Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.12.2015
м. Київ
N 719/1289
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2015 р. за N 1678/28123
Про затвердження Інструкції про організацію військової
підготовки громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу
Відповідно до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу",
Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого
2012 року N 48 (зі змінами), та з метою удосконалення планування, організації і
проведення підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Інструкцію про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України та
Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2004 року N 531/857 "Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада
2004 року за N 1509/10108.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
генерал армії України
С. Т. Полторак
Міністр освіти і науки України
С. М. Квіт
http://yurist-online.org/

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію військової
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів
запасу
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення військової підготовки громадян України (далі - громадяни) за програмою підготовки офіцерів запасу (крім офіцерів запасу медичного та фармацевтичного фахів).
Інструкцію розроблено на підставі Законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про вищу освіту" та Порядку проведення військової підготовки громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48 (зі змінами).
2. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами
України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента
України від 10 грудня 2008 року N 1153 (зі змінами).
Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року N 412/дск (зі змінами),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за N 1191/21503.
3. Військова підготовка проводиться у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВНП) або у вищих військових навчальних закладах (далі -
ВВНЗ).
Громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ), що не мають ВНП,
можуть проходити військову підготовку у ВНЗ, що мають такі підрозділи, або у ВВНЗ.
Громадяни мають право вибору ВНП (ВВНЗ), на базі якого вони бажають проходити військову підготовку (у тому числі здобувачі вищої освіти тих ВНЗ, що мають ВНП), за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або здобувають у ВНЗ, військово- обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.
4. Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як http://yurist-online.org/
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України
14 грудня 2015 року N 719/1289
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2015 р. за N 1678/28123
плата за послуги у галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою (за контрактом).
За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які
мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо зобов'язань про проходження військової
служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.
5. Перелік та розподіл військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, обсяги підготовки за ними для кожного ВНП та ВВНЗ у відповідному навчальному році визначаються наказом
Міністерства оборони України за поданням Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Міністерством освіти і науки України, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби - також з Міністерством охорони здоров'я України.
Для виконання замовлення на підготовку офіцерів запасу керівнику ВНП (ВВНЗ)
дозволяється за наявності вільних місць переводити громадян, які проходять військову підготовку за контрактом, до числа громадян, які проходять військову підготовку за кошти державного бюджету, в межах чисельності, визначеної відповідним наказом Міністерства оборони України. Переведення здійснюється наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ), на базі якого здійснюється військова підготовка.
6. Для проведення військової підготовки у ВНП між Міністерством оборони України (в особі директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України)
та ВНЗ (в особі ректора), на базі ВНП якого проводиться військова підготовка, укладається договір про військову підготовку громадян України, зразок якого наведено у додатку 1.
7. Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти у ВНЗ, що не має ВНП,
укладається договір про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, зразок якого наведено у додатку 2. Зазначений договір укладається після зарахування здобувачів вищої освіти для проходження військової підготовки за ініціативою ВНЗ (ВВНЗ), на базі ВНП якого буде проводитись військова підготовка.
8. Між громадянином, зарахованим для проходження військової підготовки, та ректором
ВНЗ, на базі ВНП якого проводиться військова підготовка, або керівником ВВНЗ
укладається контракт про військову підготовку громадянина, зразок якого наведено у додатку 3.
9. Між громадянином, який виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, крім контракту про військову підготовку громадянина, укладається контракт про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах
України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу, зразок якого наведено у додатку 4.
З боку Міністерства оборони України контракт укладається керівниками ВВНЗ та керівниками ВНП, які утримуються за штатом Міністерства оборони України, або керівниками органів військового управління, яким вони підпорядковані.
http://yurist-online.org/

10. Відстрочка від призову на строкову військову службу (звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) громадянам, які проходять військову підготовку, надається на загальних підставах згідно з законодавством.
У разі призову на строкову військову службу (на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) під час проходження військової підготовки громадяни мають право після звільнення з військової служби в запас на продовження навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги в галузі вищої освіти,
пов'язані з військовою підготовкою, що передбачено відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, укладеним ним та ректором ВНЗ (керівником ВВНЗ),
на базі якого проводилась військова підготовка громадянина до призову. У цьому випадку дія контракту подовжується на строк, необхідний для завершення повного курсу військової підготовки.
Громадяни, що були призвані на строкову військову службу (військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) під час проходження військової підготовки та звільнені в запас, брали участь у бойових діях або міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, антитерористичній операції на Сході України (далі - АТО), що підтверджується відповідними документами, за бажанням та за наявності вільних місць у разі поновлення на навчання можуть бути переведені на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів державного бюджету. Зазначене передбачається відповідними змінами у контракті.
11. Вартість військової підготовки громадянина складається з двох частин:
витрати ВНЗ на послуги у галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою;
витрати Міністерства оборони України, пов'язані із забезпеченням та проведенням військової підготовки.
Вартість військової підготовки розраховується ВНЗ, на базі ВНП якого здійснюється військова підготовка, погоджується Департаментом військової освіти та науки
Міністерства оборони України і затверджується ректором ВНЗ.
Кошти фізичних осіб за організацію та проведення військової підготовки ВНЗ та забезпечення і проведення її Міністерством оборони України сплачуються (відповідно до укладених контрактів про військову підготовку громадян у ВНП) на спеціальний реєстраційний рахунок цього ВНЗ у територіальному органі Казначейства України.
Кошти, сплачені громадянами за забезпечення і проведення військової підготовки,
Міністерством оборони України, ректором ВНЗ, на базі ВНП якого здійснюється військова підготовка, перераховуються (згідно з укладеним договором про військову підготовку громадян у відповідному ВНП) на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України у територіальному органі Казначейства України (ВНП, який має
відповідний спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України у територіальному органі Казначейства України) та використовуються згідно з кошторисом
Міністерства оборони України.
Вартість військової підготовки у ВВНЗ розраховується та затверджується керівником
ВВНЗ за погодженням з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони
України.
http://yurist-online.org/

Кошти фізичних осіб за організацію, забезпечення та проведення військової підготовки у
ВВНЗ сплачуються (відповідно до укладених контрактів про військову підготовку громадян у ВВНЗ) на спеціальний реєстраційний рахунок ВВНЗ у територіальному органі
Казначейства України.
12. Порядок утримання підрозділів та посад для організації та проведення військової
підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу визначається відповідно до
Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв, затверджених наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року N 521/1041, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 15 серпня 2013 року за N 1406/23938.
II. Організація відбору громадян для проходження військової підготовки
1. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.
2. Медичний огляд військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів громадяни проходять за місцем перебування на військовому обліку
(реєстрації).
Придатність осіб жіночої статі до військової служби визначається за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання).
Медичний огляд проводиться за направленням від ВНП (ВВНЗ) (додаток 5).
Військовослужбовці проходять медичний огляд військово-лікарськими комісіями за місцем служби.
3. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, склад якої за поданням керівника ВНП затверджується наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ), що здійснює військову підготовку громадян, не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного відбору.
4. До відбіркової комісії призначаються посадові особи ВНП (ВВНЗ).
До складу відбіркової комісії входять голова та його заступник (за потреби), секретар,
голови підкомісій та члени відбіркової комісії.
Відбіркова комісія складається з таких підкомісій:
підкомісія з оцінки рівня успішності навчання, допризовної підготовки громадян та
індивідуальної підготовки військовослужбовців;
підкомісія з професійного психологічного відбору;
підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки.
Головою відбіркової комісії призначається керівник ВНП (один із заступників керівника
ВВНЗ), у якому здійснюється військова підготовка громадян.
http://yurist-online.org/

До складу кожної з підкомісій входять голова підкомісії та не менше ніж 2 члени.
5. На відбіркову комісію покладаються такі функції:
визначення строків приймання документів від громадян, які виявили бажання проходити військову підготовку, та їх розгляд;
визначення придатності до військової служби за висновком військово-лікарської комісії;
організація професійного психологічного відбору громадян;
оцінка рівня успішності навчання здобувачів вищої освіти;
оцінка рівня результатів навчання громадян у ВНЗ;
оцінка рівня індивідуальної підготовки військовослужбовців;
оцінка рівня фізичної підготовки громадян;
оцінка засвоєння громадянами (крім військовослужбовців) програми допризовної
підготовки;
формування списку громадян відповідно до їх рейтингу за результатами конкурсного відбору (окремо за кожною військово-обліковою спеціальністю);
розроблення проекту наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) про зарахування громадян для проходження військової підготовки.
6. Не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного відбору керівники ВНП (ВВНЗ)
організовують інформування громадян про строки та порядок прийому заяв і проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сторінці ВНЗ (ВВНЗ).
7. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім'я декана факультету ВНЗ, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої
освіти, копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі),
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та копію першої сторінки паспорта громадянина України.
Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені
відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії ВНП (ВВНЗ), на базі якого здійснюється військова підготовка громадян. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні
заборгованості, до списку не включаються.
Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім'я голови відбіркової комісії разом із копіями посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі),
першої сторінки паспорта громадянина України, документа про вищу освіту та додатка до нього.
http://yurist-online.org/

Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву
(рапорт) на ім'я голови відбіркової комісії разом із копіями першої сторінки паспорта громадянина України та військового квитка, узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої
освіти не нижче бакалавра, витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки, відомості про підсумки індивідуальної
підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром
(начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.
Заява (рапорт) містить такі відомості:
прізвище, ім'я та по батькові громадянина;
номер навчальної групи, назва факультету та ВНЗ, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форма навчання - очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);
інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином, ступінь вищої освіти,
галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;
придатність до проходження військової служби за станом здоров'я;
інформація про проходження військової служби;
мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов'язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки.
8. Відбіркова комісія узагальнює отримані списки здобувачів вищої освіти, заяви (рапорти)
громадян та розподіляє їх на групи для участі в конкурсному відборі.
Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням відповідності спеціальностей, які
вони мають або здобувають у ВНЗ, військово-обліковій спеціальності, за якою здійснюється підготовка офіцерів запасу.
Списки учасників конкурсного відбору кожної групи підписуються секретарем і
затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до громадян не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб- сторінці ВНЗ (ВВНЗ).
9. Придатність громадян до військової служби за станом здоров'я вказується у графі 8
відомості проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової
підготовки (далі - Відомість) (додаток 6).
Оцінюючи стан здоров'я громадян, військово-лікарські комісії керуються вимогами
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402 (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2008 року за N 1109/15800.
10. Під час проходження конкурсного відбору кандидат для проходження військової
підготовки повинен мати при собі паспорт громадянина України. Без наявності
зазначеного документа він не допускається до участі в конкурсному відборі.
http://yurist-online.org/

11. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.
Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у
100-бальну шкалу.
Перевід у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (додаток 7). Результат оцінки рівня успішності
вказується у графі 3 Відомості (додаток 6).
12. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів,
затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року N 355,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за N 893/16909.
Професійний психологічний відбір громадян здійснюється відповідними фахівцями ВВНЗ
(ВНП), які входять до складу підкомісій з професійного психологічного відбору.
Для кафедр військової підготовки ВНЗ за клопотанням начальника (завідувача) кафедри рішенням ректора ВНЗ до складу підкомісій з професійного психологічного відбору можуть залучатися відповідні фахівці ВНЗ.
13. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркові комісії проводять тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається з 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, максимальна кількість балів - 100.
Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) максимальної
кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.
Перелік завдань розробляється у ВНП (ВВНЗ) і затверджується його керівником.
Для військовослужбовців враховуються результати їх індивідуальної підготовки за підсумками за поточний (попередній) період навчання, що надаються командиром
(начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.
Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців оцінюється в балах і
визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених у 100-бальну шкалу відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (додаток 7). Результат указується у графі 4
Відомості (додаток 6).
14. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової
підготовки проводиться після їх медичного огляду.
http://yurist-online.org/

Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних Сил України). Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.
Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як "зараховано" або "незараховано". Результат цієї оцінки вказується у графі 5 Відомості (додаток 6). У разі
отримання оцінки "незараховано" громадяни виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюється окремим протоколом.
15. Сума балів, отримана громадянином за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду складає рейтинг кандидата для проходження військової підготовки і відображається у графі 6 Відомості
(додаток 6).
У графі 9 Відомості вказуються наявність пільг у громадянина та зобов'язання його щодо проходження військової служби після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.
16. У графі 10 Відомості на кожного громадянина з числа кандидатів для проходження військової підготовки зазначається один з таких висновків:
рекомендувати до зарахування;
не рекомендувати до зарахування.
За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової
комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова відбіркової комісії організовує ознайомлення громадян з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).
Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сторінці ВНЗ (ВВНЗ).
Відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) про зарахування громадян для проходження військової підготовки.
Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) в першу чергу включаються громадяни, яких рекомендовано відбірковою комісією до зарахування та які:
відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та http://yurist-online.org/
брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, установленому законодавством;
відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" мають таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
прийняли рішення щодо укладання контракту про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністерством оборони України;
мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством.
Решту громадян до проекту наказу включають відповідно до рейтингового списку.
Громадяни (у тому числі і військовослужбовці), що мають досвід бойових дій, участі в миротворчих операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами,
зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров'я.
17. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.
Ректор ВНЗ (керівник ВВНЗ), на базі якого здійснюється військова підготовка, у триденний строк після видання наказу про зарахування інформує командирів
(начальників) військових частин щодо результатів участі підлеглих військовослужбовців у конкурсному відборі.
Конкурсний відбір громадян закінчується не пізніше ніж за місяць до початку військової
підготовки.
18. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія,
склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ).
Рішення апеляційної комісії оприлюднюються до початку конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сторінці ВНЗ
(ВВНЗ).
Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.
Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не допускається.
19. Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, якого зараховано для проходження військової підготовки, та ректором ВНЗ (керівником ВВНЗ), на базі якого проводиться військова підготовка, укладається відповідний контракт про військову підготовку громадянина, а для тих, хто виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, - також контракт із Міністерством оборони України щодо зобов'язань про проходження військової служби громадянином у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.
http://yurist-online.org/

Для військовослужбовців строки навчання та графік навчального процесу погоджуються командиром (начальником) військової частини, де він проходить військову службу.
Якщо громадянин не підписав ці контракти протягом зазначеного часу, він відраховується зі складу тих, кого зараховано для проходження військової підготовки.
На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з рейтингом за умови укладання контракту у визначений строк.
20. Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової
підготовки зберігаються у ВНП (ВВНЗ) до завершення ними цієї підготовки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал