Проектування автоматизованихPdf просмотр
Сторінка1/26
Дата конвертації30.01.2017
Розмір4.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ПРОЕКТУВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ
ЗА ПОСІБНИКОМ В.С.ПОНОМАРЕНКО
(сканована копія)
2012

зміст
1. Загально-
ІД. Системотехнічні аспекти теорії
теоретичні
проектування автоматизованих засади
інформаційних систем проектування
Системний підхід, цілі та принципи автоматизованих проектування інформаційних систем
інформаційних Декомпозиція інформаційної системи систем
Якість та ефективність
інформаційної системи
1.2. Процес проектування інформаційної
системи
Сутність процесу проектування, його стадії та етапи Учасники процесу проектування Трудомісткість етапів проектування
1.3. Методи і засоби проектування
інформаційних систем
Сутність і класифікація методів проектування інформаційних систем
Засоби проектування інформаційних систем та їх класифікація

Методи і моделі прийняття проектних рішень
39 1.4. Технологічні аспекти теорії
проектування інформаційних систем
42
Життєвий цикл інформаційної
системи
42
Технологія проектування
інформаційної системи
43
Технологічна мережа проектування
45
2. Технологія
2.1. Технологія підготовки
типового
загальних рішень
48
та індивідуального Типові проектні рішення
48
■ ж ^^ •-
Склад і зміст робіт на стадії

передпроектного обстеження систем
,,
к
.
об єкта управління
54
Методи організації збирання,
оброблення та аналізу матеріалів обстеження
55
Передпроектна документація
58 2.2. Технологія техноробочого проектування інформаційних систем
62
Склад і зміст робіт на етапі технічного проектування
62
Склад і зміст робіт на етапі робочого проектування
65
Розроблення положень про забезпечувальні підсистеми
66
Зміст проектної документації
на інформаційну систему
68 2.3. Впровадження, супроводження
і модернізація інформаційних систем
70
Склад і зміст робіт на стадії
впровадження
70
Організація робіт із супроводження,
модернізації та розвитку системи
72
Приймально-здавальна документація на інформаційну систему
74
Менеджмент проекту
інформаційної системи
75
проектування
Особливості сучасного автоматизованого проектування
Сутність системи автоматизованого проектування
Структура системи автоматизованого проектування
Сутність окремих видів забезпечення системи автоматизованого проектування
3.2. Системи автоматизованого проектування інформаційних систем
Системний аналіз проблеми проектування
інформаційної системи
Автоматизація проектування
інформаційної системи
3.3. Бази даних у системі автоматизованого проектування інформаційних систем
Структура інформаційного забезпечення системи автоматизованого проектування
Характеристики та призначення окремих баз даних системи автоматизованого проектування
Словник метаданих
3.4. Технологія проектування SSADM
Виникнення технології SSADM
та її місце у життєвому циклі
інформаційної системи
Принципи побудови технології SSADM
Провідні документи технології SSADM та автоматизація проектування інформаційних систем
3.5. CASE-технології проектування
інформаційних систем
Проблеми традиційних технологій проектування
Технологія проектування систем за CASE-методом
|

Призначення й особливості
функціонування окремих модулів
CASE-системи
121 3.6. Експертні компоненти системи автоматизованого проектування
інформаційних систем
125
Аналіз основних операцій і процедур проектування
125
Формальні та неформальні операції
у проектних процедурах
126
Експертні системи — інструмент прийняття проектних рішень
127
Організація та використання експертних систем у складі системи автоматизованого проектування
130
Проблеми та перспективи використання експертних компонентів системи автоматизованого проектування
131 3.7. Програмні засоби розроблення,
редагування та випуску текстових
і табличних документів у системі
автоматизованого проектування
132
Загальна характеристика проектної документації
на інформаційну систему
132
Традиційна
(ручна)
технологія розроблення текстів проектних документів
133
Способи автоматизованого зберігання та оброблення текстових документів
134
Автоматизована система текстового документування
135
Технологія автоматизованого розроблення та випуску проектної документації
136
Логічні та геометричні моделі
текстових і табличних документів
138 3.8. Документування проектних рішень на основі перспективних технологій
140

Актуальність використання нових технологій оброблення документів
140
Підготовка текстової документації
проектів
142
Перспективні технології
оброблення тексту
143 3.9. Автоматизація проектування
інтерфейсу «людина —комп'ютер»
172
Особливості та організація інтерфейсу
172
Класифікація і види інтерфейсів
174
Інтерфейс «людина — комп'ютер»
як об'єкт розроблення в системі
автоматизованого проектування
інформаційних систем
178
Загальні вимоги до процесу розроблення
інтерфейсу «людина — комп'ютер»
179
Автоматизована генерація діалогу
180
Системи управління інтерфейсом користувача
182
Проектування інтелектуальних
інтерфейсів
183 3.10. Автоматизоване проектування специфікацій
184
Загальні особливості специфікацій у проектуванні інформаційної системи 184
Понятійні моделі специфікацій
185
Основні концептуальні моделі
187
Моделі логічного проектування
інформаційних систем
189
Методологія формальної специфікації
систем IDEF
193 4.1. Технологія проектування на основі баз даних
196
Загальна характеристика
інформаційної системи на основі бази даних
196
Організація робіт зі створення та впровадження баз даних в інформаційній системі
197

Структура проектування бази даних
198
Методика розроблення
інфологічної схеми
201 4.2. Технологія проектування
інформаційних систем із використанням електронних таблиць
208
Табличні процесори як компонент
інформаційної системи
208
Аналіз задач інформаційної системи,
розв'язуваних за допомогою табличних процесорів
212
Проектування компонентів
інформаційної системи на основі
табличних процесорів
214
Інтеграція електронних таблиць з іншими інструментальними засобами інформаційної системи
224
Особливості електронних таблиць нового покоління
224 4.3. Проектування інформаційних систем
із використанням засобів мультимедіа
226
Основні поняття
226
Історія становлення систем мультимедіа
227
Приклади реалізації системи мультимедіа
229
Проблеми й особливості проектування систем мультимедіа в інформаційних системах
230
Системи управління документацією в інформаційних системах
230 4.4. Технологія проектування
інформаційних систем на мережах ЕОМ
232
Тенденції в розвитку оброблення економічної інформації
на мережах ЕОМ
232
Способи організації оброблення
інформації у мережних
інформаційних системах
233
Специфічні проблеми оброблення
інформації, що виникають у мережних
інформаційних системах
235
Технологія проектування
236
Практичні рекомендації
щодо реалізації проектування на локальній мережі
244 4.5. Об'єктно-орієнтоване проектування
249
Особливості методів проектування
249
Об'єктно-орієнтоване проектування
254
Основні положення об'єктного підходу
257
Відношення між класами та наслідування властивостей
258
Методологія OOD
259
Життєвий цикл розроблення
інформаційної системи
261 4.6. Основи технології розв'язання задач оброблення економічної інформації
262
Поняття задачі в обробленні
економічної інформації
262
Меню і дерево сценарію діалогу
264
Концепція автоматизованого проектування задач оброблення економічної інформації
265
Автоматизоване проектування задач у середовищі Visual FoxPro
267 4.7. Системи підтримки прийняття рішень 277
Три стадії розвитку
інформаційних систем
277
Передумови виникнення системи підтримки прийняття рішень
278
Структура систем підтримки прийняття рішень
279
Досягнення комп'ютерних технологій,
що забезпечують розвиток систем підтримки прийняття рішень 281
Приклади побудови і застосування систем підтримки прийняття рішень 282

Список скорочень

АНС — адаптивна навчальна система
АРМ — автоматизоване робоче місце
АСТД — автоматизована система текстового документування
АСУ — автоматизована система управління
АСУП — автоматизована система управління підприємством
БД - база даних
БЗ —
база знань
БнД - банк даних
БПР —
база проектних рішень
ВЕС — виробничо-економічна система
ВМТП —
відділ матеріально-технічного постачання
ГП — готова продукція
ДІСМ — діалогове інформаційно-структурне моделювання
ЕБД - елемент бази даних
ЕД - елемент діалогу
ЕМ — елемент моделювання
ЕОМ — електронна обчислювальна машина
ЕС — експертна система
ЕТ —
електронна таблиця
ЄСКД —
Єдина система конструкторської
документації
ЄСПД — Єдина система проектної документації
ЖЦ
— життєвий цикл
ЗД
— зв'язок із діалогом
ЗКММ — загальногалузеві керівні методичні
матеріали
ЗМ
— зв'язок із моделюванням
10
— інформаційний об'єкт
ЮЦ
— інформаційно-обчислювальний центр
Ш
— інформаційний потік
ІПС
— інформаційно-пошукова система

— інформаційна система
IT
— інформаційна технологія
КЗ
— координатор зв'язків
КОПР — колективний орган прийняття рішень
КТЗ
— комплекс технічних заходів
ЛОМ
— локальна обчислювальна мережа
ЛОС
— локальна обчислювальна система
МІМ
— метаінформаційна модель
ММД
— мова маніпулювання даними
МОД
— мова опису даних
НДР
— науково-дослідна робота
НСЗ
— навчальна структура знань
НТП
— науково-технічний прогрес
НТР
— науково-технічна революція
НФБК — нормальна форма Бойса — Кодда
ОП
— об'єкт проектування
ОПР
— особа, яка приймає рішення
ОС
— операційна система
ОТ
— обчислювальна техніка
ОУ
— об'єкт управління
ОЦ
— обчислювальний центр
ПВ
— платіжна вимога
ПЕОМ — персональна електронна обчислювальна машина
ПЗ
— програмне забезпечення
ПКР
— проектно-конструкторська робота
ПО
— проектна операція
ПОД
— пошуковий образ документа
ПП
— параметричний потік
ППП
— пакет прикладних програм
РІ
— результатна інформація
РЛС
— розрахунково-логічна система
РП
— робочий проект
САПР — система автоматизованого проектування
С„
— стан виникнення

14
Список скорочень
С
к
— стан кінцевий
СП
— система проектування
С
п
— стан початковий
СППКР
— система підтримки прийняття колективних рішень
СППР
— система підтримки прийняття рішення
СПУ
— система планування та управління
СУБД
— система управління базами даних
СУД
— система управління даними
СУІК
— система управління інтерфейсом користувача
СФЗР
— слабкоформалізована задача розвитку
С
ц
— стан цільовий
ТДМ
— теоретико-довідковий модуль
ТЕО
— техніко-економічне обґрунтування
ТеПР
— теорія прийняття рішень
ТЗ
— технічне завдання
ТМП
— технологічна межа проектування
ТО
— технологічна операція
ТП
— технічний проект
ТПР
— типове проектне рішення
ТРОМ
— територіально розподілена обчислювальна мережа
ТРП
— техноробочий проект
ТТП
— типовий технологічний процес
УПР
— узагальнене прийняття рішень
ФГД
— фінансово-господарська діяльність
ФЗ
— функціональна залежність
ФС
— файлова система
ФСф
— функціональна сфера
.

1.1Системотехнічні аспекти проектування автоматизованих
інформаційних систем
Системний підхід, цілі та принципи проектування
інформаційних систем
Системний підхід став домінуючим при проектуванні
сучасних інформаційних систем.
Проектування інформаційної системи (1С) процес,
спрямований на вдосконалення економічної інформації
системи об'єкта управління (ОУ), що передбачає створення
та впровадження комплексного розв'язання економічних задач
із застосуванням сучасних електронних обчислювальних машин
(ЕОМ) і технічних засобів управління об'єктом.
Системний підхід до проектування 1С передбачає ви- вчення, розгляд, опис певного об'єкта у повному обсязі з урахуванням його істотних властивостей. Головна мета підходу полягає в дотриманні таких вихідних засад:
— всебічне та цілісне оцінювання динамічних характе ристик об'єкта, їх взаємозв'язку із зовнішнім середовищем;
- урахування можливих зовнішніх і внутрішніх неспри ятливих умов, що можуть вивести об'єкт зі стану рівноваги.
1

І
Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих
інформаційних систем
'

Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих 1С
Таким об'єктом може бути будь-яка модель, що описує систему,
процес чи певну сукупність об'єктів. Система як об'єкт має складну внутрішню структуру. Нею, наприклад, може бути підприємство,
науково-дослідні та проектні організації, виробничі процеси тощо.
Економічна система підприємства охоплює економічні процеси і
зв'язки в обороті виробничих фондів. Цей процес є безперервним,
цілеспрямованим, що потребує відповідного управління економічною системою та контролю за її функціонуванням.
Управління економічною системою здійснюється на
інформаційному рівні за допомогою перетворення та використання потоків інформації, що функціонують усередині системи і надходять до неї із зовнішнього середовища. Основою будь-якої системи управління складним об'єктом є інформація, що характеризує стан
ОУ. Для таких економіко-організаційних об'єктів, як промислове підприємство, виробниче об'єднання, галузь, ця інформація є
сукупністю взаємопов'язаних економічних показників, кожний з яких має певні зміст і значення.
Зміст економічного показника виражається його назвою, а значення — його кількісними або якісними параметрами (питома вага,
відсоток).
Сукупність взаємопов'язаних економічних показників за структурою та функціями управління об'єктом характеризує його економічну 1С.
Мета проектування 1С полягає у створенні проекту системи оброблення інформації, тобто технічної документації з докладним описом усіх проектних рішень щодо створення та експлуатації 1С.
Об'єктами проектування (ОП) можуть бути різні класи систем управління: підприємство, технологічний процес, виробниче об'єднання, галузь, організація, установа (лікувальний заклад) тощо.
При проектуванні 1С використовують локальний або системний підходи.
Сутність локального підходу до проектування 1С полягає у послідовному нарощуванні задач, що розв'язуються в системі
управління. За таких обставин проектування 1С складається з розв'язування задач, орієнтованих на задоволення потреб конкретних підрозділів або вимог, пов'язаних із реалізацією конкретних функцій управління. При цьому дані організовують в окремі логічно структуровані (виходячи з реальних потреб) файли. Цей метод має
серйозні недоліки:
Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих 1С
17
- надмірність інформації. Дані зберігаються у двох-трьох копіях.
Наприклад, у багатьох організаціях відбувається множинне дублювання файла запасу. Така інформація зберігається у файлах складу, відділу збуту, бухгалтерії. Більша частина інформації при цьому повторюється;
- суперечливість. Надмірне використання простору пам'яті ЕОМ
та дублювання інформації можуть призвести до протиріч. Якщо дані
зберігають і вводять двічі, то застосування різних програм, перевірка або оновлення файлів у різний час спричинюють збільшення суперечливої інформації. Наприклад, дві версії файлів запасів можуть
істотно різнитися внаслідок того, що файл складу оновлюється що- денно, а файл бухгалтерії — раз на тиждень чи місяць;
- швидкість оброблення. Застосування фрагментарних файлів даних орієнтовано на пакетне оброблення. Для більшості 1С в основному підходить оперативний режим оброблення даних;
- низька стандартизація програмного забезпечення (ПЗ).
Програми розробляють стосовно задач, масивів, хоча й використовують окремі стандартні програмні модулі;
- негнучкість. Низька швидкість оброблення даних та їх залежність (фізичні дані зберігаються окремо від даних логічного рівня) не дають змоги системі адекватно реагувати на динамічні зміни навколишнього середовища, що ускладнює її експлуатацію. Оскільки запити управлінського персоналу в основному не регламентовано,
система має бути досить гнучкою, щоб своєчасно реагувати на запити користувачів (наприклад, оцінити ймовірний прибуток від упровадження у виробництво нового продукту).
Системний підхід^ будучи загальною методологічною базою проектування 1С, ґрунтується на концепції інтеграції даних, які
описують усі сфери діяльності ОУ. Необхідною умовою і завданням
інтеграції 1С є їх сумісність, тобто здатність взаємодіяти через посередництво обміну даними, що характеризують такі керовані
стани об'єктів як прогнозований, потрібний та практичний. Цей метод характеризується такими особливостями:
- передбачає розгляд усіх елементів і складових процесу проектування в їх взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємовпливі в
інтересах оптимального досягнення як окремих, так і загальних цілей створення 1С;
- є методологічною основою, виходить з обов'язкової пе- редумови — необхідності аналізу елементів і складових про-
16

18
Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих 1С
цесу проектування в їх взаємозв'язку на основі широкого застосування сучасних кількісних методів дослідження.
Сутність системного підходу до проектування 1С полягає в:
- одночасному охопленні проектуванням невеликої кількості
задач ОУ;
- максимальній типізації і стандартизації проектних рішень;
- багатоаспектному поданні структури 1С як системи, що складається з багатьох компонентів (підсистем, елементів) та відносної автономності їх розроблення;
- ключовій ролі централізованих масивів інформації;
- локальному впровадженні та накопиченні функціональних задач.
За системного підходу проектування 1С необхідно дотримуватися таких настанов:
- усунення дублювання робіт під час розроблення системи.
Це потребує визначення меж окремих систем (підсистем,
комплексів задач) та виділення сфер їхньої діяльності;
- забезпечення збалансованої послідовності розроблення
системи. Розроблення підсистем, комплексів задач має
виконуватися в логічно обґрунтованій послідовності. Це потребує
оптимального щодо ефективності розподілу в процесі
проектування 1С технічних, фінансових, трудових та інших ресурсів;
- можливості подальшої інтеграції. Відповідно заздалегідь має бути запланована можливість інтеграції системи. Хоча можна допустити розроблення підсистем, комплексів задач із високим ступенем незалежності, проте необхідно враховувати перспективу розвитку всієї системи;
- забезпечення адаптованості. Це вимога до комплексу технічних засобів (КТЗ), які важко розвивати і пристосовувати у подальшому розвитку системи;
- зниження вартості системи. Досягти цього можна або внаслідок оптової закупівлі комп'ютерів, або скороченням дублювання робіт;
- розроблення стандартів для обміну інформацією, до-
кументування;
- розроблення ефективної стратегії розвитку 1С.
Системний підхід при проектуванні та створенні 1С має
значні переваги, які полягають у:
- виключенні надмірного дублювання масивів інформації;
- виключенні (зведенні до мінімуму) дублювання у про-
Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих 1С
19
грамуванні завдяки використанню типових і стандартних програм;
- типізації технологічних процесів оброблення даних;
- можливості побудови інтегрованої системи оброблення даних;
- можливості системного технологічного забезпечення 1С.
На практиці застосовуються різні принципи проектування 1С,
найпоширенішими серед яких є: на основі математичної моделі,
спадне (зверху вниз) проектування, модульний принцип,
структурний підхід, принцип інтеграції даних, принцип неперервності розвитку системи. Всі вони належать до організаційних методів проектування.
Декомпозиція інформаційної системи
Одним із методів проектування 1С є розчленовування її на окремі частини, з яких у міру необхідності комплектують конкретну автоматизовану систему управління (АСУ). Такий метод називають декомпозиціею.
Будь-яка система по-своєму складна. Це означає, що сукупність інформації, яка характеризує систему, і сукупність зв'язків між її елементами неможливо сприйняти в цілому та повністю. Цим система відрізняється від будь-якої задачі. Тому,
згідно з методом декомпозиції, для оперативного впровадження
1С необхідно забезпечити оптимальну її структурованість.
Оптимально структурована система є багаторівневою,
багатоцільовою організованою сукупністю елементів (модулів) і
задовольняє такі вимоги:
- кожен рівень ієрархії має повністю проглядатися і бути зрозумілим без детального знання нижчих рівнів;
- зв'язки між елементами на одному рівні ієрархії мають бути мінімальними;
- не повинно бути зв'язків між елементами через один рівень ієрархії;
- елемент вищого рівня має викликати елемент наступного рівня і,
передаючи йому необхідну вхідну інформацію, має утворювати з ним
єдине ціле; - елемент наступного рівня після закінчення своєї роботи повертає управління елементу, що його викликав, передаючи йому результати своєї роботи.
(
Жорсткими є обмеження щодо структури системи, оскільки неможливо розробити таку ідеальну систему, щоб

20
Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих 1С
потім не вносити в неї змін. До того ж при експлуатації 1С
основним режимом її роботи є режим саме внесення змін.
Внесення змін у добре структуровану систему стосується небагатьох елементів, які добре локалізуються. В іншому випадку внесення навіть дрібних змін призводить до перепроектування,
перепрограмування великих частин системи.
Збільшена декомпозиція функціональної частини ав- томатизованої 1С передбачає встановлення структури елементів
(модулів) різних рівнів:
- комплекс першого рівня. Він охоплює автоматизовані
підсистеми, комплекси задач;
- комплекс другого рівня. До нього належать автоматизовані
функції (задачі) управління;
- комплекси наступних рівнів. Це машинні процедури, що реалізуються управлінським персоналом.
Функціональну декомпозицію 1С доцільно здійснювати за об'єктивним принципом на основі такої схеми: виробниче об'єднання — промислове підприємство — виробництво — цех —
технологічний процес (дільниця) — робоче місце (вертикальна
декомпозиція) з виділенням функцій управління для кожного об'єкта за схемою планування: облік — контроль — аналіз —
регулювання (горизонтальна декомпозиція).
Крім функціональної, використовують декомпозицію організаційного (компоненти інструктивно-методичного і
документального забезпечення), інформаційного (компоненти позамашинної та внутрімашинної інформаційної бази), технічного
(компоненти засобів введення, зберігання, оброблення виведення,
передавання даних), програмного (компоненти операційної
системи (ОС) ЕОМ, системи управління базами даних (СУБД),
функціональні, організаційні компоненти системи оброблення даних), ергономічного й іншого забезпечень.
Метод декомпозиції використовують на кожній стадії (етапі)
проектування 1С для зниження ступеня невизначеності та виділення багатьох проектних задач, послідовного структурування процесу їх розв'язування, а також для опису одержуваних структур у вигляді ієрархічно пов'язаних
інформаційних сукупностей.
Декомпозиція передбачає існування кількох способів розчленування проектованої системи. Завершенням її є такий стан об'єкта, коли у процесі розчленування утворюються елементи
(частини системи), що сприймаються як неподільні об'єкти.
Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих 1С
21
За системного підходу до проектування 1С будь-який об'єкт розглядається як певна система, яку можна поділити на підсистеми, кожна з яких може бути поділена на підсистеми нижчого порядку. Підсистемами найнижчого порядку є елементи
(задачі), внутрішня структура яких не важлива для розв'язання
інших задач цього рівня. Однак слід мати на увазі, що властивості
окремої підсистеми впливають на інші підсистеми та систему загалом.

Якість та ефективність інформаційної системи
Проектування 1С є особливо важливим етапом, адже саме тоді закладаються її базові характеристики (споживчі
властивості), найголовнішими серед яких є якість і надійність. Це означає, що 1С у процесі свого функціонування має забезпечити:
- інформаційні потреби користувачів;
- адекватність 1С реальним інформаційним і техноло-\
гічним процесам ОУ;
- високу економічну ефективність.
Споживчі властивості 1С виражають:
- функціональна повнота. Відображає рівень задоволення
інформаційних потреб користувачів — осіб, які приймають рішення (ОПР), та рівень автоматизації управлінських робіт на заданому ОУ;
- своєчасність. Забезпечується можливістю своєчасного здобуття потрібної інформації;
- функціональна надійність.
Відображає надійність
інформаційного, програмного, технічного та ергономічного забезпечень під час оброблення даних;
- адаптивна надійність. Виражається у властивості системи виконувати свої функції при їх зміні під впливом навколишнього середовища (зміна ресурсів, структури інформаційно- обчислювальної системи та ін).
Під час розроблення 1С слід ураховувати, що інформаційні
потреби користувача залежать від рівня структури управління, на якому він знаходиться.
Перший, найнижчий, рівень (управління дільницею, робочим місцем) — оперативне управління. Саме таким є управління процесом випуску продукції. Суть його полягає в тому, що
інженерно-технічний персонал під час управління виносить оперативні рішення, які визначаються набором різноманітних чітко визначених правил. Наприклад, прийняття рішення щодо збільшення

Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих 1С
запасів матеріалів, якщо їхній рівень стає нижчим від установленого.
Другий рівень стосується технічного або адміністратив- ного втручання (управління цехом). Працівники цього рівня можуть приймати як регламентовані, так і нерегла- ментовані рішення. Управління будується на основі за- стосування методів моделювання процесів.
На цих рівнях прийняття управлінських рішень про виконання задач 1С повинно бути добре структурованим, а також мають бути задані правила вироблення рішень для можливих ситуацій, крім аварійних.
На третьому рівні реалізується стратегічне управління,
що є функцією вищого управлінського персоналу. Процес прийняття рішень нерегламентований, тому особливо важ- ливою для нього є довідкова функція 1С. Керівники системи управління, які не володіють формальними методами про- грамування, можуть використовувати мову запитів для до- ступу до інформації, що зберігається у файлах, не вдаючись до посередництва технічного персоналу. Тому під час проек- тування 1С слід ураховувати вимоги, пов'язані з функціями управління об'єктом, які вона має задовольняти:
-
релевантність (лат. relevant — суттєвий, доречний).
Одержувана інформація (мусить бути відповідною запитам будь-якій ОПР (директора, майстра та ін.). Існують відмінності між даними й інформацією. Інформація — це дані, релевантні споживачеві;
-
управління за відхиленнями. Це не потребує значної
кількості детальної інформації. ОПР повинні бути по-
інформовані про критичні чинники, що впливають на результати підприємства (фірми);
-
точність. Дані, на основі яких формується інфор- мація, мають бути адекватними і відображати поточний стан ОУ (не застарілі);
-
своєчасність. Інформація має бути подана тоді, коли вона потрібна користувачеві;
-
пристосованість. Система повинна задовольняти рі- зні запити користувача. Наприклад, запит підсумковий (про обсяг збуту продукції), запит детальний (про обсяг збуту продукції за споживачами).
Під час проектування в 1С мають бути закладені адап- тивні властивості, які б давали змогу оперативно модер- нізувати її згідно зі змінами, які виникли, в економічній
інформаційній та організаційних системах управління еко- номічним об'єктом, а також в інформаційно-обчислювальній системі.
Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих 1С
23
Адаптивні властивості 1С мають забезпечувати її а адек- ватність реальному процесу управління об'єктом.
Економічна ефективність 1С — це оцінка результатив- ності системи, що визначається порівнянням витрат з о одер- жаним від її використання ефектом як результатой'М ді- яльності 1С.
Ефект від упровадження 1С може бути соціальним,» тех- нічним та економічним.
Соціальний ефект характеризується впливом автома- тизації на роботу працівників апарату управління, інфор- маційно-обчислювального центру (ЮЦ), а також на
І
членів суспільства, соціальне обслуговування яких полі-пшу-ється з упровадженням 1С.
Технічний ефект характеризується швидкодією йвико- нання певних операцій, збільшенням продуктивности ма- шин, систем тощо.
Економічний ефект оцінюється економічним ефектом протягом року, економічною ефективністю (економією протягом року), коефіцієнтом економічної ефективності,
одноразовими і капітальними витратами, терміном окупності.
Економічний ефект протягом року виражає фактичну економію порівняно з витратами на створення 1С:
22

1.2. Процес проектування
інформаційної системи
Сутність процесу проектування, його стадії та етапи
Проектування 1С відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної інформації про ОУ (ОП)
на вихідну інформацію у вигляді проектних документів,
виконаних згідно з державним стандартом, які мають проектні
рішення або результати проектування по кожній стадії (етапу).
Проектування 1С охоплює такі стадії:
1) передпроектна стадія. Вона складається з кількох етапів:
- діагностичне обстеження об'єкта (збирання, аналіз
інформації про ОУ);
Процес проектування 1С
- визначення структури 1С, вибір складу підсистеми і задач автоматизації;
- розроблення технічної документації, техніко-еконо-мічного обґрунтування (ТЕО) та технічного завдання (ТЗ);
2) проектна стадія (технічне, робоче або техноробоче проектування). На цій стадії розробляють проектну документацію
— технічний (ТП), робочий (РП) або техноробо-чий (ТРП)
проекти;
3) стадію введення в експлуатацію (пробна і промислова експлуатація).У цей період складають таку документацію:
- наказ на введення системи в експлуатацію;
- план-графік введення системи в експлуатацію;
- акти приймання системи у пробну (промислову) екс- плуатацію;
- протоколи узгоджень (розбіжностей).
Основними завданнями проектування 1С є скорочення трудомісткості, зниження вартості оброблення даних, підвищення якості та споживчих властивостей оброблюваної інформації.
Організація проектування і порядок розроблення до- кументації визначаються загальногалузевими керівними методичними матеріалами (ЗКММ) щодо створення АСУ та державними стандартами.
Учасники процесу проектування
Проектування 1С здійснюється як спеціалістами підприємства
(співробітниками ЮЦ, відділу автоматизованої системи управління підприємством (АСУП) та ін.), так і на договірних засадах спеціалістами сторонніх організацій (науково-дослідних та проектних інститутів, вищих навчальних закладів тощо).
Договором на створення 1С замовник доручає, а розробник приймає на себе виконання комплексу робіт на передпроектній,
проектній стадіях і стадії введення в експлуатацію.
При цьому права, обов'язки замовника та розробника у процесі створення проекту 1С визначаються ЗКММ.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка