Положення про науково-дослідну частину Національного університету харчових технологій ЗАГАЛЬНІ положення про науково-дослідну частину Національного
Скачати 145.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.01.2017
Розмір145.02 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідну частину
Національного університету харчових технологій

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.“Положення про науково-дослідну частину
Національного університету харчових технологій” (далі – Положення) розроблено на підставі чинного законодавства та нормативних документів із питань діяльності вищих навчальних закладів та трудового законодавства України, а також статуту університету.
У своїй діяльності науково-дослідна частина (далі НДЧ) керується законами України та нормативними документами з питань освіти і наукової роботи, Конституцією України, законами і постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади України, рекомендаціями Державного комітету України з питань науки,
інновацій та інформатизації щодо комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора, проректора з наукової роботи та цим Положенням.
Відповідно до змін законодавства та нормативних актів у це Положення вносяться відповідні зміни.
1.2. Це Положення регламентує наукову, науково-технічну, інноваційну та
іншу творчу діяльність науково-дослідних центрів, кафедр, лабораторій, відділів та груп, що входять до її складу, а також основні завдання та структуру, порядок управління підрозділами, фінансування наукових досліджень, використання результатів наукової та науково-виробничої діяльності у виробництві та в навчальному процесі.
1.3.
НДЧ є структурним підрозділом університету, що об'єднує підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи з усіх напрямів діяльності

2
згідно спеціалізації університету і організується на базі дослідницьких груп при кафедрах та відділів при НДЧ без права юридичної особи.
1.4. Структура науково-дослідної частини затверджується ректором університету.
1.5. Положення відповідає Статуту університету, вводиться в дію наказом ректора. Усі зміни, шо відбуваються в статуті і торкаються науково-дослідної роботи додатково вносяться в це Положення.
.1.6.
Результати науково-технічної діяльності авторів науково-технічної продукції є об'єктами власності університету, якщо інше не передбачено законом або договором.
1.7. Результати фундаментальних досліджень, а також робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, передаються виконавцем державі для використання з додержанням правил, передбачених чинним законодавством України.
2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
2.1. Основна мета діяльності НДЧ – забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки молоді та спорту України та інших галузевих міністерств.
2.2. Найважливішими завданнями НДЧ є:
- виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету;
- ефективне використання наукового потенціалу університету для вирішення прикладних проблем розвитку народного господарства України, проведення робіт міжгалузевого та галузевого характеру;
- широка участь вчених у формуванні та вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських науково-технічних програм;
- залучення до науково-технічної діяльності талановитої студентської молоді;

3
- розвиток і реалізація інтеграції фундаментальних досліджень між вищими навчальними закладами, інститутами Національної академії науки і галузевою наукою;
- розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-ярмарок тощо;
- поновлення експериментальної та матеріально-технічної бази за рахунок централізованих капітальних вкладень, коштів, які передають підприємства та організації, наукової діяльності, продажу ліцензій тощо;
-участь у проведенні науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо;
- підготовка та поширення рекламних матеріалів про наукові здобудки університету;
- реалізація науково-технічної продукції;
- сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів за рахунок збагачення навчального процесу результатами найновіших наукових досліджень, широкої участі професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів у науково-дослідній роботі та розробках, залучення студентів до творчої праці;
- участь в інформаційно-рекламній і видавничій діяльності, пропаганда досягнень вчених університету через засоби масової інформації, монографії та наукові праці, виставкові заходи тощо;
-участь у розвитоку матеріально-технічної бази для проведення навчального процесу, наукової роботи і господарської діяльності університету;
- проведення оцінки науково-технічного рівня досліджень, нових технологій і техніки, експертизи важливих науково-технічних проектів.
2.3 . Відповідно до покладених завдань НДЧ виконує наступні функції:
2.3.1. У сфері виконання фундаментальних та прикладних досліджень:

4
- відповідно до основних напрямів наукової, науково-технічної та
інноваційної університету та профілю підготовки спеціалістів розробляє тематичні плани з держбюджетних науково-дослідних робіт, які затверджуються ректором університету та погоджуються з Міністерством освіти і науки молоді та спорту України;
- дає пропозиції до участі у конкурсах колективів НДЧ університету для виконання фундаментальних та прикладних досліджень наукових програм, для вирішення науково-технічних проблем народного господарства України;
- організує виконання досліджень і розробок на сучасному науково- технічному рівні, забезпечує комерційну діяльність у реалізації науково- технічної продукції та трансфер технологій;
-
забезпечує відповідно до вимог замовників та органів управління держави рівень якості науково-технічної продукції, своєчасне виконання робіт відповідно до затверджених технічних завданнь, календарних планів і програм;
- здійснює державну реєстрацію досліджень, що проводяться, своєчасність
і достовірність, яка подається в органи державної статистики;
- забезпечує виконання науково-технічних програм, координаційних планів та звітності з них;
- здійснює матеріальне стимулювання згідно з положенням про порядок преміювання співробітників університету за результатами наукової діяльності з фонду матеріального заохочення;
- здійснює контроль за підготовкою і здачею річних звітів з наукової роботи структурних підрозділів;
2.3.2. У сфері забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень:
-здійснює інформаційне обслуговування і рекламу завершених досліджень, що виконані в університеті, бере участь у виставковій діяльності, конференціях, семінарах тощо;
- організує ремонт, прокат, перевірку контрольно-вимірювальної техніки, колективне використання дорогого та унікального обладнання.
2.3.3. У сфері організації праці, фінансування досліджень, кадрів:

5
- розробляє штатний розпис НДЧ, затверджує кошториси витрат на проведення досліджень і вносить в них зміни;
- організує конкурсне заміщення вакантних посад і атестацію наукових працівників, інженерно-технічного персоналу, інших спеціалістів НДЧ;
- готує пропозиції у напрямку витрат власних коштів госпрозрахункових фондів;
- здійснює госпдоговірні відносини НДЧ з іншими підприємствами, організаціями та установами шляхом укладення договорів;
- готує разом з кафедрами пропозиції з фінансування фундаментальних прикладних та пошукових робіт за рахунок коштів, що виділяються
Міністерством освіти і науки України молоді та спорту, на конкурси науково- дослідних робіт з фонду науково-технічного та соціального розвитку університету;
- організовує разом з кафедрами та структурними підрозділами НДЧ наукову та виробничу діяльність з залученням штатних працівників, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та виробничого персоналу, докторантів, аспірантів, студентів, а також працівників сторонніх організацій;
- здійснює облік та контролює разом з підрозділами відповідність виконаної роботи до умов індивідуальних договорів, готує документи для оплати працюючим в НДЧ;
- організовує поточний контроль за фінансовим станом та господарською діяльністю структурних підрозділів НДЧ;
- виконує організаційну роботу зі створення творчих колективів, що працюють за договором-підрядом. Порядок роботи працівників за підрядом визначається окремим положенням.
2.3.4. У сфері зв'язку наукових досліджень з навчальним процесом:
- організовує участь студентів у науково-дослідній роботі в ПНДЛ, наукових центрах та у виконанні госпдоговірних тематик;

6
- надає свою науково-дослідну та дослідно-конструкторську базу студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам для проведення досліджень, випробовувань, у тому числі для виконання наукових та дипломних робіт, навчально-дослідницької роботи, проходження усіх видів практики;
- бере участь у модернізації діючих та створенні нових навчальних лабораторій;
- сприяє впровадженню винаходів працівників університету в навчальний процес;
2.3.5 В галузі планування, організації та контролю наукових досліджень:
- визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень;
- підготовка пропозицій щодо участі університету у виконанні міжнародних, державних та галузевих наукових програм;
- координація науково-дослідної роботи структурних підрозділів НДЧ;
- виконання прикладних досліджень за замовленнями підприємств та організацій з вирішенням актуальних проблем науково-технічного розвитку
АПК;
- надання науково-консультаційних послуг із науково-практичних питань тестування та вдосконалення діючого, або організації нового виробництва харчових продуктів, а також сировини, матеріалів, процесів, обладнання його складових;
- організація роботи по складанню договорів із замовниками на створення науково-технічної продукції, надання платних наукових послуг;
- здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням договорів і використанням коштів за договорами;
- забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності
і достовірності звітної інформації, що подається в органи державної статистики та до Міністерства освіти і науки України;
- здійснення авторського нагляду за впровадженням результатів завершених наукових досліджень.

7
2.3.6. В галузі інформаційного забезпечення, метрології та стандартизації
наукових досліджень:
- забезпечення інформаційного обслуговування наукових досліджень, що виконуються в університеті;
- участь у виставках, ярмарках, конференціях тощо;
- забезпечення відповідності вимогам державних стандартів засобів і методів вимірювання, що застосовуються при виконанні наукових досліджень, науково-технічної, конструкторської та технологічної документації, технічних умов та інших нормативних документів.
2.3.7 В галузі організації, оплати праці та атестації наукових
співробітників, фінансового забезпечення наукових досліджень:
-
-ефективне використання наукового потенціалу колективу університету для вирішення наукових та науково-технічних проблем, залучення викладачів, навчально-допоміжного персоналу до виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на умовах сумісництва;
- організація атестації наукових співробітників;
- розроблення пропозицій щодо фінансового забезпечення наукових досліджень;
- розроблення кошторису витрат на виконання науково-дослідних робіт;
- розроблення і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису НДЧ;
- надання пропозицій про встановлення надбавок до заробітної плати та преміювання наукових працівників НДЧ.
3. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НДЧ
3.1. Фінансування науково-дослідних та науково-конструкторських
робіт здійснюється за рахунок:
- коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення в першочерговому порядку фундаментальних та пошукових, наукових

8
досліджень, а також робіт, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів з розвитку науки і техніки;
- коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних та конструкторських робіт за договорами з замовниками, а також робіт, що пов'язані з науково-технічною діяльністю;
- власних коштів, кредитів та інших джерел фінансування, що встановлені чинним законодавством.
3.2. Фінансування досліджень з коштів державного бюджету
здійснюється шляхом:
- базового фінансування як засобу підтримки фундаментальних досліджень;
- цільового фінансування наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів, науково-технічних програм;
- контрактного фінансування окремих важливих досліджень і розробок, що пройшли конкурсний відбір.
3.3. На основі використання результатів виконаних фундаментальних досліджень, а також відповідно до наукових напрямів діяльності та профілю підготовки спеціалістів НДЧ здійснює прикладні дослідження, дослідно- конструкторські та технологічні розробки переважно на договірній основі з конкретними замовниками шляхом використання ринкових механізмів і державного стимулюючого впливу. Господарські договори укладаються також на проведення робіт, пов'язаних з впровадженням результатів раніше завершених досліджень та розроблених в університеті винаходів на виробництво та поставку наукомісткої, малотоннажної та малосерійної продукції, розробку програмних засобів та надання науково-виробничих послуг.
3.4. Основою взаємовідносин підрозділів НДЧ з замовниками є договір, який є основним правовим та фінансовим документом, що регулює відношення виконавця та замовника науково-технічної продукції та визначає економічну відповідальність за взяті зобов'язання та їх виконання, незалежно від його

9
вартості та предмета. Порядок та умови укладання договорів із замовниками регламентуються чинним законодавством.
3.5. НДЧ від імені університету є гарантом договірних зобов'язань, взятих на себе структурними підрозділами.
3.6. Компенсація університетом збитків, завданих іншим організаціям та державі, оплату штрафів та інших санкцій, встановлених законодавством, проводиться за рахунок коштів підрозділів-винуватців.
3.7. Госпрозрахункова діяльність науково-дослідної частини загалом та її
структурних підрозділів, зокрема, визначається "Положенням про
внутрішньогосподарський розрахунок", яке затверджується ректором
університету.????
3.8. Формування
накладних
витрат
НДЧ
здійснюється
згідно
«Положення про формування накладних витрат науково-дослідної частини
Національного університету харчових технологій».????
3.9. Вчена рада університету щорічно розглядає підсумки наукової діяльності НДЧ і приймає рішення щодо розвитку найбільш актуальних та перспективних напрямів досліджень.
4. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НДЧ
4.1. Структура науково-дослідної частини розробляється проректором з наукової роботи. Після обговорення на науково-технічній раді (НТР) рекомендується для затвердження ректором університету.
Структурна схема встановлює склад функціональних підрозділів управління НДЧ університету і функціональні зв'язки між підрозділами і керівництвом НДЧ.
4.2. Основними структурними підрозділами НДЧ є:
- відділ організації і комерціалізації науково-дослідних робіт та трансферу технологійв;
- проблемна науково-дослідна лабораторія;
- центр оцінки якості сировини та готової продукції;

10
- науково-технічний центр "Проектування та технологій агропромислового комплексу";
- науково-технічний центр "Цукротехнологія";
- науково-технічний центр "Проблем енергетики в харчовій промисловості";
- науково-технічний центр "Машин та технологій пакування харчових продуктів";
- центр метрології та стандартизації;
- держбюджетні наукові групи кафедр;
- тимчасові наукові творчі колективи;
- спільні науково-дослідні лабораторії з академічними і галузевими установами та підприємствами.
4.3. НДЧ є структурним підрозділом університету та має свої субрахунки.
4.4. Науково-технічні центри (НТЦ) є структурними підрозділами НДЧ, які створюються, реорганізуються та ліквідуються наказом ректора університету за поданням проректора з наукової роботи.
4.5. НТЦ очолюють, як правило, провідні вчені університету, доктори або кандидати наук. Директори НТЦ призначаються на відповідну посаду ректором за поданням начальника НДЧ, погодженим з проректором з наукової роботи.
4.6
.
Держбюджетні наукові групи кафедр створюються з числа викладачів відповідних кафедр, штатних наукових співробітників та навчально- допоміжного персоналу, аспірантів і студентів для виконання науково- дослідних робіт на кафедрах і підпорядковані їх завідувачам та керівникам відповідних наукових підрозділів НДЧ або безпосередньо начальнику НДЧ.
4.7
.
Для правового, кадрового, господарського, метрологічного,
інформаційного, бухгалтерського, матеріально-технічного та
іншого обслуговування в НДЧ можуть створюватисяться відповідні служби та функціональні підрозділи.
4.8.У разі виконання науково-дослідних робіт вченими різних спеціальностей, або для ефективного використання унікального та дорогого

11
обладнання в складі НДЧ можуть утворюватися міжуніверситетські лабораторії.
4.5.Структурні підрозділи НДЧ працюють на умовах внутрішнього госпрозрахунку. Для виконання спільних робіт у різних підрозділах заключаються комплексні договори.
4.6.
НДЧ очолюється керівником НДЧ - проректором з наукової роботи, який здійснює загальне керівництво її діяльністю, забезпечує дотримання законності і державної дисципліни, заключає від імені університету господарські договори на виконання науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних робіт, на виконання випробування і поставку дослідних зразків і партій виробів, на надання науково-технічних послуг, на виконання, інших робіт з профілю діяльності НДЧ, затверджує плани та звіти з держбюджетних робіт. Службові обов'язки проректора з наукової роботи визначаються ректором університету в посадовій інструкції.
4.7.
Оперативне управління діяльністю НДЧ покладається на заступників керівника
НДЧ - заступників проректора з наукової роботи і на керівників відповідних структурних підрозділів НДЧ. Компетенція заступників проректора встановлюється проректором з наукової роботи. Заступники проректора в межах компетенції діють від імені НДЧ, представляють її в
інших організаціях і установах без довіреності.
4.8.
Наукове керівництво науково-дослідними підрозділами НДЧ здійснюється, як правило, завідувачами кафедр, професорами і доцентами.
Керівниками госпдоговірних та держбюджетних тем є штатні співробітники або сумісники, які, як правило, мають вчені ступені і звання.
4.9. Керівники структурних підрозділів НДЧ (завідувачі кафедр, лабораторій, наукові керівники) відповідають за свою роботу: рівень і якість виконуваних робіт, за своєчасне оформлення і переоформлення трудових угод
із співробітниками відповідно до Кодексу закону України про працю, за фінансовий стан у підрозділах тощо. Відповідальність за виконання умов

12
технічного завдання на госпдоговірну та держбюджетну роботу, її майновий та фінансовий стан несе керівник теми.
4.10. Відношення між структурними підрозділами НДЧ будуються на умовах обов'язкового і якісного виконання посадових функцій згідно з посадовими інструкціями. Відділи можуть виконувати роботи та здійснювати послуги на договірній основі.
4.11. Основні наукові і науково-організаційні питання діяльності університету розглядає науково-технічна рада, а також Вчена рада університету згідно з статутом. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджується ректором.
4.12. У своїй роботі управління НДЧ звітується перед ректором та Вченою радою університету, державними органами управління та статистики.
Обговорення одержаних результатів з науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт здійснюється на засіданнях кафедр, радах факультетів,
Науково-технічній раді університету з залученням провідних вчених та працівників промисловості.
4.13. Ректор університету може надати НДЧ додаткові права в межах компетенції університету, необхідні для виконання поставлених перед нею завдань.
4.14. З окремих напрямів діяльність НДЧ визначається окремими положеннями, що затверджуються ректором університету за рекомендацією
Вченої ради університету.
Інтеграція та взаємодія науки, освіти і виробництва досягається шляхом:
- розроблення і впровадження в освітню та виробничу діяльність нових наукових розробок;
- проведення на базі структурних підрозділів НДЧ навчального процесу в різних формах: практики студентів, виконання курсових і дипломних робіт наукового характеру тощо;

13
- залучення студентів до участі в науково-дослідних і дослідно- конструкторських роботах, що виконуються штатними співробітниками НДЧ та науковими групами кафедр;
- проведення наукових досліджень в рамках навчально-науково- виробничих об’єднань та філій випускових кафедр на підприємствах і організаціях галузі, в тому числі за участю студентів.
4.15. Структурні підрозділи НДЧ в своїй діяльності керуються законами
України, рішеннями
Верховної
Ради
України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, наказами та інструктивними документами Міністерства освіти
5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НДЧ
5.1. Реорганізація окремих підрозділів НДЧ та структури її управління здійснюється за наказом ректора університету.
5.2. Створення, реорганізація та ліквідація науково-дослідної частини здійснюється
Міністерством освіти і науки України за поданням Національного університету "Львівська політехніка".
5.3.
Структурні підрозділи НДЧ створюються і ліквідуються наказами ректора і знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні у проректора з науково-дослідної роботи.
1.2. 1.3. Інтеграція та взаємодія науки, освіти і виробництва досягається шляхом:
- розроблення і впровадження в освітню та виробничу діяльність нових наукових розробок;
- проведення на базі структурних підрозділів НДЧ навчального процесу в різних формах: практики студентів, виконання курсових і дипломних робіт наукового характеру тощо;

14
- залучення студентів до участі в науково-дослідних і дослідно- конструкторських роботах, що виконуються штатними співробітниками НДЧ та науковими групами кафедр;
- проведення наукових досліджень в рамках навчально-науково- виробничих об’єднань та філій випускових кафедр на підприємствах і організаціях галузі, в тому числі за участю студентів.
1.4. Структурні підрозділи НДЧ в своїй діяльності керуються законами
України, рішеннями
Верховної
Ради
України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, наказами та інструктивними документами Міністерства освіти і
3. СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ
3.1. До складу НДЧ входять:
- відділ організації і комерціалізації науково-дослідних робіт та трансферу технологій;
- відділ інтелектуальної власності;
- відділ аспірантури і докторантури;
- бухгалтерія;
- проблемна науково-дослідна лабораторія;
- центр оцінки якості сировини та готової продукції;
- науково-технічний центр "Проектування та технологій агропромислового комплексу";
- науково-технічний центр "Цукротехнологія";
- науково-технічний центр "Проблем енергетики в харчовій промисловості";
- науково-технічний центр "Машин та технологій пакування харчових продуктів";
- наукові групи кафедр.
3.2. НДЧ є структурним підрозділом університету та має свої субрахунки.

15
3.3. Науково-технічні центри (НТЦ) є структурними підрозділами НДЧ, які створюються, реорганізуються та ліквідуються наказом ректора університету за поданням начальника НДЧ, погодженим із проректором з наукової роботи.
3.4. НТЦ очолюють, як правило, провідні вчені університету, доктори або кандидати наук. Директори НТЦ призначаються на відповідну посаду ректором за поданням начальника НДЧ, погодженим з проректором з наукової роботи.
3.5. Наукові групи кафедр створюються з числа викладачів відповідних кафедр, штатних наукових співробітників та навчально-допоміжного персоналу, аспірантів і студентів для виконання науково-дослідних робіт на кафедрах і підпорядковані їх завідувачам та керівникам відповідних наукових підрозділів НДЧ або безпосередньо начальнику НДЧ.
4. УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ЧАСТИНОЮ
4.1. Загальне керівництво НДЧ здійснює за дорученням ректора проректор з наукової роботи.
4.2. Безпосереднє керівництво НДЧ здійснює начальник НДЧ, який призначається на посаду ректором:
- начальник НДЧ організовує всю діяльність НДЧ і несе персональну відповідальність за результати її роботи;
- представляє НДЧ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;
- забезпечує координацію наукової діяльності НДЧ з іншими структурними підрозділами НУХТ, а також науковими та проектно-конструкторськими
інститутами і організаціями;
- видає розпорядження в межах своєї компетенції;
- керує роботою по складанню планів науково-дослідних робіт та дослідно- конструкторських розробок, здійснює контроль за їх виконанням;
- несе відповідальність за комплектування НДЧ кваліфікованими кадрами, а також за підвищення їх кваліфікації;
- забезпечує підготовку звітів за результатами наукової і науково- організаційної діяльності НДЧ;

16
- готує пропозиції щодо заохочення співробітників НДЧ;
- організовує підготовку договорів на передачу науково-технічних розробок і виконання науково-дослідних робіт у відповідності з основними напрямами наукової діяльності і профілем підготовки фахівців в університеті;
- організовує проведення експертних оцінок наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів НДЧ;
4.3. Права і обов’язки керівників структурних підрозділів НДЧ визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються проректором з наукової роботи.
4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НДЧ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
УНІВЕРСИТЕТУ
4.1 Бухгалтерський облік, фінансові операції та контроль витрати коштів, аналіз фінансово-економічної діяльності, матеріально-технічне забезпечення, кадрове і господарське обслуговування НДЧ здійснюється бухгалтерією, відділом кадрів, господарською частиною університету.
4.2. З питань залучення професорсько-викладацького складу до наукових досліджень і участі науковців у навчальному процесі, впровадження результатів досліджень до навчального процесу НДЧ взаємодіє з учбовою частиною університету.
4.3. Міжнародне науково-технічне співробітництво забезпечується НДЧ спільно з інститутом міжнародних зв’язків.
5. ВИКОНАВЦІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЦІ
5.1. Науково-дослідні роботи в НДЧ виконуються:
- штатними науковими співробітниками,
інженерно-технічними працівниками, спеціалістами та робітниками;
- професорсько-викладацьким складом університету, докторантами, аспірантами, магістрантами та студентами на умовах штатного сумісництва або по договору підряду;

17
- співробітниками інших підприємств та організацій на підставах трудових угод або договорів підряду.
5.2. Права виконавців та замовника на використання результатів науково- дослідних робіт встановлюються в договорах.
5.3. Форми оплати праці виконавців науково-дослідних робіт встановлюються “Положенням про оплату праці в науково-дослідній частині” і нормативними документами з оплати праці.
5.4. Ректор, проректори та їх заступники, декани факультетів, завідувачі кафедр можуть виконувати науково-дослідні роботи, а також бути науковими керівниками договорів.
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
6.1 Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректора університету.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал