Пояснювальна записка Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство»
Скачати 74.76 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.11.2016
Розмір74.76 Kb.
ТипПояснювальна записка
Нова редакція програми для 3 класу загальноосвітніх навчальних
закладів
Я у світі
Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство»
Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.
Поступове нагромадження ставлень школярів до себе, до найближчого
і віддаленого соціального середовища сприятиме розвитку їхньої самосвідомості і самовизначення у довкіллі, і на цій основі прагнення до самовдосконалення.
Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, соціальні норми, громадянську активність, практику прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій, різних точок зору.
Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань: формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей молодших школярів у їх ставленні до природи, суспільства, інших людей і самих себе, а також найважливіших людських якостей, необхідних у власному житті, в різних сферах діяльності й співіснуванні з іншими живими
істотами; виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів етносоціального й соціально- культурного середовища, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності; усвідомлювати преваги чеснот, норм, установок та якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства; оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми; розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві через активне спілкування з соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми; формування основ споживчої культури, вміння самостійно прийняти рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; випробування соціальних ролей, де можна виявити навички соціально бажаної поведінки як громадянина, члена громади, дитячого колективу, як споживача, як учасника соціальних, культурних, природозахисних акцій тощо.

2
Соціальна і громадянська компетентності як ключові мають міждисциплінарний характер, інтегруються через усі освітні галузі, і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, навичок співжиття і співпраці в суспільстві, дотримання соціальних норм і правил. Вони реалізуються через комплекс компетенцій, які мають специфіку залежно від конкретної галузі, предмета, вікових можливостей учнів.
У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.
Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу. Він враховує наступно-перспективні зв’язки між довкіллям і основною ланкою школи.
Зміст програми, крім перелічених, містить культурологічні знання, й ті, що сприяють розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, пам’яті, самостійності, активності. А також особистісні компоненти, які забезпечують ставлення учнів до отримуваних знань, створюють міжсуб’єктність спілкування в процесі пізнавальної та комунікативної діяльності, виявляються у переживаннях, смислотворчості учнів і є потужним джерелом мотивації їхнього навчання.
Розвивальний аспект цього предмета полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів, розвитку загальнонавчальних (організаційних, загальномовленнєвих, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних) умінь; оволодінні узагальненими способами дій; моделюванні культурних і статево- рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях; розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального оточення; пізнанні школярами своїх можливостей.
Найважливішим виховним спрямуванням змісту є формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, природолюбство, людинолюбство, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини свого власного „Я”, віри у свої сили, талант, здібності; вихованні гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності.
Предмет „Я у світі” за навчальним планом реалізується в 3-4 класах і охоплює такі теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”, що сприяє поетапному усвідомленню учнями
єдності компонентів „Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ”; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням,

3 накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства.
У дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу особливо важливого значення надається зв’язку його з життям, оскільки обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу життєвих вражень − цієї головної чуттєвої опори набутих знань. Це ж стосується принципу поєднання методів і прийомів навчання − він передбачає активне й свідоме нагромадження, а відтак − і узагальнення вражень із різних джерел, доцільну організацію самостійної й пошукової діяльності учнів. Це сприятиме пізнанню самими учням свого довкілля і самовизначенню у ньому, дасть можливість формувати у них елементарні навички дослідницької роботи, співпраці з іншим людьми і виробляти зацікавлене практичне ставлення до пізнаваних об’єктів.
Курс об’єктивно має міжпредметний характер, тому в його конструюванні забезпечено самостійне значення, оригінальний зміст, який не дублює соціального й науково-пізнавального матеріалу інших навчальних предметів. Водночас він є ядром виховного впливу на особистість дитини і органічно пов’язаний з системою знань, які передбачені іншими предметами, програмою позакласної діяльності, що забезпечить різнобічність та перспективність навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
Проектування змісту курсу «Я у світі» ґрунтується на реалізації
принципів, які уточнюють теоретичні вихідні для відбору змісту в зв’язку з віковими можливостями молодших школярів. Це, передусім, принципи
світоглядної освіти: людиноцентризму, системності й цілісності, синтетичності, відкритості, плюралізму думок і свободи вибору, поєднання локального і глобального, гармонізації взаємин, стимулювання розвитку й саморозвитку особистості.
А також дидактичні:
принцип
відповідності
цінностей українського суспільства особистісній формі їх існування (до курсу включено не лише елементи знань про навколишній світ і місце в ньому людини, певні способи діяльності, а й досвід особистісного ставлення до навколишнього світу);

принцип взаємодії змістової та процесуальної сторін навчання− врахування специфіки діяльності молодших школярів шляхом забезпечення чуттєвого сприйняття, організації активного спілкування дітей із природним
і соціальним оточенням, накопичення досвіду ціннісного ставлення до навколишнього середовища;

принцип наступності й перспективності в межах предмета та його зв'язок з іншими дисциплінами в системі початкового навчання;

принцип концентризму − створення можливостей для того, щоб пов’язати відоме й невідоме , поступово ускладнювати матеріал, розвивати, розширювати, систематизувати уявлення про взаємодію людини з навколишнім світом, формувати досвід стосунків, вправляти в певних уміннях і навичках;

4

принцип здійснення зв’язку з реальністю, якому надається особливе значення, оскільки обмеженість життєвого досвіду дітей потребує постійного залучення й аналізу життєвих вражень.
За результатами теоретичного пошуку й аналізу педагогічного досвіду визначено критерії відбору змісту предмета «Я у світі»:
- включення в зміст курсу знань, які відображають усі види соціального досвіду;
- мінімізація змісту, тобто обґрунтований вибір необхідного і достатнього матеріалу для реалізації мети;
- досягнення цілісності змісту відповідно до поставлених цілей;
- надання змісту особистісно ціннісного спрямування;
- значення знань, дій, досвіду для розуміння дітьми навколишньої дійсності на доступному їм рівні;
- можливість реалізації принципу наступності й перспективності.
Важливою умовою дієвості визначених критеріїв є їх урахування в комплексі, оскільки тільки в сукупності ці критерії відбивають об’єктивні передумови оптимального відбору змісту.
Визначення змістового наповнення інтегрованого курсу „Я у світі” вимагало розв’язання загальної проблеми конструювання змісту початкової ланки освіти, взаємозв’язків його елементів, що дало змогу запобігти дублюванню матеріалу, орієнтуватися на перспективи навчання, виховання й розвиток молодших школярів.
У процесі конкретизації зміст зазначених тем орієнтовано на розвиток особистості кожної дитини, що передбачає:
- включення її в активну пізнавальну діяльність, оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо;
- застосування практичних методів навчання, що в навчальному процесі створюють умови, за яких дитина виступає суб’єктом соціальної практики;
- використання набутих дитиною знань про способи громадянської активності у знайомих, змінених, нових педагогічних ситуаціях, що впливатиме на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності;
- створення умов для самовираження, організації комунікативного спілкування, застосування в навчальному процесі елементів дискусії, що є ефективними засобами розвитку особистості, її громадянських якостей.

5 3 клас (35 год)
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Людина
Людина – як частина природи
і суспільства.
Розвиток людини протягом життя.
Вчимося вчитися.
Людське «Я».
Зовнішність людини.
Вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, працьо- витість, толерантність тощо).
Прагнення до самостійності.
Навчання як складова життєвого успіху.
Учень/учениця:
знає, що відрізняє людину від тварини
(мислення, мова, праця);
має уявлення про:
- умови росту й розвитку дитини;
- залежність наполегливості, старанності у досягненні цілей;
володіє прийомами (планування робочого часу, тренування уваги, зосередженості, досягнення успіху, запам’ятовування);
виявляє інтерес до своєї зовнішності;
прагне до акуратності; до самовиховання;
розпізнає вчинки;
дає оцінку виявам характеру;
наводить приклади залежності успіху людини від її поведінки.
Людина серед людей
Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї.
Поштиве ставлення до старших та інших членів сім’ї.
Школа. Історія рідної школи.
Збереження традицій.
Правила поведінки в громадських місцях.
Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, навчання в групах, у класі.
Людські чесноти.
Учень/учениця:
має уявлення про обов’язки в сім’ї, уміє розповісти про них у класі, продемонструвати раціональні прийоми виконання домашніх справ;
виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій школи;
бере участь у колективних справах;
дотримується
правил поведінки в громадському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці;
наводить
приклади ввічливого поводження, подільчивості, доброти, працьовитості;
прагне до вироблення цих якостей;
наводить оцінні судження, аргументує
переваги добрих вчинків; розбір і моделювання конкретних ситуацій.
Людина в суспільстві
Суспільство як
єдність людських спільнот,
їх різноманітність.
Відносини
Учень/учениця:
усвідомлює свою належність до українського суспільства; необхід-ність

6 людей у суспільстві.
Україна – незалежна держава.
Символи держави: герб, прапор, гімн, їх значення.
Громадяни України. Права й обов’язки громадян.
Практична робота.
Розробка проекту «Славетні українці».
Правопорушення, поширені серед дітей, відповідальність за них.
Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо …» толерантного ставлення між людьми;
має уявлення:
- про державну символіку України; природні багатства країни;
- свою приналежність до України;
виявляє інтерес до:
- пізнання минулого і сучасного України; участі у відзначенні пам’ятних подій, державних і народних свят; накопичення матеріалів з теми, оформлення їх в альбом, портфоліо тощо;
виявляє патріотичні почуття,
- шанобливе ставлення до символів держави;
володіє найпростішими навичками:
- поводження в урочистих ситуаціях, в пам’ятних місцях;
- розуміє сутність правопорушень як порушення прав інших людей, міркує на цю тему, наводить приклади;
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки;
- встановлює основні взаємозв’язки в соціальному житті (між вчинком і наслідком, порушенням правил
і відповідальністю).
Людина і світ
Україна на карті світу.
Україна

європейська держава.
Різноманітність народів у світі.
Винаходи людства.
Славетні українці,
їхній внесок у світову науку, культуру.
Співробітництво країн у питаннях збереження природи, ведення господарства, культурного обміну
Учень/учениця:
- має уявлення про різноманітність народів у світі, їхніх культур і звичаїв;
- наводить приклади звичаїв інших народів, винаходів українців;
- наводить приклади співробітництва
України з іншими країнами у сфері культури, ведення господарства, обміну товарами, з питань охорони природи, безпечного життя, запобігання стихіямПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал