Реферати статей із провідних зарубіжних видань
Скачати 44.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.01.2017
Розмір44.19 Kb.
ТипРеферат

1(38) ‘2014
80
РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ
ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ
Доступ до програм з охорони здоров’я на робочому місці та зменшення робочого презентеїзму: пере-
хресне дослідження на популяційному рівні / Bustillos A. S., Trigoso O. O. Access to health programs at the workplace and the reduction of work presenteeism: a population-based cross-sectional study // J Occup Environ
Med. – 2013. – V. 55, № 11. – P. 1318–1322. – Англ.
Презентеїзм (to present – перебувати) – практика перебування на робочому місці довше, ніж це перед- бачено робочим часом і не використання відпуски в повному обсязі, як це зумовлено графіком роботи для працівника, особливо через страх втрати роботи (Англо-український словник). Мета роботи: Дослідити доступ до програм з охорони здоров’я як детермінанти презентеїзму серед дорослих. Методи: джерелами отримання даних була добірка даних за результатами огляду відносно здоров’я громадян, проведеного
Канадською громадою впродовж 2009–2010 років. Результати були представлені як само-доповіді стосовно зменшення активності на робочому місці (презентеїзму). Як пояснюючою перемінною величини використали само-доповіді з доступу до програм з охорони здоров’я на робочому місці. Метод логістичної регресії засто- совували для вимірювання асоціації між результатом та доказовими перемінними, урегульованими до потен- ційних відхилень. Результати. Скореговані до статі, віку, освіти, доходу, стресу на роботі та хронічних умов, презентеїзм не асоціювався з доступом до програм з охорони здоров’я на робочому місці (скореговане спів- відношення шансів 1,23; довірчий інтервал 95 %, 0,91–1,65). Вірогідність презентеїзму була вищою в робіт- ників, які доповіли про високий стрес на роботі та які мали хронічні медичні проблеми. Висновок. У цьому дослідженні доведено, що доступ до програм з охорони здоров’я на робочому місці не є достовірно асоційова- ним із зменшенням у презентеїзму.
Ключові слова: презентеїзм, Канада, робоче місце, перехресне дослідження, охорона здоров’я
Канада, The School of Population and Public Health, Vancouver
Розробка та оцінка навчального модуля з професійної медицини для підвищення самоефективності та
ерудиції в студентів-медиків / Braeckman L., De Clercq B., Janssens H. et al. // Development and evaluation of new occupational medicine teaching module to advance self-efficiency and knowledge among medical students //
J Occup Environ Med. – 2013. – V. 55, № 11. – P. 1276–1280. – Англ.
Мета. Само-продуктивність визначається як віра людини в його/її здібності успішно виконувати завдання, що впливає, як було встановлено, на мотивацію студентів та їхніх досягнень у навчанні.
Метою цього дослідження було оцінити вплив нового Європейського навчального модуля з професійної медицини на само-ефективність студентів університетів та їхньої ерудиції по суті предмету. Методи.
Були використані тести перед, упродовж та після тренінгу з метою оцінювання само-ефективності та формування знань у 261 студента медичного університету третього року навчання з проблем професій- ного здоров’я. Також визначали детермінанти само-ефективності та ерудиції. Проаналізовано повторне визначення даних через багаторівневі статистичні процедури. Результати. Рівень само-ефективності та знань з професійної медицини після тренінгу став більш високим. Студенти, які частіше відвідували лекції, отримали більш високі бали, ніж ті, хто слухав лекції спорадично. Не встановлено залежності між рівнем само-ефективності та фінальними балами за знання. Висновок. Навчання з використанням нового модуля з професійної медицини показало свою ефективність. Відвідання лекцій є важливою детермінантою само-ефективності та якості виконання завдань. Не встановлено асоціації між само- ефективністю та балами за знання. Заохочення студентів до відвідування занять у класній кімнаті може прискорити розвиток їхньої успішності.
Ключові слова: новий модуль навчання, професійна медицина, студенти медичних університетів, само-
ефективність, ерудиція, знання
Бельгія, Department of Public Health, Ghent University
РЕФЕРАТИ

81
1(38) ‘2014
РЕФЕРАТИ
Співробітництво між лікарями-профпатологами та іншими спеціалістами, включаючи лікарів із стра-
хової медицини // Collaboration between occupational physicians and other specialists including insurance physicians // Versicherungsmedizin. – 2013. – V. 65, № 3. – P. 140–145. – Нем.
Співробітництво між різними організаторами є дуже важливим для добре налагодженого процесу профе- сійної реабілітації. Дослідники, у цьому зв’язку, серед інших гравців вказують на медичних страхувальників, лікувальний сектор та роботодавців. У 2011 році ВООЗ організувало Конгрес «Зв’язок здоров’я та праці»:
Яку роль відіграє професійне здоров’я в первинній медичній допомозі». Конгрес також відвідали представни- ки WONCA (Всесвітньої організації сімейної медицини). Загалом всі погодилися, що проблеми професійної медицини треба продовжувати розглядати як інтегральну частину первинної медичної допомоги. Але дуже важливо знайти літературу з цієї тематики. Тому було проведено огляд літератури, яка стосувалася співро- бітництва з лікарями-профпатологами в Голландії, Великій Британії та Німеччині в 2001 році та восени 2011 року. Увага була зосереджена на причетних до цього спеціалістів та лікарів-страхувальників. Тому автори використали для пошуку інформації PUBMED, вживаючи терміни MeSH, а також базу даних «Tjidschrift voor bedrijfsen verzekeringsgeneeskunde» (TBV) [Dutch Journal for Occupational and Insurance Medicine] та оn-line каталог THIEME-eJOURNALS. І нарешті, але не в останнє, автори застосовували on-line каталог німецьких статей журналу «Arbeits,-Sozial-,Umweltmedizin» [Occupational, Social, Milieu Medicine]. Крім того, було використано метод «снігової кульки» для знаходження релевантної літератури. Було знайдено багато посилань на цю тему. У Нідерландах, зокрема, було зроблено багато досліджень з цього приводу. Але
є дуже небагато досліджень стосовно співробітництва між лікарями-профпатологами та спеціалістами, зокрема, лікарями-страхувальниками. Виявляється, що співробітництво з іншими спеціалістами не є нор- мою. Тому, співробітництво між практикуючими лікарями (спеціалістами та сімейними лікарями), лікарями- страхувальниками та іншими зацікавленими особами є дуже важливим і його треба покращити. У майбутньо- му дослідникам слід розробити методики, які б допомогли покращати таке співробітництво. Наприклад, дослідники в Нідерландах пропонують розробити спеціальні документи з цієї проблеми. Є загальна думка відносно того, що співробітництво між лікарями-профпатологами та деякими іншими спеціалістами є дуже важливим. Зокрема, досліджується співробітництво між спеціалістами у фізичній медицині. Лікарі-практики та лікарі-страхувальники відіграють важливу роль у контролі за інвалідністю. Тому всі зацікавлені особи мають працювати разом і більш інтенсивно. Але літературу з цієї проблеми знайти важко, особливо даних у міжнародній літературі. Таку ситуацію треба терміново змінювати.
Ключові слова: співробітництво, лікарі-профпатологи, лікарі-страхувальникі, бази даних
Нідерланди, Arbeitsmedizinischen Abteilung des Sozialdienstes
Наночастинки оксиду нікелю посилюють цитотоксичніть через оксидативний стрес та викликають
апоптичну відповідь у клітинах печінки людини (HepG2) / Ahamed M., Ali D., Alhadlag H. A., Akhtar M. J.
Nickel oxide nanoparticles exert cytotoxicity via oxidative stress and induce apoptotic response in human liver cells
(HepG2) // Chemosphere. – 2013. – V. 93, № 10. –P. 2514 –2522. – Англ.
Збільшення використання наночастинок оксиду нікелю (NiO NPs) викликає необхідність покращання розуміння їхнього потенційного впливу на здоров’я людини. Раніше вивчали токсичний ефект цих частинок, головним чином, на клітинах дихальних шляхів. Але інформації стосовно ефекту таких частинок на клітини печінки людини недостатньо. У цьому дослідженні автори вивчали опосередковану реактивними формами кисню (РФК) цитотоксичність та індукцію апоптичної відповіді в печінкових клітинах людини (HepG2) під впливом наночастинок оксиду нікелю. Підготовлені наночастинки були сферичної форми з середнім діамет- ром 44 нм. Вони викликали дозо-залежну цитотоксичну дію (клітини вмирали) та генерацію РФК у клітинах
HepG2. Поглинач РФК вітамін С призводив до зменшення загибелі клітин, викликаного впливом наночас- тинок, вказуючи на те, що оксидативний стрес відіграє важливу роль у токсичності наночастинок.
Мікроядерна індукція, конденсація хроматину та пошкодження ДНК у клітинах HepG2 під впливом наночас- тинок дозволяють припустити, що наночастинки оксиду нікелю викликають гибель клітин апоптичним шля- хом. Кількісний аналіз ПЛО у реальному часі показав, що після впливу наночастинок на клітини HepG2 рівень експресії mPNA апоптичних генів (bax і caspase-3) був високо регульованим, тоді як рівень експресії анти-апоптичного гена bcl-2 був низько регульованим. Крім того, активність ферменту caspase-3 також була

82
1(38) ‘2014
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
вище в клітинах оброблених наночастинками. Це був перший звіт, який демонструє, що наночастинки окси- ду нікелю є причиною цитотоксичності за участю РФК та індукції апоптозу в клітинах HepG2, який можливо був опосередкований через шляхи bax/bcl-2. Ця робота гарантує дбайливе оцінювання наночастинок оксиду нікелю перед їхнім комерційним вживанням та промисловим застосуванням.
Ключові слова: апоптоз, здоров’я людини, NiO-наночастинки, реактивні форми кисню (РФК)
Саудівська Аравія, King Abdullah Institute for Nanotechnology, King Saud University
Аналіз впливу бензолу на робочому місці впродовж сорока років на заводі з обробки та виробництва
нафтохімічній продукції / Sahmel J., Devlin K., Burns A. et al. An analysis of workplace exposures to benzene over four decades at a petrochemical processing and manufacturing facility (1962–1999) // J. Toxicol Environ
Health. – 2013. – V. 76, № 12. – P. 723–746. – Англ.
Бензол, відомий канцероген, може генеруватися як побічний продукт при використанні сировини на осно- ві нафти в хімічній промисловості. Метою дослідження був аналіз великого набору даних з вимірювання концентрації бензолу в повітрі, зібраних впродовж близько 40 років під час стандартного вивчення його впливу на робітників нафтопереробного підприємства. На заводі використовували етан, пропан та природ- ний газ, як сировину для виробництва загальних комерційних матеріалів, таких як поліетилен, поліпропілен, віск, клеї, спирти та альдегіди. Загалом було зібрано 3607 проб бензолу в повітрі на підприємстві впродовж
1962–1999 років. З них загалом 2359 індивідуальних проб при тривалій експозиції до бензолу (більше однієї на рiк) збирали у 1974–1999 роки. Ці проби аналізували залежно від дільниці, служби та типу роботи для встановлення впливу бензолу на робітників на різних дільницях підприємства. Дані стосовно проб з часом також аналізували за ключовими випадками, включаючи зміни в лімітах професійної експозиції (OEL) для бензолу, та основними змінами в обладнанні підприємства. Незважаючи на те, що середні концентрації бен- золу варіювали залежно від процесу, майже в усіх випадках вимірювальна кількість бензолу була нижчою за
OEL для бензолу на місці та той час (10 ppm для 1974–1986 років та 1 ppm для 1987–1999 років).
Зменшення середніх концентрацій бензолу в повітрі також було встановлено, коли дані оцінювали згідно із
7- до 10-річним періодом після основних змінних процесів в обладнанні. Оцінка рівнів смертності для ретро- спективної когорти працівників (n = 3938) показала, що середній індивідуальний рівень експозиції на цьому підприємстві (0,89 ppm на період 1974–1986 років та 0,125 ppm для періоду 1987–1999) не призводив до збільшення стандартного рівня смертності для хвороб або злоякісних пухлин у лімфатичній системі.
Надійність цього набору даних надає вичерпну інформацію стосовно експозиції, яка може стати в пригоді для оцінки впливу бензолу на людей, працюючих на подібних підприємствах. Дані також створюють основу для порівняння рівнів вимірювання експозиції та потенціалу шкідливих ефектів на здоров’я. Ці дані можуть також свідчити про користь для порівняння відносного експозиційного потенціалу для виробництва проти невиробничих процесів та взаємозв’язку між сферою діяльності та індивідуальними пробами в зоні дихання.
Ключові слова: робоче місце, експозиція, бензол, робітники, здоров’я, нафтопереробне підприємство
США, ChemRisk, LLC, Colorado
Першоджерела у фонді ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал