Програма та календарно тематичне планування
Скачати 402.72 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір402.72 Kb.
  1   2   3   4   5

3.
СПОЖИВАННЯ У РОДИНІ
НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 3 КЛАСУ
3.1. Програма та календарно тематичне планування
(17 год на рік)
3.1.1. Програма
К ть
год
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
5
Тема 1. Потреби родини
Індивідуальні та колективні (сімейні) потреби.
Залежність потреб від статі, віку, місця прожи вання, складу сім’ї.
Періодичність потреб у товарах і послугах (по стійні, періодичні, сезонні тощо).
Планування покупок.
Традиції родини (харчування, побуту, відпочинку тощо).
Комунальні послуги.
Практична робота №1. Складання переліку поточ них потреб родини
Учень:
називає потреби родини;
осмислює особисті потреби і співвідно сить їх з родинними;
наводить приклади родинних потреб у товарах і послугах залежно від різних чинників;
усвідомлює необхідність, важливість і
корисність планування покупок;
знає традиції родини і пояснює їх вплив на потреби родини;
робить висновки, що потреби родини є
різними і залежать від багатьох чинників
7
Тема 2. Раціональне споживання родини. Еко
номія
Сімейний бюджет і його складові.
Доходи родини, їх формування.
Розподіл доходів відповідно до потреб родини.
Кишенькові гроші.
Витрати родини. Непередбачувані витрати. Не виправдані витрати і як їх уникнути.
Заощадження і їх доцільність. Бережливе ста влення до придбаних товарів, економне викори стання води, електроенергії, газу.
Економія і добробут.
Практична робота №2. Рольова гра «Розрахунок витрат на проведення родинного свята»
Учень:
має уявлення, що таке сімейний бю джет, економія, раціональне споживан ня, заощадження, добробут;
усвідомлює необхідність ощадливості
щодо грошових витрат; бережливого використання води, електроенергії, га зу; бережливого ставлення до придба них товарів;
розуміє, які витрати є невиправданими
і як їх уникнути;
здобуває навички розподілу кишенько вих грошей;
робить висновки про зв’язки між еконо мією і добробутом родини
4
Тема 3. Хто захищає споживача
У яких випадках родина, як споживач, потребує
захисту (придбаний неякісний товар або послуга;
несвоєчасно надана послуга; недоступна і недо стовірна інформація про товари та послуги; обва жування, обрахування).
Можливі шляхи захисту інтересів споживачів:
споживчий самозахист, звернення до державних установ і громадських організацій, які захищають
інтереси споживачів (коротка інформація про їх місцезнаходження та контактні телефони).
Екскурсія. Ознайомлення з роботою державних установ чи громадських організацій, які захища ють інтереси споживачів у вашому районі (місті).
Практична робота №3. Моделювання життєвої си туації, яка потребує захисту інтересів споживача
(з досвіду родини)
Учень:
має уявлення про існування та місце знаходження державних установ і гро мадських організацій, які захищають
інтереси споживачів;
орієнтується у ситуаціях, які потребу ють захисту споживчих інтересів роди ни;
усвідомлює можливі шляхи захисту споживчих інтересів родини;
робить висновки про необхідність захи сту споживчих інтересів родини.
1
Повторення та узагальнення вивченого
III
1
III

3.1.2. Календарно тематичне планування

уроку
Дата проведення
уроку
Тема уроку
Примітки
1 2
3 4
5
Тема 1. Потреби родини
Індивідуальні та колективні (сімейні) потреби. Залежність потреб від статі, віку, місця проживання, складу сім’ї.
Періодичність потреб у товарах і послугах (постійні, періо дичні, сезонні). Планування покупок.
Традиції родини (у харчуванні, побуті, відпочинку тощо).
Комунальні послуги.
Практична робота №1. Складання переліку поточних потреб родини
6 7
8 9
10 11 12
Тема 2. Раціональне споживання родини. Економія
Сімейний бюджет і його складові.
Доходи родини, їх формування. Розподіл доходів відповідно до потреб родини.
Кишенькові гроші.
Витрати родини. Непередбачувані та невиправдані витрати і
як їх уникнути.
Заощадження і їх доцільність.
Бережливе ставлення до придбаних товарів, економне вико ристання води, електроенергії, газу. Економія і добробут.
Практична робота №2. Розрахунок витрат на проведення родинного свята (за вибором учня)
13 14 15 16
Тема 3. Хто захищає споживача
Ситуації, у яких родина як споживач потребує захисту
(придбаний неякісний товар або послуга; недоступна і недо стовірна інформація про товари та послуги; обважування, об рахування).
Можливі шляхи захисту інтересів споживачів (споживчий самозахист, звернення до державних установ і громадських організацій, які захищають інтереси споживачів).
Державні установи та громадські організації вашого регіону.
Екскурсія в місцеве Управління у справах захисту прав спо живачів.
Практична робота №3. Моделювання життєвих ситуацій, які потребують захисту інтересів споживача (з досвіду родини)
17
Повторення, узагальнення
III
2
III

3.2. Посібник для вчителя. 3 клас
ТЕМА 1. ПОТРЕБИ РОДИНИ
Мотивація
Після опрацювання цієї теми учні будуть:
уміти називати потреби родини, зокрема у товарах і послугах;
співвідносити особисті потреби з потребами родини;
виділяти потреби головні й другорядні, духовні й матеріальні;
розуміти залежність потреб від багатьох чинників: віку, статі, місця проживання, а також інтере сів і традицій родини;
усвідомлювати важливість і корисність планування покупок;
уміти робити вибір, приймати правильне рішення.
Основні поняття: потреби, потреби головні, другорядні, духовні; потреби особисті, потреби роди ни; сім’я, традиції сім’ї, комунальні послуги.
Обладнання: картки з написанням потреб, модель терезів прийняття рішень, матеріал для рольового моделювання «День народження в родині», предметні малюнки.
УРОК 1. Індивідуальні та колективні (сімейні) потреби.
Залежність потреб від статі, віку,
місця проживання, складу сім’ї
Словничок споживача: сім’я, потреби індивідуальні, потреби колективні (сімейні).
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
І. Актуалізація опорних знань (с. 26*).
Моделювання ситуації, в якій учням пропонується уявити себе на безлюдному острові.
Що вам потрібно для життя? Чого ви потребуєте?
Чи всі бажання ви можете задовольнити? Чому?
Потреба — це необхідність у чомусь, бажання щось мати, відчуття нестачі
чогось.
ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 26—29).
Бесіда.
Назвіть потреби, без яких не може прожити жодна людина.
Потреби у їжі, житлі, одязі — це головні (першочергові) потреби.
Усі інші потреби — другорядні.
Чи мали б ви можливість на безлюдному острові відвідувати школу, бібліотеку, кінотеатр?
Потреби в освіті, у відвідуванні театру, музею, бібліотеки, концертів, які
роблять людину розумнішою, творчою, духовно багатшою, — духовні
потреби.
Чи в усіх потреби однакові?
* Тут і далі вказані сторінки робочого зошита.
III
3
III

Назвіть свої потреби.
Які потреби у твоїх батьків, братика, сестрички, дідуся, бабусі, тобто членів твоєї родини (сім’ї)?
Чи є у вас спільні (сімейні) потреби?
(Розповіді дітей про свою сім’ю.)
Сім’я — це люди, об’єднані родинними обов’язками, які проживають разом і ведуть спільне родинне господарство.
Обговорення ситуації, поданої на с. 27 робочого зошита.
Пропонуємо дітям пригадати казки, у яких герої задовольняють особисті та сімейні потреби.
У кожної людини є свої особисті (індивідуальні) потреби.
Потреби, які задовольняють необхідність, нестачу, бажання сім’ї щось мати,
чимось володіти, — колективні (сімейні) потреби.
Як ви і члени вашої родини задовольняють свої потреби (за допомогою товарів і послуг)?
Пригадайте, що таке товар. (Це предмети чи речі, створені людиною для задоволення потреб, які
можна продати і купити.)
Що таке послуга? (Це дія людини, яка задовольняє потреби іншої людини.)
Які товари ви купували особисто? Якими послугами користувалися?
Якими товарами і послугами найчастіше задовольняють свої потреби члени вашої сім’ї?
Висновок. Усі ми є споживачами (людьми, які щось купують або отримують послуги).
Учням пропонується пригадати ситуації, коли вони виступали у ролі споживача.
Для осмислення та закріплення вивченого у робочому зошиті (с. 28—29) виконати завдання 5–8 на встановлення залежності потреб від віку, місця проживання, складу сім’ї:
у завданні 5 учні, пригадавши, якими іграшками та в які ігри люблять гратися, встановлюють,
яким з них віддають перевагу дівчатка та хлопчики. Малюють предмети для цих ігор. Учитель визначає час на виконання цього завдання, спрямовує дітей не малювати складні предмети або велику
їх кількість;
завдання 6 — на увагу. Учні мають визначити предмети, які не підходять певним віковим групам
(дідусеві — м’ячик, хлопчику — ковінька, немовляті — комп’ютер, юнакові — пустушка);
завдання 7 передбачає аналіз ситуації і вибір відповідно до неї предметів для родини. Учні
повинні також врахувати кліматичні умови Криму, тому доцільно буде їх запитати, чи знають вони про те, який клімат переважає у цьому регіоні України;
завдання 8 — аналіз потреб сім’ї залежно від її складу, віку, професії чи роду занять її членів.
Особливу увагу треба приділити заповненню таблиці.
Висновок. Сімейні потреби залежать від статі, віку, місця проживання, складу сім’ї.
ІІІ. Домашнє завдання. Дітям пропонується записати індивідуальні та сімейні потреби, які бажа но задовольнити, щоб вихідний день пройшов цікаво і корисно, та порівняти їх (зіставити).
УРОК 2. Періодичність потреб у товарах і послугах
(постійні, періодичні, сезонні тощо). Планування покупок
Словничок споживача: потреби періодичні, постійні, сезонні.
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
І. Актуалізація опорних знань (с. 30).
1. Робота у групах.
III
4
III

III
5
III
Обговорити в групах, що було б, якби не було:
1 група — їжі;
2 група — одягу;
3 група — житла.
Під час обговорення учні роблять висновок про важливість цих потреб і необхідність постійно їх задовольняти.
ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 31—33).
Основні (базові) потреби (їжа, одяг, житло) є постійними.
1. Для осмислення та закріплення поняття «базові потреби» дітям пропонується пригадати казки
«Коза дереза», «Колобок», «Рукавичка», «Котик і Півник», «Кіт у чоботях» і визначити, які потреби хотіли задовольнити герої цих казок.
2. Назвати послуги, які надає учням школа.
Назвати місяці року, коли школа надає учням послуги у навчанні.
Назвати речі, якими учні користуються у школі. Чи користуються вони цими речами постійно, чи тільки в період навчання (періодично)?
3. Для засвоєння поняття «сезонні потреби» дітям пропонується відгадати загадки про пори року (с. 32)
та поміркувати, як зі зміною пір року (сезонними змінами) змінюються потреби людей в одязі, взутті.
4. Учні мають з’єднати за допомогою стрілочок пори року і речі, які люди носять у певний сезон.
5. Для усвідомлення необхідності, важливості та корисності планування покупок рекомендуємо обговорити, що таке сезонний розпродаж. Для цього можна використати народні прислів’я, наприклад:
«Готуй сани влітку, а віз — узимку».
Чи доцільно купувати чоботи влітку, а сандалі — взимку?
Висновок. Потреби бувають постійні, періодичні, сезонні тощо. Планувати покупки важливо і
корисно.
ІІІ. Домашнє завдання. Дітям пропонується довідатись, як у їхніх сім’ях плануються покупки.
УРОК 3. Традиції родини (у харчуванні, побуті, відпочинку тощо)
Словничок споживача: традиції, побут.
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
І. Актуалізація опорних знань (с. 33).
Бесіда.
Розкажіть, як ви і ваша родина провели свої вихідні.
Чи часто ваша сім’я відпочиває саме так?
Які свята люблять святкувати у ваших родинах?
ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 34—37).
Традиції — це звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління.
(Розповіді дітей про їхні сімейні традиції.)
Побут — це загальний уклад (порядок) життя, сукупність звичаїв, власти вих якому небудь народові.

III
6
III
1. Дітям пропонується намалювати кімнату, обладнану власними руками, та визначити, яких сімейних традицій побуту вони дотрималися.
2. Для засвоєння поняття «традиції харчування» дітям пропонується відгадати й обговорити загадки.
Місили, місили,
Ліпили, ліпили,
А тоді — хіп
І в окріп. (Вареники.)
Морква, біб і цибулина,
Бурячок і капустина
Ще й картопля — шусть у горщик.
Ну й смачний зварили … (борщик).
Чи є слова відгадки назвами традиційних страв, які готує твоя мама?
Чи є вони традиційними для української кухні?
3. Запишіть рецепт однієї з улюблених страв вашої родини.
4. Діти мають пояснити прислів’я: «Найсмачніший той хліб, що ти його сам спік».
Пригадайте українську народну казку «Лисичка і Журавель» та розкажіть, якими стравами частували один одного герої казки.
5. Учням пропонується розглянути малюнки продуктів і напоїв, визначити шкідливі для здоров’я та закреслити ці товари червоним кольором. Акцент зробити на тому, що звичка курити — шкідлива.
Запропонувати дітям започаткувати якусь гарну традицію, наприклад, подорожі рідною країною.
Висновок. Одна з традицій українського народу, яку ми маємо продовжувати, — традиція здорово го способу життя. Пам’ятай, що ти українець. Шануй рідну мову, пісню, вишиванку, народні традиції!
ІІІ. Домашнє завдання. Дітям пропонується скласти розповідь про традицію святкування одного з релігійних свят у їхніх родинах.
УРОК 4. Комунальні послуги
Словничок споживача: комунальні послуги.
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
І. Актуалізація опорних знань (с. 38).
Ви і ваші сім’ї живете у будинках, тобто забезпечені житлом. У ваших оселях є вода, світло, газ,
тобто водопостачання, енергопостачання, газопостачання. А як їх ще по іншому називають?
Чи доводилося вам чути у ваших сім’ях вираз «комунальні послуги»?
Комунальні послуги — це забезпечення населення водою, газом, опа ленням, електрикою тощо.
ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 38—39).
Бесіда.
Як ваша родина використовує воду?
Для чого потрібні газ, електрика?
У яку пору року найпотрібніше опалення?
Чи відомо вам, яким чином вода, газ, електрика, тепло попадають у ваші оселі?
1. Для усвідомлення необхідності сплачувати за комунальні послуги дітям пропонуються для обго ворення подана нижче казка та запитання після неї.

КАЗКА
Жив у затишній квартирі одного красивого міського будинку хлопчик, на ім’я Байдужко. Понад усе на світі він любив розваги. Тільки й знав, що веселитися та бездумно витрачати гроші.
Повертався Байдужко додому пізно. Та ще здалеку йому підморгувало Світло у його віконцях, на плиті Кухар газ готував смачну вечерю, а з крана весело дзюркотіла Вода, граючись з Байдужком і
голосно сміючись.
Лише Поштова скринька плакала і розривалася, переповнена листами. Байдужко навіть не виймав
їх, бо знав, що в них усіх одне повідомлення: «Просимо оплатити борг за комунальні послуги».
«Байдуже, ще встигну», — думав Байдужко і продовжував насолоджуватися послугами, які люб’яз но надавав йому Господар Комунальник.
Одного разу пізно ввечері Байдужко повертався додому, а Світло не моргало йому очками. Відчи нив двері, а звідти — Холод. І Кухар газ кудись подівся, Холодна і Тепла Водичка пропали.
«Байдуже», — подумав Байдужко і знову пішов розважатися.
Та наступного вечора хлопчик вже не міг зайти до будинку, бо жодне віконечко не світилось.
Засумував Байдужко.
І раптом, де не візьмись — Світлячок. Він присвітив вхід до будинку. Біля дверей лежав лист. Роз крив його Байдужко і прочитав…
Ой, ні, не прочитав, бо Світлячок згас (Іванна Мельник).
Як би ви назвали казочку?
Чому ця казочка нас повчає?
2. Поясніть значення прислів’їв:
Легше спати без вечері, ніж з боргами.
Позбувся боргу — позбувся журби.
Учитель підводить учнів до висновку про необхідність сплачувати за комунальні послуги.
3. Учні розмірковують над тим, як повернути світло до згаслої лампочки.
4. Дітям пропонується відгадати загадки про газ, електроенергію, воду та розказати, якими послугами користуються їхні родини.
Диво кухар на вогні
Нам готує відбивні,
Зварить юшку ще й за мить
Молоко закип’ятить.
Славний кухар чарівник
В кухню по трубі проник.
Здогадались, хто у нас
Куховарить? Так, це — … (газ).
Що таке: пливе і ллється,
Часом на камінь дереться,
Як немає — все всихає,
Звір і птиця помирає. (Вода.)
Як прийде ніч в оселю,
Не свічечка горить:
Я сонечко веселе
Засвічую у мить.
На радість всій малечі
Його під кожен дах
Стовпів могутні плечі
Приносять у дротах. (Електрика.)
III
7
III

ІІІ. Домашнє завдання. Діти мають дізнатися у батьків, якими комунальними послугами користу ються у їхній родині, чи вчасно сплачують за них, і як можна зменшити оплату за комунальні послуги.
УРОК 5. Практична робота №1.
Складання переліку поточних потреб родини
Мета: навчитися розрізняти потреби першочергові і другорядні; постійні й періодичні; усвідоми ти залежність потреб від різних чинників.
Обладнання: ручка, кольорові олівці.
Інструкції щодо виконання практичної роботи
Скласти перелік поточних потреб родини на тиждень
Перед початком виконання роботи доцільно провести бесіду, під час якої учні мають пригадати:
що таке потреба; які потреби родини є поточними;
за допомогою чого задовольняються наші потреби (у товарах і послугах).
А також:
визначити причини й умови, які впливають на прийняття рішень у кожній родині;
указати, яку інформацію (рекламу) може використовувати родина для придбання продуктових і
промислових товарів, послуг.
Після проведення бесіди учні виконують практичну роботу (с. 40—41).
ХІД РОБОТИ
1. Пригадайте, які бувають потреби. Доповніть схеми.
2. Поміркуйте і запишіть, які постійні (щоденні) потреби мають ваші родини на цей тиждень.
Поміркуйте і запишіть, які товари і послуги потрібно використати для задоволення цих потреб.
3. Передбачте якісь несподіванки (приїзд гостей, несправність побутової техніки).
4. Складіть перелік товарів і послуг, які розв’яжуть проблему.
5. Запишіть перелік духовних потреб, а також перелік товарів і послуг, які задовольнять потреби відпочинку, розваг.
III
8
III
Потреби
Першочергові
Другорядні

6. Виберіть і обведіть зеленим кольором потреби, корисні для ваших сімей, червоним — закресліть шкідливі.
7. Складіть перелік поточних потреб.
8. Зробіть висновок.
ТЕМА 2. РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ РОДИНИ.
ЕКОНОМІЯ. СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ
Мотивація
Після опрацювання цієї теми учні будуть:
мати уявлення, що таке сімейний бюджет, економія, раціональне споживання, заощадження,
добробут;
знати, що таке доходи і витрати;
розуміти необхідність бережливого використання води, газу, електроенергії; дбайливого ста влення до придбаних речей;
усвідомлювати необхідність ощадливості щодо грошових витрат і доцільність заощаджень;
здобувати навички раціонального використання сімейних доходів, а також розподілу кишенько вих грошей;
робити висновки про зв’язок між економією і добробутом родини.
Основні поняття: сім’я, сімейний бюджет, доходи, витрати, заощадження, економія, раціональне споживання, добробут, дефіцит.
Обладнання: модель «сімейного бюджету» (у вигляді гаманця), таблиця «Доходи. Витрати», карт ки з написами можливих доходів і витрат, сигнальні картки, предметні малюнки, кольорові олівці.
УРОК 6. Сімейний бюджет і його складові
Словничок споживача: бюджет, сімейний бюджет, доходи, витрати.
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
І. Актуалізація опорних знань (с. 42).
Пригадайте, що таке сім’ я?
Це поняття можна сформулювати й інакше: сім’я — це люди, об’єднані родинними обов’язками та сімейним бюджетом, які проживають разом.
Виділяємо ключове слово — «бюджет».
ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 42—45).
Бюджет — це доходи і витрати за певний період часу (тиждень, місяць, рік).
1. Робота над вивченням поняття «сімейний бюджет».
Сімейний бюджет — це доходи і витрати сім’ї за певний період часу
(тиждень, місяць, рік).
2. Розв’язуємо проблемну ситуацію (с. 42) та спонукаємо учнів відповісти на поставлені запитання.
III
9
III
Книжки
М’яч
Світло
Вода
Вино
Одяг
Цигарки
Їжа

В одному маленькому містечку Дивокрай жила сім’я Гриценків. Вона складалася із шести осіб: та та, мами, сестрички, бабусі, дідуся та Миколки, який навчався в третьому класі. Хлопчик дуже любив грати у футбол, тому й попросив тата купити йому справжнісінького шкіряного м’яча.
Чи зможе тато задовольнити таку потребу сина? Можливо, вам підказкою буде прислів’я: «Хочеш щось купити — зазирни у гаманець». Щоб дізнатися, яке рішення прийме тато, слід заглянути до спільного сімейного гаманця.
3. Звідки ж надходять гроші до гаманця?
Гроші, отримані родиною за певний період часу (заробітна плата, пенсії,
стипендії, премії, грошові винагороди тощо), — це сімейні доходи.
Доходи можуть бути постійними, змінними (непередбачуваними), випад ковими.
Постійні — це заробітна плата батьків, пенсії, стипендії (даються поняття
«пенсія», «стипендія»).
Змінні — державна грошова допомога (субсидія), винагорода.
Випадкові (непередбачувані) — виграш у лотерею, знахідки, подарунки.
Які доходи вашої сім’ї?
Як вони розподіляються у вашій сім’ї, які потреби задовольняють?
Чи завжди сімейний гаманець залишається наповненим?
4. Пригадуємо, які потреби має сім’я і яку участь у їхньому задоволенні «бере» сімейний гаманець.
На що витрачаються гроші із сімейного гаманця?
Які сімейні потреби при цьому задовольняються?
Сімейний
гаманець
одяг
їжа відпочинок навчання комунальні
послуги ремонт побутової техніки придбання цінних речей медичне обслуговування побутове обслуговування
Сімейний
гаманець
пенсії
заробітна плата стипендії
премії
відсотки за вклади в банки доходи від користування земельною ділянкою грошові
допомоги
(субсидії)
виграші
грошові
винагороди
III
10
III

Сімейні витрати — це витрати, які здійснює родина за певний період часу
(витрати на їжу, житло, одяг, комунальні послуги, навчання та ін.).
(Особливу увагу слід звернути на шкільні витрати.)
Які доходи, витрати бувають постійні, змінні та випадкові (непередбачувані)?
На які потреби використовуються постійні витрати (базові)?
Змінні витрати можуть мати тимчасовий характер (наприклад, відвідування цирку, купівля ав томобіля).
Непередбачувані витрати — це збитки, штрафи, ремонт холодильника.
Допоможемо розв’язати проблему сім’ї Гриценків. Відомо, що їхній дохід становить 3800 гри вень, а витрати — 3780 гривень. Чи вистачить грошей, щоб придбати м’яча для Миколки?
5. Робота у групах. Складання таблиці доходів і витрат сім’ї їжачків Колюченків.
Порівнюючи сімейні доходи й витрати, підводимо дітей до висновку: «Щоб сімейний бюджет був наповненим, треба, щоб витрати не перевищували доходи».
Від економного, бережливого ставлення до грошей залежатиме добробут кожної сім’ї, тобто жити буде краще. Головне у плануванні сімейного бюджету — уникнути його дефіциту, тобто перевищення витрат над доходами.
Як, на вашу думку, треба витрачати гроші:
— спочатку на солодощі, іграшки, а потім на все, що залишиться?
— спочатку на їжу, одяг, квартплату, транспорт, а потім на іграшки й інше?
Як планувати сімейний бюджет, коли доходи перевищують витрати, тобто є надлишок?
Що можна зробити з доходами, які родина не витрачає?
6. Дітям пропонується пояснити смисл прислів’я: «Хто багато працює, той багато спожиткує» та розгадати кросворд «Бюджет» (с. 43).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал