Основні наукові напрями, та найважливіші проблеми, фундаментальних досліджень, у галузі природничих.,Технічних,, І гуманітарних наук, національних,, академій наук україни,, на
Скачати 350.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації30.01.2017
Розмір350.25 Kb.
1   2   3
?080

Науки про людину,*гуманітарний блок+,
3.6.1.
,
Психологія
3.6.1.1.
,
Теоретично-методологічні засади психологічної науки
3.6.1.2.
,
Психологія навчання та виховання в сучасних умовах
3.6.1.3.
,
Психологія праці
3.6.1.4.
,
Практична психологія
3.6.1.5.
,
Психологія особистості. Соціальна психологія
3.6.1.6.
,
Психологічні основи творчості та обдарованості
3.6.1.7.
,
Політична психологія
3.6.1.8.
,
Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці
3.6.1.9.
,
Вікова психологія та фізіологія. Психологія здорового способу життя
3.6.2.
,
Педагогіка
3.6.2.1.
,
Теорія, історія і методика освіти
3.6.2.2.
,
Зміст, форми і технології освіти
3.6.2.3.
,
Освітнє середовище. Інформатизація освіти
3.6.2.4.
,
Освіта осіб з особливими потребами
3.6.2.5.
,
Соціальна педагогіка

29
3.6.2.6.
,
Філософія освіти
3.6.2.7.
,
Теорія і методологія педагогіки
3.6.2.8.
,
Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка
3.6.2.9.
,
Дидактика
3.6.2.10.
,
Теорія і методика виховання
3.6.2.11.
,
Професійна педагогіка
3.6.2.12.
,
Якість освіти. Управління розвитком освіти
3.6.2.13.
,
Безперервна освіта
3.6.2.14.
,
Теоретико-методологічні та методичні засади реформування освіти осіб з особливими потребами в сучасних суспільно-економічних умовах
3.6.2.15.
,
Теоретико-методологічні основи дошкільної освіти
3.6.2.16.
,
Зміст і технології дошкільної освіти
3.6.2.17.
,
Теоретико-методологічні засади загальної середньої освіти
3.6.2.18.
,
Теорія і методика шкільного навчання
3.6.2.19.
,
Теоретико-методичні засади професійного навчання
3.6.2.20.
,
Теоретико-методичні засади освіти дорослих
3.6.2.21.
,
Професійне навчання на виробництві
3.6.2.22.
,
Професійне навчання незайнятого населення
3.6.2.23.
,
Теоретико-методологічні засади вищої освіти
3.6.2.24.
,
Зміст, форми і технології вищої освіти
3.6.2.25.
,
Педагогічна освіта
3.6.2.26.
,
Післядипломна освіта
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.6.3.
,
Гуманітарні чинники розвитку українського суспільства
3.6.4.
,
Інтеграція науки і освіти
3.6.5.
,
Інноваційні технології розвитку освітньої сфери
3.6.6.
,
Людина, суспільство і культура
?090

Мовознавство,
3.7.1.
,
Закономірності функціонування та розвитку слов’янських мов
3.7.1.1.
,
Походження, розвиток та функціонування східно-, західно- та південнослов’янських мов у загальнослов’янському контексті

30
3.7.1.2.
,
Українська мова в загальнослов’янському контексті та в колі світових мов
3.7.1.3.
,
Динаміка української мови XI – початку XXІ століть
3.7.1.4.
,
Динаміка структури та функціонування літературної мови початку ХХІ ст.
3.7.1.5.
,
Мова як чинник духовного розвитку сучасного суспільства
3.7.1.6.
,
Українське термінознавство: теорія та практика
3.7.2.
,
Загальне, типологічне й порівняльно-історичне мовознавство.
Прикладна лінгвістика
3.7.2.1.
,
Порівняльне дослідження слов’янських, романських, германських та балтійських мов
3.7.2.2.
,
Лексичний тезаурус української літературної мови і його лексикографічне відтворення
3.7.2.3.
,
Структура та функціонування мов, що побутують в Україні.
Зіставні дослідження
3.7.2.4.
,
Мовний фактор міжетнічної взаємодії та консолідації в Україні
3.7.3.
,
Комп'ютерна та корпусна лінгвістика
3.7.3.1.
,
Корпусна лінгвістика та лінгвістичні технології в системі освіти, науки, культури й державного управління
3.7.3.2.
,
Віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці
3.7.3.3.
,
Лінгвістичні онтології та фундаментальна термінографія в контексті інженерії знань
3.7.3.4.
,
Українська мова у вітчизняному та світовому мовно-
інформаційному просторі
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.7.4.
,
Дослідження сучасного функціонування української мови та її утвердження як державної мови в Україні
3.7.5.
,
Лексикографія, термінографія та лінгвістичні онтології.
Розвиток Національної словникової бази України
3.7.6.
,
Мовний фактор міжетнічної взаємодії та консолідації в Україні
3.7.7.
,
Інформація, мова, інтелект

31
?0:0

Літературознавство,
3.8.1.
,
Розвиток української літератури Х – початку ХХІ ст. в Україні та у європейському контексті
3.8.2.
,
Теорія літератури
3.8.3.
,
Історія зарубіжних літератур. Мультикультуралізм та національні традиції у зарубіжних літературах ХХ – початку ХХІ ст.
3.8.4.
,
Текстологічні дослідження української класичної літератури
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.8.5.
,
Вивчення української літератури як етнокультурного явища в контексті європейської, світової літератур та літератур національних меншин України
3.8.6.
,
Література як об’єкт досліджень сучасної компаративістики
3.8.7.
,
Теорія літератури і культурологія: нові методологічні парадигми
3.8.8.
,
Сучасна україністика у загальноєвропейському контексті
?0;0

Культурологічні дослідження,
3.9.1.
,
Культурологія. Теорія та історія культури
3.9.2.
,
Філософія культури
3.9.3.
,
Соціологія культури
3.9.4.
,
Культурна антропологія
3.9.5.
,
Природа і культура
3.9.6.
,
Історико-регіональні характеристики культури
3.9.7.
,
Сучасні культурні парадигми світового співтовариства
3.9.8.
,
Слов`янський культурний простір
3.9.9.
,
Українська культура в загальноєвропейському та світовому контекстах
3.9.10.
,
Міжкультурні взаємодії в Україні та світі
3.9.11.
,
Мистецтвознавство. Теоретико-методологічні аспекти дослідження українського мистецтва
3.9.12.
,
Етнокультура та мистецтво зарубіжних країн

32
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.9.13.
,
Історія світової і вітчизняної культури
3.9.14.
,
Глобалізація, модернізація, мультикультуралізм, культурна універсалізація
3.9.15.
,
Етно- та культурогенез. Сучасні етнокультурні та етнодемографічні процеси
3.9.16.
,
Культурні традиції. Інтеграція культурної спадщини в духовне життя сучасного суспільства
3.9.17.
,
Світова, європейська, слов'янська культурна спадщина і культурний процес в Україні
3.9.18.
,
Мистецькі процеси в динаміці інтеграції України у світовий культурний простір
3.9.19.
,
Українське мистецтво у просторі європейської культури: стиль
і напрями, творчі особистості та мистецькі школи
3.9.20.
,
Фактор етнічності в динаміці соціокультурних процесів: українці в глобалізованому світі
3.9.21.
,
Фундаментальні дослідження у галузях соціолінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики та когнітивної лінгвістики
?0=<0

Сходознавство,
3.10.1.
,
Мови, культури, історія та політика країн Далекого Сходу,
Південної та Південно-Східної Азії
3.10.1.1.
,
Китаєзнавство
3.10.1.2.
,
Японістика
3.10.1.3.
,
Кореїстика
3.10.1.4.
,
В’єтнамістика
3.10.1.5.
,
Індологія
3.10.1.6.
,
Монголістика і тибетологія
3.10.2.
,
Мови, культури, історія та політика країн Близького та
Середнього Сходу
3.10.2.1.
,
Арабістика та ісламознавство
3.10.2.2.
,
Тюркологія
3.10.2.3.
,
Іраністика
3.10.2.4.
,
Кавказознавство

33
3.10.2.5.
,
Єгиптологія
3.10.2.6.
,
Гебраїстика, семітологія та біблеїстика
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.10.3.
,
Історія та культура тюркських та іраномовних народів
Північного Причорномор'я
3.10.4.
,
Східні цивілізації та розвиток етнокультурних процесів у Криму періоду Середніх віків і Раннього Нового часу
3.10.5.
,
Мусульманські громади та організації на теренах України
3.10.6.
,
Східні діаспори в Україні
3.10.7.
,
Політичні, економічні та культурні контакти між Україною та країнами Сходу
3.10.8.
,
Східні джерела з історії України та спадщина українського сходознавства
?0==0

Наукова інформація,
3.11.1.
,
Розвиток системи наукової інформації
3.11.2.
,
Національні інформаційні ресурси
3.11.3.
,
Формування наукових та освітніх інформаційних ресурсів
3.11.4.
,
Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології
3.11.5.
,
Впровадження новітніх інформаційно-бібліотечних технологій
3.11.6.
,
Розвиток словниково-енциклопедичної справи
3.11.7.
,
Національна бібліографія української книги, періодики, електронних видань
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.11.8.
,
Соціальні мережі, формування в Україні інформаційного суспільства
3.11.9.
,
Формування і розвиток електронних соціогуманітарних ресурсів
3.11.10.
,
Науково-інформаційні банки та бази даних, електронні бібліотеки та лексикографічні системи загальнонаціонального значення
3.11.11.
,
Українська наука у світовому інформаційному просторі
3.11.12.
,
Тенденції розвитку вітчизняної наукової періодики

34
@0

Аграрні науки,
@0=0

Агроекологія,
4.1.1.
,
Теоретичні та методологічні основи оптимізації співвідношення між природними комплексами агроекосистеми
4.1.2.
,
Адаптація аграрного виробництва до змін клімату, обґрунтування сучасних систем землекористування та землеустрою, оптимізація структури агроландшафтів
4.1.3.
,
Теоретичні основи стабілізації земельних відносин і землекористування в сучасних агроландшафтах
@0>0

Сільськогосподарська мікробіологія,
4.2.1.
,
Мікробіологічні основи ґрунтотворних процесів
4.2.2.
,
Особливості просторових та функціональних взаємовідносин мікроорганізмів і рослин
4.2.3.
,
Наукові основи створення і застосування мікробних препаратів
@0?0

Ґрунтознавство,
4.3.1.
,
Наукові основи збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами
4.3.2.
,
Науково-інформаційне забезпечення раціонального використання ґрунтового покриву та збереження ґрунтових ресурсів
4.3.3.
,
Наукові засади прогнозування та управління родючістю меліорованих земель для забезпечення високої продуктивності та екологічної стійкості агроландшафтів
4.3.4.
,
Теоретичні основи відновлення родючості ґрунтів, стабілізації та секвестрування вуглецю, управління живленням рослин та кругообігом елементів у агробіоценозах
@0@0

Меліорації,
4.4.1.
,
Теоретичні та методологічні основи меліорацій, у тому числі спеціальних: структурних, хімічних, протиерозійних, культуртехнічних, біологічних, меліорації водних джерел, лук і пасовищ

35
4.4.2.
,
Розроблення і обґрунтування критеріїв потреби в меліорації, дослідження закономірностей впливу меліорації на зміну якісного стану ґрунтів і довкілля
4.4.3.
,
Розроблення теоретичних і методологічних основ створення та функціонування новітніх технічних засобів меліорації та водорегулювання
@0A0

Землеробство,
4.5.1.
,
Теоретичні і методологічні основи новітніх систем землеробства
4.5.2.
,
Наукові основи сучасних систем землеробства в умовах змін клімату
4.5.3.
,
Розроблення теоретичних основ і прогнозування наслідків взаємодії соціо-природних та технологічних систем у галузі землеробства
@080

Рослинництво,
4.6.1.
,
Генетичні ресурси
4.6.2.
,
Фізіологія стійкості сільськогосподарських рослин до несприятливих агрометеорологічних і ґрунтових умов
4.6.3.
,
Фізіологія і біохімія якісних ознак сучасних сортів і гібридів сільськогосподарських культур
4.6.4.
,
Науково-методологічні проблеми селекції і насінництва сільськогосподарських культур
4.6.4.1.
,
Біотехнологія в селекції, насінництві та розсадництві сільськогосподарських культур
4.6.4.2.
,
Методи селекції сільськогосподарських культур на імунітет, озимих культур на підвищену зимостійкість, бобових культур - на підвищену симбіотичну азотфіксацію
4.6.4.3.
,
Використання гетерозису в селекції сільськогосподарських культур
4.6.5.
,
Біологічні, імунологічні, молекулярно-генетичні основи регулювання розвитку в посівах сільськогосподарських культур хвороб, шкідників та бур'янів

36
@090

Зоотехнія,
4.7.1.
,
Фізіологія живлення та обмін речовин у сільськогосподарських тварин
4.7.2.
,
Біологія розвитку сільськогосподарських тварин
4.7.3.
,
Генетика і селекція сільськогосподарських тварин
4.7.4.
,
Механізми формування та регуляції високої продуктивності сільськогосподарських тварин
4.7.5.
,
Наукові основи одержання біологічно активних речовин, препаратів, преміксів, кормових добавок для тваринництва
@0:0

Ветеринарна медицина,
4.8.1.
,
Еко-географічні та молекулярно-епізоотологічні засади контролю емерджентних і економічно значущих інфекційних та
інвазійних хвороб тварин
4.8.2.
,
Науково-методологічні принципи біологічної безпеки та біологічного захисту
4.8.3.
,
Клітинні, біохімічні, молекулярно-генетичні механізми патогенезу незаразних, інфекційних захворювань, метаболічних порушень та імунокомпенсаторних процесів за впливу біотичних і абіотичних факторів
4.8.4.
,
Біохімічні, біофізичні, імунологічні та екологічні основи забезпечення систем контролю якості і безпечності тваринницької продукції та профілактики токсикозів тварин
4.8.5.
,
Нано- та клітинна біотехнологія в конструюванні
імунобіологічних та фармацевтичних засобів захисту тварин
4.8.6.
,
Теоретично-експериментальна методологія розроблення біологічних препаратів за новітніми технологіями
@0;0

Механіко-технологічні проблеми сільського господарства,
4.9.1.
,
Гармонізація функціонування системи "людина-машина-ґрунт- рослина-тварина" та її складових
4.9.2.
,
Науково-технічні засади ресурсо, енергозаощаджуючих та екологічно безпечних агропромислових процесів

37
4.9.3.
,
Інформаційні технології і технічні засоби для їх реалізації в агропромисловому виробництві
@0=<0

Проблеми зберігання і переробки сільськогосподарської,
сировини та якості харчової продукції,
4.10.1.
,
Ефективні технології та обладнання для зберігання і переробки рослинної та тваринної сировини на харчові продукти
4.10.2.
,
Розроблення мікробіальних систем та ефективне їх застосування у виробництві ферментованих продуктів
4.10.3.
,
Наносистеми в біотехнологіях харчової промисловості
4.10.4.
,
Біотрансформація сільськогосподарської сировини в конкурентоспроможні продукти харчового і технічного призначення
4.10.5.
,
Проблеми якості та біобезпеки харчових продуктів

38


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал