Положення про навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України»
Скачати 71.46 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.02.2017
Розмір71.46 Kb.
ТипПоложення

Затверджено
Рішенням вченої ради
№__від «____»________2016 року
Введено в дію
Наказом ректора
№___від «____»_______2016 рокуПоложення про навчально-науковий інститут
медико-біологічних проблем
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України»Тернопіль 2016
1.

Загальні положення

1.1.

Положення про навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет
імені І .Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Положення) розроблене відповідно до статті 33 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний' університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» (далі -
ТДМУ) і є документом, який регламентує діяльність навчально-наукового інституту (далі -
інституту) в складі ТДМУ.
1.2.

Інститут є структурним підрозділом ТДМУ та підпорядковується безпосередньо директору інституту.
1.3.

Керівництво інститутом здійснює директор, який обирається відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів, які не суперечать діючому законодавству.
1.4.

Інститут створюється з метою підготовки сучасних спеціалістів, які повинні в достатній мірі володіти медичними знаннями і навичками, а також для проведення наукових досліджень за профілем інституту.
1.5.

У своїй діяльності інститут керується Законом України «Про вищу освіту»,
іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, нормативними актами
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями
Вченої ради ТДМУ і інституту, організаційно- розпорядчими документами адміністрації
ТДМУ.
2.

Порядок створення інституту

2.1.

Інститут утворюється відповідно до вимог діючого законодавства, зокрема,
Закону України «Про вищу освіту».
2.2.

Рішення, про створення інституту приймається Вченою радою ТДМУ і затверджується наказом ректора ТДМУ за погодженням з Міністерством охорони здоров'я
України.
3.

Основні завдання інституту

3.1.

Забезпечити висококваліфіковану підготовку майбутніх спеціалістів за всіма формами навчання, передбаченими навчальними планами. Постійно працювати над введенням нових прогресивних технологій навчання.
3.2.

Розробляти в установленому порядку навчальні, робочі програми з дисциплін кафедр, які відображають останні досягнення науки, техніки, культури і перспективи їх розвитку, враховуючи потреби різних галузей медицини, регіональні умови і особливості навчання студентів.
3.3.

Забезпечити безперервне удосконалення якості викладання, активізацію лабораторних, практичних, семінарських занять, поза аудиторної самостійної роботи студентів, набуття необхідних практичних навичок, розвиток творчих здібностей студентів.
3.4.

Проводити підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлювати творчі зв'язки з кафедрами інших навчальних закладів, науково-дослідними установами; узагальнювати досвід роботи кращих викладачів, надавати допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, основами наукових досліджень.

3.5.

Проводити комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедр, яке включає підготовку підручників і навчальних посібників, розробку навчально- методичної літератури, які передбачають використання сучасних технологій навчання, раціональне використання методичних прийомів, найкращих форм і методів викладання та ефективне використання сучасної навчальної техніки, лабораторного обладнання і комп'ютерних технологій.
3.6.

Здійснювати пропаганду наукових знань шляхом участі професорсько- викладацького складу та інших співробітників інституту в роботі науково-технічних товариств, семінарів, конференцій, виступів перед колективами підприємств, установ, організацій та у періодичних виданнях.
3.7.

Проводити наукові дослідження з найважливіших фундаментальних і прикладних питань медицини і фармації, а також в інших напрямах.
3.8.

Заслуховувати звіти кафедр та інших підрозділів інституту про навчальну та наукову роботу.
3.9.

Заслуховувати наукові доповіді кандидатів до вступу в докторантуру, аналізувати плани роботи над дисертаціями, розглядати дисертації, які подані до захисту співробітниками кафедри та іншими здобувачами сторонніх організацій.
3.10.

Щорічно заслуховувати звіти аспірантів про виконання ними індивідуальних планів, за результатами яких вони щорічно атестуються науковими керівниками.
3.11.

Подавати Вченій раді мотивовані висновки про надання здобувачем творчої відпустки для своєчасного завершення роботи над дисертацією.
3.12.

Готувати та обговорювати за наказом ректора ТДМУ відзиви на дисертації, які надійшли до ТДМУ як у провідну установу.
3.13.

Обговорювати закінчені науково-дослідні роботи і надавати рекомендації для
їх опублікування, брати участь у запровадженні результатів досліджень у практику.
4.

Структура інституту

4.1.
Основними підрозділами інституту є кафедри з їх навчальними приміщеннями, лабораторіями, кабінетами, навчальними тренажерними залами і оснащенням; інші підрозділи.
5.

Функції інституту

5.1.

Головна мета інституту - організація і здійснення на високому рівні навчальної, навчально-методичної і наукової роботи із закріплених за нею дисциплін та виховної роботи серед студентів ТДМУ. Робота інституту здійснюється відповідно до довгострокових та річних планів, які охоплюють навчально-методичну, виховну, науково-дослідну та інші види робіт.
5.2.

Інститут виконує такі основні функції:
5.2.1.

Розглядає і передає на затвердження в установленому порядку навчальні, робочі програми з дисциплін кафедри, які відображають останні досягнення науки, техніки, культури і перспективи їх розвитку, враховуючи потреби народного господарства, різних галузей медицини, регіональні умови і особливості навчання лікарів, провізорів, медсестер тощо.

5.2.2.

Забезпечує безперервне удосконалення якості викладання; забезпечує підвищення рівня лекцій, як провідної форми навчання; активізацію лабораторних, практичних, семінарських занять і поза аудиторної самостійної роботи студентів як ефективних форм закріплення знань, придбання необхідних практичних навичок, розвиток творчих здібностей студентів.
5.2.3.

Проводить підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлює творчі зв'язки з інститутами інших навчальних закладів, науково- дослідними установами; вивчає, підсумовує досвід роботи кращих викладачів; надає допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, основами наукових досліджень.
5.2.4.

Проводить комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедр, яке включає підготовку підручників і навчальних посібників, розробку навчально- методичної літератури щодо проведення всіх видів навчальних занять, а також інших посібників, які передбачають використання сучасних технологій навчання, раціональне використання методичних прийомів, найкращих форм і методів викладання та ефективне використання сучасної навчальної техніки, лабораторного обладнання і комп'ютерних технологій.
5.2.5.

Здійснює пропаганду наукових знань шляхом участі професорсько- викладацького складу та інших співробітників кафедр в роботі науково- технічних товариств, семінарів, конференцій, виступів перед колективами підприємств, установ, організацій та у періодичних виданнях.
5.2.6.

Проводить наукові дослідження з найважливіших фундаментальних та прикладних питань медицини і фармації, а також в інших напрямах.
6.

Права та обов'язки працівників інституту

6.1
. Інститут та його працівники мають право на належні умови праці, побуту, відпочинку, які забезпечує керівництво ТДМУ, виявлення педагогічної
ініціативи.
6.2.

Бути захищеним від посягання на правові, соціальні та професійні гарантії відповідно до діючого законодавства України, Статуту ТДМУ.
6.3.

Публікувати навчально-методичні і наукові праці від імені ТДМУ.
6.4.

Працівники інституту користуються іншими правами у відповідності до діючого законодавства.
6.5.

Колектив інституту зобов'язаний забезпечити рівень викладання предметів за фахом, який відповідає державному стандарту якості освіти, з метою підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації.
6.6.

Колектив інституту зобов'язаний знати Закон України «Про вищу освіту», інші законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності ТДМУ, Статут та
Правила внутрішнього розпорядку ТДМУ.
6.7.

Колектив інституту зобов'язаний здійснювати: читання лекцій і проведення практичних та інших занять на високому науково- методичному рівні; контроль за якістю проведення практичних занять; щомісячний аналіз ефективності педагогічного процесу; проведення екзаменів; проведення занять і заліків; брати участь в методичній роботі" інституту та в розробці рекомендацій
із вдосконалення рівня викладання;
брати участь у написанні підручників, навчально-методичних посібників; здійснювати виховну роботу серед студентів.
6.8.

Працівники інституту виконують інші обов'язки, покладені на них діючим законодавством.
7.

Штат і керівництво інститутом

7.1.

Керівництво інститутом здійснює директор, який обирається відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ТДМУ.
7.2.

Директор інституту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.
7.3.

Директор інституту видає розпорядження щодо діяльності інституту, які є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу інституту.
7.4.

У межах своєї компетенції директор інституту: видає розпорядження з усіх напрямків діяльності інституту; розподіляє обов'язки між своїми заступниками, може делегувати їм частину своїх повноважень; забезпечує охорону праці, дотримання вимог діючого законодавства, Статуту ТДМУ, цього Положення, правил внутрішнього розпорядку тощо; визначає функціональні обов'язки працівників інституту; контролює виконання навчальних планів і програм; забезпечує дотримання службової і державної таємниці; здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи; здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та інших законодавчих та нормативно-правових актів.
8.

Вчена рада інституту

8.1.

Вчена рада інституту є колегіальним органом інституту ТДМУ.
8.2.

Вчену раду інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.
8.3.

До складу Вченої ради інституту входять за посадами директор, заступники директора, завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування інституту, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників навчально-наукового інституту і які працюють на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.
8.4.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування
інституту.
8.5.

До компетенції Вченої ради інституту належать:
- організація навчально-методичної і виховної роботи;
- погодження за поданням заступника з наукової роботи планів наукових досліджень;
- прийняття рекомендацій щодо надбавок, премій та правил внутрішнього розпорядку;

- подання на придбання та ефективне використання науково-інформаційних ресурсів, запровадження та удосконалення комп'ютерних та інших автоматизованих технологій у навчальному, дослідницькому та науково-інформаційному процесах;
- надання допомоги у реалізації адміністративно-господарських завдань тощо;
- при наявності вагомих підстав Вчена рада інституту може відміняти попередньо прийняті свої рішення.
9.

Взаємовідносини, зв'язок

9.1.

Інститут взаємодіє з усіма функціональними підрозділами університету, інших навчальних і наукових закладів України і закордону. За потреби укладаються договори про співпрацю з різними організаціями і установами у визначеному законодавством порядку.
10.

Майно і кошти

10.1.
Фінансування інституту здійснюється у порядку, встановленому діючим законодавством.
11.

Контроль, перевірка і ревізування діяльності

11.1.

При необхідності розпорядженням директора інституту створюються комісії з перевірки роботи інституту.
11.2.

Звіти з окремих питань діяльності інституту заслуховуються на засіданнях
Вченої ради інституту та ТДМУ, ректорату ТДМУ та інших робочих і дорадчих органів управління.
12.

Реорганізація і ліквідація

12.1.
Припинення діяльності інституту шляхом ліквідації або реорганізації здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства.ПОГОДЖЕНО :


Проректор з науково-педагогічної роботи
А. Шульгай
Директор інституту
О. Голяченко
Начальник юридичного відділу
М. Люшненко

Document Outline

 • 1. Загальні положення
 • 2. Порядок створення інституту
 • 3. Основні завдання інституту
 • 4. Структура інституту
 • 5. Функції інституту
 • 6. Права та обов'язки працівників інституту
 • 7. Штат і керівництво інститутом
 • 8. Вчена рада інституту
 • 9. Взаємовідносини, зв'язок
 • 10. Майно і кошти
 • 11. Контроль, перевірка і ревізування діяльності
 • 12. Реорганізація і ліквідація
 • ПОГОДЖЕНО :


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал