Програма 4 3 Передмова
Скачати 410.15 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації08.11.2016
Розмір410.15 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема. Зображення місцевості на плані, умовні позначення
Мета: дати уявлення про плани місцевості та умовні позначення, формувати вміння ко­
ристуватися умовними позначеннями, вчити «читати» плани місцевості; розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, уміння порівнювати, робити висновки; ви­
ховувати бережливе ставлення до природи.
Обладнання: зразки планів місцевості та малюнки із зображенням місцевості.

46
Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань

;
Перевірка домашнього завдання.
— Що означає орієнтуватися на місцевості?
— Як визначити сторони горизонту за Сонцем?
— Як визначити сторони горизонту в хмарну погоду? Що в лісі може замінити компас?
— Яку будову має компас?

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Сьогодні дізнаємося, як складати план місцевості та для чого він потрібний людям.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. робота з електронним додатком.

Порівняйте різні зображення однієї місцевості. Чим вони схо- жі, а чим відрізняються?

;
2. робота зі словником.
— Знайдіть значення словосполучення план місцевості.

;
3. Пояснення вчителя з елементами бесіди.
— Чим план місцевості відрізняється від малюнка? (на малюнку
місцевість може бути відображена по-різному: збоку або згори.
на плані місцевість показано тільки згори.)
Наше життя важко уявити без планів місцевості. Ними корис- туються представники багатьох професій. Коли будують нові міста, архітектори складають детальний план, на якому позначають вули- ці, парки, будинки, школи, лікарні, мости тощо. Геологи за планами визначають маршрут пошуку корисних копалин і позначають на них знайдені родовища. Планами користуються військові під час воєн- них дій. У селі господар має план своїх земель. Ваші батьки мають план своєї квартири або будинку.

;
4. Постановка проблемного питання.
— Чи потрібний план місцевості для подорожі у вихідний день?
Узагалі вміння користуватися планом місцевості може стати в пригоді кожній людині. Так, мандруючи, селами туристи часто

47
послуговуються планом, щоб обрати найкоротший і найзручніший шлях до наміченого місця.

;
5. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Бесіда з учнями за змістом опрацьованого матеріалу.
— Що таке план?
— Для чого позначають на плані сторони горизонту?

;
6. Пояснення вчителя.
Для зображення предметів на плані місцевості використовують умовні позначення. Кожний предмет має свій умовний знак, завдя- ки якому на плані місцевості легко розпізнати об’єкти, дізнатися про їх розміщення.
Знаючи умовні позначення, можна навчитися «читати» план, щоб розповісти про місцевість, у якій раніше ніколи не був.

;
7. Фізкультхвилинка.
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота зі схемою й умовними позначеннями.

;
2. робота в зошиті.

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Що таке план місцевості?
— Для чого потрібні плани певної місцевості?
— Чим відрізняється план місцевості від малюнка?
— Як зображують об’єкти місцевості на плані?
— Люди яких професій працюють із планами місцевості?
— Що цікавого ви дізналися?
— Що вас здивувало?
VI. дОМашнє ЗаВдання
1. Повторити матеріал уроку.
2. Поспілкуватися з батьками та «прочитати», користуючись умовними позначеннями, план своєї квартири чи будинку.

48
Урок № 15

Тема. Масштаб
Мета: дати уявлення про план, умовні позначення та масштаб; формувати вміння корис­
туватися умовними позначеннями та масштабом; розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, уміння порівнювати, робити висновки; виховувати любов до при­
роди.
Обладнання: плани місцевості, картки, схема видів масштабу.

Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
1. Завдання за картками.
Продовжте речення.
• Зображення земної поверхні на плані обов’язково орієнтовані за … .
• Північний напрямок знаходиться … .
• Поруч із планом креслять стрілку з позначкою ….
• Плани місцевості обов’язкові при … .
• Люди яких професій працюють із планами місцевості? …

;
2. Постановка проблемного питання.
Улітку моя родина відпочивала на Безлюдівському водосхови- щі. Там гарний пляж, сосновий ліс, чиста вода. Вирішили ми поре- комендувати відпочинок там нашим друзям. Вони попрохали зроби- ти план місцевості. Але як умістити на папері реальну відстань від нашого будинку до Безлюдівського водосховища?
Тут нам допоможе масштаб. Що таке масштаб?

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми дізнаємося, що таке масштаб, які є види масшта- бу та для чого він потрібний людям.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. робота зі словником.
— Дізнайтеся тлумачення й походження слова масштаб.
Масштаб (від німецького мас — міра; і штаб — палиця для ви- мірювання) — мірило.

49

;
2. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Бесіда за змістом опрацьованого матеріалу.
— Що таке масштаб? На що він указує? (Масштаб показує,
у скільки разів реальні відстані на місцевості зменшені на па-
пері. Тобто скільки метрів або кілометрів на місцевості замі-
нює 1 сантиметр на плані.)
— Що можна обчислити, знаючи масштаб плану? (Справжні від-
стані між об’єктами на місцевості.)
— Які є види масштабу? (числовий, іменований і лінійний.)

;
3. робота зі схемою видів масштабу.

— Скориставшись схемою, розкажіть які є масштаби.

;
4. Фізкультхвилинка.
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. Практична робота.
«Визначення дійсної відстані між об’єктами місцевості за допо- могою плану, масштабу та лінійки».
— Виміряйте визначену вчителем відстань на плані за допомогою лінійки.
— Визначте масштаб плану: скільки метрів в 1 см?
— Перемножте отримані числа.

;
2. робота в зошиті.

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Що таке план місцевості?
— Для чого людям потрібні плани певної місцевості?
— Що називають масштабом?
— Що цікавого ви дізналися?
— Що вас здивувало?
VI. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.

50
Урок № 16

Тема. географічна карта, умовні позначення на карті
Мета: дати уявлення про географічну карту, умовні позначення та масштаб, навчити ними користуватися; розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, уміння порівню­
вати, робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до природи.
Обладнання: географічна карта України, Європи, демонстраційні матеріали.

Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування.
— Що таке план місцевості?
— Що таке масштаб?
— Як на плані знайти сторони горизонту?

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Сьогодні ви дізнаєтесь, які бувають карти, чому карти назива- ються географічними, чим вони відрізняються від планів місцевості, навчитеся «читати» карти.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.
— Що таке карта місцевості?
— Для чого люди вигадали такі карти?
— Чи потрібно вміти користуватися ними?

;
2. робота з електронним додатком.

— Знайдіть і покажіть на карті Європи Україну, місто Київ, річ- ку Дніпро.

;
3. робота зі словником.
— Дізнайтеся значення й походження словосполучення географіч-
на карта.

;
4. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Перевірка розуміння прочитаного.
— Що таке карта?
— Які бувають карти?

51
— За допомогою чого в картах зашифровано знання про Землю?
Чого треба навчитися, щоб уміти «читати» карти?

;
5. Фізкультхвилинка.
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. Ознайомлення з пам’ятками.
Пам’ятка «Як працювати з картою»
1. Стій праворуч від карти, указку тримай у правій руці.
2. Показуючи річку, проводь указкою від витоку річки до її устя.
3. Називай місцезнаходження всіх об’єктів.
Пам’ятка «Як працювати з контурною картою»
1. На контурних картах позначено тільки обриси географічних об’єктів.
2. Усі назви пиши з великої літери.
3. Міста підписуй праворуч від позначки.
4. Річки підписуй уздовж течії. Великі — двічі: біля витоку й біля гирла.
5. Кордони обводь червоним кольором.

;
2. робота в зошиті.

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Що цікавого ви дізналися?
— Що вас здивувало?
VI. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.
Урок № 17

Тема. робота з планом і картою. Практична робота. читання плану і карти з ви­
користанням умовних позначень і масштабу
Мета: продовжити формувати вміння користуватися географічною та контурною картами, умовними позначеннями та масштабом; розвивати пізнавальний інтерес, спостереж­
ливість, уміння порівнювати, робити висновки; виховувати пошану до рідної землі.
Обладнання: план міста, карта України, лінійка, картки із завданнями для роботи в групах.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал