Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, та наказу Міністерства освіти і науки України від




Скачати 255.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.01.2017
Розмір255.67 Kb.
ТипПоложення

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ( 081 Право) галузі знань 0304
«Право» (08 Право)
у Коледжі при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р.
№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», та наказу Міністерства освіти і науки України від
14.06.2016 р. № 52-А «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:
Голова експертної комісії: Кофлан Василь Михайлович,
кандидат юридичних наук, доцент,
директор Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу
імені С. Граната;
Член комісії: Зіньова Ольга Сергіївна,
голова циклової комісії правознавчих дисциплін економіко-правового коледжу Київського кооперативного інституту бізнесу і права у період з 15 червня по 17 червня 2016 р. та провела перевірку безпосередньо у Коледжі при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ
«МАУП», встановила відповідність поданої інформації щодо можливості
акредитації спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) галузі
знань 0304 Право (08 Право)
рівня «молодший спеціаліст».
Експертизу проведено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу від 13.06.2012р.
№ 689 та інших законодавчих та нормативних документів.
Перевірка проводилась за такими напрямками:
достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки
України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію;
відповідність показників діяльності навчального закладу установленим законодавством вимогам щодо навчально-методичного, кадрового,
матеріально-технічного спеціальності;
Голова комісії
- М. В. Кофлан
відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст;
Перевіркою встановлено, що структура і зміст акредитаційної справи відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України щодо акредитації
молодших спеціалістів в галузі знань 0304 «Право» (08 Право),
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) та переліку документів, що додаються до заяви про акредитацію.
1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності
Коледж при Кіровоградському інституті ПрАТ
є
відокремленим структурним підрозділом Міжрегіональної Академії
управління персоналом (у формі акціонерного товариства приватного типу).
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Фрометівська, буд. 2, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.02.2015 р. за № 20089510 станом на
12.02.2015; код ЄДРПОУ: 00127522; ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
Повна назва Коледжу: Коледж при Кіровоградському інституті
Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом».
• Скорочена назва Коледжу: Коледж при Кіровоградському інституті ПрАТ
«ВНЗ «МАУП».
Коледж створений на правах філії і не має статусу юридичної особи.
Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету
Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і
науки України, рішеннями, наказами, розпорядженнями Академії,
Положенням, та іншими нормативно-правовими актами.
Коледж є госпрозрахунковим підрозділом, функціонує на підставі
Положення, складає самостійний баланс, має поточні рахунки в банку, свою печатку і штампи.
Юридична адреса Коледжу: 25026, м. Кіровоград, вул. Варшавська, 2.
Головні напрямки та завдання діяльності Коледжу визначаються
Академією згідно з чинним законодавством України.
Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101
«Правознавство» у Коледжі при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ
«МАУП» відбувається відповідно вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на роки», Державної національної програми освіти «Україна XXI століття»
та ґрунтується на принципах доступності, безперервності і наступності
процесу здобуття освіти.
Організаційна структура Коледжу та штатний розпис визначається директором за погодженням з на календарний рік.
Голова комісії
_ М. В. Кофлан

Коледж при Кіровоградському інституті ПрАТ
має
необхідну матеріально технічну базу для організації навчального процесу - аудиторний фонд, комп'ютерні класи, бібліотечно-інформаційний центр тощо.
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за сучасними навчальними технологіями з використанням Інтернет-технологій, особлива увага надається розробленню навчально-методичного забезпечення дисциплін.
Директор Коледжу - кандидат політичних наук, доцент, Колісніченко
Роман Миколайович, здійснює загальне керівництво відповідно до
Положення та довіреності, виданої Президентом ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
Призначений директором Коледжу при Кіровоградському інституті ПрАТ
«ВНЗ «МАУП» у 2013 році.
Випусковою цикловою (предметною) комісією підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» є циклова
(предметна) комісія правознавства. До навчального процесу залучені
викладачі інших циклових (предметних) комісій Коледжу.
Коледж при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує
кваліфікованих фахівців-юристів для підприємств та юридичних установ
(усіх форм власності) у м. Кіровограді та Кіровоградській області.
Підготовка молодших спеціалістів напряму 0304 «Право» дозволяє,
згідно ступневості освіти, студентам продовжити навчання з цього напряму до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що є важливим фактором безперервності одержання вищої освіти.
Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти та науки
України була перевірена на підставі оригіналів засновницьких та інших відповідних документів.
Висновок; Коледж при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ
МАУП» має всі необхідні установчі документи та правові підстави для
здійснення освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства
України. Надана Коледжем інформація акредитаційної справи зі
спеціальності є достовірною. Перелік і зміст установчих документів
відповідає чинним вимогам.
2. Формування контингенту студентів зі спеціальності
При організації та проведенні прийому студентів до Коледжу при
Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП», заклад дотримується вимог чинного в Україні законодавства, «Положення про приймальну комісію»,
«Умов прийому до вищих навчальних закладів» та інших нормативних документів.
Прийом студентів на спеціальність
«Правознавство»
здійснюється за денною формою навчання з ліцензованим обсягом 25 осіб.
Голова комісії
В. Кофлан

Підготовка до прийому студентів починається завчасно, до початку вступних іспитів, за планом профорієнтаційної роботи.
Формування контингенту студентів зі спеціальності 5.03040101
«Правознавство» супроводжується низкою заходів, які є системними,
послідовними та чітко спланованими, проводяться протягом календарного року та спрямовані на утримання високого рейтингу серед інших спеціальностей Коледжу.
Адміністрація Коледжу при Кіровоградському інституті ПрАТ
проводить системну роботу щодо працевлаштування випускників,
залучаючи при цьому весь колектив Коледжу, органи студентського самоврядування та тісно співпрацює з Кіровоградським міськрайонним і
обласним центрами зайнятості, з підприємствами та організаціями.
Показники формування контингенту студентів зі спеціальності
5.03040101 «Правознавство» наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.

п/п
1 1
2 3
4 5
Показник
2
Ліцензований обсяг підготовки (денна форма)
Прийнято на навчання, всього (осіб)
денна формав т.ч. за держзамовленням:
- заочна форма в т.ч. за держзамовленням:
- нагороджених медалями, або тих, хто отримав диплом з відзнакою
- таких, хто пройшов довгострокову підготовку і профорієнтацію
- зарахованих на пільгових умовах, з ким укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання
- денна
інші форми навчання (заочна)
Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення
- денна форма
інші форми навчання (заочна)
Кількість випускників ВНЗ
рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на
- денну форму
- інші форми навчання (заочна)
Роки
3 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015р.
5 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Голова комісії
В. Кофлан

Встановлено, що у коледжі налагоджено контроль за дотриманням студентавми навчальної дисципліни, відпрацювання пропусків занять.
Налагоджена робота з батьками студентів, практикується відзначення кращих студентів за результатами семестрового контролю.
Висновок:
Комісією встановлено, що Коледж при Кіровоградському інституті
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» дотримується ліцензованих обсягів прийому,
створена система профорієнтаційної роботи сприяє формуванню
якісного складу студентів та забезпечує виконання плану прийому у
межах ліцензійних обсягів за денною формою навчання.
3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальності
У Коледжі при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
навчальний процес забезпечується науково-педагогічним складом, що працює за контрактом, а також силами провідних науковців, спеціалістів,
керівників та підприємців, які залучаються до роботи на умовах сумісництва.
Система добору кадрів і призначення їх на роботу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» тощо. Штатний розпис Коледжу при
Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» складається відповідно до нормативів вищої школи і затверджується на рік.
До підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101
«Правознавство» галузі знань 0304 - «Право» залучено 19 педагогічних працівників. Всі вони мають відповідну вищу освіту. З них:
- «Спеціаліст вищої категорії» - 8
- «Спеціаліст І категорії» - 4
- Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 7 чол.
Система підбору, розстановки кадрів для забезпечення навчально- виховного процесу враховує кваліфікацію працівника, професійне навчання,
стаж роботи, ініціативність та ін.
Своєчасно проводиться робота по укомплектуванню кадрів, складання планів підвищення кваліфікації на факультетах інституту підвищення кваліфікації при Міжрегіональній Академії управління персоналом (м. Київ),
Кіровоградському інституті
педагогічної освіти та шляхом стажування на виробництві і кафедрах ВНЗ
рівнів акредитації. В
Коледжі функціонують постійно діючі семінари різних спрямувань, школа молодих викладачів. Працює атестаційна комісія, яка атестує викладачів
Коледжу.
Інформація про частку педагогічних працівників вищої категорії, які
викладають лекційні години навчального плану спеціальності за циклами наведена нижче.
Голова комісії
М. В. Кофлан

_

з/п
1 2
3
Назва циклу
Цикл дисциплін гуманітарної
та соціально-економічної
підготовки
Цикл дисциплін фундаментальної та спеціальної підготовки
Цикл дисциплін професійної
та практичної підготовки
Кількість лекційних годин
За навчальним планом,
години / %
Викладають працівники вищої
категорії,
години / %
Примітки
Навчальний процес зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» у
Коледжі при Кіровоградському інституті ПрАТ
забезпечують три циклові (предметні) комісії:
- гуманітарних дисциплін;
правознавства;
- фінансів та кредиту.
У складі
циклової (предметної) комісії правознавства працює 9 викладачів, серед яких — 4 штатних. Серед них п'ять викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, три кандидати юридичних наук,
доценти, чотири спеціалісти. Очолює випускову циклову (предметну)
комісію правознавства кандидат юридичних наук, спеціаліст вищої
категорії Леонідова Олена Олексіївна.
Отже, навчально-виховний процес кадрами забезпечений повністю.
Педагогічні працівники своєчасно проходять підвищення кваліфікації і
атестацію, забезпечують належний рівень знань, вмінь і практичних навичок молодших спеціалістів.
Висновок; Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу зі
спеціальності спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право)
відповідає державним акредитацій ним вимогам. Якісний склад
викладачів Коледжу відповідає критеріям акредитації і дозволяє в
повному обсязі забезпечити реалізацію освітньо-професійної програми
підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності.
4. Зміст підготовки фахівців
Навчальний заклад функціонує згідно Статуту Коледжу при
Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП», інших законодавчих і
нормативних актів про освіту. Навчальний процес зі спеціальності
Голова комісії
. В. Кофлан

5.03040101 «Правознавство» ґрунтується на відповідній документальній базі,
до складу якої входить:
- освітньо-кваліфікаційна характеристика;
- освітньо-професійна програма;
- програми навчальних дисциплін;
- навчальний план;
- робочі навчальні плани;
- програми з усіх видів практик;
- графік навчального процесу;
- структурно-логічна схема підготовки та організації навчального процесу.
Мета, якої дотримується навчальний заклад, зорієнтована на створення,
впровадження та підтримку системи якості
її реалізація здійснюється на всіх етапах навчання фахівців через удосконалення навчального процесу.
На це спрямовано навчально-методичну, наукову та організаційну роботу
Коледжу при Кіровоградському інституті ПрАТ
його циклових(предметних) комісій, та навчальної частини.
Якість навчання зі спеціальності
«Правознавство»
визначається багатьма факторами, що впливають на формування майбутнього молодшого спеціаліста. Це - базовий рівень підготовки студента, організація навчального процесу, стимулювання навчання,
психологічні фактори тощо. Важливу роль серед методів та прийомів, що впливають на рівень якості підготовки молодших спеціалістів, відведено контролю поточної успішності та самостійної роботи студентів - атестації
студентів з усіх дисциплін, які вивчаються згідно з навчальним планом.
Навчальний план відповідає вимогам та ОКХ і затверджений в установленому порядку (копії навчального плану включені в матеріали самоаналізу).
Навчальний план складається з трьох основних циклів навчальних дисциплін і практичного навчання.
Розподіл навчального часу між циклами наведений нижче.
№ 1
1 2
3 4
Найменування циклів
2
Цикл дисциплін гуманітарної та соціально- економічної підготовки
Цикл дисциплін фундаментальної та спеціальної підготовки
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Практичне навчання
Загальна
Усього за навчальним планом годин
3 1161 864 3024 540 5589
%
4 20,77 15,46 54,11 9,66 100
Голова комісії
М. В. Кофлан

Згідно з навчальним планом, всі види практик проводяться після відповідної теоретичної підготовки студентів. Останньою є виробнича практика, під час якої остаточно закріплюються теоретичні знання та практичні навички студентів.
Всі навчальні дисципліни забезпечені необхідними програмами, які
відповідають вимогам
і ОКХ, розроблені з урахуванням співвідношення навчального часу між циклами підготовки та розподілу навчальних годин в межах певної дисципліни, відповідають державним вимогам, потребам сучасного ринку праці та особистості. При плануванні та складанні програм особлива увага приділяється реалізації міжпредметних зв'язків.
Програми з навчальних дисциплін періодично аналізуються на засіданнях циклових (предметних) комісій. Робочі навчальні програми викладачів складаються згідно до відповідних програм, щорічно розглядаються і корегуються на засіданнях циклових (предметних) комісій та затверджуються заступником директора з навчально-методичної роботи.
З метою впровадження нових освітніх технологій системи підготовки спеціалістів робочі навчальні плани та програми вдосконалені і
адаптовані до застосування системи.
Навчальна частина та голови циклових (предметних) комісій здійснюють постійний контроль за виконанням робочих планів та відповідністю між їхнім змістом та планами занять викладачів і записами в журналах навчальних занять.
Контроль знань студентів, що навчаються за спеціальністю
«Правознавство», проводиться на різних етапах навчального процесу.
Під час підготовки студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
особлива увага приділяється забезпеченню самостійної роботи студентів, що
є однією з основних форм навчання у вищій школі. Вона дає можливість розвивати пізнавальну активність, формувати самостійність як рису особистості, уміння приймати рішення. Організація самостійної роботи в
Коледжі при Кіровоградському інституті ПрАТ
в цілому базується на таких аспектах, як методичне забезпечення (підручники,
навчально-методичні посібники, конспекти лекцій тощо), методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю (тести, пакети контрольних завдань, реферати), регулярна індивідуальна допомога студентам, які мають проблеми в опануванні програми курсу, широке використання комп'ютерних технологій.
Висновок;
Комісією встановлено, що зміст підготовки фахівців зі
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» відповідає державним
акредитаційним вимогам.
Голова комісії
В. Кофлан

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Коледж при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
розташований у чотирьохповерховому приміщенні, що знаходиться за адресою вул. Варшавська 2, м. Кіровоград і належить ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом». Функціональні характеристики будівлі
цілком відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України до навчальних приміщень. Коледж має достатню кількість кабінетів для проведення лекційних і практичних занять, а також лабораторних робіт. Площа власного приміщення становить 2565
(з яких навчальна площа становить
1707,5
Площа орендованого приміщення (спортивного залу) становить
973,1
Таким чином, загальна площа приміщень становить 3538,1
з яких навчальна - 2680,6
Приміщення цілком відповідає санітарно-гігієнічним нормам України до закладів освітньої діяльності, про що є висновок Кіровоградської міської
санітарно-епідеміологічної станції. У приміщенні виконано капітальний ремонт та реконструкцію відповідно до сучасних потреб вищої школи, усі
навчальні кабінети обладнані сучасними системами денного освітлення.
У своєму розпорядженні Коледж при Кіровоградському інституті ПрАТ
«ВНЗ «МАУП» має 22 кабінети, серед яких п'ять -- лекційних (на 50-60
місць), приміщення для науково-педагогічних працівників (загальною площею службові приміщення бібліотеку та читальний зал на ЗО посадкових місць (83,8
комп'ютерні класи (129,6
кафетерій (38
медичний пункт шахово-шашковий клуб (36,9
а також орендує спортивний комплекс 973,1
та приміщення гуртожитку
Кіровоградського медичного коледжу імені Е.Й. Мухіна площею (460
Медичне обслуговування студентів Коледжу при Кіровоградському
інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» здійснюється у власному медпункті, що розташовується в приміщенні площею
У навчальному процесі, науково-дослідній та адміністративній роботі
використовуються 45 комп'ютерів, що є у власності Коледжу. Для навчального процесу використовується 21 комп'ютер, які встановлено у трьох комп'ютерних класах.
Для прийому заліків, виконання розрахунків та проведення лабораторно- практичних робіт і навчальних практик в Коледжі функціонує З
комп'ютерних класи на 21 робоче місце, загальною площею 129,6
на одне місце припадає 6,1
що відповідає санітарно-гігієнічним нормам із створення комп'ютерних класів. Відведені окремі години для роботи студентів на персональних комп'ютерах із застосуванням мережі
У навчальному процесі, а також в адміністративній роботі
використовується і інша техніка, зокрема принтери НР
1300, НР
1200,
С
РЬазег 3420, копір сканери
1200 С8 та
1200
+. Окрім того, Коледжу при
Кіровоградському інституті ПрАТ
«МАУП» належать два мультимедійні проектори багатоформатний музичний
Голова комісії
центр з функцією підключення до пристроїв відтворення зображення,
телевізор. Це дає можливість впроваджувати новітні технології в навчальний процес, а саме: доповнювати лекції показом слайдів, малюнків, схем, діаграм,
відеороликів, демонструвати тематичні документальні фільми та лекції
провідних вчених, записані на електронних носіях інформації.
У Коледжі при Кіровоградському інституті
створена відповідна соціальна інфраструктура. Діє медичний кабінет та буфет. В разі потреби у житлі під час навчання у Коледжі для іногородніх студентів передбачена можливість поселення у гуртожиток. Для урочистих заходів, проведення конференцій та великих потокових лекцій Коледж при
Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» має у своєму розпорядженні актову залу площею 136,9 м
2
. Інформація про соціальну
інфраструктуру представлена в таблиці 6.6.
Педагогічні, науково-педагогічні працівники та адміністративний персонал Коледжу при Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,
розташовуються в окремих приміщеннях, оснащених засобами зв'язку та комп'ютерною технікою.
Загальна площа приміщень для педагогічного, науково-педагогічного та адміністративного персоналу складає 167,5
Циклова (предметна) комісія правознавства розташована в окремому приміщенні, її оснащено засобами зв'язку та електронно-обчислювальною технікою.
Санітарно-гігієнічні умови відповідають діючим санітарно-гігієнічним та протиепідемічним нормам, правилам, нормативам для провадження господарської діяльності, надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста.
Бібліотека та читальний зал розташовані у приміщенні площею 83,8
кількість робочих місць для відвідувачів читального залу - ЗО. Книжковий фонд бібліотеки налічує понад 21732 примірника навчально-методичної та наукової літератури. У бібліотеці також наявні навчальні електронні видання
МАУП (тип носіїв - компакт-диски; розширення -
Книжковий фонд бібліотеки постійно збільшується за рахунок видань МАУП, а також інших українських та зарубіжних видавництв. Студенти Коледжу при
Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» мають можливість працювати з додатковою літературою у читальному залі та користуватися послугами абонементу. Таким чином,
Висновок; матеріально-технічне забезпечення Коледжу при
Кіровоградському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відповідає державним
акредитаційним вимогам, приміщення коледжу відповідають
санітарним і протипожежним нормам, що підтверджено відповідними
документами, оснащені на достатньому рівні обладнанням та
інвентарем, забезпечені навчально-методичною літературою,
посібниками, технічними засобами навчання.
— —
Голова комісії
Кофлан

6. Навчально-методичне та інформаційне
Освітня діяльність Коледжу при Кіровоградському інституті
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти та видачею відповідного документа, базується на документах та положеннях
«Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті».
Проголошене в ній завдання щодо забезпечення високої якості освіти та професійної мобільності випускників на ринку праці шляхом інтеграції
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання є пріоритетним в діяльності Коледжу.
Навчально-виховний процес у Коледжі при Кіровоградському інституті
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», його навчально-методичне забезпечення здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про засади державної мовної політики», національної доктрини розвитку освіти
України у XXI столітті та іншими нормативними документами, а також
Концепції освітньої діяльності Коледжу при Кіровоградському інституті
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», в якій визначені основні напрями, форми та методи реалізації програмних завдань щодо подальшого підвищення якості
підготовки фахівців. Організація навчального процесу здійснюється за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання (дискусії,
турніри, рольові ігри, захист творчих проектів тощо).
Навчально-виховний процес для студентів спеціальності 5.03040101
«Правознавство» організовується з урахуванням можливостей сучасних
інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до вміння швидко перебудовувати та переоцінювати свої знання, до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації, до зміни розвитку в галузях промисловості, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.
Навчальна робота зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
планується згідно навчального плану, який включає всі дисципліни,
передбачені освітньо-професійною програмою. З усіх дисциплін складені
навчальні і робочі програми, які розглянуті на засіданні циклової
(предметної) комісії та затверджені.
З усіх дисциплін, що забезпечують навчально-виховний процес зі
спеціальності, розроблені навчально-методичні комплекси.
Ведуча роль у якісній підготовці спеціалістів належить випусковій цикловій (предметній) комісії. Голова циклової (предметної) комісії
правознавства Леонідова Олена Олексіївна та члени комісії молоді,
перспективні, енергійні люди, які творчо мислять, свідомо орієнтуються в
інформаційному та науковому просторі. В результаті роботи циклової
(предметної) комісії формується самостійність, розвивається особистість студента, здатного до рішень на базі переробки
Голова комісії
В. Кофлан
одержаної інформації та подальшого її використання у професійній діяльності, щоб кожний студент отримав якісну освіту і став професіоналом.
Висновок;
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки
фахівців зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право)
відповідає державним вимогам з акредитації.
7. Якість підготовки та використання випускників
Експертна комісія оцінила рівень якості підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) на підставі матеріалів самоаналізу та експертної перевірки залишкових знань студентів.
Освітня діяльність Коледжу при Кіровоградському інституті ПрАТ
пов'язана з наданням освітніх послуг та видачею відповідного документу, що відповідає обраному фаху випускників.
Серед найважливіших її напрямів контроль якості навчання та результатів діяльності студентів, над яким працює весь викладацький колектив коледжу.
• Професійна підготовка фахівців зі спеціальності 5.03040101
«Правознавство» має дві складові частини - отримання теоретичних знань фахової спрямованості та практичних умінь та навичок. Це комплексне завдання вирішується під час лекційних, семінарських і практичних занять;
навчальних та виробничих практик; тематичних екскурсій на виробничі
об'єкти; під час виконання курсових робіт. Курсові роботи проводяться згідно навчального плану.
Студенти Коледжу згідно навчального плану виконують три курсові
роботи: у четвертому семестрі з дисципліни «Теорія держави і права», у п'ятому семестрі з дисципліни «Цивільне та сімейне право» та в шостому семестрі з дисципліни «Трудове право» і захищають їх.
Організаційне і методичне забезпечення курсових робіт відповідає
нормативним документам. Теми курсових робіт розглядаються та затверджуються цикловою комісією правознавства.
Практичне навчання студентів зі спеціальності 5.03040101
«Правознавство» здійснюється відповідно до діючого Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України,
затвердженого наказами Міністра освіти України №93 від 08.04.93р. та
Цикловою комісією правознавства розроблено наскрізну програму практики, скориговану відповідно до освітньо-професійної програми та типового плану спеціальності.
Відповідно до вказаних вище документів, в навчальному процесі
застосовуються два види
Голова комісії
Кофлан

1) навчальна практика;
2) виробнича практика.
Практичне навчання починається на другому курсі з навчальної
практики, в ході якої студенти вдосконалюють вміння та навички зі
спеціальності. Навчальна практика передбачає закріплення здобутих студентами теоретичних знань у процесі виконання практичних завдань з відповідних навчальних курсів, підготовку та захист звіту.
Під час проходження практики викладачі дотримуються плану й порядку проведення робіт, використовуючи при цьому довідкову літературу та методичні вказівки щодо виконання комплексу практичних робіт.
Впродовж цього виду практики студенти ведуть щоденники та виконують індивідуальні завдання. Після проходження практики студенти складають звіти, захист яких відбувається перед комісію.
Виробнича практика студентів третього курсу Коледжу проводиться протягом 6 тижнів і є продовженням навчального процесу в умовах функціонування юридичних служб підприємств і організацій різних форм власності.
Під час проходження виробничої практики студенти поглиблюють і
закріплюють теоретичні знання з права; набувають навичок підбору нормативно-правових, інформаційних, звітних матеріалів, їх систематизації і
аналізу; отримують досвід роботи у юридичних службах підприємств,
установ і закладів з наданням в кінцевому підсумку щоденника-звіту за результатами практики.
За діяльністю студентів впродовж практики ведеться постійний контроль.
Так, ведеться контроль за тим, щоб студентів не використовували на роботах,
які не відповідають їх кваліфікації. Керівниками виробничої практики призначаються викладачі спеціальних предметів Коледжу та провідні
спеціалісти установ та організацій. Між керівниками практики з обох сторін підтримується постійний зв'язок. Підсумки проходження практики також щорічно обговорюються та аналізуються. Виробнича практика закінчується захистом звіту, який приймає комісія.
Результати виконання комплексних контрольних робіт свідчать, що студенти володіють необхідними професійними знаннями.
Показники абсолютної та якісної успішності студентів з дисциплін навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» за результатами проведених комплексних контрольних робіт при експертній перевірці з дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки відповідають встановленим нормативам: абсолютна успішність становить -- 100%, якісна успішність - 66,67%, дисциплін фундаментальної та спеціальної підготовки відповідають встановленим нормативам: абсолютна успішність становить -
100%, якісна успішність - 77,26%, професійної та практичної підготовки відповідають встановленим нормативам: абсолютна успішність становить —
якісна успішність - достатній рівень фахової
Голова комісії
В. Кофлан
підготовки студентів, а показники їх успішності відповідають вимогам акредитації.
Таким чином, в Коледжі забезпечується якісна підготовка спеціалістів у відповідності до вимог часу; всі види практик забезпечені відповідною документацією; виконання курсових робіт ведеться згідно навчального плану та графіку навчального процесу, відповідно до вимог сучасності та потреб виробництва; тематика курсових робіт є актуальною й різноманітною; рівень виконання курсових робіт відповідає сучасним вимогам за змістом, якістю та оформленням; студенти володіють достатнім рівнем теоретичної та практичної
підготовки, мають системний комплекс знань та вмінь з цієї спеціальності.
Завершальним етапом навчального процесу підготовки молодшого спеціаліста є державна атестація. На державну атестацію виноситься
Комплексний екзамен з дисциплін, який включає завдання з чотирьох нормативних дисциплін циклів спеціальної та професійної підготовки.
Перелік таких дисциплін передбачено типовим навчальним планом та тимчасовою освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань
«Право».
Формою проведення державної атестації випускників є тестові та комплексні кваліфікаційні завдання, розроблені викладачами Коледжу і
затверджені директором навчального закладу. Державна атестація випускників буде здійснюватися Державною екзаменаційною комісією, яка затверджена в установленому порядку. Присвоєння кваліфікації випускникам надається Державній екзаменаційній комісії.
Висновок: Якість підготовки фахівців спеціальності 5.03040101
«Правознавство» (081 Право) відповідає державним акредитаційним
вимогам.
8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення
В червні
р. Державною інспекцією навчальних закладів України було здійснено позапланову вибіркову перевірку Коледжу при
Кіровоградському інституті Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Під час перевірки експертами від Міністерства освіти і науки України було висловлено ряд пропозицій щодо покращення навчально-виховного процесу зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство. Усі зауваження були виправлені
протягом навчального року, а саме:
1. В навчальних та робочих навчальних планах спеціальності
5.03040101 «Правознавство» чітко розподілено кількість годин відведених на практичні та семінарські заняття;
Голова комісії
'
Кофлан

2. Розроблено пакети тестових контрольних завдань для перевірки знань студентів у вигляді окремої методичної розробки до кожної
дисципліни;
3. Посилено контроль за веденням викладачами журналів обліку навчальної роботи академічних груп;
4. Розроблено та затверджено підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників на н.р.;
5. До річного плану педагогічної ради включено актуальні питання щодо організації освітнього процесу діяльності Коледжу.
Висновок: Рекомендації контролюючих органів, зазначені при
попередніх перевірках, усунені у повному обсязі.
9. Загальні висновки і пропозиції
Експертна комісія
- подана на акредитаційну експертизу правова документація є
достовірною, повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти;
- результати аналізу наданих матеріалів з організаційних та профорієнтаційних заходів вказують на ефективність формування якісного складу студентів, відповідність їх підготовки потребам регіону у фахівцях даного профілю;
- зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
(081 Право) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
відповідає державним стандартам вищої освіти;
- організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення спеціальності відповідають акредитаційним вимогам;
- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право)
відповідає акредитаційним вимогам;
- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає
нормативним вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності
«Правознавство»
Право);
- організаційні та методичні заходи забезпечують формування якісного контингенту студентів, яке здійснюється за Умовами прийому,
рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне висловити
зауваження та пропозиції, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
Голова комісії
В. Кофлан

- продовжити роботу щодо удосконалення та систематизації
навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
- продовжити роботу щодо формування банку даних електронних версій посібників;
- розширити перелік баз практики та посилити з ними роботу;
- спрямовувати роботу штатних викладачів на додаткове підвищення кваліфікації шляхом практичного стажування в установах та організаціях юридичного спрямування.
На підставі вказаного вище експретна комісія Міністерства освіти
та науки України зробила висновок про можливість акредитації
спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право) з ліцензованим
обсягом 25 осіб денної форми навчання.
ивного
ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ:
кандидат юридичних наук, доцент,
директор Івано-Франківського фінансово-комерційного коледжу імені С. Граната
ЧЛЕН КОМІСІЇ:
голова циклової комісії правознавчих дисциплін економіко-правового коледжу Київського кооперативного інституту бізнесу і права
З ВИСНОВКАМИ ОЗНАЙОМИВСЯ
І ОДИН ПРИМІРНИК
Директор Коледжу при
ПрАТ
Ректор
ПрАТ «ВНЗ
В.М. Кофлан
О.С. Зіньова
Колісніченко
М.Н. Курко
Голова комісії
В. Кофлан

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ВІДПОВІДНОСТІ НАЯВНИХ УМОВ
ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИМОГАМ АКРЕДИТАЦІЇ
Назва показника (нормативу)
1
Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Норматив
2
Фактично
3
Відхилення
4 1. Загальні вимоги
Концепція діяльності навчального закладу за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з
Кіровоградською обласною державною адміністрацією
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)
+
+
-
-
2. Кадрове підготовки фахівців заявленої спеціальності
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності
від кількості годин).
у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності
від кількості
годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше років, а також є авторами
(співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерство освіти і науки України або монографій, до одного доктора наук або професор
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Голова комісії
М. В. Кофлан

1
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності
від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами
(співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерство освіти і науки України або монографій, до одного доктора наук або професора)
2.4.Частка педагогічних працівників вищої категорії, які
викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану):
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
- цикл фундаментальної та спеціальної підготовки
- цикл професійної та практичної підготовки кафедри (циклової комісії) з фундаментальної
підготовки кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки,
яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної
доктор наук або професор кандидат наук, доцент
2
-
-
-
25 25 25
+
-
-
+
3
-
-
-
41,96 38,69 35,88
+
-
-
+
4
-
-
-
+16,96
+13,69
+10,88
-
-
-
-
3. Матеріально-технічна база лабораторіями, полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у
% від потреби)
студентів гуртожитком (у % від потреби)
робочих комп'ютерних місць на 100 студентів пунктів харчування спортивного залу стадіону або спортивного майданчика
3.7.Наявність медичного пункту
100 70 6
+
+
+
+
100 70 21
+
+
+
+
-
-
+15
-
-
-
-
Голова комісії
В.

1 2
3 4
4. Навчально-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.2.Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
навчального плану, затвердженого в установленому порядку навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану від потреби):
і робочих навчальних програм дисциплін семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт від потреби)
вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)
пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної
та фахової підготовки від потреби)
програмами всіх видів практик від потреби)
методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів забезпечення самостійної роботи студентів
(у т.ч. з використанням інформаційних технологій)
від потреби)
критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів
+
+
+
100 100 100 100 100
+
100
+
+
+
+
100 100 100 100 100
+
100
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Інформаційне забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці
від потреби)
5.2.Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів читальних залів фаховими періодичними виданнями доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій;
- наявність каналів доступу
100 3
3
+
100 3,3 4
+
+
-
+0,3
+1
-
6. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
6.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %
6.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %
100 100 100 100
-
-
Голова комісії
. Кофлан

1 6.3. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше:
Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
6.3.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
6.3.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін фахової
підготовки, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, %
6.4. Чисельність викладачів постійного складу, що обслуговують спеціальність, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %
6.5.
у структурі навчального закладу наукових підрозділів та результатів їх діяльності
6.6. Участь студентів у науковій діяльності (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях; участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)
2 90 50 90 50 90 50 100
-
+
3 100,0 85,8 100,0 89,44 100.0 92,9 100
-
+
4
+10
+35,8
+10
+39,44
+10
+42,9
-
-
-
ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ:
кандидат юридичних наук, доцент,
директор Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного - коледжу імені С. Граната
ЧЛЕН КОМІСІЇ:
голова циклової комісії правознавчих дисциплін економіко-правового коледжу Київського кооперативного інституту бізнесу і права
З ВИСНОВКАМИ ОЗНАЙОМИВСЯ
І ОДИН ПРИМІРНИК ОТРИМАВ:
Директор Коледжу
при Кіровоградськом
ПрАТ «ВНЗ
Ректор
ПрАТ «ВНЗ «МАУ
Голова комісії
В.М. Кофлан
Зіньова
Р.М. Колісніченко
М.Н. Курко
. В. Кофлан

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (самоаналіз)
студентами спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право)
Коледжу при Кіровоградському інституті ПрАТ

з/п
1
Дисципліна
2
Шифр і назва спеціальності
3
Група
4 5
Виконували
6
%
7
Одержали оцінки при самоаналізі
5
к-ть
8
%
9 4
к-ть
10
%
11 3
к-ть
12
%
13 2
к-ть
14
%
15 16
%
17 1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1 2
3
Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
5.03040101
«Правознавство»
Всього за циклом 1 21 22 21 64 21 22 21 64 100,0 100,0 100,0 100,0 2
8
-
10 9,5 36,35
-
15,3 15 13 17 45 71,5 59,1 81,0 70,5 4
1 4
9 19,0 4,55 19,0 14,2
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0 100,0 100,0 100,0 81,0 95,45 81,0 85,8 2. Цикл дисциплін фундаментальної та спеціальної підготовки
1 2
3 4
Теорія держави і
права
Історія держави і
права України
Основи римського цивільного права
Основи психології
5.03040101
«Правознавство»
Всього за циклом 2 22 22 7
7 58 22 22 7
7 58 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 9
4 4
27 45,55 41 57,1 57,1 50,19 11 11 3
1 26 49,9 49,9 42,9 14,3 39,25 1
2
-
2 5
4,55 9,1
-
28,6 10,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,45 90,9 100,0 71,4 89,44
Голова комісії
В. Кофлан

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1 2
3 4
Конституційне право
України
Адміністративне право
Трудове право
Кримінальне право
5.03040101
«Правознавство»
Всього за циклом 3 7
7 7
7 28 7
7 7
7 28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3
3 3
3 12 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 3
4 3
4 14 42,9 57,1 42,9 57,1 50,0 1
-
1
-
2 14,3
-
14,3
-
7,1
-
-
-
-

-
-
-
-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 85,7 100,0 92,9
Голова комісії
. В. Кофлан

Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт при експертній перевірці
студентами спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 Право)
Коледжу при Кіровоградському інституті ПрАТ

з/п
1
Дисципліна
2
Шифр і назва спеціальності
3
Група
4 5
Виконували
Кількість
6
%
7
Одержали оцінки при самоаналізі
5
к-ть
8
%
9 4
к-ть
10
%
11 3
к-ть
12
%
13 2
к-ть
14
%
15 16
%
17 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1
Історія України
5.03040101
«Правознавство»
Всього за циклом 1 21 21 21 21 100,0 100,0 3
3 14,29 14,29 11 11 52,38 7
7 33,33 33,33
-
-
-
-
100,0 100,0 2. Цикл дисциплін фундаментальної та спеціальної підготовки
1 2
Теорія держави і права
Історія держави і права
України
5.03040101
«Правознавство»
Всього за циклом 2 22 22 44 22 22 44 100,0 100,0 100,0 8
8 16 36,36 36,36 36,36 8
10 18 36,36 45,45 40,9 6
4 10 27,28 18,19 22,74
-
-
-
-
-
-
100,0 100,0 100,0 72,7:
81,8 77,2
Голова комісії
М. В.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1 2
3
Конституційне право
України
Трудове право
Кримінальне право
5.03040101
Всього за циклом 3 7
7 7
21 7
7 7
21
/
100,0 100,0 100,0 100,0 2
3 1
6 28,57 42,86 14,29 28,57 3
о
4 10 42,86 42,86 57,14 47,62 2
1 2
5 28,57 14,29 28,57 23,81
-
-
-
-
-

100,0 100,0 100,0 100,0 71,4 85,7 71,4.
76,1
Експерти:
Голова комісії
Член комісії
В.М. Кофлан
Зіньова
Директор Коледжу при
Кіровоградському інституті
ПрАТ
Голова комісії
Р.М. Колісніченко
М. В.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал