Програма 4 3 ПередмоваСкачати 410.15 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації08.11.2016
Розмір410.15 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Нова
ПРОГРАМА
4

3
Передмова
Посібник складений відповідно до програми курсу «Природо- знавство» для загальноосвітніх навчальних закладів та посібника для учнів «Природознавство : Робочий зошит. 4 клас. (Діптан Н. В. —
Х.: Вид-во «Ранок», 2015).
Метою освітньої галузі «Природознавство» є формування при- родознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегро- ваних знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльнос- ті, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.
Створення даного посібника має на меті забезпечення вчителів початкової школи матеріалом для якісної підготовки до уроків при- родознавства, впровадження новітніх форм навчання, формування
інтересу до предмета, надання четвертокласникам уявлень про ці- лісність природи.
Матеріал посібника спрямований на розвиток зацікавленості дітей та їхньої спостережливості. Детальні розробки уроків дають можливість оволодіти різноманітними засобами навчальної діяль- ності, забезпечують патріо тичне й економічне виховання молодших школярів, стимулюють їхню допитливість та розвиток інтересу до пізнання природи, її об’єктів та явищ.
Розробки уроків містять додаткову науково-пізнавальну інфор- мацію: вірші, загадки, літературні твори, приказки, народні повір’я, прислів’я, легенди, що допоможе вчителеві більш цікаво розкрити програмні теми курсу.
Посібник містить завдання для проведення дослідницького практикуму, а також практичні завдання, які проводяться за допо- могою батьків. Тестовий контроль у посібнику дає можливість ви- значити якісні й кількісні характеристики, зокрема, виявити види знань, якими володіють учні. Посібник містить також календарний план уроків природознавства.
Навчальний курс «Природознавство» в четвертому класі має
інтегрований характер, поєднує елементи таких наук, як географія, астрономія, біологія та екологія, тому розробки уроків збагачені ма- теріалом, спрямованим на розвиток загальнонавчальних умінь і на- вичок. Зокрема, вміння спостерігати за природою — її об’єктами та

4
явищами, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, порівнювати.
На уроках пропонується використання за необхідності карток- схем, ілюстративного матеріалу, карт, карток для індивідуальної ро- боти, а також презентацій, що розташовані на скретч-картці, який додається безкоштовно до посібника. Зображення рослин та тва- рин, схеми, таблиці, карти, які можна демонструвати за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій.
Таким чином, учитель матиме можливість проводити уроки з використанням сучасних комп’ютерних технологій, не витрачаю- чи часу на підготовку.

5
Урок № 1

Тема. Взаємозв’язки у природі
Мета: повторити значення понять «природа», «нежива природа», «жива природа», методи пізнання природи; дати уявлення про взаємозв’язки в природі; розвивати пізнаваль­
ний інтерес до вивчення природи; виховувати почуття відповідальності за природу рідного краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти її.
Обладнання: ілюстрації із зображенням об’єктів живої та неживої природи.

Хід уроку

I. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Природознавство — наука про природу, яка дає нам багато ці- кавої інформації про світ, що нас оточує.
Сьогодні на уроці ми повторимо, що таке природа, якою вона буває, як у природі між собою все взаємозв’язано.

II. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. Пояснення вчителя з елементами бесіди.
Нам пощастило: ми живемо на багатій і прекрасній Землі.
— Чи все, що нас оточує, належить до природи? Подивіться на бу- динки, споруди, на все, що зроблено руками людини. Чи на- лежить це до природи? (Це зроблено руками людини і тому
не належить до природи.)
— Пригадайте, чим відрізняється жива природа від неживої. Що належить до неживої природи? (нежива природа — це Сонце,
Місяць, зорі, Земля, повітря, вода, ґрунт.)
— Що належить до живої природи? (Жива природа — це все, що
народжується, дихає, живиться, росте, розмножується, вми-
рає. Це рослини, тварини, гриби, бактерії, віруси, а також
люди.)
— Розкажіть, як пов’язані між собою тіла живої й неживої природи. (Усе живе отримує від неживої природи необхідні
йому для життя тепло, світло, поживні речовини, воду, по-
вітря.

— Кого називають природознавцями? Чи можете ви себе назвати природознавцями?

6

;
2. самостійна робота з малюнками.
— Розкажіть, як природознавці пізнають природу. Пригадайте методи пізнання природи. (Методами пізнання природи є спо-
стереження, досліди та вимірювання.)

;
3. робота зі словником.
— Тлумачення слів система та екологія.

;
4. Опрацювання матеріалу до уроку.

;
5. Бесіда за змістом опрацьованого матеріалу.
— Чому природа є системою?
— Які основні компоненти навколишнього світу?
— Які взаємозв’язки існують у природі?
— Що потрібно всім живим організмам?
— Як людина пов’язана з природою?

;
6. Фізкультхвилинка.

;
7. розповідь учителя з елементами бесіди.
Людина є невід’ємною частиною природи. У давнину люди май- же повністю залежали від природи. Вони не могли протистояти ані природним стихіям (ні пожежам, ні повеням, ні засухам), ані вели- ким хижакам. Тому й тривалість життя давньої людини не переви- щувала 28 років.
На сьогоднішній день людина навчилася не лише пристосову- ватись до природи, але й активно змінювати її в бажаному для себе напрямку. Часто це й призводить до порушення відношень між лю- диною й навколишнім середовищем.
— Пригадайте значення слова екологія.
Ще сто років тому здавалося, що влада людини над природою безмежна. Та із часом виявилося, що своєю діяльністю людина змі- нює природу, завдаючи непоправної шкоди довкіллю. На превели- кий жаль, для нас стали звичними такі слова, як «екологічна ката- строфа».
— Як ви їх розумієте? Поясніть.

;
8. робота з підручником.
1) Читання уривка з вірша А. Костецького «Стара казка на но- вий лад».

2) Пояснення вчителя з елементами бесіди.
— Чому ця казка має сумний кінець?
Людина, втручаючись у природу, повинна пам’ятати, що при- рода залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні нам для існування. Тому головний обов’язок кожної люди-

7
ни й усього суспільства в цілому — дбайливе ставлення до природи, збереження представників рослинного й тваринного світу.
ііі. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота в групах.
Виконайте малюнок «Місце людини у природі».

;
2. робота в зошиті.
іV. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Як ви розумієте вислів «Людина — цар природи»? Чи пого- джуєтесь ви з ним? Доведіть свою думку.
— Що ви робите для того, щоб зберегти природу вже сьогодні?
Все на землі, все треба берегти —
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти —
Бо врешті, ти її частина.
Ю. Марченко-авруцька

V. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.
Урок № 2

Тема. уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт
Мета: дати уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт; учити досліджувати, шукати інфор­
мацію в різних джерелах; розвивати вміння працювати в парах і групах; виховувати любов до природи.
Обладнання: малюнки із зображеннями уявлень давніх людей про форму та розміри Землі.
Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
Перевірка домашнього завдання. усне опитування.
— Що таке природа?
— Якою буває природа?
— Як відбуваються взаємозв’язки у природі?
— Що може статися з природою, якщо люди не будуть дбайливо до неї ставитися?

8

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Людина — найдопитливіша істота на Землі. Вдивляючись у небо, вона намагалася уявити собі, що діється там.
Сьогодні на уроці ми дізнаємось про перші уявлення давніх людей про Землю та Всесвіт.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. Вступна бесіда.
— Як ви розумієте слова Земля, всесвіт?

;
2. робота в парах.
— Складіть кластер до слова Всесвіт, скориставшись електронним додатком.

Якщо можливість користування електронним додатком від-
сутня, тоді на дошці записати такі слова:
зорі
метеороїди
галактики
всесвіт
астероїди
планети

;
3. робота зі словником.
— Чи правильно ви розумієте значення слова всесвіт? Переко- найтесь у цьому, прочитавши пояснення до нього.

;
4. розповідь учителя.
Правильні відомості про Землю та її форму з’явились не від- разу, не в один час і не в одному місці. Проте де саме, коли, у якого народу вони були найбільш правильними, з’ясувати важко. Дуже вже мало збереглося про це вірогідних стародавніх документів і ма- теріальних пам’яток.
У давнину люди вважали, що Земля являє собою плоский або опуклий (на зразок старовинного щита) круг, який тримається на підпорах. Щодо підпор у різних народів були неоднакові думки.
До нашого часу дійшли писемні відомості вавилонян — народу, який проживав понад 6 тисяч років тому. Вони уявляли собі Землю у вигляді високої гори, на західному схилі якої розташована їхня країна Вавилонія. На південь від неї простягалося величезне море, а на схід — гори. На море, немов величезна перевернута чаша, опи- ралося небесне склепіння. По небу рухалися зорі, Місяць і Сонце.
Під землею знаходилася безодня — потойбічний світ.

9

;
5. Фізкультхвилинка.
іV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Відповіді на запитання за змістом опрацьованого матеріалу.

;
2. робота в зошиті.

;
3. робота в групах.
— Якою уявляли Землю:
• стародавні українці?
• стародавні єгиптяни?
• стародавні греки?
• стародавні індійці?
інформація для учасників груп
стародавні індійці спочатку вірили, що Земля має форму ло- тоса. Згодом вони уявляли її собі з одного (верхнього) боку опуклою, а з другого (нижнього) — плоскою. Індійці думали, що Земля ле- жить на спинах чотирьох слонів, повернутих головами на всі чотири сторони світу, а слони стоять на велетенській черепасі, яка плаває в молочному морі. Чорна кобра Шешу своїми тисячами голів підпи- рає Всесвіт.
стародавні греки уявляли Землю у вигляді величезної, злег- ка опуклої рівнини, подібної до щита воїна. Навколо суші тече річ- ка Океан. Над сушею здіймається мідний небосхил, по якому руха- ються світила.
стародавні єгиптяни уявляли картину світу так: внизу — Зем- ля, над нею — богиня неба; зліва й справа — корабель бога Сонця, який показує шлях Сонцю по небу (зі сходу на захід).
стародавні українці уявляли Всесвіт в образі Світового Дере- ва — символу родючості й вічного життя. У наших пращурів його уособлювали дуб, явір, тополя. За допомогою Світового Дерева утво- рено три царства: низ (корені) — підземне царство, середина (стов- бур) — земля й верх (гілки) — небо. Верхня частина символізувалася птахами (сокіл, орел, соловейко), середня — звірами, а нижня — ри- бами. Верхня частина Світового Дерева — життя й розвиток — на- прям росту дерева, а нижня — згасання, смерть. Світове Дерево могло правити за втілення життя і смерті (зелене, квітуче дерево — і сухе, мертве).

(Євген нарожний)

10

;
4. розповідь учителя.
Давно було помічено, що на рівнині горизонт завжди заокру- гленої форми. Досягти ж горизонту нікому не вдавалося: скільки б людина не йшла, він весь час віддалявся. Особливо це зручно спо- стерігати у відкритому морі.
Жителі прибережних поселень помічали, що кораблі, які від- ходять у далеке плавання, на горизонті зникають не відразу: спо- чатку за водну гладінь ховається корпус корабля, потім ніби сідають у воду вітрила і, нарешті, зникають верхівки щогл. Подібну карти- ну спостерігали й моряки, які виходили в море: першими зникають берег, будівлі, далі — високі предмети, а вже потім і гори, розташо- вані за поселенням.
Ці спостереження, а також вивчення руху небесних світил, на- водили на думку, що Земля не плоска, а кругла.

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Про що ви довідалися на уроці?
— Чого навчилися?
VI. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.
додатКовий МатеРіал
Особливу шану стародавні слов’яни віддавали деревам і пта- хам, які вважалися основоположниками або покровителями якогось роду, племені. Перше місце у вшануванні посідав дуб, особливо ста- рий,— символ міцності; ясень — символ Перуна; клен і липа — сим- воли подружжя; береза — символ чистої матері-природи.
Священними вважалися птахи й тварини. Зокрема зозуля — провісниця майбутнього; голуб — символ кохання; ластівка — доля людини; ворони — священні птахи; сова — символ смерті та пітьми.
Багатьом птахам приписувався дар пророцтва.
Із тварин священними вважалися коні та воли, а з комах —
бджола й сонечко.
Міф про створення землі
Колись давним-давно світ ховався у пітьмі. З волі Всевишньо- го з’явилося Золоте Яйце. У ньому був бог Рід. Саме він дав початок усьому, що з’явилося потім на Землі.

11
Рід народив Любов — Ладу-матінку. Разом вийшли вони із Зо- лотого Яйця і створили стільки зоряних світів, що їх дотепер ніхто порахувати не може. У числі цих світів був і наш земний світ.
Сонце, що світить над нами, вийшло з обличчя Ріда, темні ночі — склалися з дум Ріда. Місяць, що не дає Землі вночі занури- тися в морок, вийшов із грудей Ріда. Зірки розсипалися на нічному небі з очей Ріда. Ранкові й вечірні зорі з’явилися з брів Ріда. Швид- кий вітер — це дихання Ріда.
Природа — це все, що створив Рід. Цей бог відокремив Правду від Кривди. Рід відокремив світ видимий — Яв, від світу невидимо- го, духовного — від Нав.
Коли Рід на своїй вогненній колісниці перетинав небо, виника- ла Блискавка, загримів Грім. Богові сонця Ра Рід подарував золотий човник, на якому Сонце випливає на небо. Щоночі Місяць виходить на ньому в нічне небо.
З вуст Ріда вийшов птах Мати Сова — Дух Божий. Потім з’явився Сварог — Небесний Батько. Саме Небесному Батькові Рід передав завершення створення світу. Сварог став хазяїном земного
Світу, владикою Божого Царства. Щоб небо ніколи не впало на зем- лю, Сварог підпер його дванадцятьма стовпами.
Для молитов і прославляння Всевишній Рід створив бога Бра- му. Брама подарував людям священні книги.
Потім Рід створив Великий Океан.
Коли Великий Океан спінився, з нього вийшла Світова Качеч- ка. Вона народила безліч богів: гарних і поганих.
Потім Рід створив камінь Алатир. Цим чарівним каменем він став збивати молоко корови й кози. Коли з молока вийшло масло, з’явилася Мати Сира Земля, на якій і живуть усі люди.
Урок № 3

Тема. сонячна система, її склад
Мета: дати уявлення про Сонячну систему та її склад, збагачувати словниковий запас; роз­
вивати мислення; виховувати інтерес до вивчення природничих наук.
Обладнання: ілюстрації із зображенням Сонячної системи.

Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
Перевірка домашнього завдання. усне опитування.
— Що таке Всесвіт? Із чого складається Всесвіт?
— Яким уявляли собі Всесвіт стародавні українці?

12

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
З давніх часів люди вірили в магічну силу Сонця. Йому по- клонялися, присвячували свята, складали пісні. Чому? Якби Сонце перестало існувати, що сталося б із життям на Землі? Чи знаєте ви, що таке Сонячна система? Які тіла входять до її складу?
Сьогодні на уроці ми поринемо до Сонячної системи. Дізнаємо- ся, що знаходиться там високо-високо над нашими головами.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. Бесіда.
— Що вам відомо про Сонце? Навіщо воно потрібне, що дає при- роді?

;
2. складання кластера до слова Сонце.
тепло енергія життя
сонце
світло

;
3. робота зі словником.
— Чи відомі вам значення слів зірка, планета, галактика, орбі-
та? Дізнайтесь їх значення.

;
4. робота з підручником.

1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Відповіді на запитання за змістом опрацьованого матеріалу.
— Що таке Сонце?
— Чому Сонце є центром Сонячної системи?
— Скільки планет у Сонячній системі? Назвіть їх.
— Які з них є планетами-гігантами?
Для того, щоб краще запам’ятати назви планет і не плутати їх, можна вивчити такий віршик:
Меркурій по першій доріжці іде,
По другій Венеру-красуню веде,
А рідна Земля ось по третій біжить,
А Марс по четвертій за ними спішить.
Юпітер за Марсом на п’ятій орбіті,
Сатурн аж на шостій, в кільце він одітий.
По сьомій орбіті Уран ось біжить,
Нептун за Ураном по восьмій летить.

13

;
5. Фізкультхвилинка.
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота із загадкою.
Бігають круг сонечка
Шість синочків і дві донечки,
Промайнуть роки і дні,
Але не зустрінуться вони.
(Планети.)

;
2. робота в зошиті.

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
1. гра «доповни речення».
Галактика — гігантське скупчення… (зір, газу, пилу).
Велетенська розпечена куля — це… (Сонце).
Орбіта — шлях… (планети навколо Сонця).
Планета — холодне… (небесне тіло, що обертається навколо
Сонця).

;
2. Фронтальне опитування.
— Скільки планет обертаються навколо Сонця?
— Які планети входять до земної групи?
— Які планети називають газовими гігантами?
VI. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.
Урок № 4

Тема. сонце — зоря, центральне тіло сонячної системи
Мета: дати уявлення про Сонце як центральне тіло Сонячної системи; формувати науковий світогляд, збагачувати словниковий запас; розвивати дослідницький підхід до ви­
вчення природних явищ, спостережливість, уміння аналізувати; виховувати інтерес до вивчення природничих наук.
Обладнання: ілюстрації із зображенням Сонячної системи, зображення Сонця на фотографіях та картинах художників, картки із загадками, інструменти та матеріали для дослі­
дження: картон, ножиці, фломастери, простий олівець.


14
Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
1. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування.
— Чому Сонячна система має саме таку назву — «Сонячна»?
— Що входить до складу Сонячної системи?
— Які планети-гіганти Сонячної системи вам знайомі?
— Назвіть планети земної групи.

;
2. робота із загадками.
— Що об’єднує всі ці загадки?
* * *
Золоте кружало
З неба покотилось.
У діброву впало
І десь загубилось.
Сховалось в діброві,
До ранку блукало,
А на ранок знову
В небі засіяло.
* * *
Як настане день-деньочок,
В небі котиться клубочок.
Ой там нитки не прості,
Сяють, наче золоті!
Вийшли б гарні рукавиці
І мені, й моїй сестриці.
Жаль, його не досягти,
Рукавичок не сплести.
* * *
Котилось котильце,
Котильце-барильце,
То вище і вище,
То нижче і нижче.
Закидало у віконце
Золоте волоконце.
* * *
Соняшник розцвів у небі,
Поливать його не треба,
Влітку, взимку він цвіте,
І насіння золоте
Розсипає сонях всюди,
Урожай цей — радість людям.
Все від нього навкруги
Набирається снаги.
Тільки ранок настає
— Виглянь у віконце!
Всім воно життя дає,
Променисте…
* * *
Випливає з-за гори,
Загляда у всі двори,
Сіє, сіє позолоту,
Всіх скликає на роботу,
Осяває все навкруг
Чарівний червоний круг.
Доня дивиться в віконце:
— Тату, тату, сходить…
— Чому в кожній загадці про Сонце відчувається ніжність і те- пло? Як ви гадаєте?

15

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Сьогодні на уроці ми вирушимо в подорож до Сонця, дізнаємо- ся, чому Сонце називають зорею землян, чи може існувати життя на Землі без Сонця. Пригадаємо, що ми знаємо про Сонце, й отри- маємо нові знання.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. Бесіда.
— Яке місце займає Сонце в Сонячній системі?
— Чим Сонце відрізняється від планет?
— Поясніть вислів: «Сонце — зоря землян».

;
2. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Бесіда за змістом опрацьованого матеріалу.
— Яким небесним тілом є Сонце?
— Що таке протуберанці?
— Яке значення має Сонце для життя на Землі?
— Як рослини використовують сонячну енергію?

;
3. Фізкультхвилинка.
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота в зошиті.

;
2. робота в парах.
— Розкажіть про Сонце (середня відстань від Землі, діаметр,
маса, об’єм, сила тяжіння).

;
3. розповідь учителя.
Сонце — це зоря, найближча до нас у Всесвіті. Як і всі зорі,
Сонце — це величезна розпечена газоподібна куля, що обертається довкола центра нашої галактики Чумацького Шляху, роблячи пов- ний оберт кожні 225–250 мільйонів років.
Світло проходить середню відстань від Землі до Сонця (150 міль- йонів кілометрів) за 8 хвилин.
300 сонячних днів на рік буває в Марокко, Ніцці, Брісбані (Ав- стралія), Монте-Карло і в Уссурійську.
20 березня 2015 року українці мали можливість спостерігати часткове сонячне затемнення.

16
найцікавіші факти про це унікальне явище.
• Сонячне затемнення відбувається завдяки рідкісному збігу обставин. Коли Місяць опиняється між Землею та Сонцем, то протягом декількох хвилин заважає потраплянню соняч- ного світла на Землю. Таке явище називається сонячним за- темненням.
• Дивитися на затемнення шкідливо для очей. Найбезпечні- ший спосіб — сертифіковані спеціальні окуляри. Аби досяг- ти такого самого рівня захисту, знадобилося б 17 звичайних сонцезахисних окулярів.
• Останнє повне сонячне затемнення було 2009 року, а наступ- не буде 2026.
• Повне сонячне затемнення спричиняє раптові зміни в при- роді. Денне світло поступається пітьмі, температура раптово падає на три градуси, собаки припиняють гавкати, а пташки співати.
• Затемнення також пов’язані із численними релігійними пе- реконаннями. Так, наприклад, індуси купаються у водоймах під час затемнень, сподіваючись, що це приведе до спасіння.
• У Пакистані вірять, якщо під час затемнення закопати по груди дитину з фізичними вадами в пісок, то це принесе зцілення. В Індії вірять, що їжа, приготовлена під час за- темнення,— отруйна.
• У Стародавній Греції сонячне затемнення зупинило війну.
Армії супротивників сприйняли це як знак. Імовірно,
28 травня 585 року до н. е. є найпершою згадкою про за- темнення.

;
4. дослідження «якого кольору світло».
Слово вчителя з елементами бесіди.
— Якщо я вас попрошу намалювати Сонце, якого кольору воно буде на вашому малюнку?
Прийнято вважати, що Сонце жовтого або помаранчевого ко- льору, але, насправді, воно біле. Жовті тони Сонцю надає феномен під назвою «атмосферне розсіювання».
Пропоную перевірити це за допомогою досліду.


V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
1. Бесіда.
— Які нові знання ви сьогодні отримали?
— Як ви розумієте зміст прислів’я «Якби не було хмар, то ми б не знали ціни Сонцю»?

17

;
2. гра «Продовж речення».
Сонце — це центральне… (світило).
Сонце — це… (зоря, величезна розпечена, газоподібна куля).
Сонце — це… (джерело світла, тепла, енергії).
VI. дОМашнє ЗаВдання
1. Повторити матеріал уроку.
2. Для допитливих: підготувати матеріал на тему «І на Сонці
є плями».
Урок № 5
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка