Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 1 Основні терміни, поняття, означення
Скачати 81.57 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.03.2017
Розмір81.57 Kb.

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення
4.1.1. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково- графічних робіт, рефератів тощо).
Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.
4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.
4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.
4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи
(навчального навантаження), що відповідає 54 годинам робочого часу.
4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.
4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового
(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.
4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково- графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.
4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.
4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.
4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка
визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.
4.1.6.5. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.
4.1.6.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь
4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента
ІІІ семестр

Мах кількість балів
Вид навчальної роботи
Мах кількість балів
Модуль № 1
Виконання та захист лабораторної роботи № 1.1 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 1.2 5
Виконання самостійної роботи № 1 1
Виконання самостійної роботи № 2, 3 1
Заохочувальні заходи
1
Виконання модульного тесту № 1 2
Усього за модулем № 1
15


Модуль № 2

Виконання та захист лабораторної роботи № 2.1 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 2.2 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 2.3 5
Виконання самостійної роботи № 4 1
Виконання самостійної роботи № 5 1
Заохочувальні заходи
1
Виконання модульного тесту № 2 2
Усього за модулем № 2
20

Усього за ІІІ семестр
35

Таблиця 4.1 (продовження)
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента
ІV семестр

Мах кількість балів
Вид навчальної роботи
Мах кількість балів
Модуль № 3
Виконання та захист лабораторної роботи № 3.1 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 3.2 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 3.3 (4 години)
5
Виконання та захист лабораторної роботи № 3.4 (4 години)
5
Виконання та захист лабораторної роботи № 3.5 (4 години)
5
Виконання та захист лабораторної роботи № 3.6 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 3.7 (4 години)
5
Виконання самостійної роботи № 6, 7 1
Виконання самостійної роботи № 8 1
Заохочувальні заходи
1
Виконання модульного тесту № 3 2
Усього за модулем № 3
40


Модуль № 4

Виконання та захист лабораторної роботи № 4.1 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 4.2 5
Виконання та захист лабораторної роботи № 4.3 5
Виконання самостійної роботи № 9, 10 1
Заохочувальні заходи
1
Виконання модульного тесту № 4 2
Усього за модулем № 4
19

Виконання комплексної контрольної роботи
5
Семестровий диференційований залік
1
Усього за ІV семестр
65
Усього
100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.
Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Виконання та захист лабораторної роботи
Виконання та захист домашнього завдання
Виконання модульного тесту
5 1
2
Відмінно
4 0,7 1,5
Добре
3 0,6 1
Задовільно менше 3 менше 0,6 менше 1
Незадовільно
4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи та домашнє завдання позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються один додатковий заохочувальний бал за лабораторну роботу і один за домашнє завдання.
Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.
4.2.4. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.
4.2.5. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.
4.2.6. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач відділення, шляхом виконання студентом модульного тесту тривалістю до двох академічних годин.
4.2.7. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою
Модуль № 1
Модуль № 2
Оцінка за національною шкалою
14-15 18-20
Відмінно
11-13 15-17
Добре
8-10 12-14
Задовільно менше 8 менше 12
Незадовільно
Модуль № 3
Модуль № 4
Оцінка за національною шкалою
37-40 18-19
Відмінно
29-36 15-17
Добре
22-28 12-14
Задовільно менше 22 менше 12
Незадовільно
4.2.8. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).
Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.
У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною
(за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.
4.2.9. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь- яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці
“Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.
При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.
Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.10. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.
4.2.11.
При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює чотирьом (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.
4.2.12. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.
4.2.13. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).
Таблиця 4.4 Таблиця 4.5
Відповідність підсумкових семестрових Відповідність залікової модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці оцінкам за національною шкалою за національною шкалою
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
90-100
Відмінно
10-12
Відмінно
75-89
Добре
7-9
Добре
60-74
Задовільно
5-6
Задовільно менше 60
Незадовільно менше 5
Незадовільно
4.2.14. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою
ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6
Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка
Пояснення
90-100
Відмінно
A
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82 – 89
Добре
B
Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)
75 – 81
C
Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67 – 74
Задовільно
D
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60 – 66
E
Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35 – 59
Незадовільно


FX
Незадовільно
(з можливістю повторного складання)
1 – 34
F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним
курсом)
4.2.15. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в 9 семестрі, в якому передбачений диференційований залік, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для
“Задовільно” – 6 балів).
4.2.16. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.
4.2.17. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково- екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.
4.2.18. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А,
87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал