Перелік тем курсових робіт
Скачати 40.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.03.2017
Розмір40.39 Kb.

32
Перелік тем курсових робіт
1.
Організація та проведення туристської самодіяльної подорожі за маршрутом...(маршрут студент обирає самостійно)
2.
Аналіз форм та методів туристсько-краєзнавчої роботи
3.
Організація та проведення туристських зльотів та змагань
4.
Методичні основи орієнтування у походах
5.
Історія розвитку шкільного туризму в Україні
6.
Історія організації туристсько-краєзнавчої роботи на Прикарпатті
7.
Історія розвитку самодіяльного туризму на Закарпатті
8.
Підготовка та проведення туристичних походів
9.
Основні вимоги до туристського спорядження
10.
Організація харчування у поході
11.
Безпека руху туристської групи на маршруті
12.
Основні вимоги до організації привалів і нічлігів
13.
Особиста гігієна туриста та перша медична допомога у походах
14.
Місце туристсько-краєзнавчої роботи у системі шкільної освіти
15.
Туристсько-краєзнавча робота та розвиток інтересу до географії
16.
Туристсько-краєзнавча робота і між предметні зв’язки.
17.
Дослідна робота на екскурсіях і у походах
18.
Геологічні дослідження на екскурсіях і у походах
19.
Гідрогеологічні дослідження на екскурсіях і у походах
20.
Метеорологічні дослідження на екскурсіях і у походах
21.
Гідрологічні дослідження на екскурсіях і у походах
22.
Грунтові дослідження на екскурсіях і у походах
23.
Топонімічні дослідження на екскурсіях і у походах
24.
Використання краєзнавчого матеріалу у курсах шкільної географії
25.
Організація туристсько-краєзнавчих вечорів
26.
Організація та проведення екскурсії з школярами (маршрут за вибором студента)
27.
Організація та проведення походів вихідного дня з школярами
(маршрут за вибором студента)
28.
Організація та проведення категорійних походів з школярами
(маршрут за вибором студента)
29.
Краєзнавчі дослідження населеного пункту (за вибором студента)
30.
Краєзнавчі дослідження території … району ((за вибором студента)
29
КУРСОВА РОБОТА
Загальні положення
Під час виконання курсової роботи бажаним є використання нормативних документів, фахових та довідкових видань, матеріалів науково-практичних конференцій тощо.
В процесі виконання роботи студенти повинні показати вміння працювати з літературними джерелами, оволодівати прийомами збору, систематизації та правильного використання інформаційного та статистичного матеріалу, чітко і логічно формулювати свої думки, навчитися розробляти екскурсійні програми та спортивно-туристські походи з активними формами пересування.
Курсова робота, написана з використанням лише літературних джерел, без розробки спортивно-туристського походу та опису екскурсійної програми в межах пропонованого студенту туристського регіону до захисту не допускається і повертається студенту на доопрацювання.
Студент несе відповідальність за дотриманням вимог щодо змісту та оформлення курсової роботи та терміну її виконання. Робота оцінюється позитивно, якщо вона є самостійним дослідженням та оформлена у відповідності з вимогами, які зазначені у розділі 5 пропонованих методичних вказівок.
Порядок виконання курсової роботи
Процес виконання курсової роботи охоплює кілька етапів:
- вибір напряму дослідження із запропонованої тематики;
- визначення об'єкту дослідження;
- складання плану курсової роботи;
- збір інформації та написання роботи;
- оформлення роботи;
- захист курсової роботи.
Необхідно витримати заданий обсяг курсової роботи, що становить 40-45 сторінок. Значне перевищення встановленого обсягу свідчить про те, що студент погано орієнтується в матеріалі, не вміє відібрати головного, найбільш суттєвого. Разом з тим, занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо розкрити тему.
Потрібно також дотримуватись пропорції обсягу всіх структурних частин роботи. Зокрема, вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 10 відсотків її загального обсягу.

30
Структура, обсяг, зміст курсової роботи
Курсова робота має бути самостійним, завершеним дослідженням, яка складається з вступу, основної частини, пропозицій та висновків, списку використаних джерел, додатків.
Досить складним і важким моментом у підготовці курсової роботи є написання вступу, що має першочергове значення, оскільки його зміст дає змогу визначити професійну підготовку майбутнього фахівця, його теоретичний і науковий рівень.
Найбільш оптимальним є вступ, в якому розкривається актуальність теми, подається загальна характеристика сучасного стану проблеми, яка досліджується, визначається мета та об'єкт дослідження, ставляться конкретні завдання дослідження, окреслюється структура курсової роботи. Рекомендований обсяг вступу 2-3 сторінки.
В основній частині викладається зміст дослідження за розділами курсової роботи, що вміщує питання, пов'язані з особливостями методики туристсько-краєзнавчої роботи. Рекомендований обсяг основної частини – 25-30 сторінок.
Висновки завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також рекомендації та пропозиції наукового та практичного характеру результатів проведеного дослідження. Вони мають засвідчити рівень досягнення поставленої мети, бути короткими. Рекомендований обсяг 3-4 сторінок
Список використаної літератури складається лише з тих джерел, що були використаними у процесі виконання курсової роботи.
Оформлення курсової роботи
Курсова робота повинна бути стилістичною, грамотно відредагованою та оформленою відповідно наведеним нижче вимогам. Вона комплектується у такій послідовності:
- титульний аркуш;
- зміст;
- вступ;
- основна частина;
- висновки
- список використаних джерел;
- додатки.
31
Курсова робота виконується на папері формату А4 (210x297 мм).
Поля: ліворуч - ЗО мм, праворуч - 10 мм, зверху - 15 мм, знизу - 20 мм. При написанні курсової роботи з використанням комп'ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль -14 пт.
Заголовки від тексту відділяються зверху та знизу трьома
інтервалами. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Назва розділів друкується прописними
(великими) літерами, параграфів і пунктів — рядковими (малими).
Заголовок розділу в тексті розміщується посередині рядка вверху сторінки, параграфу та пункту - з абзацу. Не дозволяється розміщувати заголовок унизу однієї сторінки, а текст починається з наступної.
У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1 см).
Оформлення наукового апарату є наочним свідченням уміння студента працювати над літературою та джерелами. Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в курсовій роботі, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.
Найбільш поширеними є посилання у тексті. У даному випадку посилання оформлюється у скороченому вигляді - береться в дужки.
Наприклад: [3; 23], де перша цифра "З" означає номер літературного джерела із списку використаної літератури, а друга — "23" — її сторінку.
Важливою частиною курсової роботи є таблиці та графічні матеріали. Таблиці, у яких систематизована статистична інформація та малюнки, що вміщують різноманітні графічні ілюстрації (діаграми, схеми, графіки), мають позначатися в межах роботи арабськими цифрами, перша з яких відповідає номеру розділу, у якому знаходиться перше посилання на них; розмішуються вони після першого посилання на них у тексті (посилання мають бути на всі таблиці та малюнки). Таблиці та малюнки повинні мати назви, що відповідають їх змісту. Назва таблиці розміщується перед самою таблицею, а назва рисунка – внизу після виконання рисунка.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал