Пояснювальна записка Зміст дисципліни
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації23.02.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5


2
ЗМІСТ
1.
Пояснювальна записка…………………………………………………4 2.
Зміст дисципліни………………………………………………………..6 3.
Критерії оцінювання……………………………………………………34 4.
Список рекомендованої літератури……………………………………36

3
1 Пояснювальна записка
Мета фахового вступного випробування для вступу на здобуття освітнього
ступеня магістра: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час здобуття ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за ступенем магістра спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література) в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
Програма складена на основі діючих типових та робочих програм педагогічних закладів для спеціальності «Українська мова та література».
Форма фахового випробування - тестування.
Тест – це завдання стандартної форми, виконання якого дає можливість виявити рівень сформованості знань, умінь, навичок.
Час виконання тестових завдань – 180 хвилин.
Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу
(самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).
Приклад тестового завдання
15. Позначте граматично правильно побудоване речення:
1.
Скупавшись у холодній воді, у нього почалася ангіна;
2.
Завершуючи роботу, усі розійшлися по домівках;
3.
Степ, струснувши з себе росу, радіє новому дню;
4.
Скільки крові пролито, не шкодуючи свого життя ради рідної землі.
29. Вивчення фонетики в шкільному курсі української мови здійснюється у таких аспектах:
1.
лексико-граматичному, історичному;
2.
анатомо-фізіологічному, акустичному, функціональному;
3.
діяльнісно-комунікативному, традиційно-описовому;
4.
історичному, описовому, комунікативному.
70. Перша і єдина поетична збірка Ю.Клена має назву:
1.
«Проростень»;
2.
«Вежі»;
3.
«Каравели»;
4.
«Прапори духа»
77. В одинадцятирічній загальноосвітній школі працюють за програмами з української літератури під редакцією
1.
Р.Мовчан;
2.
Є.Пасічника;
3.
Н.Волошиної;
4.
О.Івасюк.
96. Продовжіть речення: «Орфоепія – це ...».
98. Розробити план уроку вивчення нового матеріалу (клас і тема за вибором студента).
99. Розробити план уроку позакласного читання (клас і тема за вибором студента).
100. Розкрийте проблематику творів на тему голодомору в романах: «Марія»
У. Самчука, «Жовтий князь» В. Барки.
Вимоги до відповіді абітурієнта
Під час співбесіди абітурієнт повинен показати:
- рівень оволодіння культурою українського літературного мовлення;
- рівень опанування основних розділів науки про українську літературну мову, як основних процесів і шляхів формування й розвитку української національної мови;
- вміння аналізувати методичні системи минулого і сучасності, їх категорії, досвід

4 учителів української мови та літератури тощо;
- моделювати, конструювати й організовувати класну та позакласну роботу учнів з української мови та літератури;
- продемонструвати розуміння загально-дидактичних та методичних принципів і вміння їх застосовувати у вивченні української мови та літератури в школі;
- глибоке усвідомлення освітньо-виховної ролі і значення української мови як навчальної дисципліни, аналізувати програми і підручники;
- умінння здійснювати різні види аналізу художніх творів;
- розуміння тенденцій розвитку літературного процесу, його зумовленість суспільно-політичними подіями та культурно-історичними явищами;
- знання художньої своєрідністі творчості письменників, їх естетичних позицій,
індивідуальних стилів та найважливіших творів;
- теоретичні знання щодо літературознавчого аналізу художньо вартісних творів поезії, прози, драматургії;
- орієнтацію в розмаїтті стильових тенденцій, зокрема визначення сутності рис таких літературних явищ, як традиційна, модерна, авангардистська лірика, постмодерна проза тощо.
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування з
української мови з методикою навчання
1.
сучасна українська літературна мова;
2.
історична граматика української мови;
3.
стилістика української мови;
4.
історія української літературної мови;
5.
діалектологія української мови;
6.
методика викладання української мови.
7.
історія української літератури;
8.
вступ до літературознавства;
9.
теорії літератури;
10.
фольклор;
11.
методика викладання української мови.
2 Зміст дисципліни

Сучасна українська літературна мова
ВСТУП
Зміни у функціонуванні української мови у зв’язку з проголошенням незалежності
України. Надання українській мові статусу державної.
Літературна українська мова і діалекти. Роль середньонаддніпрянських (київcько- полтавських) говорів у формуванні сучасної української літературної мови.
Писемна й усна форми сучасної української літературної мови, їхня стильова диференціація. Поняття про колоритно-стильові різновиди української мови: урочистий, офіційний, ввічливий, фамільярний, жартівливий, інтимно-ласкавий.
Шляхи і тенденції розвитку української мови в період становлення незалежної
України. Дискусійні погляди щодо походження української мови.
ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ
Фонетика української мови як учення про її звукову систему, про артикуляційні й акустичні характеристики звуків та закономірності їх сполучуваності.
Фізично-акустичний, фізіолого-артикуляційний і лінгвістичний (фонологічний) аспекти вивчення мовних звуків.
Поділ звуків на голосні і приголосні. Загальні умови творення голосних і приголосних звуків.

5
Фонологічна система сучасної української літературної мови. Поняття фонеми, її функції. Інваріант і варіанти фонеми. Артикуляторно-акустична класифікація голосних та приголосних української мови.
Позиційні модифікації голосних.
Позиційні і комбінаторні модифікації приголосних. Асиміляція і дисиміляція в системі приголосних (з історичними коментарями).
Чергування голосних та приголосних фонем при словотворенні й словозміні (з
історичними коментарями).
Склад і складоподіл.
Основні риси української літературної вимови голосних, приголосних і груп приголосних.
ГРАФІКА І ОРФОГРАФІЯ
Особливості графіки сучасної української мови. Співвідношення між буквами українського алфавіту й фонемами сучасної української літературної мови. Вживання м’якого знака й апострофа.
Орфографія сучасної української літературної мови. Принципи українського правопису. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Принципи вживання великої літери.
Правопис слів іншомовного походження.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ
Ознаки слова як мовної одиниці. Знакова природа слова. Лексичне значення слова.
Типи лексичних значень слів: прямі, переносні, коннотативно зумовлені; фразеологічно обмежені й синтаксично зумовлені лексичні значення. Поняття лексеми. Багатозначні й однозначні слова.
Лексичні омоніми: повні і часткові. Омоформи, омофони, омографи. Відмінність омонімії від полісемії.
Синоніми: семантичні, стилістичні, семантико-стилістичні. Синонімічний ряд.
Антоніми. Контрарні, комплементарні, векторні антоніми. Однокореневі й різнокореневі антоніми.
Пароніми.
Лексика сучасної української літературної мови з погляду її походження. Споконвічна українська лексика. Слова іншомовного походження.
Лексика української мови з погляду сфер вживання. Загальновживана і спеціальна лексика. Термінологічна лексика. Професіоналізми. Діалектизми. Жаргонна і арготична лексика.
Активна й пасивна лексика сучасної української літературної мови. Застаріла лексика:
історизми, архаїзми. Неологізми: узуальні й оказіональні.
Стилістична диференціація лексики. Міжстильова й стилістично забарвлена лексика.
Фразеологічні одиниці в сучасній українській літературній мові, їхні основні типологічні ознаки. Класифікація фразеологізмів. Джерела фразеології. Прислів’я і приказки.
Крилаті слова.
Словники, їхні основні типи. Характеристика найважливіших лексикографічних праць української мови.
СЛОВОТВІР. МОРФЕМІКА. МОРФОЛОГІЯ
Морфемний склад слова. Основа слова і закінчення. Вільні і зв’язані основи. Поняття морфеми, морфа, аломорфа. Типи морфем (кореневі й афіксальні), їх характеристика.
Історичні зміни в морфемній структурі слова (перерозклад, спрощення, ускладнення).
Словотвір як розділ мовознавчої науки. Твірне й похідне слово. Твірна основа.
Словотворчі форманти. Способи словотворення в українській мові (морфологічні й неморфологічні). Словотвір іменників, прикметників, дієслів і прислівників.
Морфологія. Граматичне значення, граматична форма і граматична категорія.
Іменник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Лексико-граматичні розряди іменників: власні й загальні іменники, конкретні й абстрактні іменники, матеріально-речовинні іменники, збірні іменники, іменники – назви істот і неістот.

6
Граматичні категорії іменника: категорія роду, категорія числа, категорія відмінка.
Поділ іменників на відміни та групи.
Особливості словозміни іменників I, II, III і IV відміни.
Іменники, що перебувають поза відмінами.
Прикметник, його значення, морфологічні категорії, синтаксична роль. Лексико- граматичні розряди прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників. Словозміна прикметників.
Числівник, його значення, основні граматичні ознаки. Функціональні розряди числівників: означено кількісні (власне-кількісні, збірні, дробові), неозначено-кількісні.
Структурні розряди числівників. Особливості сполучуваності числівників з іменниками.
Словозміна числівників.
Займенник, розряди займенників за значенням, їхня граматична характеристика.
Дієслово. Категоріальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль дієслова.
Морфологічні категорії дієслова: категорія виду, способу, часу. Дієслова дійсного, умовного та наказового способів. Безособові дієслова.
Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова. Специфіка дієслівних форм на -но, -то в українській мові. Інфінітив.
Прислівник. Значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль прислівників.
Означальні й обставинні прислівники. Ступені порівняння означальних прислівників.
Службові частини мови в сучасній українській літературній мові: прийменник, сполучник, частка.
Вигук.
СИНТАКСИС
Основні синтаксичні одиниці: речення, словосполучення і мінімальні синтаксичні одиниці. Типи синтаксичних словосполучень у сучасній українській літературній мові.
Синтаксичні зв’язки у словосполученні та реченні: предикативний, сурядний, підрядний. Синтаксичні зв’язки і семантико-синтаксичні відношення.
Типи речень за структурою та комунікативним призначенням.
Просте двоскладне речення. Головні та другорядні члени простого двоскладного речення. Способи їх вираження.
Односкладні речення. Структурно-семантичні типи односкладних речень. Головний член односкладних речень.
Прості ускладнені речення. Речення з однорідними та відокремленими членами, вставними і вставленими словами та конструкціями.
Способи передачі чужого мовлення на письмі. Пряма, непряма і невласне пряма мова.
Складне речення, його типи, засоби зв’язку між частинами складного речення.
Складносурядне речення. Структурно-семантичні типи складносурядних речень.
Складнопідрядне речення. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами, їх різновиди.
Безсполучникові складні речення, їх типи.
ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА
Основні історичні зміни у фонетичній системі української мови. Занепад зредукованих і його наслідки.
Історичні зміни у графічній системі української мови, зникнення частини літер.
Різновиди кириличного письма: устав, напівустав, скоропис.
Історичні зміни у морфемній будові слова, їх основні причини.
Зміни у системі відмін іменника. Категорія числа (однина, множина, двоїна).
Історія становлення форм прикметників (коротка, повна нестягнена, повна стягнена).
Категорія часу дієслова в історичному аспекті.
ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
Основні діалектні масиви української мови. Їхня загальна характеристика.
СТИЛІСТИКА

7
Основні стилі сучасної української літературної мови, історія їхнього становлення.
Книжні стилі.
Науковий стиль, його різновиди. Загальна характеристика наукового стилю.
Публіцистичний стиль, його особливості, сфера використання.
Художній стиль. Характерні риси художнього стилю.
Офіційно-діловий стиль. Вимоги до нього.
Розмовно-побутовий стиль, його особливості.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Проблема періодизації української мови.
Роль І.П.Котляревського та Т.Г.Шевченка у становленні сучасної української літературної мови.
Розвиток української літературної мови у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.
Українська мова в період з 1917 р. по 1991 р. Внесок українських письменників у розвиток літературної мови цього періоду.
Зміни у функціонуванні української мови після проголошення незалежності України.

Методика навчання української мови

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В
ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Методика української мови як наука і навчальна дисципліна
Предмет і завдання курсу. Значення методики для викладання української мови у школі. Концепції мовної освіти та їх роль у її стандартизації.
Зв'язок методики навчання української мови з суміжними дисциплінами: філософією, мовознавством, педагогікою і психологією, етнопедагогікою і етнопсихологією. Системний підхід до мовних явищ та відтворення його в методиці.
Передовий досвід та використання методичної спадщини минулого, дані наукових досліджень у галузі методики навчання мови, мовознавства, педагогіки, психології.
Методи наукового дослідження: вивчення літератури з методики викладання мови і суміжних дисциплін, спостереження за навчально-виховним процесом, вивчення й узагальнення передового досвіду, педагогічний експеримент та ін. Застосування статистичних методів обробки одержаних даних.
Зміст і будова курсу методики навчання української мови.
Короткий огляд історії розвитку методики навчання української мови. Основна література до курсу.
Українська мова як навчальна дисципліна в загальноосвітній школі
Значення шкільного курсу української мови і його місце серед інших навчальних дисциплін. Освітньо-виховні цілі і завдання вивчення української мови в школі. Рідна мова - основа духовного та інтелектуального розвитку особистості.
Зміст і принципи побудови шкільного курсу "Українська мова". Варіативність структури і змісту шкільного курсу мови. Основні аспекти навчання мови. Комунікативне спрямування у навчанні мови.
Розвиток національної самосвідомості учнів, формування в них мовної і мовленнєвої компетенції. Значення мови у культурному й мовленнєвому розвитку особистості.
Програми і підручники з української мови
Короткий огляд програм і підручників з української мови. Причини переходу школи на нові навчальні плани і програми.
Принципи побудови й зміст чинних програм з української мови для 1-4 і 5-12 класів.
Змістові лінії програми, їх суть і принципи реалізації. Особливості програм для шкіл нового типу, професійно-технічних училищ, коледжів, ліцеїв тощо.

8
Принципи побудови підручників з української мови. Посібники з української мови.
Вивчення програмового матеріалу з мови укрупненими частинами (блоками).
Міжпредметні зв'язки у шкільному курсі української мови. Роль учителя в реалізації мети і завдань шкільного курсу мови.
Психологічні й дидактичні основи навчання української мови
Психологічна наука про шляхи засвоєння знань, умінь і навичок української мови.
Мовна особистість та шляхи її розвитку. Психологічні передумови успішного засвоєння мовного матеріалу. Інтенсифікація навчального процесу і розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі вивчення мови (уваги, пам'яті, мислення, дару слова, мовної інтуїції тощо).
Психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності й формування комунікативних умінь.
Дидактичні основи навчання. Закономірності засвоєння мови. Застосування загальнодидактичних принципів у процесі викладання української мови. Питання про власне методичні принципи навчання мови і розвитку мовлення.
Наукові основи й особливості викладання української мови в школах з російською
(національною) мовою навчання.
Методи, прийоми і засоби навчання української мови
Теоретичне осмислення методів і прийомів навчання мови. Різні підходи до класифікації методів навчання: за джерелами знань, характером пізнавальної діяльності учнів, характером навчального матеріалу тощо. Залежність вибору методів і прийомів навчання від специфіки навчального матеріалу, підготовки учнів до його сприйняття і засвоєння.
Характеристика основних методів навчання мови: зв'язного викладу вчителя, бесіди, спостереження й аналізу мовних явищ, роботи з підручником, методу вправ.
Проблемне навчання: способи створення проблемних ситуацій, постановка проблемних питань, керування пізнавальною діяльністю учнів.
Програмування. Алгоритмізація та комп'ютеризація.
Засоби навчання мови. Дидактичний матеріал для занять з української мови та вимоги до нього. Наочність і технічні засоби навчання, їх види й методика використання. Методика складання опорних таблиць, схем.
Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення
Урок як основна форма організації навчання. Основні вимоги до уроку української мови на сучасному папі.
Мета і зміст уроку: правильне співвідношення між теорією і практикою на уроці мови, організація навчальної діяльності учнів, значення системи завдань і вправ для вироблення комунікативних умінь; виховна спрямованість уроків.
Проблема типології уроків: загальнодидактична типологія і типи уроків з мови з урахуванням специфіки предмета. Типи уроків за метою проведення.
Структура уроку мови, основні її компоненти. Методичні вимоги до окремих компонентів уроків різних типів: повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальних завдань, перевірка вивченого, актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого, підбиття підсумків уроку, домашнє завдання.
Особливості технології основних типів уроків: уроку вивчення нового матеріалу, уроку закріплення знань, умінь і навичок; уроку перевірки й обліку набутих знань і вмінь; уроку аналізу контрольних робіт; уроку узагальнення і систематизації; уроку повторення теми, розділу; уроків розвитку зв'язного мовлення;
нестандартні форми проведення уроку.
Модульна система уроків, її значення для вивчення теми (розділу). Аналіз уроку мови.
Планування програмового матеріалу з української мови. Види планування.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ШКІЛЬНОГО
КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Методика навчання фонетики й орфоепії
Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв'язок занять з фонетики з вивченням графіки, орфографії, орфоепії, граматики, із заняттями з розвитку мовлення.
Ознайомлення із засобами милозвучності української мови.

9
Завдання вивчення фонетики: вироблення вмінь і навичок правильно артикулювати звуки; розвиток мовного слуху учнів, мовної та слухової пам'яті; чітке розмежування звуків і літер; установлення відповідності чи невідповідності між вимовою і написанням. Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції й розвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою, силою, темпом, тембром). Зіставлення діалектної й літературної вимови.
Подолання фонетичних діалектизмів. Помилки інтерферуючого характеру та шляхи їх попередження і виправлення.
Методи і прийоми вивчення фонетики й орфоепії: спостереження над звуковим складом слів, фонетичний розбір, визначення наголосу в словах, списування з фонетичним завданням, правильна літературна вимова звуків і звукосполучень, виразне читання текстів, з'ясування співвідношень між написанням і вимовою в словах та ін. Особливості вивчення фонетики й орфоепії української мови в школах з національною мовою навчання.
Використання наочності й ТЗН у процесі вивчення фонетики й орфоепії. Роль, орфоепічних словників.
Методика навчання лексики і фразеології
Зміст шкільного курсу лексикології. Значення, місце й принципи вивчення лексики.
Труднощі у засвоєнні учнями лексичних понять. Методика засвоєння учнями багатозначності, прямого і переносного значення слів та їх уживання, синонімів, омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій, вивчення яких передбачене програмою.
Подолання діалектизмів, жаргонізмів та росіянізмів у мовленні учнів.
Методика вивчення фразеології української мови, шляхи її засвоєння.
Система тренувальних вправ з лексики і фразеології. Вироблення навичок користування словниками різних типів. Лексичний аналіз тексту.
Словникова робота у зв'язку з вивченням інших розділів шкільного курсу мови.
Лексична робота у системі занять з розвитку мовлення.
Наочні посібники з лексики і фразеології, методика їх використання.
Робота з тлумачним словником, словниками синонімів, фразеологізмів, іншомовних слів. Особливості вивчення лексики і фразеології у школах з російською (національною) мовою навчання.
Методика вивчення будови слова і словотвору
Значення і завдання вивчення будови слова. Методика поглиблення знань про значущі частини мови (морфеми). Наступність і перспективність у вивченні матеріалу, шляхи подолання труднощів у виділенні основи (похідної й непохідної), кореня, префікса, суфікса. Розкриття значення морфем; уточнення й збагачення лексичного запасу учнів у процесі вивчення морфологічної будови слова; вироблення орфографічних навичок.
Прийоми вивчення морфемної будови слова: морфемний аналіз, розбір слів з однаковими морфемами (коренем, префіксом, суфіксом); добір антонімів і синонімів до поданих слів; етимологічний аналіз.
Використання наочності й ТЗН під час вивчення будови слова. Методика словотвору: значення, зміст, завдання і принципи вивчення словотвору в школі. Зв'язок з будовою слова, фонетикою, лексикою, морфологією, орфографією. Ознайомлення учнів із способами слово- твору: труднощі у засвоєнні словотворчих понять; система вправ; словотворчий аналіз, методика його проведення. Лексична робота: утворення слів за даними моделями, використання словотворчих синонімів; робота із словниками. Попередження і виправлення помилок інтерферуючого характеру у мовленні учнів. Використання наочності та ТЗН під час вивчення словотвору.
Загальні питання методики вивчення граматики
Місце граматики в шкільному курсі української мови. Пізнавальне і практичне значення граматики, її роль у формуванні вмінь і навичок (мовленнєво-розумових, орфографічних, пунктуаційних), у попередженні та подоланні граматичних помилок, збагаченні мовлення.
Короткий огляд основних напрямків методики викладання граматики. Основи і принципи методики викладання граматики в школі: вивчення граматичних значень,

10 категорій, форм у тісному зв'язку із значенням слова; свідоме засвоєння граматичних понять, визначень, правил і граматичної термінології; взаємозв'язок у вивченні морфології й синтаксису, фонетики й морфології, зв'язок вивчення граматики з формуванням орфографічних і пунктуаційних навичок, роботою над розвитком мовлення, міжпредметні зв'язки при вивченні граматики.
Методи і прийоми вивчення граматики; спостереження над мовними явищами, бесіда, слово вчителя, робота з підручником; граматичний розбір (значення, види і прийоми виконання); пояснення граматичної форми за системою питань; заміна одних форм і конструкцій іншими, граматичне конструювання: програмування, алгоритмізація.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал