Програма з української мови для вступників до Вінницького коледжу будівництва І архітектури кнуба
Скачати 41.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації26.11.2016
Розмір41.39 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України
Вінницький коледж будівництва і архітектури
Київського національного університету будівництва і архітектури
ЗАТВЕРДЖУЮ
;ової комісії
Н.Бондарчук
^
20 р.
ПРОГРАМА
з української мови для вступників
до Вінницького коледжу будівництва і архітектури КНУБА
на основі базової загальної середньої освіти
у 2016 році
Розглянуто і схвалено на засіданні предметної екзаменаційної комісії
Протокол №
Л
від і /
20
/6
р .
Голова предметної екзаменаційної комісії
О ІҐ
Ю.Мала
Вінниця 2016 р.

Пояснювальна записка
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.
Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.
Зміст програми з української мови
1.
Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі.
2.
Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків і букв, звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.
3.
Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі. Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі.
4.
Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.
5.
Найпоширеніші чергування голосних звуків.
6.
Найпоширеніші чергування приголосних звуків.
7.
Правила вживання апострофа.
8.
Правила вживання м’якого знака. Позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
9.
Написання слів іншомовного походження.
10. Спільнокореневі слова і форми слів. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
11. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, прі-, при-.
12. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові.
Зміни приголосних при творенні слів.
13. Правопис складних і складноскорочених слів.
14. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова.
Пряме і переносне значення слів.
15. Синоніми, антоніми, омоніми.
16. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Стилістична диференціація української лексики. Запозичені слова.
17. Поняття про фразеологізми. Типи фразеологізмів. Джерела української фразеології.
Фразеологізми в ролі членів речення.
18. Поняття про самостійні та службові частини мови.
19. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
20. Назви істот і неістот, загальні і власні назви.
21. Рід, число, відмінок іменників.
22. Відміни іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників.
23. Невідмінювані іменники. Способи творення іменників.
24. Правопис найуживаніших суфіксів іменників. Велика буква у власних назвах.
25. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
26. Якісні, відносні та присвійні прикметники.
27. Ступені порівняння прикметників, їх утворення.
28. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.
29. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.
30. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (власне кількісні, неозначено-кількісні, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.
3 1. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників,
32. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.

33. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
34. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова.
35. Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Види дієслів (доконаний і недоконаний). Часи дієслів.
36. Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число. Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів.
37. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення.
38. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.
39. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення.
Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.
40. Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.
Правопис прислівників.
41. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
42. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Групи сполучників за будовою. Правопис сполучників окремо і через дефіс.
43. Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі та модальні частки.
Написання часток. «Не» і «ні» з різними частинами мови.
44. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.
45. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного члена.
46. Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення.
47. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), способи їх вираження та різновиди. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.
48. Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом та присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.
49. Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.
50. Однорідні члени речення. Узагальню вальне слово при однорідних членах речення.
Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах речення.
51. Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в них.
52. Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених членах.
53. Складне речення, його типи. Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядних реченнях.
54. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.
55.
Складне речення з кількома підрядними.
56. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні.
Складне речення з різними видами зв’язку, розділові знаки в ньому.
57. Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.
58. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, доречність, виразність, правильність. Мовленнєві помилки.
59. Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті.

Критерії оцінювання диктанту
Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.
Для проведення державної підсумкової атестації та вступних випробувань у формі диктанту використовується текст, доступний для учнів 9 класу, обсягом від 170 до 190 слів.
Дикт ант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
• помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою;
• помилки на одне правило, але в різних словах, вважаються різними помилками;
• розрізняють грубі й негрубі помилки, тобто такі, які не мають істотного значення для характеристики грамотності.
•під час підрахування помилок дві негрубі вважають за одну грубу.
Д о негрубих відносять такі помилки:

у винятках усіх правил;
• у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;
у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;
• у випадках, що вимагають розрізнення
не
і
ні
(у сполученнях:
не хто інший, як...; не
що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);

у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;
• у заміні українських букв російськими.
За наявності в диктанті більше п'яти поправок оцінка знижується на бал.
Нормативи оцінювання диктанту
Бали
Кількість помилок
Бали
Кількість помилок
1 15-16 і більше
7 4
2 13-14 8
3 3
11-12 9
1+1 (негруба)
4 9-10 10 1
5 7-8 11 1 (негруба)
6 5-6 12 0


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал