Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія І методика обраного виду спорту» підготовки бакалавра
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації09.01.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ


ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни
«Теорія і методика обраного виду спорту
підготовки бакалавра
напряму 6.010201 Фізичне виховання
спеціальності 0102 Фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини
Шифр за ОПП ПО

Львів-2013
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Львівський державний університет фізичної культури РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ завкафедри ВіНВС к.п.н., доцент Чаплінський ММ. Обговорено та затверджено вченою радою факультету фізичного виховання року, протокол №___ Декан факультету фізичного виховання___________Петрина Р.Л.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Теорія і методика обраного виду спорту складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму Фізичне виховання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності удосконалення фізичного розвитку людини за допомогою методів і засобів плавання.
Міждисциплінарні зв’язки: теорія і методика водних видів спорту базується на загальних положеннях теорії і методики фізичного виховання, основах спортивного тренування та загальної теорії підготовки спортсменів та даних медико-біологічних дисциплін про принципи функціонування і розвитку людського організму. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів
І курс - 1 модуль: Спортивно-педагогічне вдосконалення в системі вищої професійно-фізкультурної освіти. Спорті спортивна підготовка, як основа змісту дисципліни ТіМОВС. Історія розвитку плавання.
- 2 модуль: Основи техніки плавання. Техніка плавання способом кроль на грудях. Техніка плавання способом кроль на спині. Техніка плавання способом брас. Техніка плавання способом дельфін (батерфляй. Техніка виконання старту. Техніка виконання поворотів
ІІ курс
-
1 модуль: Навчання плаванню.Теоретико-методичні основи навчання плаванню. Основні завдання, методи та засоби початкового навчання плаванню. Особливості початкового навчання плаванню дітей шкільного віку. Організація та планування процесу початкового навчання плаванню.
- 2 модуль: Особливості техніки та методики навчання у водному поло. Особливості техніки та методики навчання у синхронному плаванні. Особливості техніки та методики навчання у стрибках вводу. Особливості техніки та методики навчання у підводному плаванні. Змагання як головна частина спорту. Класифікація змагань.
- 3 модуль: Безпосередня підготовка до головних змагань року. Науково- дослідна робота студентів.
ІІІ курс – 1 модуль:
Фізична підготовка плавців. Силова підготовка плавців. Витривалість плавця. Швидкісні здібності плавця. Рухливість в суглобах. Гнучкість плавця.
- 2 модуль: Технічна підготовка плавця. Тактична підготовка плавця. Психічна та теоретична підготовка плавця. Науково-дослідна робота студентів.
ІV курс 1 модуль: Основи спортивного тренування.Система тренувальних і змагальних навантажень в плаванні. Методика побудови окремих тренувальних занять. Типи та побудова мікроциклів. Типи та побудова мезоциклів. Структура та побудова підготовки в макроциклах, періодах, етапах підготовки.
- 2 модуль: Багаторічна підготовка плавців. Науково-дослідна робота студентів.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни.
1.1. Метою викладення навчальної дисципліни Теорія і методика обраного виду спорту є формування освіченої, гармонічно розвиненої особистості, її професійно-педагогічних знань, вмінь, навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих викладачів-тренерів та інструкторів з водних видів спорту, які зможуть забезпечити ефективний процес початкового навчання плаванню, вдосконалення спортивної майстерності плавців, ватерполістів, стрибунів у воду, синхроністок, фахівців здатних до постійного оновлення знань, професійної майстерності, мобільності та швидкої адаптації до зміну соціально-культурній сфері, в системі управління та організації, в теорії та методиці, технології праці в умовах ринкової економіки.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ТіМОВС» є
- сформувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-цінного ставлення до фізичної культури, встановлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом
- ознайомити студентів з необхідними теоретичними положеннями про застосування вправ плавання в системі фізичної культури, олімпійського та професійного спорту, з технікою рухів спортивних способів плавання, з методикою спостереження за правильною технікою виконання вправ
- сформувати професійно-педагогічні вміння для вирішення завдань початкового навчання плаванню, спортивного тренування, оздоровлення, фізичної реабілітації, в різних ланках спортивного руху
- позитивно впливати на розвиток творчих здібностей студентів, на їх подальшу професійну орієнтацію.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: сучасний стані тенденції розвитку спортивного плавання, основи техніки спортивних способів плавання, основи методики навчання, засоби і методи навчання, методику організації і проведення занять з навчання плаванню осіб, які орієнтовані на досягнення високих спортивних результатів, організацію занять з плавання в оздоровчих таборах, ДЮСШ і різних навчальних закладах, основи спортивного тренування, методики розвитку фізичних якостей осіб різного віку
вміти: організовувати і проводити заняття з навчання і вдосконалення техніки плавання, заняття з ЗФП і СФП, визначати рівень розвитку фізичних якостей, застосовувати засоби і методи їх розвитку, визначати і усувати помилки і недоліки в технічній підготовці плавців, застосовувати і вести документи обліку, контролю та планування навчально-тренувального процесу з плавання.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 432 години (12 кредитів
ECTS).
Розподіл годин пороках навчання та формах навчальних занять з
дисципліни Теорія і методика обраного виду спорту
Курс

Розділи та теми

Лекції
Семі-
нар.
заня-
ття
Практ.
занят-
тя

СРС
Всього
годин
1.1
I
ТіМОВС в системі вищої професійно-фізкультурної освіти
2 2
2 6
1.2 Спорті спортивна підготовка як основа змісту дисципліни
ТіМОВС
2 2
2 6
1.3 Історія розвитку плавання
2 2
2 6
1.4 Основи техніки плавання
2 2
4 2
10 1.5 Техніка плавання способом кроль на грудях
2 2
8 2
14 1.6 Техніка плавання способом кроль на спині
2 2
8 2
14 1.7 Техніка плавання способом брас
2 2
8 2
14 1.8 Техніка плавання способом дельфін (батерфляй)
2 2
8 2
14 1.9 Техніка виконання старту
2 2
6 2
12 1.10 Техніка виконання поворотів
2 2
6 2
12
РАЗОМ за І курс
20
20
48
20
108
2.1
II
Навчання плаванню.
Теоретико-методичні основи навчання плаванню
2 2
2 6
2.2 Основні завдання, методи та засоби початкового навчання плаванню
2 2
12 2
18 2.3 Особливості початкового навчання плаванню дітей шкільного віку
2 2
8 2
14 2.4 Організація та планування процесу початкового навчання плаванню
2 2
6 2
12

2.5 Особливості техніки та методики навчання у водному поло
2 2
4 2
10 2.6 Особливості техніки та методики навчання у синхронному плаванні
2 2
4 2
10 2.7 Особливості техніки та методики навчання у стрибках вводу Особливості техніки та методики навчання у підводному плаванні
2 2
4 2
10 2.9 Змагання як головна частина спорту. Класифікація змагань
2 2
2 6
2.10 Безпосередня підготовка до головних змагань року
2 2
2 6
2.11
Науково-дослідна робота студентів.
2 2
2 6
РАЗОМ за ІІ курс
22
20
44
22
108
3.1
IІІ
Фізична підготовка плавців
2 2
4 2
10 3.2 Силова підготовка плавців
2 2
12 2
18 3.3. Витривалість плавця
2 2
14 2
20 3.4 Швидкісні здібності плавця
2 2
12 2
18 3.5 Рухливість в суглобах. Гнучкість плавця.
2 2
6 2
12 3.6 Технічна підготовка плавця
2 2
4 2
10 3.7 Тактична підготовка плавця
2 2
4 2
10 3.8 Психічна та теоретична підготовка плавця.
2 2
2 6
3.9
Науково-дослідна робота студентів.
4 4
РАЗОМ за ІІІ курс
16
16
60
16
108
4.1 IV
Основи спортивного тренування. Система тренувальних і змагальних навантажень в плаванні.
2 2
14 2
20 4.2 Методика побудови окремих тренувальних занять
2 2
14 2
20

4.3 Типи та побудова мікроциклів
2 2
10 2
16 4.4 Типи та побудова мезоциклів
2 2
10 2
16 4.5 Структура та побудова підготовки в макроциклах, періодах, етапах підготовки
2 2
10 2
16 4.6 Багаторічна підготовка плавців
2 2
10 2
16 4.7
Науково-дослідна робота студентів.
4 4
РАЗОМ за IV курс
12
12
72
12
108

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
I рік навчання

Змістовий модуль 1.
ТіМОВС в системі вищої професійно-фізкультурної освіти. Історія розвитку плавання. Педагогічна сутність професійної діяльності викладача, тренера у фізичному вихованні та спорті. Технологія навчання студентів професійній діяльності в процесі спортивно-педагогічного вдосконалення.
ТіМОВС як наукова та навчальна дисципліна. Місце дисципліни в системі навчальних дисциплін ІФК. Системна побудова навчання студентів професійної діяльності. Вміння та навички, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни ТіМОВС. Організація навчального процесу з ТіМОВС. Визначення предмету. Завдання, змісті організація вивчення дисципліни ТіМОВС. Спорті спортивна підготовка як основа змісту дисципліни ТіМОВС. Спорт, його роль та організація в суспільстві. Функції спорту. Типи та види спорту спорт вищих досягнень, масовий спорт, дитячо-юнацький спорт. Види спорту. Характеристика системи підготовки спортсменів. Підготовка висококваліфікованих спортсменів. Підготовка спортивних резервів. Масові спортивні заняття. Визначення мети підготовки. Цільові нормативи. Спортивний відбір. Матеріально-технічне забезпечення. Спортивна підготовка як модель засвоєння професійних вмінь та навичок. Професійні вміння та навички викладача з фізичної культури, тренера. Структура педагогічних здібностей. Функції викладача тренера. Керування спортсменами в навчальному процесі, на тренуваннях і змаганнях. Спортивна техніка. Спортивна стратегія та тактика. Фізичні здібності. Взаємозв’язок техніки, тактики, фізичних здібностей у процесі змагальної та тренувальної діяльності. Характеристика плавання як виду спорту. Історія розвитку плавання. Плавання в первісному суспільстві. Плавання в античному світі. Плавання в середні віки та епоху Відродження. Розвиток плавання в Україні та світі. Плавання в історії Олімпійських ігор.
Теми та зміст семінарских занять
1. Місце дисципліни в системі навчальних дисциплін ІФК.

Вміння та навички якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни ТіМОВС. Завдання, зміст, організація вивчення дисципліни
ТіМОВС.
2. Спорт, його роль та організація в суспільстві.
Типи та види спорту.Характеристика системи підготовки спортсменів. Спортивна підготовка як модель для засвоєння професійних умінь та навичок.
Взаємозв”язок техніки, тактики, фізичних здібностей у процесі змагальної та тренувальної діяльності.
3. Історія розвитку плавання. Плавання в історії Олімпійських ігор. Сучасний стан розвитку плавання в Україні та світі.

Зміст самостійної роботи
1. Підготувати реферат на тему Технологія навчання студентів професійної діяльності в процесі спортивно-педагогічного вдосконалення. Підготувати реферат на тему Спорт, його роль та організація в суспільстві. Підготувати реферат на одну з таких тем Історія розвитку плавання (Стародавні часи – кінець ХІХ століття Плавання в історії сучасних Олімпійських ігор Розвиток плавання на Україні.

Змістовий модуль 2.
Основи техніки та техніка спортивних способів плавання. Основи техніки плавання. Техніка спортивного плавання як система рухів. Варіативність техніки спортивного плавання. Техніка плавання як теоретична (біомеханічна, педагогічна) модель.
Гідростатика плавання. Фізичні якості води. Основні поняття біомеханіки спортивного плавання. Сили опору води та їх графічний аналіз. Поняття про силу реакції опору та про силу гідродинамічного опору тіла плавця. Положення тіла плавця та його частину просторі. Джерело та механізм утворення рушійної сили. Закономірності раціональної техніки гребкових рухів руками. Просторова орієнтація кисті, передпліччя, ліктя. Оптимальні кути атаки кисті під час гребка. Фазовий склад циклу рухів руками. Характеристика рухів руками. Закономірності раціональної техніки рухів ногами. Сили гідродинамічного опору тіла плавця. Види гідродинамічного опору тіла тертя, форми тіла, хвилеве утворення. Пасивний та активний гідродинамічний опір тіла. Інтегральні показники раціональної техніки плавання. Залежність швидкості плавання від темпу та довжини кроку плавця. Техніка плавання спортивним способом кроль на грудях. Загальна характеристика спортивних способів плавання (кроль на грудях, кроль на спині, брас, дельфін. Еволюція техніки плавання способом кроль на
грудях. Техніка плавання кролем на грудях рухи ногами, рухи руками і дихання, рухи тулубом, узгодження рухів. Біомеханічні та педагогічні моделі раціональної техніки плавання кролем на грудях (фазовий склад рухів, межові моменти фаз, мета та завдання рухів по фазах. Оптимальні сполучення темпу та кроку при плаванні кролем на грудях на змагальних дистанціях. Техніка плавання спортивним способом кроль на спині. Еволюція техніки плавання способом кроль на спині. Техніка плавання кролем на спині рухи ногами, рухи руками і дихання, рухи тулубом, узгодження рухів. Біомеханічні та педагогічні моделі раціональної техніки плавання кролем на спині (фазовий склад рухів, межові моменти фаз, мета та завдання рухів за фазами. Оптимальні сполучення темпу та кроку при плаванні кролем на спині на змагальних дистанціях.
Техніка плавання спортивним способом брас. Еволюція техніки плавання способом брас. Техніка плавання брасом рухи ногами, рухи руками і дихання, рухи тулубом, узгодження рухів. Біомеханічні та педагогічні моделі раціональної техніки плавання брасом (фазовий склад рухів, межові моменти фаз, мета та завдання рухів за фазами. Оптимальні сполучення темпу та кроку при плаванні брасом на змагальних дистанціях. Техніка плавання спортивним способом дельфін (батерфляй.
Еволюція техніки плавання способом батерфляй. Техніка плавання дельфіном рухи ногами, рухи руками і дихання, рухи тулубом, узгодження рухів. Біомеханічні та педагогічні моделі раціональної техніки плавання дельфіном (фазовий склад рухів, межові моменти фаз, мета та завдання рухів за фазами. Оптимальні сполучення темпу та кроку при плаванні дельфіном на змагальних дистанціях. Техніка виконання стартів у спортивному плаванні. Загальна характеристика техніки виконання старту при плаванні. Техніка виконання старту з тумбочки. Фазовий склад рухів. Мета, характеристика рухів. Особливості виконання старту при плаванні кролем на грудях, брасом, дельфіном. Техніка старту з води при плаванні на спині.
Техніка виконання поворотів у спортивному плаванні. Загальна характеристика техніки виконання поворотів при плаванні спортивними способами та поворотів у комплексному плаванні. Класифікація поворотів. Техніка виконання повороту (фазовий склад, характеристика рухів) при плаванні способами кроль на грудях, кроль на спині, брасом і дельфіном. Техніка виконання поворотів у комплексному плаванні при переході від способу дельфін до способу на спині, від способу на спині до способу брас, від способу брас до способу кроль на грудях.
Теми та зміст семінарських занять
1. Основні поняття, закономірності статичного та динамічного плавання. Окремі фізичні якості води (вага, масса, в’язкість, теплоємність і теплопровідність, хвилеутворення та ін.). Закон Архімеда і статичне плавання. Плавучість людини. Рівновага тіла у воді. Опір води і динамічне плавання. Загальна формула, що визначає опір води.

Міделевий перерізі його вплив на опір води. Лобовий опір і підйомна сила. Швидкість руху тіла у воді та її вплив на опір води. Залежність опору води від форми тіла. Принцип Бернулі. Опір хвилеутворенню. Сила тяги від робочих рухів та їх напрямок. Середня швидкість плавця на дистанції. Зміна швидкості у циклі рухів. Темпі крок плавця. Ритм при плаванні. Вплив анатомічних осоьливостей на техніку плавання
2. Характеристика техніки плавання кролем на грудях. Розташування тулуба при плаванні способом кроль на грудях. Рухи ногами, рухи руками, дихання, загальне узгодження рухів. Аналіз техніки плавання даним способом за картами педагогічних спостережень. Визначення різновидів способу плавання кроль на грудях. Особливості зміни техніки плавання при зміні швидкості. Критерії технічної підготовки плавців економічність рухів, сила гребка, темп, крок та ін.).
3. Характеристика техніки плавання кролем на спині. Розташування тулуба при плаванні способами кроль на спині. Рухи ногами, рухи руками, дихання, загальне узгодження рухів. Аналіз техніки плавання даним способом за картами педагогічних спостережень. Особливості зміни техніки плавання при зміні швидкості. Критерії технічної підготовки плавців (економічність рухів, сила гребка, темп, крок та ін.).
4. Характеристика техніки плавання брасом. Розташування тулуба при плаванні способом брас. Рухи ногами, рухи руками, дихання, загальне узгодження рухів. Аналіз техніки плавання за картами педагогічних спостережень. Особливості зміни швидкості плаванні брасом. Аналіз перших плавальних рухів при старті і повороті. Критерії технічної підготовки плавців (економічність рухів, сила гребка, сила поштовху ногами, темп, крок та ін.). Оцінка форми робочих рухів.
5. Характеристика техніки плавання дельфіном. Розташування тулуба при плаванні способом дельфін. Рухи ногами, рухи руками, дихання, загальне узгодження рухів. Аналіз техніки плавання за картами педагогічних спостережень. Особливості зміни швидкості ті кутів атаки при плаванні дельфіном. Аналіз перших плавальних рухів при старті і повороті. Критерії технічної підготовки плавців (економічність рухів, сила гребка, сила поштовху ногами, темп, крок та ін.). Оцінка форми робочих рухів. Техніка виконання стартів при плаванні спортивними способами.
Аналїз техніки старта зі стартової тумбочки і старта з води при плаванні спортивними способами. Значеня старту. Правила виконання старту. Аналіз техніки старту за фазами вихідне положення, підготовчі рухи, поштовх, політ у повітрі, вхід у воду, ковзання, початок перших плавальних рухів. Критерії оцінки техніки старту. Техніка виконання поворотів при плаванні спортивними способами. Значення повороту. Техніка поворотів та їх основні різновиди. Аналіз фаз повороту підпливання, торкання поворотного щита, групування і обертання, вихідне положення перед поштовхом, поштовх, ковзання, початок плавальних рухів. Критерії оцінки техніки повороту.

Теми та зміст практичних занять
1. Основи техніки плавання. Вправи у воді для відчуття ефективності дії законів гідростатики та гідродинаміки. Вправи на виконання ковзання у воді після старту і повороту з різним кутом атаки тіла. Проаналізувати характер дії опору води на рух тіла з різним міделевим перерізом. Вправи у плаванні різними способами з різною швидкістю. Проаналізувати варіативність темпу та кроку гребкових рухів руками і ногами. Техніка плавання спортивним способом кроль на грудях. Вправи на суші і у воді для засвоєння і вдосконалення раціональних варіантів техніки плавання способом кроль на грудях. Вправи для виправлення помилок і недоліків. Вправи для вдосконалення техніки плавання кролем на грудях (вправи у плаванні за елементами, зв’язками елементів, з повною координацією рухів, вправи зі спеціальними пристроями для сприяння вдосконалення техніки, плавання з різною швидкістю, плавання з різними сполученнями довжини кроку та темпу рухів. Техніка плавання спортивним способом кроль на спині. Вправи на суші і у воді для засвоєння і вдосконалення раціональних варіантів техніки плавання способом кроль на спині. Вправи для виправлення помилок і недоліків. Вправи для вдосконалення техніки плавання кролем на спині (вправи у плаванні за елементами, зв’язками елементів, з повною координацією рухів, вправи зі спеціальними пристроями для сприяння вдосконалення техніки, плавання з різною швидкістю, плавання з різними сполученнями довжини кроку та темпу рухів. Техніка плавання спортивним способом брас. Вправи на суші і у воді для засвоєння і вдосконалення раціональних варіантів техніки плавання способом брас. Вправи для виправлення помилок і недоліків. Вправи для вдосконалення техніки плавання брасом (вправи у плаванні за елементами, зв’язками елементів, з повною координацією рухів, вправи зі спеціальними пристроями для сприяння вдосконалення техніки, плавання з різною швидкістю, плавання з різними сполученнями довжини кроку та темпу рухів. Техніка плавання спортивним способом дельфін. Вправи на суші і у воді для засвоєння і вдосконалення раціональних варіантів техніки плавання способом дельфін. Вправи для виправлення помилок і недоліків. Вправи для вдосконалення техніки плавання дельфіном (вправи у плаванні за елементами, зв’язками елементів, з повною координацією рухів, вправи зі спеціальними пристроями для сприяння вдосконалення техніки, плавання з різною швидкістю, плавання з різними сполученнями довжини кроку та темпу рухів.
6. Техніка виконання старту.
Врави (на суші та у воді) для засвоєння та вдосконалення техніки виконання старту з тумбочки при плаванні кролем на грудях, брасом, дельфіном. Вправи для вдосконалення старту з тумбочки при передачі естафети. Вправи для засвоєння та вдосконалення техніки виконання старту з води.

7. Техніка виконання поворотів. Вправи (на суші і у воді) для засвоєння та вдосконалення техніки виконання поворотів при плаванні спортивними способами та у комплексному плаванні.
Зміст самостійної роботи
1.Підготувати реферат на одну з тем Основні закономірності гідростатіки. Основні закономірності гідродинаміки. Порядок обчислення темпу і довжини кроку гребкових рухів руками при плаванні кролем на грудях. Складання карток вправна суші та у воді для вдосконалення техніки плавання способом кроль на грудях. Визначення темпу та кроку плавання кролем на грудях на дистанції м. Опрацювання карток педагогічного спостереження за технікою плавання способом кроль на грудях, виконання різновидів стартів і поворотів. Складання карток вправна суші та у воді для вдосконалення техніки плавання способом кроль на спині. Визначення темпу та кроку плавання кролем на спині на дистанції м. Опрацювання карток педагогічного спостереження за технікою плавання способом кроль на спині, виконання різновидів стартів і поворотів. Складання карток вправна суші та у воді для вдосконалення техніки плавання способом брас. Визначення темпу та кроку плавання брас на дистанції м. Опрацювання карток педагогічного спостереження за технікою плавання способом брас, виконання різновидів стартів і поворотів. Складання карток вправна суші та у воді для вдосконалення техніки плавання способом дельфін. Визначення темпу та кроку плавання дельфін на дистанції м. Опрацювання карток педагогічного спостереження за технікою плавання способом дельфін, виконання різновидів стартів і поворотів. Реєстрація (відеозапис, візуальні спостереження, аналізі оцінка техніки виконання одного з варіантів старту кваліфікованим спортсменом. Складання картотеки вправна суші та вводі для вдосконалення техніки виконання старту. Реєстрація, аналіз та оцінка техніки виконання поворотів кваліфікованими спортсменами. Складання картотеки вправна суші та воді для вдосконалення техніки виконання поворотів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал