівника, написаного цифрами, то при розстановці карток до уваги береться його словесне вираження:
Сто порад вчителю
100 років від дня народження Павла Тичини
Сторінки творчості Василя Стуса
7.При розстановці карток на видання одного автора алфавітний порядок порушується. Спочатку ставляться картки з описом повних зібрань творів, вибраних творів, потім в алфавітному порядку окремі твори:
Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: В 12 т.
Шевченко Т.Г. Твори: В 5 т.
Шевченко Т.Г. Вибрані твори
Шевченко Т.Г. Балади
Шевченко Т.Г. Гайдамаки
Шевченко Т.Г. Заповіт
Шевченко Т.Г. Кобзар
Алфавітний каталог стане у нагоді й тоді, коли відомий лиши один з двох, з трьох авторів книги або редактор книги. На них й каталозі передбачені додаткові картки.
Швидкість пошуку потрібних відомостей в алфавітному каталозі забезпечують каталожні роздільники із зазначенням букви, складу, слова або прізвища.
Картки в систематичному каталозі розташовані за певною системою класифікації. У бібліотеках вищих педагогічних закладів і основу створення систематичних каталогів покладено бібліографічну систему класифікації (ББК). Вона визначає такі розділи систематичного каталогу:

13
А — Загальнонаукові та міждисциплінарні знання
Б — Природничі науки в цілому
В — Фізико-математичні науки
Г — Хімічні науки
Д — Науки про Землю
Е — Біологічні науки
Ж/О — Техніка і технічні науки в цілому
П — Сільське і лісове господарство
Р — Охорона здоров'я. Медичні науки
С — Суспільні науки в цілому
Т — Історія. Історичні науки
У — Економіка. Економічні науки
Ф — Політологія. Політичні науки
X — Держава і право. Юридичні науки.
Ц — Військові науки. Військова справа
Ч — Культура. Наука. Освіта
Ш — Філологічні науки. Художня література
Щ — Мистецтво. Мистецтвознавство
З — Релігія. Атеїзм
Ю — Філософські науки. Психологія
Я — Література універсального змісту,,
Частини розділів (підрозділи) систематичного каталогу розмежовуються за допомогою роздільників і зв'язані між собою. Поділ розділів на частини передбачає перехід від загальних питань до більш вузьких. Наприклад:
Дидактика
Методи навчання Словесні методи
Розповідь, пояснення
Підрозділи систематичного каталога мають індекси у вигляді цифр і букв.
Наприклад:
Ч 210. 1 — Методологія та логіка наукового дослідження
Ч 421. 2 — Дидактика (Теорія освіти і навчання)
Ч 421. 266 - Трудове навчання
Ю 984. 03 - Мислення в процесі навчання у дітей
Кожний підрозділ систематичного каталогу має ще подальший поділ, наприклад:
Ч 21 - Наука. Науково-дослідна робота
Ч 210 - Загальні проблеми науки
Ч 213 - Історія науки
Ч 214 - Організація науки
Ч 215 - Науково-дослідна робота
Ч 216 - Вчені. Наукові працівники або
Ю 25 - Філософія і методологія науки
Ю 250 - Основні концепції у філософії і методології науки
Ю 251. 1 - Філософські основи наукового пізнання
Ю 251. 2 - Закономірності розвитку науки
Ю 251. З - Логічна структура наукового пізнання
Ю 251. 5 — Науковий метод і його роль в науці.
Уміле користування довідковим фондом сприяє скороченню часу на пошук потрібної інформації та підвищує ефективність праці дослідника. Пошук потрібної
інформації з кожним роком стає все більш складнішим. Тому кожен, хто починає працювати з літературними джерелами, повинен знати основні положення

14
інформаційного пошуку. Інформаційний пошук — це сукупність операцій, спрямованих на знаходження документів, потрібних у процесі дослідження певної проблеми. Пошук може бути ручним або автоматизованим.
Ручний пошук здійснюють за допомогою звичайних бібліографічних карток, картотек, друкованих покажчиків. Автоматизований пошук здійснюють за допомогою
ЕОМ.
Інформаційний пошук здійснюють на основі інформаційно-пошукової мови
(ІПМ). Вона являє собою семантичну (смислову) систему символів і правил їх сполучення. Найбільш поширеним варіантом ІПМ є універсальна десяткова класифікація документів інформації (УДК). Десятковою вона називається тому, що всі галузі знань розподілені в ній на 10 відділів, які в свою чергу діляться на 10 підрозділів, ті — в свою чергу — на 10 частин і т.д. Кожна частина деталізується до потрібного ступеня. Основні відділи УДК такі: 0 — загальний розділ; 1 — філософія; 2 — релігія; 3
— суспільні науки; 4 — мовознавство; 5 — математичні та природничі науки; 6 — медицина, техніка, сільське господарство; 7 — мистецтво, спорт; 8 — літературознавство; 9 — історія, географія. Художня література не відноситься ні до якого розділу і відповідні бібліографічні картки розміщують, як правило, в алфавітному каталозі.
Структура УДК складається з груп основних індексів і визначників. Групи діляться на підгрупи загальних і спеціальних визначників. УДК має ряд переваг: простота засвоєння працівниками видавництв і бібліотек, зручність шифрування, відносна швидкість пошуку інформації для вузькоспеціалізованих тем.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1.
Вкажіть основні джерела бібліографічної інформації.
2.
Вкажіть основні види бібліографічних каталогів та коротко охарактеризуйте
їх.
3.
Визначте порядок попереднього ознайомлення з книгою.
4.
Зафіксуйте обов‘язкові елементи короткого бібліографічного опису:
Книги
Статті.
5.
Назвіть основні види письмового опрацювання тексту.
6.
Які є правила гігієни при роботі з літературою?
7.
Вкажіть фактори успішності роботи з текстом.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Герцов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. - М.: Книга, 1984. –176 с.
2.
Практический курс ОНД. –Умань: УДПИ, 1996. –12 с.
3.
Радченко І.А. Система роботи з науковою літературою. –Умань: ТВІР, 1998. –48 с.
4.
Федотов В.В. Раціональна організація розумової праці. –М.: Економіка, 1987. –
109 с.
ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Один автор
Колотило, Д. М. Екологія і економіка : навч. пос. : реком. МОН України / Данило
Макарович Колотило ; МОН України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2006. – 368, [1] с. : іл.

Два автори

15
Левчук, Л. Основи естетики : навч. пос. / Л. Левчук, О. Оніщенко. – К.: Вища школа,
2000. – 271, [3] с.
Три автори
Бачинін, В. А. Філософія права : підручник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І.
Панов. – К. : Ін Юре, 2003. – 472, [4] с.

Чотири автори
Філософія : пос. для студ. вищих навч. закладів / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д.
Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Академія, 2007. – 576, [1] с.

П’ять та більше авторів
Економічний аналіз : навч. пос. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк [та
ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2003. – 556, [3] с.

Аналітичний опис
Побірченко, Н. С. Громадівці про зв‘язок дитини з навколишнім світом / Н. С.
Побірченко //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : науковий збірник
/МОН України, УДПУ ім. Павла Тичини. – К. : Науковий світ, 2003. – Вип. 5. – С. 219-
226.

Опис багатотомного видання
Сухомлинський, В.О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 1-5 / Василь Олександрович
Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1979-1983.

Окремий том багатотомного видання
Макаренко, А. С. Избранные произведения : в 3 т. Т. 1. Педагогическая поэма / А. С.
Макаренко. – К. : Рад. школа, 1984. – 518 с.

Дисертація
Кочубей, Т. Д. Філософія дитинства в українській педагогічній думці : дис. … канд. пед. наук : 01.07.10 : захищена 15.03.04 : затв. 22.07.04 / Тетяна Дмитрівна Кочубей. –
К., 2004. – 187 с. – Бібліогр. : с. 179-186.

Стаття з енциклопедії
Новосад, В. В. Ботанічний музей /В. В.
Новосад // Енциклопедія сучасної України. – К. : 2004. – Т. 3. – С. 391.

Стаття з журналу
Власенко, О. О. Розвиток страхового ринку України / О. О. Власенко // Фінанси
України. – 2005. – № 8. – С. 140-144.

Стаття з газети
Терно, С. Полікультурна освіта: чи потрібна вона Україні? / Сергій Терно // Історія
України. – 2008. – Вересень (№35). – С. 19-24.
Стаття з газети
Чекалюк, Н. Карма імені /Нестор Чекалюк // Дзеркало тижня. – 2005. – 17 вересня.
Електронний ресурс
Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. пос. для студ. мед. вузів /Б. Р. Богомольний. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед.

16 ун-т, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32
Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.
Лабораторно-практичне заняття №2Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал