Програма роботи над реалізацією методичної проблеми педагогічних працівників навчальних закладів Комінтернівського району міста Харкова на 2013 – 2017 роки
Скачати 66.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.03.2017
Розмір66.32 Kb.Програма роботи

над реалізацією методичної проблеми педагогічних
працівників навчальних закладів
Комінтернівського району
міста Харкова
на 2013 – 2017 роки


«Підвищення професійної
компетентності педагогічних
працівників району в умовах
модернізації освітнього простору»


Харків - 2013Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробудилися в ній.
А.Дістеверг


Робота над єдиною методичною проблемою – один із головних чинників
підвищення професійної майстерності педагогів
Важливим для сучасної освіти України є запровадження системних змін, оновлень у змісті, формах, методах освіти, зокрема загальної середньої, дошкільної, позашкільної. За декілька останніх років створено всі передумови для справжнього реформування освітньої галузі – модернізації її змісту. Науковцями та кращими вчителями – практиками напрацьовано якісно нові державні стандарти дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти. А потім – програми та навчальні плани.
В умовах практичної реалізації завдань оновлення змісту освіти важливого значення набуває організація системної роботи з підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, упровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій.
Практика показує, що джерела саморозвитку навчального закладу знаходяться у творчості педагогів, їх професійній майстерності, усвідомленні ними тих завдань, які стоять перед навчальними закладами.
Модернізація освітньої діяльності в Україні має значні сили і значення, що йдеться у відповідних нормативно – правових документах, серед яких є:
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про загальну середню освіту»;
Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України «Про позашкільну освіту»;
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 року за
№344/2013;
Галузева Концепція неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 за № 1176;
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011
№ 1392;
Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462;
Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012
№ 615.

Модернізація сучасної вітчизняної освіти передбачає не тільки оновлення змісту освіти, структурні й організаційно – економічні зміни, а й удосконалення науково – методичного забезпечення навчально – виховного процесу, головною метою якого є не лише надання реальної допомоги педагогічним кадрам щодо розвитку їх професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного педагога. Слід зазначити, що соціальні, економічні перетворення в Україні вимагають нових підходів до професійної підготовки спеціалістів, що ґрунтується на принципах безперервності та спадкоємності різних рівнів професійного навчання.
Система підвищення професіоналізму педагогічних кадрів - це цілий комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених організаційно - змістовних компонентів, ефективність яких значною мірою визначається рівнем її організації. Основним компонентом цієї системи безперервної освіти в районі є методична робота. Вона здійснюється, ураховуючи запити педагогічних працівників, динамічно реагуючи на потреби педагогічної практики.
Керівництво методичною роботою у навчальних закладах району здійснює Методичний центр. Головною метою Центру є: науково-методичне забезпечення діяльності управління освіти та науково-методичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організація науково- методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п’ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України «Про
Освіту» (міжкурсовий період) і розвиток їх творчої ініціативи у міжкурсовий період; надання цілеспрямованої допомоги педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань сучасного розвитку освіти, формування здатності до швидкої адаптації в умовах реформування національної системи освіти.
Діяльність Центру здійснюється за такими основними напрямами:
- науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково- методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, які проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;
-
інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
Методичний центр працює в моделі особистісно орієнтованої системи методичної роботи Сутність даної моделі формується як визнання особистості педагога головною діючою особою всього освітнього процесу.

Ефективність організації науково-методичної роботи МЦ визначається чітким плануванням форм і змісту роботи, результативністю підготовлених та проведених заходів. Результативність роботи оцінюється не за кількістю проведених заходів, формальним виконанням плану, а за кінцевим результатом: рівнем навчальних досягнень, підвищенням педагогічної майстерності, компетентності, творчої ініціативи педагога.
Пріоритетними завданнями методичної роботи в районі є підготовка педагогічних працівників до сприйняття та реалізації всіх інноваційних процесів, які відбуваються в освіті, поглиблення педагогічної та психологічної компетентності кожного педагога.
У структурі організації методичної роботи важливе місце займає робота над єдиною науково – методичною темою, яка забезпечує участь кожного педагогічного працівника в удосконаленні навчально – виховного процесу, сприяє розвитку їх ціннісних пріоритетів. Робота над єдиною методичною темою є головним орієнтиром, основою для планування всієї методичної роботи як методичного центру, так і кожного навчального закладу.
Ураховуючи пріоритетні напрями науково-методичної роботи КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти», Науково – методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради, а також відповідно до обласної методичної теми «Формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах упровадження нових
Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти», міської методичної проблеми «Підвищення якості освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів» методичний центр управління освіти орієнтує зміст методичної роботи на 2013 – 2017 роки на реалізацію
методичної
проблеми
«Підвищення
професійної
компетентності педагогічних працівників району в умовах модернізації
освітнього простору». Методична проблема району сформульована відповідно до основних напрямів модернізації освіти, тенденцій розвитку сучасної освіти. Реалізація нової методичної проблеми означає удосконалення навчально – виховного процесу, освоєння нових навчальних програм, пошук оригінальних методик викладання як найефективніший шлях трансформації педагогічної ідеї в практику.
А так як світ ідей змінюється швидше, ніж покоління, то дана тема є актуальною і перспективною. Адже завдання, визначені державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.
Обрана тема дозволить чітко визначити основні напрями діяльності методичного центру, навчальних закладів, обґрунтувати поставлену мету, завдання й реальні можливості їх розв’язання, синхронізувати діяльність структурних підрозділів.

Основними завданнями роботи над методичною проблемою є: неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності, компетентності педагогічних працівників в організації навчально – виховного процесу; координація й гармонізація діяльності структурних підрозділів освітньої структури; стимулювання творчого пошуку педагогічних колективів, залучення педагогів до науково – дослідницької, експериментальної роботи; підвищення якості освіти.
Вибір методичної проблеми передбачав урахування таких факторів: актуальність теми; відповідність сучасним педагогічним ідеям; практична значимість; відповідність інтересам і можливостям педагогічних колективів.
Для забезпечення гармонізації, координації роботи методичного центру управління освіти, педагогічних колективів над єдиною методичною проблемою розроблено план роботи на 2013 - 2017 роки й алгоритм її реалізації.
Планування методичної роботи здійснено на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій, з урахуванням освітніх запитів суспільства.
План роботи над методичною проблемою сплановано на 4 роки та включає поетапну його реалізацію,
що висвітлює напрями діяльності методичного центру, педагогічних колективів з діагностики, теоретичного обґрунтування та практичного дослідження проблеми, систематизації, узагальнення та пропагування ефективного педагогічного досвіду.
Вибір методичної проблеми «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників району в умовах модернізації освітнього простору»
в умовах сьогодення набуває актуального значення. Насамперед це стосується вдосконалення навчально – виховного процесу, який пов’язаний з необхідністю модернізації внутрішньошкільної методичної роботи, створення сприятливих умов для особистісного професійного розвитку педагогів, нового розуміння педагогічної творчості.
Районна методична проблема взаємопов’язана із загальною науково – методичною темою, проблемою області, міста.


ГЛОСАРІЙ

Актуальність - соціальна важливість для теперішнього моменту, істотна значимість і практична необхідність у розв’язанні поставленої проблеми.
Алгоритм – сукупність послідовних дій та правил для вирішення конкретної задачі.
Безперервна освіта – це систематизоване, цілеспрямоване навчання людини, що організоване впродовж життя.
Безперервне навчання це спосіб життєдіяльності людини, процес набуття нею необхідних знань, навичок, рис і ціннісних орієнтирів у міру виникнення потреби в них.
Життєва стратегія – це модель побудови й здійснення особистістю свого життя з урахуванням перспективи, в якій втілюються ключові цілі особистості, суперечності між суспільними та її особистими цілями, а також між цілями та реальними можливостями їх здійснення.
Завдання – очікувані результати діяльності, досяжні за менш визначений період часу.
Інтенсифікація навчального процесу – (фр. intensification, від лат. intensio – напруження і facio – роблю) передбачає досягнення бажаних результатів за рахунок напруження, активізації розумових можливостей особистості.
Компетентність- (лат.competens – відповідний, здібний) означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.
Креативність – поняття, що характеризує повноцінне функціонування людини, здатність продумувати унікальні ідеї, результати, способи розв’язання проблеми.
Мета (від італ. mеtа - половина) – бажання досягти чогось, здійснити намір.
Мета – це бажаний образ майбутнього результату діяльності, який досягається за визначений період часу.
Науково – методична проблема – це неопрацьовані, недосліджені потреби, некомпетентність у певному напрямі діяльності педагогічного колективу, це невирішені питання для певної категорії педагогічних працівників.
Професійна компетентність – це форма виконання вчителем своєї діяльності, обумовлена глибокими знаннями властивостей предметів
(людина, група, колектив), що змінюються, вільним володінням змістом своєї праці, професійно важливими якостями.
Педагогічна компетентність – це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, що дають змогу здійснювати пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально – виховного процесу, приймати рішення.
Проблема (грец. рroblemа – задача, утруднення) – складне теоретичне або практичне питання, що потребує вивчення, дослідження, розв’язання.
Саморозвиток розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона досягає самостійним заняттям, вправами; розвиток кого-, чого-небудь власними силами, без впливу, сприяння яких-небудь зовнішніх сил; те саме, що саморух.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал