Особливості мотиваційної готовності слідчих до професійної діяльності в екстремальних умовах
Скачати 64.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.02.2017
Розмір64.44 Kb.

138
Збірник наукових праць
психологічні НАУКИ
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СЛІДЧИХ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
УДК 159.947.5:351.746.2
О. А. Добрянський
У нинішніх соціально-економічних умовах розвитку України з’являються умови для посилення злочинності, остання стає все більш
інтелектуалізованою і використовує сучасні технології уникнення покарання. Це ставить все більші вимоги до якості професійної підготовки слідчих, їх психологічної готовності до виконання своїх обов’язків у часто екстремальних, нестандартних умовах. Проблемам психологічної готовності особистості до діяльності в екстремальних умовах присвячена ціла низка наукових праць [2–5 та ін.]. Разом з тим аналіз психологічної готовності слідчих до діяльності в екстремальних умовах представлений недостатньо.
Саме тому метою статті було вивчення рівня сформованості у слідчих різних силових структур мотиваційної готовності до виконання своїх професійних функцій в екстремальних умовах діяльності.
Психологічна готовність слідчого до професійної діяльності в екстремальних умовах розглядається нами як складна системна властивість особистості, як єдність та взаємозв’язок мотиваційного, когнітивного, операційно-процесуального та емоційно-вольового її компонентів.
На основі аналізу реальної професійної діяльності слідчих, використовуючи методи тестування, опитування, математичної статистики, було виявлено, щонайбільшу вагомість у структурі зазначеної вище психологічної готовності має її мотиваційний компонент. Він суттєво впливає на розвиток усіх інших компонентів психологічної готовності особистості до професійної діяльності.
З метою вивчення особливостей розвитку мотиваційної готовності слідчих нами розроблено комплексний психодіагностичний інструментарій сукупність методик психологічного дослідження (методи спостереження, усного (бесіда, інтерв’ю), письмового (анкетування) опитування, тестування та ін.). Протягом
2006–2009 рр. на слідчих органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки Вінницької області проведено констатувальний експеримент, який дозволив виявити особливості розвитку у них загальної психологічної готовності до професійної діяльності в екстремальних умовах та, зокрема, її мотиваційної готовності. Досліджувана вибірка склала понад 150 працівників.
Мотиваційна готовність слідчого до професійної діяльності розглядається нами як один із центральних, стрижневих компонентів загальної психологічної готовності і є системою взаємопов’язаних мотивів, що спонукають працівника до виконання фахових функцій у різноманітних ситуаціях.
З метою дослідження структури зазначеної мотивації нами була розроблена й перевірена на валідність і надійність психодіагностична методика. На першому етапі методом вільного пошуку (усного опитування слідчих бесід, інтерв’ю) були виявлені всі можливі мотиви, що спонукають їх до професійної діяльності. Усю сукупність мотивів, залежно від їх змісту, було виокремлено усім група саме
1) соціально значущі мотиви) мотиви матеріального характеру) мотиви престижності професії) мотиви розвитку і вдосконалення особистості) професійні інтереси, мрії) мотиви, що зумовлені змістом професійної діяльності) утилітарні мотиви.
Розроблена нами анкета на визначення мотивації включає вербальний (словесний) тексту вигляді закритих мотивів-суджень, з якими респондент може погодитись, приймаючи їх як свою точку зору, чи не погодитись. Окремо взяті відповіді-судження не є діагностичними. Тільки за сукупністю відповідей можна визначити структуру мотивації, спрямованість особистості на професійну діяльність слідчого. Працівники вибирали ті мотиви, які їм найбільше імпонують, але не більше кількості виділених нами груп мотивів.
Залежно від того, які мотиви і в якій кількості вибирав для себе піддослідний, ми судили про його індивідуальну мотивацію до професійної діяльності в екстремальних умовах. На великих вибірках респондентів визначалась середньостатистична вагомість кожної групи мотивів за формулою

139
№ 51/2009
психологічні НАУКИ
ij
i
ij
B
S
R C
=

,
де
S
i
– частка кожної групи мотивів від загальної кількості опитаних
R
ij
– вага мотиву, пов’язаного зданою групою
C – кількість зв’язків груп мотивів. Процедура підрахунків вагомості мотивації запозичена нами з роботи Для визначення інтервалів мотивації брались до уваги нормальність закону розподілу вибірки, їх середня арифметична величина, середнє квадратичне відхилення та інші статистичні показники.
Результати анкетування аналізувались на якісному і кількісному рівнях. На якісному рівні виявлялись мотиви, які обирає той чи інший респондент або ж уся досліджувана група, установлювались їх кількість, зміст, особливості. На кількісному рівні визначалась вагомість кожної групи мотивів, виділялись групи з різним рівнем розвитку мотивації тощо.
Анкета на визначення мотивації включала в себе наведений нижче вербальний тексту вигляді закритих мотивів-суджень:
1. Діяльність слідчого – соціально значуща професійна діяльність. Працювати слідчим – це гарантована робота й відносно висока заробітна плата у порівнянні з іншими професіями. Робота слідчого завжди цікавила мене, бо вона користується повагою у людей. Працюючи слідчим, я сформую сильну волю і характер. Стати слідчим було моїм покликанням та мрією змалечку. Мені подобається працювати слідчим тому, що в цій діяльності є порядок і дисципліна. Пішов працювати слідчим лише тому, що не зміг влаштуватись на іншу роботу в правоохоронній сфері. Діяльність із захисту законних праві свобод людини важлива соціально значуща професійна діяльність. Для слідчих встановлений значно нижчий вік для виходу на пенсію. Я переконаний, що слідчі – це високоосвічені, мужні, відповідальні люди. Я прагнув і бажав стати слідчим давно, щоб на краще змінити себе, свої риси, якості. Інтерес до роботи слідчого у мене з’явився щез дитинства. На вибір моєї професії слідчого позитивно вплинула колишня військова служба (у Збройних Силах України, внутрішніх військах, Державній прикордонній службі України, Службі безпеки України тощо. Перед слідчими майже всі поступаються, їм надають переваги, їх побоюються. Захист права громадян, законності – важлива державна справа. Слідчі стабільно отримують зарплату, закони гарантують їм соціальну захищеність, ряд пільг. Мною як слідчим пишаються батьки, рідні. Робота слідчим стимулює професійне самовдосконалення, розвиток інтелекту, дає великий життєвий досвід. Бажання працювати слідчим у мене виникло ще під час навчання (у школі, СПТУ, технікумі. Мене приваблюють оперативність, ризикованість, висока напруженість роботи слідчого. Робота слідчого фізично і морально неважка і навіть передбачає інколи отримання певних подачок, гонорарів тощо. Бажання працювати слідчим виникло у зв’язку з наявністю правопорушень у суспільстві й необхідністю протидії їм. Слідчим безкоштовно надається спеціальна форма одягу вони отримують надбавки до посадових окладів тощо.
Таблиця
Особливості розвитку у слідчих мотивації до професійної діяльності в екстремальних умовах
Групи мотивів
Вагомість мотивів у різних категорій слідчих органів внутрішніх справ (без
СВ “ОЗ”*)
прокуратури
СВ “ОЗ”
СБУ
Соціально значущі 1,72 1,10 Мотиви матеріального характеру 0,18 0,10 Мотиви престижності професії 1,27 1,30 Мотиви розвитку та вдосконалення особистості 1,00 2,50 Професійні інтереси, мрії 0,27 0,00 Мотиви, що зумовлені змістом професійної діяльності 0,36 0,60 Утилітарні мотиви 0,09 0,00 0,00
* С В “ОЗ” – відділ по розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними групами та злочинними організаціями
140
Збірник наукових праць
психологічні НАУКИ. Багато моїх друзів, знайомих працюють слідчими, і тому я теж вирішив обрати цю професію. Працюючи слідчим, я зможу значно вдосконалити свій інтелект та волю. Слідчими працювали (працюють) мої рідні батьки, родичі тощо, і тому я теж вирішив присвятити себе цій справі. Зміст роботи слідчого, виконувані ним функції відповідають моїм життєвим потребам, інтересам. Мене без мого бажання перевели на посаду слідчого.
Результати експериментального дослідження структури мотивації слідчих різних відомств подані намив таблиці та на рисунку.
Як видно з таблиці та рисунку, у структуру провідних, центральних мотивів, які складають ядро мотивації і спонукають слідчих до професійної діяльності, входять групи соціально значущих мотивів (1-ша група) та мотивів розвитку і вдосконалення особистості та група. Вони є найбільш вагомими для працівників усіх правоохоронних відомств. Проте соціально значущі мотиви професійної діяльності більш вагомі у працівників міліції та Служби безпеки, ніжу слідчих прокуратури та СВ “ОЗ”. Це може бути пов’язано як з проблемою відбору кадрів, такі з рівнем усвідомлення працівниками своєї соціальної ролі 1
2 3
Ва
го
м
іс
ть
м
о
тиві
в
1 2
3 4
5 6
7
Групи мотивів
ОВС
Прокуратури
СВ "ОЗ"
СБУ
Особливості розвитку мотивації професійної діяльності у слідчих різних силових структур
Найбільш вагомими є мотиви розвитку і вдосконалення особистості у працівників СВ “ОЗ”, що свідчить, напевне, про специфіку їх професійної діяльності та її ролі в особистісному розвитку працівників, у порівнянні з іншими категоріями слідчих. У групу середніх за вагомістю мотивів професійної діяльності слідчих входять мотиви престижності професії та мотиви, що зумовлені змістом їх фахової діяльності. Це викликає необхідність підвищення у суспільстві престижності професії слідчого, її авторитету серед молоді.
У групі периферійних, другорядних мотивів професійної діяльності слідчого виявились мотиви матеріального характеру, утилітарні мотиви та такі мотиви, як професійні інтереси, мрії. Низький рівень сформованості у слідчих мотивів матеріального характеру свідчить проте, що праця слідчого сьогодні недостатньо матеріально заохочується. Саме тому у молодих людей та й самих слідчих низькі інтереси до цієї професії, недостатньо сформовані ідеали, зразки, взірці для наслідування їй тощо.
Дещо вагомішими, у порівнянні зі слідчими інших відомств, залишаються у працівників прокуратури мотиви утилітарного характеру. Це свідчить, на нашу думку, про відсутність у частини з них власне внутрішньої мотивації до виконання своїх обов’язків, переконаності у її результативності.
Викликало певний науково-практичний інтересі встановлення відмінностей у структурі мотивації слідчих залежно від їх соціального походження. Проте результати такого дослідження не виявили суттєвих відмінностей у мотивації працівників слідчих органів.
Таким чином, результати проведеного нами дослідження дають право стверджувати, що структура мотивації слідчих до професійної діяльності є складною й неоднозначною. На її розвиток впливають як об’єктивні, такі суб’єктивні чинники, урахування яких сприятиме підвищенню рівня психологічної готовності фахівців до соціально значущого виду діяльності. Предметом подальших досліджень може стати виявлення відмінностей у мотивації слідчих залежно від стажу їх професійної діяльності.
Список використаної літератури
1. Исследование проблем молодежи в ГДР ; под ред. В. А. Северцева. – М. : Прогресс, 1976. – 461 с. Молотай, В. А. Формування психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ МВС України до діяльності з охорони громадського порядку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / В. А. Молотай ; [Нац. академія
Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2006. – 20 с. Тімченко, О. В. Проблема психологічної готовності військового фахівця до екстремальної дії в стані стресу : ав- тореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / О. В. Тімченко ; Харківський унт внутр. справ МВС України. – X., 1996. – 25 с. Хуртенко, О. В. Формування у майбутніх органі зато- рів-тренерів психологічної готовності до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / О. В. Хуртенко ; [Нац. академія Держ. при- кордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький с. Ярошок, Ю. В. Регуляція психічної напруженості військовослужбовців в екстремальних умовах службово- бойової діяльності : дис. ... канд. психол. наук : 20.02.02 / Ю. В. Ярошок ; [Нац. академія Прикордонних військ України
ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – 159 с.
Рецензент – доктор психологічних наук, професор
Томчук МІ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал