Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій (нухт ) Загальні положення 1 Проблемна науково-дослідна лабораторія по створенню
Скачати 49.84 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.01.2017
Розмір49.84 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ
про Проблемну науково-дослідну лабораторію
Національного університету харчових технологій (НУХТ)
1. Загальні положення
1.1
Проблемна науково-дослідна лабораторія по створенню
інтенсифікованих технологічних процесів і високоефективних апаратів для харчової промисловості (ПНДЛ) створена наказом Міносвіти УРСР № 139 від
05.05.1977 р. з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, магістрів, аспірантів та студентів НУХТ до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності.
1.2. Проблемна науково-дослідна лабораторія є структурним підрозділом
Науково-дослідної частини (НДЧ) НУХТ і не має самостійного балансу та статусу юридичної особи.
1.3. Проблемна науково-дослідна лабораторія здійснює наукові дослідження та розробки, поглиблену наукову та науково-технічну підготовку фахівців за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, які затверджуються МОН України за поданням університету.
1.4. Діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії здійснюється у відповідності до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
«Про вищу освіту», Статуту НУХТ, інших нормативних документів.
1.5. Проблемна науково-дослідна лабораторія функціонує на площах і науково-лабораторній базі університету, має відповідне матеріальне забезпечення.
1.6. Проблемна науково-дослідна лабораторія складається з окремих наукових груп, що формуються відповідно до тем, що пройшли конкурсний відбір в Науковій раді МОН України.

2
2. Завдання та організація роботи
2.1 Основними завданнями проблемної науково-дослідної лабораторії є:
- проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки і виконання прикладних розробок за напрямами науково-технічної діяльності;
- підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
- підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл;
- участь у підготовці в НУХТ кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
- ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.
2.2 Науково-дослідні роботи виконуються в проблемній науково- дослідній лабораторії на підставі тематичних планів, що формуються згідно з пріоритетними напрямками наукової діяльності НУХТ та відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки. Наукові напрями ПНДЛ розробляються виходячи із задач, поставлених при її організації та з урахуванням профілю підготовки фахівців у НУХТ.
2.3 Для організації роботи за тематикою за поданням наукових керівників тем згідно з діючим штатним розписом і фактичним фінансуванням видатків проблемної науково-дослідної лабораторії формується склад наукових
(тематичних) груп.
2.4 Наукові (тематичні) групи очолюють наукові керівники - доктори і кандидати наук, які несуть відповідальність за своєчасність та результативність виконання досліджень, розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку, впровадження та використання в Україні наукових і науково-практичних результатів.

3
Звіти наукових керівників про результати науково-дослідних робіт та їх етапи обговорюються на робочих нарадах, Науково-технічних радах ПНДЛ і/чи
НУХТ за участю наукових керівників тем.
Звіти наукових керівників про завершені науково-дослідні роботи щорічно заслуховуються Вченою (Науково-технічною) радою НУХТ і направляються у відповідні департаменти МОН України.
2.5 Проблемна науково-дослідна лабораторія проводить дослідження в тісному контакті з кафедрами, факультетами, науково-дослідними інститутами, галузевими науково-дослідними лабораторіями та іншими структурними підрозділами НУХТ, вищими навчальними закладами (ВНЗ) і науковими установами Академій наук України.
2.6 Науково-дослідні роботи в проблемній науково-дослідній лабораторії виконуються:
- науково-педагогічними працівниками та навчально-допоміжним персоналом НУХТ чи інших ВНЗ і наукових установ в межах основного робочого часу, а також за умовами штатного сумісництва з оплатою не більше
0,5 посадового окладу;
- штатними співробітниками ПНДЛ;
- аспірантами, що працюють над дисертаціями, тематика яких відповідає науковому профілю ПНДЛ і студентами у порядку виконання навчально- дослідницьких, курсових і дипломних робіт і проектів, як без додаткової оплати, так і у вільний від навчання час з оплатою не більше 0,5 посадового окладу по займаній посаді.
Наукові працівники приймаються на роботу до ПНДЛ за основним місцем роботи на умовах конкурсу або призначаються за результатами атестації.
2.7 У складі ПНДЛ у необхідних випадках ректором НУХТ можуть бути створені сектори (відділи) за відповідними напрямами наукової діяльності.


4
3. Права та відповідальність
3.1 Для виконання своїх завдань ПНДЛ має право:
- у визначених законодавством межах одержувати інформацію від бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів та інших відділів і служб університету, яка стосується організації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання
НДР до будь-яких служб і посадових осіб університету;
- у встановленому законодавством порядку здійснювати ділові і наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн;
- ініціювати укладання угод з вітчизняними та закордонними юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у межах наукових напрямів діяльності ПНДЛ;
- залучати для виконання робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів на умовах, що не суперечать законодавству;
- ініціювати преміювання працівників ПНДЛ за досягнуті наукові та науково- прикладні результати.
3.2 ПНДЛ відповідає за невиконання обов’язків і невикористання прав, передбачених нормативно-правовими актами та цим положенням.
4. Керівництво лабораторією
4.1 Керівництво науковою діяльністю проблемної науково-дослідної лабораторії здійснюється науковим керівником, який призначається ректором
НУХТ з числа провідних вчених НУХТ, як правило, професорів і докторів наук.
Науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за науково-методичний рівень, своєчасність виконання та результативність проведених в ній досліджень, розробляє плани науково- дослідних робіт проблемної науково-дослідної лабораторії та організовує їх виконання, забезпечує координацію діяльності лабораторії з іншими науковими установами та з відповідними кафедрами НУХТ.

5
Науковий керівник вживає заходи по залученню до виконання науково- дослідних робіт в ПНДЛ науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів НУХТ, використанню матеріально-технічної бази лабораторії для організації навчальних занять, до активної участі її штатних працівників у навчально-виховному процесі, організовує атестацію наукових працівників та інших спеціалістів ПНДЛ, здає замовнику наукову продукцію.
4.2 Завідувач ПНДЛ призначається з числа висококваліфікованих спеціалістів, як правило, докторів наук.
Завідувач лабораторією організовує поточну діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії та безпосередньо керує роботою працівників; організовує роботу в лабораторії аспірантів, докторантів, пошукачів, стажистів, магістрів та студентів; організовує матеріально-технічне забезпечення та своєчасне виконання програми досліджень; забезпечує підтримку безпосередніх контактів із замовником; готує пропозиції щодо установлення надбавок за виконання найбільш складних та відповідальних робіт; забезпечує цільове використання коштів, матеріально-технічних ресурсів, своєчасне проведення їх обслуговування; здійснює контроль за безпечним проведенням науково-дослідних робіт.
Разом з науковими керівниками тем забезпечує вчасне та якісне оформлення документації; організовує підготовку та передає замовнику звітну документацію та іншу наукову продукцію; створює умови для впровадження наукових розробок у виробництво; складає усі форми звітності з наукової і практичної діяльності лабораторії; здійснює пошук споживачів наукової продукції і джерел фінансування лабораторії.
Права та обов'язки завідувача та працівників ПНДЛ визначаються посадовими інструкціями, затвердженими проректором з наукової роботи
НУХТ.6
5. Фінансування, реорганізація та ліквідація лабораторії
5.1 Кошти з Державного бюджету України на фінансування досліджень у
ПНДЛ виділяє МОН України. Фінансові операції та облік матеріальних активів
ПНДЛ виконуються бухгалтерією НУХТ.
5.2 Штатний розпис ПНДЛ погоджується з проректором з наукової роботи та затверджується ректором НУХТ.
5.3 ПНДЛ знаходиться на балансі НУХТ. За ПНДЛ закріплюються приміщення, наукові прилади та устаткування, придбані за кошторисами на її забезпечення і за рахунок інших джерел. Матеріально-технічне забезпечення проблемної науково-дослідної лабораторії здійснюється відповідними підрозділами НУХТ.
5.4 ПНДЛ надається оперативна самостійність у визначенні напрямків наукової діяльності в межах затверджених планів наукових робіт та кошторисів.
5.5 Перевірка фінансово-господарської діяльності ПНДЛ здійснюється у встановленому законодавством порядку.
5.6 Ліквідація лабораторії відбувається за рішенням МОН України.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1 Структурні підрозділи університету надають правове, інформаційне, нормативне, метрологічне, патентно-ліцензійне, матеріально-технічне та інше забезпечення науково-дослідної роботи ПНДЛ.
6.2 Фахівцями структурних підрозділів надається допомога щодо складання, розробки договорів, пропозицій до виконання НДР щодо включення
НДР до «Тематичного плану науково-дослідних робіт» та іншої документації.
Робота навчально-наукових, науково-дослідних підрозділів НУХТ та підрозділів з координації і забезпечення науково-дослідних робіт є частиною наукової діяльності ПНДЛ.

7
До підрозділів з координації та забезпечення науково-дослідних робіт належать: НДЧ, відділ аспірантури, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ,
Управління з правової і кадрової політики, редакційно-видавничий центр та ін..
6.3 Оплата праці фахівців інших структурних підрозділів, які забезпечують або сприяють виконанню науково-дослідної роботи ПНДЛ, здійснюється шляхом встановлення їм надбавки до посадового окладу, преміювання, за договором підряду або за сумісництвом.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал