Папернюк Т. Л
Скачати 73.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.03.2017
Розмір73.17 Kb.

УДК37.091.313:004.9

Папернюк Т. Л.
м. Вінниця Науковий керівник – к. п. н, старший викладач Кобися А. П.

ВИКОРИСТАННЯ БЛОГІВ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
УЧНІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ

Постановка
проблеми.
Стрімкий розвиток інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) супроводжується появою великої кількості різноманітних ресурсів, що підтримують потреби й активність користувачів. Наявний вже сьогодні в Україні таза кордоном досвід засвідчує, що використання інтерактивних форм навчання, участь у телекомунікаційних проектах, сприяє оптимізації навчального процесу та дозволяє учням самостійно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу, розвивати навички вищого рівня та зробити засвоєння знань більш доступним і конструктивним. Розглядаючи особливості самостійної роботи у сучасному інформаційному суспільстві, можна відзначити, що зараз це можливо здійснити засобом телекомунікаційних мереж. Нині в мережі наявна низка технологій, за допомогою яких здійснюється спілкування між учасниками навчального процесу, відбувається обмін досвідом та інформацією.
Аналіз
останніх
досліджень.
Застосуванню інформаційно- комунікаційних технологій як засобу підвищення ефективності навчання присвячені дисертаційні дослідження С. Лещук [5], В. Олексюка [7], Н.
Пожар [8], О. Рєзіної [9] та інших учених. Зокрема, у процесі дослідження дидактичних можливостей Інтернету О. Рєзіна зазначає, що систематичне використання ресурсів і засобів пошуку мережі сприяє наданню результатам навчання практичної спрямованості, підвищує рівень інформаційної культури учнів, а також формує їх логічне і критичне мислення [9]. Про важливість використання сучасних технологій навчання свідчать численні
публікації та дослідження вітчизняних та іноземних вчених, зокрема С.
Стельмащук, Н.Морзе, Н.Пожар, Д. Іванченко [2, 4, 6, 8]. Значущими є публікації Г. Стеценко, у яких розкриті особливості використання освітніх блогів у навчальному процесі [10]; С. Бєлова – охарактеризовані переваги та недоліки використання блогів в освітньому процесі [1].
Мета статті – дослідження можливостей використання сервісів Інтернет, сучасних програмних засобів комунікації у процесі самостійної роботи учнів у телекомунікаційних проектах.
Виклад основного матеріалу. Звертаючись до проектної технології, вчитель поступово підводить учнів до того, щоб вони самостійно визначали проблему, на дослідження чи розв’язання якої проект спрямований. На цьому етапі поступово збільшується їх самостійність, а роль учителя, відповідно, у цьому поступово зменшується. Важливо, щоб учень, який йде у сучасне життя, не був пасивним об’єктом впливу, а міг самостійно знайти певну інформацію, був здатний мислити, розв’язувати складні проблеми шляхом аналізу обставин й інформації, враховуючи альтернативні думки, приймати важливі рішення, дискутувати та спілкуватися. Поняття самостійна робота в психолого-педагогічній літературі різними вченими трактується по-різному. Найбільш повне визначення самостійної роботи дає І.А.Зимня, яка стверджує, що це цілеспрямована, мотивована, структурована самим суб’єктом у сукупності дій і коригується ним за результатом діяльності її виконання потребує самосвідомості, рефлективності, особистої відповідальності та сприяє задоволенню від процесу самовдосконалення і самопізнання [3]. Для того, щоб оволодіти методом проектів, необхідно насамперед знати, що проекти можуть бути різними і використання їх в навчальному процесі вимагає від вчителя серйозної підготовчої роботи. Високу ефективність у навчанні має використання можливостей телекомунікаційних мереж та участь телекомунікаційних проектах.

Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально- пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету – дослідження деякої проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, направлена на досягнення спільного результату діяльності. Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало залучення властивостей комп'ютерних телекомунікацій. Іншими словами, далеко не будь-які проекти, які би цікаві і практично значущі вони не здавалися, можуть відповідати характеру телекомунікаційних проектів. Однією з найголовніших переваг телекомунікаційних проектів є те, що вони дозволяють не тільки передавати учням суму знань, а також навчити придбати ці знання самостійно за допомогою можливостей глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Проекти можуть проводитися з використанням електронної пошти, у вигляді телеконференцій, Web-квестів. Платформою для розміщення матеріалів проекту може стати блог, оскільки уході роботи над телекомунікаційними проектами може виникнути необхідність не тільки у звичайному обміні ідеями, думками з того чи іншого приводу, алей у швидкому обговоренні, пошуку та вирішення проблеми що виникла.
Блог (англ. blog, від weblog, "мережний журнал або щоденник подій) – це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно додаються. Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога. Функціонування блогів доцільне, оскільки блоги мають додаткові переваги перед форумами, а саме можливість доповнювати текст мультимедійними фрагментами, можливість створення зв'язків між декількома напрямками дискусій. Однак блоги не дозволяють обмінюватися повідомленнями в онлайні [6, c.34].
Використовуючи блог, учні матимуть можливість виконувати наступні дії писати власні повідомлення читати повідомлення опубліковані іншими авторами коментувати повідомлення інших авторів відповідати на коментарі зв'язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань. Для ефективного використання у телекомунікаційних проектах в навчальному процесі, під час самостійної роботи учнів, можна використати наступні види блогів
1. Блог вчителя – предметника.
Даний навчальний блог може містити план або матеріали уроку, короткий конспект уроку в тезах, завдання учням, корисні поради щодо навчання або підготовки до занять, додаткову інформація учням, додаткову література, корисні посилання, навчальне відео, журнал успішності учнів класу, корисні та цікаві гаджети та віджети, можливість зворотного зв’язку, та інше.
2. Блог класу.
Створюючи блог класу (або паралелі) можна запрошувати вести його інших вчителів-предметників, батьків та учнів. При цьому варто розміщувати вданому блозі інформацію прорізні заходи, які проводяться (тиждень фізики чи математики, творчий вечір запрошеного гостя, спортивні змагання, плани позакласної роботи, навчальні матеріали, інформацію для батьків, світлини, цікаві відео та інше.
3. Блог навчального проекту.
Даний блог створюється з метою ознайомлення, опрацювання та вивчення певної конкретної теми або явища.
4. Блог, присвячений певній конкретній темі.
Блог, у якому учні матимуть змогу обговорити проблему, визначити напрям роботи надзавданням наданим вчителем, відповідно до конкретної
теми. Так , наприклад, в навчальному телекомунікаційному проекті Щастя в подарунок, розробленого відповідно до діючої навчальної програми профільного навчання (технологічний напрям технологічний профіль, спеціалізація Основи дизайну) для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, під час вивчення теми Друкована реклама і різновиди сучасних друкованих засобів інформації одним із завдань для групи учнів під назвою Дослідники є створення власного учнівського блогу. Уданому блозі учні матимуть можливість спільного редагування, що дозволить співпрацювати та коментувати роботи інших в режимі онлайн.
5. Блог – електронний зошит учня.
Блог, який веде учень як електронний зошит для виконання різних завдань. У вчителя є можливість перевірити та прокоментувати виконані учнем завдання прямо в блозі. А батьки мають змогу проконтролювати успіхи у навчанні своєї дитини, отримуючи при цьому об’єктивну інформацію.
6. Блог – шкільна (або класна) газета.
Дуже зручна форма для залучення учнів з метою створення, використання та редагування шкільної (класної) газети. Даний блог створює широкі можливості для прояву фантазії та здібностей учнів. Вданій Інтернет
– газеті можна проводити різноманітні опитування, брати інтерв’ю в цікавих людей, влаштовувати форуми для обговорення поточних проблем або неймовірних подій, започатковувати найрізноманітніші конкурси, демонструвати світлини, вітати з іменинами та інше.
7. Блог - читацький щоденник. Ведення "читацьких щоденників" – це компетентність чи здатність, яку слід цілеспрямовано формувати в учнів. Важливо розуміти, що "електронний читацький щоденник не зовсім щоденник. Ведення щоденника не мета, а засіб. Мотивація до читання (відсутність в учнів звички і потреби читати велика проблема нашого часу) вирішується не примусом, а прищепленням
любові до читання. Це відбувається неявно, не за наказом, легко зробити нормою через набір функцій спеціально організованого для обміну та навчання середовища.
8. Блог - бібліотека. Можливості блогу шкільної віртуальної бібліотеки безмежні. Вчитель може підібрати колекцію цікавих книг для учнів або батьків. Наприклад, книги для обов'язкового та позакласного читання з літератури провести віртуальну книжкову виставку, створити тематичні полиці, які знайомлять з найцікавішою літературою інформувати про нову літературу, спираючись на захоплення читачів складати рекомендаційні списки для читання з найбільш цікавих питань навчальної діяльності та дозвілля вести літературний календар запропонувати найкращі творчі роботи для обговорення ; провести онлайн-вікторини, конкурси тощо. Спонукання до власного творчого самовираження, розвиток креативності завдання в колективному віртуальному середовищі. Обмін можливий не тільки текстами, ай малюнками, презентаціями, відео, наявний зворотній зв'язок та взаємооцінювання. Завдання формування інформаційної культури учнів реалізується через змістовне спілкування. Уміння користуватися посиланнями на інформаційні ресурси Інтернету, обізнаність про наявність та уміння користуватися електронними бібліотеками, вміння створювати й обмінюватися електронними закладками, безпечна поведінка в Інтернеті. У поняття інформаційної культури обов'язково входить потреба і вміння брати участь в обміні (оцінювати, коментувати, посилатися, тобто загальні вміння, пов'язані з використанням ресурсів Мережі.

Висновки. На підставі вищесказаного правомірно стверджувати, що при виборі правильної стратегії організації і управління віртуальним співтовариством у процесі самостійної роботи учнів у телекомунікаційних мережах, будуть вирішені основні педагогічні задачі, а також відзначений особистісний ріст учнів, що виражається в появі нових навичок і вмінь, необхідних для самонавчання і саморозвитку. Переваг використання та реалізації навчальних блогів багато. По- перше, підключаючи ресурси і використовуючи можливості, надані Інтернет- середовищем, підвищується мотивація в учнів, по-друге, дає змогу включити до проекту більшу кількість учнів не тільки своєї школи, ай інших міст, що надає проектові статус регіонального. Крім того, така форма проекту спонукає учнів, вчителів, а також батьків до творчого підходу у навчально- виховному процесі, відкриває інструменти для спільної роботи і розкриття індивідуальних талантів, простежується двостороння інтеграція, що передбачає можливість як отримувати нові повідомлення, такі надсилати відповіді і публікувати свої повідомлення за допомогою електронної пошти. Відносна дешевизна використання дистанційної форми як вчителями, такі учнями, а також часова зручність (будь-де у будь-який час) зумовлює перспективи застосування подібних комунікаційних технологій. З іншої точки зору використання блогів у педагогічній взаємодії свідчить про перехід до технології співробітництва (суб’єкт-суб’єктна модель) і формування персонального освітнього середовища кожного із учасників. Ця тенденція відповідає принципам особистісно-орієнтованої освіти і педагогіки співробітництва, проте потребує значної зміни цілей і засобів навчання.

Література:
1.
Бєлов С. А. Обучение студентов ВУЗа с использованием блогов как средства управления их учебно-познавательной деятельностью / С. А.
Бєлов, Д. Г. Лазарева// Информатика и образование. – 2008. – № 3. – С. 20-24.

2.
Вінницька Н. М.Можливості використання освітніх блогів. Технологія Веб 2.0 / Вінницька НМ, Стельмащук С. А Інформатика в школі. – 2012. - №7(43). – с – 4.
3.
Зимняя И. А. Основы педагогической психологи / И. А. Зимняя. – М, Зниние,1980. – с.
4.
Иванченко Д.А. Перспективы применения блог-технологий в
Интернет-обучении / Д. А. Иванченко // Информатика и образование. – 2007.
– № 2. – С. 120-122.
5.
Лещук С.О. Навчально-інформаційне середовище як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи у процесі навчання інформатики дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 / С. О. Лещук. – К Просвіта,
2006. – 225 с. Морзе Н. В. Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання / Н.В.Морзе, О.В. Ігнатенко // Інформаційні технології в освіті зб. наук. праць. – Херсон Видавництво ХДУ. – 2010. – Вип. 5. – 202 с.
7.
Олексюк В. П. Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 / В. П. Олексюк. – К Наука, 2006. – 219 с.
8.
Пожар Н. В. Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук спец. 13.00.01 Теорія та історія педагогіки / Н.В. Пожар. – Харків, 1999. – 16 с.
9.
Рєзіна О. В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук спец. 13.00.02 Теорія та методика навчання інформатики / О. В. Рєзіна; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 20 с.
10.
Стеценко Г. В. Особливості використання освітніх веб-журналів в процесі організації навчальної діяльності / Г. В. Стеценко // Зб. наук. пр.

Уман. держ. пед. унту імені Павла Тичини / гол. ред. : М. Т. Мартинюк. – Умань, 2008. – Ч. 4. – С. 217–224.
У статті розглядається проблема необхідності дослідження
можливостей використання сервісів Інтернет, сучасних програмних засобів
комунікації у процесі самостійної роботи учнів у телекомунікаційних
проектах.
Ключові слова:Інтернет, проектна технологія, телекомунікаційний
проект, самостійна робота, блог.
В статье рассматривается проблема необходимости исследования
возможностей
использования
сервисов
Интернет,
современных
программных средств коммуникации в процессе самостоятельной работы
учащихся в телекоммуникационных проектах.
Ключевые
слова:
Интернет,
проектная
технология,
телекоммуникационный проект, самостоятельная работа, блог.
In the article considered the problem of the need to research the possibilities
of using Internet services, advanced communications of twarein the independent
work of students in telecommunication projects.
Tags: internet, design technology, telecommunications project, independent
work, blog.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал