Перпективний тематичний план Програмові завдання до кожної теми за освітніми лініями Шляхи реалізації завдань теми на кожний день тижня Практичні матеріалиPdf просмотр
Сторінка1/10
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Перпективний тематичний план
Програмові завдання до кожної
теми за освітніми лініями
Шляхи реалізації завдань теми
на кожний день тижня
Практичні матеріали
Перпективний тематичний план
Програмові завдання до кожної
теми за освітніми лініями
Шляхи реалізації завдань теми
на кожний день тижня
Практичні матеріали

СЕРЕДНІЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
РОЗГОРНУТЕ
ПЕРСПЕКТИВНЕ
ПЛАНУВАННЯ
РОЗГОРНУТЕ
ПЕРСПЕКТИВНЕ
ПЛАНУВАННЯ
С. М. Ванжа, Т. В. Власова
На допомогу фахівцям дошкільної освіти видавництво започаткувало нову серію видань для реалізації завдань нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.
Видання містить розгорнуте перспективне планування навчально-виховного процесу за програмою Дитина, складене за блочно- тематичним принципом, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу протягом тематичного тижня.
Видання допоможе вихователям:
Без зайвого клопоту розробити докладний план навчально-виховного процесу Дібрати необхідний дидактичний та ігровий матеріал Сформувати у дітей початкові математичні уявлення та основні види пізнавальної діяльності Розвинути у дитини мовленнєві здібності Сформувати у дитини елементарні уявлення просвіт рідної природи Прилучити дитину досвіту мистецтва, пробудити її творчі здібності Зберегти та зміцнити здоров’я дитини.
П
РА
К
Т
ИЧ
Н
І М
А
Т
Е
РІА
Л
И
БЕЗКОШТОВНИЙ
ДОДАТОК
ОСІНЬ
Д
ИТ И Н
А
нова редакція
Ба
зо
ви
й к
омп
онент дошкільн
ої о
св
іти
РОЗГ
ОРНУТЕ ПЕР
СПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ
ОСІНЬ
середній дошкільний вік
СУЧАСНА
ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА
978-617-09-1454-5
ЗР
УЧ
Н
Е
РО
ЗДРУКУВАНН
Я
9 786170 914545

2
УДК 379.844:712.25
ББК 78.303
В17
Серія Сучасна дошкільна освіта Ванжа С. М.
В17
Розгорнуте перспективне планування. Осінь. Середній дошкільний вік. / СМ. Ванжа, Т. В. Власова — Х Вид-во Ранок, 2013. — 176 с. — (Сучасна дошкільна освіта 1 електронний опт. диск (CD-ROM).
ISBN У посібнику подано розгорнуте перспективне планування організації навчально-виховного процесу з дітьми середнього дошкільного віку за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років Дитина. У ньому визначено найбільш ефективні методи, прийоми та засоби, спрямовані на реалізацію важливих розвивальних, навчальних та виховних завдань. Матеріал поділено за розділами програми з урахуванням різних видів діяльності та індивідуальних особливостей дітей відповідної вікової групи.
До запланованих занять дібрано практичний матеріал рухливій дидактичні ігри, художні твори і роздатковий матеріал на розвиток логічного мислення та дрібної моторики для індивідуальної роботи з дітьми.
Цей посібник допоможе вихователям змістовно та цікаво організувати роботу з дітьми протягом дня.
На CD міститься додатковий матеріал із різних відив діяльності для індивідуальної роботи з дітьми.
УДК 379.844:712.25
ББК 74.100.58

Разом дбаємо
про екологію та здоров’я
© СМ. Ванжа, Т. В. Власова, 2013
ISBN 978-617-09-1454-5
© ТОВ Видавництво Ранок, 2013
www.e-ranok.com.ua

3
ПЕРЕДМОВА
Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Дитина забезпечує здійснення інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми. Вона конкретизує зміст завдань комплексного характеру, запропонованих у новій редакції Базового компонента дошкільної освітив Україні. Передбачені програмою знання оптимальні для дітей дошкільного віку незалежно від місця їх проживання.
Матеріал програми розподілено відповідно до кожного року життя дошкільника, що відповідає сучасним реаліям дошкільної освіти. Така структура зручна для вихователів і сприяє підвищенню якості їхньої роботи.
Успіх освітнього процесу за будь-якою програмою залежить від того, як складено його план, чи всі аспекти розвитку, виховання й навчання дітей у ньому враховані, чи зручно ним користуватися. Грамотно складений план — це надійний путівнику реалізації поставлених програмою завдань.
Планування навчально-виховного процесу організованого характеру робить діяльність вихователя цілеспрямованою та результативною, визначає конкретні завдання, зміст, форми і методи роботи з дітьми.
Розгорнуте перспективне планування складено за блочно-тематичним принципом, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу протягом тематичного тижня.
План подано у вигляді сітки на один тематичний тиждень. Він є основою для складання календарного плану, в якому конкретизуються види, форми, методи й прийоми роботи з дітьми. Матеріал розподілено за розділами програми з урахуванням різних видів діяльності ігрової, розумової, рухової, трудової, образотворчої.
У розділі Зростаємо дужими для реалізації основних завдань збереження та зміцнення здоров’я дитини, виховання фізичної культури подано теми фронтальних занять, які проводяться двічі на тиждень, та дібрано рухливі ігри й фізичні вправи, які треба проводити під час денної прогулянки.
Запропонований матеріал із розділу Дитина у довкіллі допоможе сформувати в дитини елементарні уявлення просвіт речей, предметів, іграшок, побут та життя людей, сприятиме початковому становленню вмінь діяти потрібним чином.
Важливе значення для повноцінного розвитку дитини має своєчасне опанування мови, всього багатства її виражальних і змістових засобів. Зміст цієї роботи розкрито в розділі Мова рідна, слово рідне. Але завдання цього розділу реалізуються також на заняттях з інших розділів програми Дитина та в повсякденному житті.
Незаперечним джерелом мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку постає художня література, що позитивно впливає на всі структурні рівні мовлення, збагачує емоційну сферу, сприяє моральному вихованню юного покоління. Зміст роботи з художньо-мовленнєвої діяльності представлено в розділі Художня література, який охоплює ознайомлення дітей з усною народною творчістю та авторськими художніми творами, театралізовану діяльність
(ігри-драматизації, інсценування) за їхнім змістом, ознайомлення дітей із книжками. Зважаючи на методичні рекомендації до програми, заняття з цього розділу бажано проводити з підгрупами. На розсуд вихователів їх можна проводити яку першій, такі в другій половині дня.
Використовувати художні творив різних формах роботи протягом дня (на заняттях з інших розділів програми, під час режимних процесів, на прогулянці, під час спостережень) доцільно та необхідно, але в цих випадках художній твір відіграє роль лише засобу посилення інтересу.
У розділі Граючись зростаємо дібрано різні види ігор (дидактичні, рухливі, творчі, під час яких діти закріплюють набуті знання, привчаються до спільних дій, набувають умінь товаришувати, дружити.
www.e-ranok.com.ua

4
Своєчасно ввести дитину у світ рідної природи, виховати любов до неї, пізнавальний інтерес до її явищ, закласти основи екологічного виховання допоможе планомірна робота з розділу Віконечко у природу. У цьому розділі визначено систему доступних дітям певного віку цілісних уявлень про природне оточення, пізнавальні дії (практичні, сенсорні, дослідницькі) та види діяльності, що їх опановують діти. Запланований матеріал допоможе:
навчити дітей спостерігати за природним довкіллям, піклуватися про нього, емоційно сприймати та оцінювати його об’єкти і явища;
навчити розповідати, запитувати, передавати враження в розповідях, імпровізаціях, малюнках сформувати здатність співпереживати природі, виховувати потребу її оберігати, захищати від бездумного або шкідливого втручання.
Важливе значення для розвитку пізнавальної активності має формування початкових математичних уявлень, які допоможуть дитині орієнтуватися в кількісних, просторових і часових відношеннях. Ця робота запланована в розділі Математична скарбничка. У системі навчально-виховної роботи з математичним змістом особливе місце посідають інтегровані заняття, на яких математика поєднується з конструюванням, ліпленням, аплікацією, фізичними вправами, спостереженнями за природою тощо. Окремі заняття з цього розділу також бажано проводити підгрупами.
Під час реалізації програмних завдань основною метою вихователя має бути не тільки кількість поданих математичних фактів, які вивчають діти (множини, величини, розміщення в просторі, форми, ай формування основних видів пізнавальної діяльності — практичної, сенсорної, розумової, за допомогою якої усвідомлюються й узагальнюються різноманітні математичні уявлення.
Долучити дитину до краси і гармонії, досвіту мистецтва, пробудити її творчі здібності й бажання займатися різними видами художньої діяльності — надзвичайно важливе виховне завдання. У цьому допоможе матеріал, запланований у розділі Чарівні фарби і талановиті пальчики, у якому поєднано всі види образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація. За програмою Дитина заняття з цього розділу рекомендовано проводити в камерній обстановці, розташувавши столи так, щоб діти сиділи разом із вихователем, тобто щоб він був не над дітьми, а поруч. Тому такі заняття теж доцільно проводити в підгруповій формі.
Тематика занять тісно пов’язана з сезонними явищами природи, улюбленими творами художньої літератури, працею людей, традиційними святами, визначними подіями. Умовою ефективності художнього виховання є доречне поєднання художнього слова, музики й образотворчої діяльності, їх взаємний вплив, взаємне збагачення.
У розділі Привчаємось працювати матеріал розподілено за видами праці праця впри- роді та господарсько-побутова. Для дітей дошкільного віку трудові завдання, по-перше, корисні у виховному плані, адже формують відповідні моральні навички (берегти і підтримувати чистоту, порядок, допомагати, долати труднощі, радіти успіхам, доводити розпочате до кінця, а по друге — надзвичайно цікаві, бо дають змогу самостійно творити. У цьому віці вводиться такий вид діяльності, як художня праця, під час якої діти виготовляють художні сувеніри, вироби, найпростіші іграшки з поролону та природного матеріалу.
Роботу за розділом Музична скарбничка організовує музичний керівник за окремим планом.
Згідно з методичними рекомендаціями до програми Дитина щодо неперевантаження дітей організованими формами діяльності заняття розподілені на фронтальні, підгрупові й індивідуальні. Фронтальні заняття бажано проводити в першій половині дня, підгрупові, на розсуд вихователя, в першій або другій половині, а індивідуальні — протягом усього дня. У плані обов’язкові підгрупові заняття виділені словом «Тема».
Відповідно до цього перспективного плану автори СМ. Ванжа й ТІ. Ожимова розробили посібник Організація та проведення прогулянок, який допоможе вихователям змістовно організувати денну прогулянку.
www.e-ranok.com.ua

5
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дні
тижня
Фронтальні
Підгрупові
Понеділок
Зростаємо дужими
Художня література
Вівторок
Музична скарбничка.
Мова рідна, слово рідне
Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання)
Середа
Зростаємо дужими
Математична скарбничка — двічі на місяць
Четвер
Музична скарбничка
Чарівні фарби і талановиті пальчики:
ліплення — двічі на місяць;
аплікація — двічі на місяць
П’ятниця
Дитина у довкіллі — двічі на місяць.
Віконечко у природу — двічі на місяць. Будуємо, майструємо, творимо — двічі на місяць. Художня праця — двічі на місяць
На допомогу вихователям у посібнику подано додатковий матеріал рухливі та дидактичні ігри, художні твори та завдання для індивідуальної роботи на розвиток логічного мислення і дрібної моторики.
Окрім того, CD, що додається до посібника, містить корисні матеріали з різних видів діяльностя дошкільнят.
www.e-ranok.com.ua

6

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
НА ВЕРЕСЕНЬ
Дні тижня
Теми тижня
Розділи
програми
І тиждень.
Тема тижня Українці ми
маленькі»
ІІ тиждень.
Тема тижня Осінні
квіти на квітнику»
ІІІ тиждень.
Тема тижня
«Хліб — усьому голова»
ІV тиждень.
Тема тижня
«Осінь у саду»
ФРОНТАЛЬНІ
ЗАНЯТТЯ
Понеділок
Зростаємо дужими
Тема: «Наш улюблений садок»
Тема: «Подорож до осіннього квітника»
Тема: «Колосочки ми маленькі»
Тема: «У осінньому саду ми врожай збирали»
Вівторок
Музична скарбничка
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
Мова рідна, слово рідне
Тема: «У дитячому садку розглядання картини)
Тема: «Букет осінніх квітів (складання описової розповіді звукова культура)
Тема: «Як хлібна стіл прийшов (складання розповіді за сюжетними кар- тинками)
Тема: «У саду (складання описової розповіді за кар- тиною)
Середа
Зростаємо дужими
Тема: «Ми маленькі коза- чата»
Тема: «Веселий квітник»
Тема: «Ми маленькі хлібороби Тема
«Подорож до осіннього саду»
Четвер
Музична скарбничка
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
П’ятниця
Дитина у довкіллі (двічі на місяць)
Тема: «Ми маленькі українці»

Тема: «У пекарні (розпо- відь-бесіда за ілюстраціями)

Віконечко у природу (двічі на місяць)

Тема: «Квіти радість нам несуть»

Тема: «Що збирають у саду?»
ПІДГРУПОВІ
ЗАНЯТТЯ
Понеділок
Художня література
Тема: вивчення вірша І. Січовика «Україна»
Тема: вивчення вірша М. Познанської Куди не глянемо»
Тема: переказ української народної казки «Колосок»
Тема: вивчення вірша Л. Біленької «Слива»
Вівторок
Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання)
Тема: «Народна іграшка — свищик»
Тема: «Осінні квіти в квітнику (сюжетне малювання)
Тема: «Колосе пшеничний»
(малювання тичками)
Тема: «Великі й маленькі яблука на тарілці»
(пред- метне малювання з натури)
Середа
Математична скарбничка двічі на місяць)
Тема: «Порівняння груп предметів. Один, багато

Тема: «Довжина. Просторові відношення (ліворуч, праворуч)»

Четвер
Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліплення, аплі- кація)
Тема: «Декоративна іграшка свищик» (ліплення)
Тема: «Осінній килим аплікація з сухого листя)
Тема: «Калачі та бублики
(ліплення)
Тема: «Осінній натюрморт колективна аплікація)
П’ятниця
Будуємо, майструємо, творимо (двічі на місяць).
Художня праця (двічі на місяць)
Тема (будуємо, майструємо, творимо): Мій дитсадок (будівельний матеріал)
Тема (художня праця): Чарівна квітка (флоро- мозаїка)
Тема (будуємо, майструємо, творимо): Зліпимо пампушки (солоне тісто)
Тема (художня праця): Яблучка на тарілочці викладання нитками)
www.e-ranok.com.ua

7

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
НА ВЕРЕСЕНЬ
Дні тижня
Теми тижня
Розділи
програми
І тиждень.
Тема тижня Українці ми
маленькі»
ІІ тиждень.
Тема тижня Осінні
квіти на квітнику»
ІІІ тиждень.
Тема тижня
«Хліб — усьому голова»
ІV тиждень.
Тема тижня
«Осінь у саду»
ФРОНТАЛЬНІ
ЗАНЯТТЯ
Понеділок
Зростаємо дужими
Тема: «Наш улюблений садок»
Тема: «Подорож до осіннього квітника»
Тема: «Колосочки ми маленькі»
Тема: «У осінньому саду ми врожай збирали»
Вівторок
Музична скарбничка
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
Мова рідна, слово рідне
Тема: «У дитячому садку розглядання картини)
Тема: «Букет осінніх квітів (складання описової розповіді звукова культура)
Тема: «Як хлібна стіл прийшов (складання розповіді за сюжетними кар- тинками)
Тема: «У саду (складання описової розповіді за кар- тиною)
Середа
Зростаємо дужими
Тема: «Ми маленькі коза- чата»
Тема: «Веселий квітник»
Тема: «Ми маленькі хлібороби Тема
«Подорож до осіннього саду»
Четвер
Музична скарбничка
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
За планом музичного керівника
П’ятниця
Дитина у довкіллі (двічі на місяць)
Тема: «Ми маленькі українці»

Тема: «У пекарні (розпо- відь-бесіда за ілюстраціями)

Віконечко у природу (двічі на місяць)

Тема: «Квіти радість нам несуть»

Тема: «Що збирають у саду?»
ПІДГРУПОВІ
ЗАНЯТТЯ
Понеділок
Художня література
Тема: вивчення вірша І. Січовика «Україна»
Тема: вивчення вірша М. Познанської Куди не глянемо»
Тема: переказ української народної казки «Колосок»
Тема: вивчення вірша Л. Біленької «Слива»
Вівторок
Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання)
Тема: «Народна іграшка — свищик»
Тема: «Осінні квіти в квітнику (сюжетне малювання)
Тема: «Колосе пшеничний»
(малювання тичками)
Тема: «Великі й маленькі яблука на тарілці»
(пред- метне малювання з натури)
Середа
Математична скарбничка двічі на місяць)
Тема: «Порівняння груп предметів. Один, багато

Тема: «Довжина. Просторові відношення (ліворуч, праворуч)»

Четвер
Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліплення, аплі- кація)
Тема: «Декоративна іграшка свищик» (ліплення)
Тема: «Осінній килим аплікація з сухого листя)
Тема: «Калачі та бублики
(ліплення)
Тема: «Осінній натюрморт колективна аплікація)
П’ятниця
Будуємо, майструємо, творимо (двічі на місяць).
Художня праця (двічі на місяць)
Тема (будуємо, майструємо, творимо): Мій дитсадок (будівельний матеріал)
Тема (художня праця): Чарівна квітка (флоро- мозаїка)
Тема (будуємо, майструємо, творимо): Зліпимо пампушки (солоне тісто)
Тема (художня праця): Яблучка на тарілочці викладання нитками)
www.e-ranok.com.ua

8
КОМПЛЕКСИ ГІМНАСТИКИ
Ранкова гімнастика Привітаємо садок»
І. Шикування в колону по одному за зростом.
Ходьба на носках, як лисички.
Біг у середньому темпі.
Шикування вколо обличчям до середини.
ІІ. Комплекс загальнорозвивальних вправ із прапорцями.
Піднімання прапорців угору.
Вихідне положення — основна стійка, руки з прапорцями опущені вниз — підняти руки з прапорцями через сторони вгору (вдих, опустити прапорці вниз
(видих).
Повторити 6 разів.
Нахили тулуба вперед.
Вихідне положення — основна стійка, ноги нарізно, руки з прапорцями опущені вниз — нахили тулуба вперед-униз, торкнутись прапорцями носків (видих — повернутись у вихідне положення (вдих).
Повторити 6 разів.
Повороти тулуба з підніманням прапорців у сторони.
Вихідне положення — основна стійка, ноги нарізно, руки з прапорцями опущені вниз — повернути тулуб праворуч, руки з прапорцями в сторони (вдих — повернутись у вихідне положення (видих — те саме в лівий бік.
Повторити 5–6 разів.
Стрибки.
Вихідне положення — основна стійка, руки з прапорцями опущені вниз — стрибок — ноги нарізно, руки з прапорцями в сторони — стрибок, ноги разом, руки з прапорцями вниз.
Повторити 6 разів.
ІІІ. Шикування в колону по одному за направляючим.
Ходьба з поступовим уповільненням темпу.
Ранкова гімнастика Осінні квіти»
І. Шикування в колону по одному.
Ходьба зі зміною темпу.
Ходьба на носках, руки на поясі.
Біг у повільному темпі.
ІІ. Комплекс загальнорозвивальних вправ із м’ячем.
Піднімання м’яча вгору (квіти до сонця тягнуться»).
Вихідне положення — основна стійкам яч тримати обома руками, опущеними вниз підняти руки вперед угору (вдих — опустити м’яч.
Поворот тулуба з підніманням м’яча вперед перед грудьми (квіти віта-
ються»).
Вихідне положення — стійка ноги нарізно, руки з м’ячем унизу — поворот тулуба праворуч, піднятим яч уперед (вдих — повернутись у вихідне положення (видих — те саме ліворуч. Повторити 6 разів.
www.e-ranok.com.ua

9
Нахили тулуба (квіти ловлять крапельки роси»).
Вихідне положення — ноги нарізно, м’яч на голові підтримується руками — нахили тулуба праворуч (видих — повернутись у вихідне положення (вдих — те саме ліворуч.
Повторити 4–5 разів.
Присідання (квіти граються з комашками»).
Вихідне положення — основна стійка, руки з м’ячем унизу — присісти, торкнутись м’ячем підлоги біля носків — повернутись у вихідне положення (вдих).
Повторити 6 разів.
ІІІ. Ходьба у повільному темпі по звивистій доріжці».
Гімнастика пробудження Ми веселі малята»
Ми веселі малята Треба нам уже вставати. Снились нам хороші сни, Досі радісно від них. Ми прокидаємось».
Вихідне положення — лежачи на спині, руки вздовж тулуба — поворот голови ліворуч — повернутись у вихідне положення — поворот голови праворуч — повернутись у вихідне положення.
Повторити 6 разів.
«Ми потягуємось».
Вихідне положення — лежачи на спині, руки прямі перед грудьми — підвести руки за голову, витягнути носочки ніг — повернутись у вихідне положення.
Повторити 4–5 разів.
«Ми любим розважатися».
Вихідне положення — лежачи на спині, руки вздовж тулуба — підняти руки й ноги — помахати ними — повернутись у вихідне положення.
Повторити 4–5 разів.
«Ми привітні малюки».
Вихідне положення — стоячи біля ліжка, ноги на ширині плечей, руки на поясі — поворот тулуба праворуч, усміхнутися — повернутись у вихідне положення — поворот тулуба ліворуч — повернутись у вихідне положення.
Повторити 4–5 разів у повільному темпі.
«Ми дуже спритні малюки».
Вихідне положення — стоячи біля ліжка, руки на поясі.
Підскоки на обох ногах, довільні стрибки з просуванням до доріжки здоров’я».
Повторити 12 разів.
www.e-ranok.com.ua

10

РОЗГОРНУТИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
ЗА ТЕМОЮ УКРАЇНЦІ МИ МАЛЕНЬКІ»
Дні тижня
Розділи
програми
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
ФРОНТАЛЬНІ
ЗАНЯТТЯ
Зростаємо дужими
Тема: «Наш улюблений садок На прогулянці ходьба по обмеженій площі, між двома накресленими на землі лініями, відстань між якими 20 см пролізання правим/лівим боком під шнуром, натягнутим на висоті 50 см
Тема: «Ми маленькі козачата»
На прогулянці прокочу- вання м’яча обома руками одне одному на відстані
2–2,5 м метання торбинки з піском на дальність
Піший перехід навколо дитячого садка
Мова рідна, слово рідне
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка