Положення про використання технологій дистанційного навчання на заочному факультеті №1 Загальні положення
Скачати 53.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.01.2017
Розмір53.38 Kb.
ТипПоложення

«ЗАТВЕРДЖЕНО» наказом ректора університету
№147 від 01 липня 2016 р.

Положення про використання технологій дистанційного навчання
на заочному факультеті №1
1. Загальні положення
1.1. Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
1.2. Технології дистанційного навчання – комплекс сучасних освітніх технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає до тих, хто навчається.
1.3. Положення про використання технологій дистанційного навчання на заочному факультеті № 1 є локальним нормативно-правовим актом, який регулює запровадження та використання технологій дистанційного навчання для підготовки студентів заочної форми.
1.4. Використання технологій дистанційного навчання для підготовки студентів забезпечує заочний факультет № 1, а також, у межах їх компетенції, кафедри та інші структурні підрозділи Університету. Загальне керівництво втіленням технологій дистанційного навчання в процес підготовки студентів на заочному факультеті № 1 покладається на декана факультету.
1.5. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:
1) асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;
2) веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного

2 характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або
інших доступних користувачеві програмних засобів;
3) заочна форма навчання із застосуванням дистанційних технологій – форма організації навчального процесу в Університеті, яка забезпечується використанням технологій дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній ступінь;
4) синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, вебінари тощо);
5) суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують навчальний процес з використанням технологій дистанційного навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо);
2. Використання технологій дистанційного навчання
2.1. Підготовка студентів з використанням технологій дистанційного навчання здійснюється на заочному факультеті № 1 за ступенем «Бакалавр»
(спеціальність 081 «Право»).
2.2. Строк навчання студентів із застосуванням технологій дистанційного навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» складає 4 роки.
2.3. Академічні групи, студенти яких будуть навчатися із застосуванням технологій дистанційного навчання, формуються деканатом заочного факультету
№ 1 за результатами вступу на заочну форму навчання, враховуючи бажання студентів. Організація навчального процесу в таких групах відбувається із застосуванням технологій дистанційного навчання, за особливим графіком навчального процесу та навчальними планами. Загальне керівництво процесом поширення технологій дистанційного навчання у відповідних групах покладається на декана заочного факультету № 1.
2.4. У процесі використання технологій дистанційного навчання на заочний факультет № 1 покладається здійснення таких функцій:

3 1) формування академічних груп з числа студентів заочної форми навчання, що виявили бажання навчатися із застосуванням технологій дистанційного навчання;
2) організація розроблення дидактичного наповнення та методичних рекомендацій до веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчальних дисциплін;
3) підготовка матеріалів, які підлягають розгляду та затвердженню методичною комісією з дистанційного навчання на заочному факультеті № 1;
4) координація діяльності кафедр з питань підготовки електронних навчальних курсів та викладачів, які здійснюють підготовку;
5) керівництво та координація діяльності інших структурних підрозділів
Університету в частині забезпечення інформаційного та технічного супроводження впровадження технологій дистанційного навчання;
6) виконання інших функцій, які випливають з цього Положення та інших нормативних актів, щодо впровадження технологій дистанційного навчання.
3. Особливості організації навчального процесу із застосуванням технологій
дистанційного навчання
3.1. Підготовка студентів із застосуванням технологій дистанційного навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні заходи.
3.2. Самостійна робота є основною формою набуття знань студентом, який навчається із застосуванням технологій дистанційного навчання. Самостійна робота полягає у вивченні студентом матеріалів дистанційних курсів, розроблених кафедрами відповідно до навчального плану підготовки студента.
3.3. Основними видами навчальних занять із використанням технологій дистанційного навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. Ці навчальні заняття проводяться у синхронному режимі у формі вебінару або в асинхронному режимі (відеолекції, аудиолекції тощо) відповідно до навчального плану.
3.4. Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при здійсненні підготовки студентів із застосуванням технологій дистанційного навчання включають проміжний (тематичний тощо) та підсумковий контроль знань, умінь та навичок, набутих студентом у процесі навчання.

4 3.5. Проміжний контроль з кожної навчальної дисципліни здійснюється дистанційно за умови забезпечення автентифікації того, хто навчається.
3.6. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, який проводиться дистанційно та у формі іспиту, який проводиться очно. Студенти, які навчаються
із застосуванням технологій дистанційного навчання складають підсумковий контроль два рази за навчальний рік: за результатами непарного семестру кожного навчального року – дистанційно, за результатами парного семестру кожного навчального року – очно.
3.7. Студент, який навчається із застосуванням технологій дистанційного навчання має свій логін та пароль для доступу до електронних курсів, які є елементом механізму персональної ідентифікації студента. Передача логіна чи пароля студентом будь-яким іншим особам є грубим порушенням умов навчального процесу та підставою для відрахування студента з університету за невиконання навчального плану. Про це студент попереджається деканатом заочного факультету № 1.
3.8.
У разі, коли студент, який навчається із застосуванням технологій дистанційного навчання не виконав вимог кафедри щодо роботи з електронним курсом він може бути допущений до складання іспиту лише після проходження ним підсумкового тестування з навчальної дисципліни, передбаченого електронним курсом. Залік такому студенту також виставляється після позитивного проходження підсумкового тестування.
3.9.У разі, якщо студент, який навчається із застосуванням технологій дистанційного навчання, має заборгованість з навчальних дисциплін попереднього семестру, він не допускається до нової сесії без ліквідації наявних заборгованостей. Строки ліквідації заборгованостей такими студентами визначаються деканатом заочного факультету № 1.
3.10. Підсумкова атестація при підготовці фахівців із застосуванням технологій дистанційного навчання здійснюється очно у формі державних екзаменів, що приймаються екзаменаційною комісією з дотриманням положень частини 2 статті 6 Закону України «Про вищу освіту».

5 3.11. Студент, який навчається із застосуванням технологій дистанційного навчання, має залікову книжку, що зберігається протягом строку його навчання в деканаті і до якої вносяться результати дистанційного та очного підсумкового контролю.
4. Науково-методичне забезпечення використання технологій дистанційного
навчання
4.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:
- методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
- критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
- змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки.
4.2. Навчальний матеріал з кожного електронного курсу, що готується кафедрою поділяється на теми (блоки тем). На вивчення окремої теми (блоку тем) та проходження поточного контролю знань з цієї теми (блоку тем) студенту, що навчається із застосуванням технологій дистанційного навчання відводиться необхідна кількість часу з урахуванням графіку навчального процесу.
4.3. Кафедри розподіляють календарний графік вивчення електронного курсу з урахуванням п 4.2. цього положення та за узгодженням з деканом заочного факультету № 1 щодо відповідності графіку вивчення електронного курсу графіку навчального процесу.
4.4. Електронний навчальний курс, який розробляється для підготовки студентів із застосуванням технологій дистанційного навчання обов’язково включає такі елементи:
- план теми (блоку тем);
- текст підручника (текст лекцій);
- перелік рекомендованих правових актів;
- список рекомендованої літератури;
- перелік тестових завдань для кожної теми (блоку тем);
- перелік підсумкових тестових завдань з електронного курсу.

6
За рішенням кафедри електронний курс може містити й інші елементи навчання.
4.5. По кожній темі (блоку тем) кафедра проводить із студентами вебінар.
4.6. Кафедра може передбачити виконання студентом письмової роботи
(виконати есе, реферат, контрольну роботу, оформити глосарій тощо). Для цього кафедра включає до складу електронного курсу перелік відповідних завдань та визначає строки їх виконання студентом.
4.7. За результатами вивчення електронного курсу студент проходить підсумкове тестування.
4.8. Критерії оцінювання знань студентів, що навчаються із застосуванням технологій дистанційного навчання затверджуються наказом ректора.
5. Кадрове забезпечення використання технологій дистанційного навчання
5.1. Педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники Університету, задіяні у використанні технологій дистанційного навчання підвищують свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання відповідно до законодавства України.
5.2. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників, задіяних у використанні технологій дистанційного навчання здійснюється відповідно до розпорядження проректора з навчальної роботи, забезпечується і координується деканом заочного факультету № 1 і покладається на Центр інформаційних технологій Університету.
5.3. Використання технологій дистанційного навчання передбачає наступний рівень навантаження викладачів, що ведуть дистанційні курси:
5.3.1. Проведення вебінару – 1 година за 1 академічну годину (за умови використання Skype for business і попередньої фіксації у розкладі);
5.3.2. Проведення індивідуальних занять – 10 % від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на одну академічну групу;
5.3.3. Проведення консультацій – 12 % від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на одну академічну групу;
5.3.4. Проведення екзаменаційних консультацій – 2 год. на групу;

7 5.3.5. Прийняття заліку – 2 год. на групу;
5.3.6. Прийняття іспиту в усній формі – 0,33 год. на одного студента;
5.3.7. Перевірка есе, контрольних та інших робіт, що виконуються під час самостійної роботи студента – 0,33 год. на 1 роботу;
5.3.8. Перевірка курсової роботи – 0,33 год. на 1 роботу;
5.3.9. Прийняття захисту курсової роботи – 0,33 год. кожному члену комісії на 1 роботу.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал