Програма дисципліни «основи наукових досліджень»Скачати 171.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.02.2017
Розмір171.01 Kb.
ТипПрограма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»


КИЇВ – 2008

2
Київський національний
університет
імені Тараса ШевченкаБіологічний факультет
Кафедра фізіології та
екології рослинпроф.Таран Н.Ю.
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом
7.0704 –
«біологія»
Затверджена
Вченою радою біологічного факультету
, протокол
КИЇВ – 2008

3
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни
Дисципліна „Основи наукових досліджень” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 0704 –Біологія згідно до галузевого стандарту вищої освіти України
(ГСВОУ) «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0704- біологія”, введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193. Дисципліна викладається в П семестрі в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), а саме
57 год., з яких 34 години лекцій, 23 години самостійної роботи і підсумовується заліком.
Мета і завдання навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” ознайомити студентів з теорією наукових досліджень,
методологією наукового експерименту, екстраполяцією результатів
наукового експерименту та правилами написання й оформлення
кваліфікаційних
робіт
(курсових,
дипломних,
магістерських,
дисертаційних), наукових статей, звітів, монографій.
При вивченні основ наукових досліджень необхідно враховувати темпи науково-технічного прогресу та поряд з фундаментальними класичними методами досліджень розглядати сучасну методологію фізіології рослин як динамічної науки, що сприймає теоретичні досягнення й методичні підходи суміжних біологічних дисциплін та формує її загальнобіологічний та мультидисціплінарних характер.
Завдання дисципліни:
1) сформувати у студентів уявлення про основні методи наукового пізнання та сформувати в них принципи використання цих методів у науковій та навчальній роботі;
2) ознайомити студентів з структурою науково-дослідницького арсеналу
України та Світу;
3) сформувати розуміння збору та використання наукової інформації, планування та проведення науково-дослідного експерименту;
4) сприяти розвитку аналітичного та еколого-фізіологічного мислення студентів з питань сталості фіто- та агроценозів, збереження біорізноманіття, охорони фітоценозів, раціонального використання рослинних ресурсів, біохімії, біотехнології та інтродукції рослин;
5) ознайомити студентів з послідовністю виконання та оформлення курсової, дипломної, магістерської роботи як квалфікаційного дослідження.
Предмет навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” охоплює вивчення: загальних закономірностей виникнення та розвитку науки, теоретичних основ методології та методики організації науково-дослідницької діяльності; практичних підходів до роботи з літературою, проведення експериментальних досліджень, узагальнення наукової інформації та рекомендацій по написанню й оформленню курсових, дипломних магістерських робіт та статей.

4
Вимоги до знань та вмінь.
Знати: основні поняття, цілі і функції науки, класифікацію наук, організаційну структуру науки, основи методології теоретичних та емпіричних досліджень, принципи пошуку та збору наукової інформації, загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, методику підготовки і оформлення кваліфікаційних робіт.
Вміти:
здійснювати вибір напрямку наукового дослідження, планувати основні етапи проведення наукових досліджень, здійснювати експеримент з використанням класичних та сучасних методів аналізу аналізувати та інтерпретувати літературні та експериментальні дані, оформлювати та репрезентувати кваліфікаційні роботи, наукові публікації.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Основи наукових досліджень” є обов’язковою складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом «біологія», є базовою для вивчення усіх спеціальних дисциплін .
Дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь зі спеціальних дисциплін у системі професійної підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів
«спеціаліст» і «магістр». Методологія наукових досліджень є основою фундаментальних та прикладних біологічних знань і вмінь як у окремо взятій дисципліні, так і в міждисциплінарному аспекті.
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Основи наукових досліджень” оцінюється за модульно- рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів: до першого входять -
3-
5 теми, до другого 6-10 теми.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.
Форми поточного контролю: оцінювання усних відповідей та доповнень на семінарських заняттях, включаючи модульно-рейтиногову систему. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за виконання завдань поточного контролю в кожному зі змістовних модулів наведена у таблиці.
Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи.

5
Змістовий модуль 1.
Вид роботи
Бали
Усні відповіді та доповнення на лекціях
5
Домашнє самостійне завдання
9
Модульна контрольна робота 1 16
Сума
30Змістовий модуль 2.
Вид роботи
Бали
Усні відповіді та доповнення на лекціях
5
Домашнє самостійне завдання
9
Модульна контрольна робота 2 16
Сума
30
З кожного з розділів курсу студенти отримують підсумкову рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за поточні модулі. В таблиці представлена максимальна кількість балів за змістові модулі та розрахунок підсумкової оцінки за накопичувальною системою з курсу “Основи наукових досліджень”, який складається з 2-х змістових модулів і має загальний обсяг рівний 2 кредитам (34 години лекцій, 23 години самостійної роботи студента, всього 57 годин).

Загальна кількість балів, які можуть отримати студенти з курсу
“Основи наукових досліджень”
Змістовий модуль
1
Змістовий модуль 2 Залік Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів
Поточний контроль тест Поточний контроль тест
14 16 14 16 40 100
Сума
30
30
40
100

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Основи наукових досліджень” виставляється на основі поточного контролю та модульної контрольної роботи.
В разі відсутності студента під час написання модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його

6 складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля рівна нулю.
Отримана кількість балів переводиться в традиційну п’ятибальну систему та виставляється в залікову відомість.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
№ теми
НАЗВА ТЕМИ
Кількість годин
Лекції
Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
“Наука як система знань. Методологія наукових досліджень”
1.
Наука та наукове дослідження.
Поняття, цілі і функції науки.
Структурні елементи науки, їх характеристика.
2 1
2.
Наукове дослідження. Науково- дослідна робота як теоретична діяльність, пов'язана з пошуком і виробленням нових наукових, конструкторських і технологічних рішень. Етапи науково-дослідної роботи.
2 2
3.
Методологія наукових досліджень
Поняття методу і методології наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень
4 2
4.
Основи методології досліджень емпіричного рівня. Філософські та загальнонаукові методи наукового дослідження. Приватні й спеціальні методи наукового дослідження
3 2
5
Основні етапи науково-дослідної роботи Підготовчий етап науково- дослідної роботи. Вибір теми наукового дослідження. Планування науково-дослідної роботи
6 2
Модульна контрольна робота 1 2

7


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
“Інформаційне забезпечення наукової роботи. Оформлення наукової
роботи і передача інформації”
6.
Збір наукової інформації. Основні джерела наукової інформації.Аналіз наукової літератури з теми. Вивчення
інформаційно-пошукових мов.
Загальні відомості про УДК.
3 2
7.
Експеримент. Формування вибіркової сукупності. Підготовка даних до обробки.
Методика обробки одержаної інформації. Аналіз та
інтерпретація одержаних даних
4 2
8.
Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження.
2 2
9.
Послідовність
(основні етапи) виконання курсової (дипломної) роботи.
Оформлення курсової
(дипломної) роботи, підготовка її презентації. Використання сучасних програм представлення інформації.
4 2
10.
Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження. Основні етапи підготовки дисертаційної роботи. Підготовка дисертацій через навчання в аспірантурі та в якості пошукача. Вибір, обґрунтування напрямку досліджень
і теми дисертації. Вимоги до змісту і структури дисертації.
4 2
Модульна контрольна робота 2 2
Всього годин за семестр
34
23
Загальний обсяг годин – 57
Лекцій - 34 годин
Самостійна робота - 23 години8
Теми лекцій, семінарських занять та завдання для самостійної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Наука як система знань. Методологія наукових
досліджень

ТЕМА №1. Наука та наукове дослідження. Поняття, цілі і функції науки.
Структурні елементи науки, їх характеристика
Лекція 1. Етапи становлення і розвитку науки –2 год.
Історія зародження й розвитку науки. Механізм успадкування нагромадженого досвіду перша форма науки (наука античного світу), предметом вивчення якої була вся природа в цілому.Наука античного світу.
Наука стародавнього світу (Вавилон, Єгипет, Індія, Китай). Елліністичний період давньогрецької науки. Епоха Відродження (ХV ст.) – нагромадження фактичного матеріалу про природу, диференціація науки. Початок викладання в університетах основ фундаментальних наукових дисциплін. XVII ст. перша наукова революція. XIX ст. відкриття Д.Менделєєвим періодичного закону хімічних елементів, революція в природознавстві. Середина ХХ ст. початок науково-технічної революції.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 1 год
Література [1].

Лекція 2. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження.
Науково-дослідна робота як теоретична діяльність, пов'язана з пошуком і виробленням нових наукових, конструкторських і технологічних рішень
2 год.

Двоконтурна структура процесу пізнання. Наукове знання як система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання як основа наукової картини світу, що відбиває закони його розвитку. Форми наукового знання: наукові факти, наукові проблеми, наукові гіпотези, категорія науки, закони науки, наукові принципи, наукова теорія, наукова картина світу, судження, умовивід, наукові концепції
Поняття «наука». Наука – пізнавальна, культурно-виховна, практично-діюча. Творчий характер наукової роботи - оригінальність, новизна, та не повторюваність. Спрямованість наукової роботи отримання об'єктивних, систематизованих, теоретично розроблених знань, що генерують нове наукове знання
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 2 год

9
Література [1,2].
ТЕМА 2 Наукове дослідження. Етапи науково-дослідної роботи.
Сучасні форми здійснення наукової діяльності.
Лекція 3. Наукове дослідження. Етапи науково-дослідної роботи. Сучасні
форми здійснення наукової діяльності – 2 год.
Наукове дослідження. Фундаментальні наукові дослідження Прикладні наукові дослідження
Науковий результат
Основні види та етапи науково- дослідної роботи студентів. Сучасні форми здійснення наукової діяльності:
НДІ
НАН
України; НДІ відомчого підпорядкування; спеціалізовані державні НДЛ; спеціалізовані НДЛ відомчого підпорядкування; приватні НД установи; приватна (одна особа, кілька виконавців) науково-дослідна робота
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 2 год
Література [1, 2, 4].
ТЕМА №3
Методологія наукових досліджень Поняття методу і
методології наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень
Лекція 4. Методологія наукових досліджень Поняття методу і
методології наукових досліджень – 2 год.
Методологія як вчення про методи наукового пізнання та способи науково-познавальної діяльності. Різниця між методом та теорією. Що означає термін «метод». Класифікація методів: загальнонаукові, приватні
(
спостереження, порівняння, рахування, вимірювання, експеримент, узагальнення, абстрагування, індуктивне умозаключення, моделювання,
історичний метод, струкруно-функціональний метод, статистичний) і спеціальні методи наукових досліджень.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 1 год.

Література [2,4].


10

Лекція 5. Методологія теоретичних досліджень – 2 год.


Теоретичні дослідження як методологія наукового знання вищого рівня.
Загальнонаукові методи у методології теоретичних досліджень (ідеалізація, формалізація, дедукція, індукція, аналіз, синтез, прийняття гіпотез, створення теорії, узагальнення). Системний аналіз при вивченні складних теоретичних проблем. Чотири етапи системного аналізу.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 1 год.
Завдання для самостійної роботи – Підготувати приклади різних загальнонаукових методів дослідження – 4 год.
Література [1,2].
ТЕМА № 4 . Основи методології досліджень емпіричного рівня.
Філософські та загальнонаукові методи наукового дослідження. Приватні
й спеціальні методи наукового дослідження.
Лекція 6. Основи методології досліджень емпіричного рівня.
Філософські та загальнонаукові методи наукового дослідження. - 2 год.
Основи методології досліджень емпіричного рівня. Нові знання на основі досвіду за допомогою опису, спостереження та експерименту. Експеримент як система операцій, впливу або спостережень, спрямованих на одержання
інформації про об’єкт при дослідницьких випробуваннях, які можуть проводитись в природних і штучних умовах при зміні характеру проходження процесу. Основні етапи експерименту: розробка плану-програми експерименту; оцінка виміру і вибір засобів для проведення експерименту; проведення експерименту; обробка і аналіз експериментальних даних. Математичні методи в методології експерименту
.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 1 год.
Література [1,2,3,4].
Лекція 7 . Приватні й спеціальні методи наукового дослідження
Експериментально-ігрові методи – 1 год.
Приватні й спеціальні методи наукового дослідження. Первинні, вторинні методи наукового дослідження. Кількісне та якісне дослідження. Дистанційне дослідження та дистанційні методи. Специфіка біологічних досліджень у конкретно взятій ділянці науки
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 2 год.

11
Завдання для самостійної роботи – Привести приклади спеціальних біологічних досліджень з анатомі, систематики, фізіології рослин
Література [1, 2, 3].
ТЕМА № 5 Основні етапи науково-дослідної роботи:
Лекція 8. Підготовчий етап науково-дослідної роботи. Вибір теми
наукового дослідження– 2 год.
Основні процеси при виборі теми наукового дослідження: загальне ознайомлення з проблемою, інформаційний пошук, критичний аналіз результатів пошуку, уточнення цілей, визначення теми, науковий пошук, впровадження.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год
Література [1, 2, 3].
Лекція 9. Планування науково-дослідної роботи – 2 год.
Планування та етапи науково-дослідної роботи: 1)визначення теми; мети роботи, 2) пошук літератури; 3) аналітичний огляд наукової інформації; 4) вибір предмету дослідження, 5 )вибір методів дослідження, 6) побудова схеми досліду, 7) проведення експериментальних досліджень, 8) отримання експериментальних даних, 9) розрахунок величин, 10) обговорення отриманих даних висновки.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год
Література [2,3,4 ].
Лекція 10. Єдиний стандарт до науково-дослідної роботи, як основа
усіх подальших кваліфікаційних робіт – 1 год
Єдиний стандарт та вимоги до назви роботи, формулювання мети роботи а також до обов’язкових розділів роботи: Вступу. Огляду літератури.
Матеріалів та методів. Результатів експериментальної роботи. Обговорення та висновків. Переліку використаної літератури. Визначення предмету та обєкту науково-дослідної роботи. Правила написання рефератів.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 2 год

12
Завдання для самостійної роботи - на основі попередньої інформації щодо теми курсової роботи сформулювати мету курсової роботи та визначити предмет і об’єкт дослідження.
Література [2,3,4 ].
Модульна контрольна робота –2год.
Питання до змістового модуля 1.
1.
Історія зародження й розвитку науки
2.
Що було предметом вивчення першої форми науки (науки античного світу)?.
3.
Характерні особливості диференціація науки в Епоху Відродження.
4.
На які історичні періоди припадає революція в природознавстві початок науково-технічної революції.
5.
Визначення поняття наука.
6.
Назвіть основні функції науки.
7.
Що таке наукове дослідження ?
8.
Яку властивість людської психології задовольняють наукові дослідження особливо на сучасному етапі не престижності наукової праці.
9.
Прийшовши на роботу до НДЛ або НДІ з чого Ви починаєте знайомство з діяльністю лабораторії. Які структури фінансують наукові дослідження.
10.
Науковий пошук. Як ви розумієте цей процес
11.
Що різнить фундаментальні та прикладні наукові дослідження?
12.
Що є обов’язковою умовою визначення наукового результату.
13.
Чи вірний вираз “Методологія являє собою вчення про способи науково- пізнавальної діяльності”. Які загальнонаукові методи Ви можете назвати.
14.
Опишіть загальнонаукові методи у методології теоретичних досліджень.
15.
Назвіть чотири етапи системного аналізу.
16.
У чому полягає методології досліджень емпіричного рівня?
17.
Що таке експеримент? Які етапи експерименту вам відомі?
18.
У чому відмінності між кількісними та якісними методами досліджень з математичної точки зору?
19.
Назвіть приклади дистанційних методів дослідження.
20.
Назвіть чотири основних процеси при виборі теми наукового дослідження.
21.
Як і вимоги ставляться до назви, формулюванню мети , предмету та об’єкту науково-дослідної роботи ?

13


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інформаційне забезпечення наукової роботи.
Оформлення наукової роботи і передача інформації”

ТЕМА № 6. Збір наукової інформації. Основні джерела наукової
інформації.
Аналіз наукової літератури з теми. Вивчення інформаційно-пошукових
мов. Загальні відомості про УДК
Лекція 11. Збір наукової інформації. Основні джерела наукової
інформації.– 3 год.
Державна системи науково-технічної інформації ДСНТІ. Джерела науково-технічної інформації - бібліотеки, мережа Інтернет.
Первинні джерела інформації – книги, періодичні видання (журнали) неперіодичні та спеціально-технічні видання.
Спеціальні види технічних видань: нормативно-технічна та патентна документація.
Неопубліковані документи: звіти, дисертації, автореферати.
Патентна документація - сукупність опублікованих та неопублікованих документів, які мають відомості про винаходи.
Патентна інформація як найбільш систематизована та найбільш достовірна основа для встановлення: новизни заявки на імовірний винахід; сучасного рівня патентоздатних рішень у конкретній сфері науки, техніки; патентної чистоти пропозиції; прав патентоволодія.
Вторинні джерела інформації як аналітико-синтетична переробка первинних джерел. Види вторинних джерел інформації: експрес-інформаційні видання, реферативні журнали, огляди та переклади. Бібліографічний опис джерел інформації. Реферативні журнали, що публікують бібліографічні описи, анотації або реферати первинних публікацій.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 2 год.
Література [1, 2, 3].
Лекція 12. Аналіз наукової літератури з теми. Вивчення
інформаційно-пошукових мов. Загальні відомості про УДК – 1 год.
Аналіз наукової літератури з теми. Правила написання рефератів та огляду літератури. Систематизація документів – індексування документів в
інформаційних і бібліотечних виданнях для формування довідково-
інформаційних фондів.
Інформаційно-пошукові мови
(ІПМ), що

14 використовуються при індексуванні. Універсальна десятинна класифікацією
(УДК), як основна ІПМ в бібліотечно-бібліографічній системі.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год.
Література [1, 2, 3].
ТЕМА 7. Експеримент. Наукова значущість експериментальних
досліджень. Формування вибіркової сукупності. Підготовка даних до
обробки. Методика обробки одержаної інформації. Аналіз та інтерпретація
одержаних даних .
Лекція 13. Експеримент. Наукова значущість експериментальних
досліджень. Планування польових та лабораторних експериментів – 2 год.
Наукова значущість експериментальних досліджень. Характерні ознаки експерименту: умови проведення (природні, штучні); мета дослідження
(перетворювальна, констатуюча, контролююча, пошукова); форма проведення
(лабораторна, польова); структура об’єктів і явищ, що вивчаються (проста, складна); кількість варіантних факторів (однофакторні і багатофакторні).
Експерименти, як основа обґрунтування та уточнення теоретичних положень.
Загальна схема структури експерименту: Гіпотеза → формулювання предмета експериментального дослідження → розробка програми експериментального дослідження → розробка методики та розробка плану створення експериментальних ситуацій → вибір методичної схеми, визначення тривалості експерименту, вибір об’єктів, визначення послідовності процедур → реалізація програми → створення експериментальної ситуації, спостереження і контроль → аналіз результатів → отримання сумарного результату, факторний аналіз результату, оцінювання реального і пізнавального результатів. Правила та схеми планування польових та лабораторних експериментів.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год.
Література [1,2,3].
Лекція 14. Формування вибіркової сукупності. Підготовка даних до
обробки. Методика обробки одержаної інформації. Аналіз та інтерпретація
одержаних даних – 2 год.
Визначення обсягу вибірки, її оптимальність (або репрезентативність).
Мінімальний обсяг вибірки та обсяг генеральної сукупності. Проста, випадкова, систематична вибірка. Крок вибірки. Встановлення надійності даних. Ручна обробка інформації. Введення інформації в ЕОМ, використання програми

15 табличного редактора Microsoft Excel для обробки і табличного та графічного представлення результатів дослідження. Аналіз та інтерпретація одержаних даних.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год.
Завдання для самостійної роботи – за допомогою програми табличного редактора Microsoft Excel представити експериментальної роботи (табличний матеріал) у вигляді оптимальних показових графічних зображень.
Література [1,2,3].
ТЕМА 8 Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне
дослідження
Лекція 15. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне
дослідження – 2год.
Курсова робота як спосіб закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Оволодіння первинними навичками проведення сучасних досліджень, вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела. Знайомство з сучасними методами досліджень. Вміння формулювати висновки, пропозиції, рекомендації. Вміння студента правильно організувати свою дослідницьку роботу, оформити її результати та представити на розгляд наукової спільноти (захист курсових робіт та виступи на конференція).
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год
Література [2,3,4].
ТЕМА 9 Послідовність (основні етапи) виконання курсової
(
дипломної) роботи. Оформлення курсової (дипломної) роботи, підготовка
її презентації. Використання сучасних програм представлення інформації
Лекція 16. Послідовність (основні етапи) виконання курсової
(
дипломної) роботи. Оформлення курсової (дипломної) роботи, підготовка
її презентації. Використання сучасних програм представлення інформації
4 год.
Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною) роботою. Вибір теми. З’ясування об’єкта, предмета і мети курсової (дипломної) роботи.
Ознайомлення з основними літературними джерелами, з’ясування стану вивченості обраної теми та визначення її актуальності. Створення робочої картотеки бібліографічних виписок літературних джерел. Викладення тексту

16 курсової (дипломної) роботи відповідно до назви роботи з метою розкриття певної ланки загальної проблеми. Вимоги до формату та побудови огляду літератури, правил посилання на літературні джерела у тексті. Правила формулювання висновків курсової (дипломної) роботи. Робоча картотека як допоміжний матеріал при складанні списку використаної літератури.
Оформлення списку використаної літератури за стандартом. Правила побудови наукової доповіді, часова тривалість та послідовність викладення суті роботи.
Рецензування дипломної роботи. Використання програми Microsoft Power Point для презентації результатів наукових досліджень.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год
Завдання для самостійної роботи – виконати за допомогою програми
Microsoft Power Point титульну сторінку презентації курсової роботи.
Література [2,3,4].
ТЕМА 10. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження.
Основні етапи підготовки магістерської роботи. Підготовка дисертацій
через навчання в аспірантурі та в якості пошукача. Вибір, обґрунтування
напрямку досліджень і теми дисертації. Вимоги до змісту і структури
дисертації .
Лекція 17. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження.
Основні етапи підготовки магістерської роботи. Підготовка дисертацій
через навчання в аспірантурі та в якості пошукача. Вибір, обґрунтування
напрямку досліджень і теми дисертації. Вимоги до змісту і структури
дисертації – 4 год.
Магістр як освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування знань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до плодотворної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.
Магістерська дисертація – це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра.
Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення та захисту магістерської дисертації мають багато спільного з дипломною роботою студента і кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня, тому в процесі її підготовки слід застосовувати методичні і технічні прийоми

17 підготовки наукової праці. По закінченні навчання випускникові магістратури видається диплом, в додатку до якого вказується тема магістерської дисертації.
Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 1 год
Література [2,3,4].
Модульна контрольна робота 2

Питання до змістового модуля 2.
1.
Як здійснюється інформаційний пошук. Які джерела інформації називаються первинними.
2.
Які джерела інформації називаються вторинними. Яким каталогом ви скористуєтесь у бібліотеці якщо вам треба знайти книги: Александров
В.Я. Клетки, макромолекулы и температура. – Л.: Наука, 1975. – 329 с.
Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям
(методическое руководство). – Л.: ВИР, 1988. – 227 с.
3.
Що таке бібліографічний опис видання. Зробіть бібліографічний опис пропонованого видання.
4.
Які інформаційно-пошукові мови використовуються в бібліотечно- бібліографічній системі. Визначте УДК вашої курсової роботи.
5.
Характерні ознаки експерименту.
6.
Загальна схема побудови польового та лабораторного експерименту.
7.
Визначення обсягу вибірки, її оптимальність (або репрезентативність).
8.
Перелічте відомі вам сучасні методи досліджень.
9.
Мінімальний обсяг вибірки та обсяг генеральної сукупності. Проста, випадкова, систематична вибірка. Крок вибірки. Встановлення надійності даних.
10.
Курсова, дипломна та мігістерська кваліфікаційні роботи. Загальні правила написання та оформлення.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література
1.Мойсейченко В.Ф.,Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії:Підручник.- К.: Вища шк., 1994.- 334.с.
2.Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень:
Навчальний посібник.- К.:Кондор, 2006. -204 с.

18 3.
Ніколайчук В.І., Білик П.П., Буряк І.І. Основи наукових досліджень з фізіології рослин. Ужгород. – 1999.
4.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково- дослідницької роботи: Підручник.-К.:Знання-Прес, 2003. -295 с.
Д.б.н., проф.Таран Н.Ю.

Document Outline

 • Вид роботи
 • Сума
 • Вид роботи
 • Сума
 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
 • Кількість годин
 • НАЗВА ТЕМИ
 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
 • Основні процеси при виборі теми наукового дослідження: загальне ознайомлення з проблемою, інформаційний пошук, критичний аналіз результатів пошуку, уточнення цілей, визначення теми, науковий пошук, впровадження.
 • Лекція 9. Планування науково-дослідної роботи – 2 год.
 • Планування та етапи науково-дослідної роботи: 1)визначення теми; мети роботи, 2) пошук літератури; 3) аналітичний огляд наукової інформації; 4) вибір предмету дослідження, 5 )вибір методів дослідження, 6) побудова схеми досліду, 7) проведення експе...
 • Лекція 10. Єдиний стандарт до науково-дослідної роботи, як основа усіх подальших кваліфікаційних робіт – 1 год
 • Єдиний стандарт та вимоги до назви роботи, формулювання мети роботи а також до обов’язкових розділів роботи: Вступу. Огляду літератури. Матеріалів та методів. Результатів експериментальної роботи. Обговорення та висновків. Переліку використаної літера...Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка