Рішення Івано-Франківської обласної ради від жовтня 2014 року №Pdf просмотр
Сторінка1/10
Дата конвертації11.03.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на період до 2020 р.
2014

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
2
ЗАТВЕРЖЕНО
Рішення Івано-Франківської обласної ради від __ жовтня 2014 року
№________
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на період до 2020 р.
Розробники:
Робоча група з розробки Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
1
Загальний методологічний та організаційний супровід:
Проект Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», http://surdp.eu/
1
Склад робочої групи затверджений розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від
15.05.2014 № 265

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
3
Перелік скорочень
SWOT–аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз.
АПК – агропромисловий комплекс.
АРР – агенція регіонального розвитку.
АТО – адміністративно-територіальна одиниця.
ВВП – валовий внутрішній продукт.
ВРП – валовий регіональний продукт.
ЄС – Європейський Союз.
ЖКГ – житлово-комунальне господарство.
ЗУ – Закон України.
МСБ – малий та середній бізнес.
МТД – міжнародна технічна допомога.
НУО – неурядова організація.
ОДА – обласна державна адміністрація.
ОМС – органи місцевого самоврядування.
ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади.
РДА – районна державна адміністрація.
ТПВ – тверді побутові відходи.

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
4
Зміст
Перелік скорочень ........................................................................................................................... 3
Зміст.................................................................................................................................................... 4
І. Вступ ................................................................................................................................................ 5
Довідкова інформація та мета розробки Стратегічного плану .......................................... 5
Підхід, методика та процес підготовки Стратегії .................................................................. 7
Коротка характеристика соціально-економічного розвитку області ................................. 11
Головні чинники та сценарії розвитку області ........................................................................ 27
Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку
Івано-Франківської області (SWOT-аналіз) .......................................................................... 27
SWOT-матриця Івано-Франківської області ......................................................................... 29
Порівняльні переваги, виклики і ризики Івано-Франківської області ........................... 32
Сценарії розвитку Івано-Франківської області до 2025 року ........................................... 33
Стратегічне бачення розвитку Івано-Франківської області ................................................. 37
Стратегічні, операційні цілі та завдання ................................................................................... 38
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ................................... 39
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1. Стимулювання залучення інвестицій ..................................... 40
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу ...... 43
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Забезпечення енергоефективності .......................................... 45
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.4. Удосконалення управління регіональним розвитком ......... 47
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.5. Забезпечення екологічної безпеки регіону ........................... 49
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ....................... 52
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Підвищення туристично-рекреаційного потенціалу ........... 53
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Маркетинг туристичного потенціалу ...................................... 56
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ................................................ 57
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції .................................................................................................................................. 59
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст ............................................................................................................................................ 61
Стратегічна ціль 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ .................................................... 64
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці
................................................................................................................................................... 66
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю .......................................................................................................................................... 68
Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії ................................................................. 71
Узгодженість Стратегії з програмними та стратегічними документами ........................... 76
Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку ................................ 76
Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального розвитку ................. 78
ДОДАТОК 1. Склад робочої групи, яка працювала над розробкою Стратегії розвитку
Івано-Франківської області на період до 2020 року ............................................................... 79

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
5
І. Вступ
Довідкова інформація та мета розробки Стратегічного плану
Сучасний світ загальної конкуренції та глобальних викликів, браку природних, фінансових, людських ресурсів спонукує усіх суб‘єктів різних ринків шукати нові можливості для розвитку, використовувати власні переваги та можливості для отримання кращого доступу до ресурсів.
Часи сподівання винятково на зовнішні державні чи міжнародні ресурси відходять в минуле, все більше набирає ваги тенденція до ефективного використання власних ресурсів, творення власної територіальної згуртованості, як в межах держав, так і в межах їх регіонів.
Зміна підходів до регіонального розвитку, що відбулась в Європі та зачепила зараз
Україну, направлена на посилення ролі регіонів, органів публічної влади в регіонах у власному стратегічному плануванні та власному розвитку.
Планування регіонального розвитку на середньострокову перспективу, яке є результатом роботи різних суб‘єктів регіонального розвитку в області: від обласної ради і обласної державної адміністрації до представників асоціацій підприємців, громадськості та науковців, має стати основою для регіональних та місцевих програм розвитку.
Таким головним планувальним документом Івано-Франківщини визначається
«Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року».
Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (далі –
Стратегія) була розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та досвіду реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року.
Необхідність підготовки та прийняття Стратегії регіонального розвитку викликана зміною соціально-економічної ситуації, як в Україні, так і в області, ухваленням у 2013 році Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким визначено нові підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку.
При розробці Стратегії було враховано політичні рішення Уряду щодо реформування регіонального розвитку.
Стратегія розроблена робочою групою з розробки Стратегії, яка була створена
15 травня 2014 року шляхом проведення низки семінарів та дискусій упродовж квітня- серпня 2014 року за організаційного та методологічного супроводу з боку проекту
Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
Розробка Стратегії, крім, власне, підготовки самого документу, стала важливим
інструментом налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними адміністраціями, міськими та районними радами,

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
6
університетами, а також широким колом організацій громадянського суспільства для того, аби стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін, аби згодом було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з Плану реалізації
Стратегії.
Процес колективної роботи над Стратегією різних суб‘єктів регіонального розвитку у рамках робочої групи дозволив залучити до розробки десятки організацій та активних людей області із різних секторів суспільства, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій.
Стратегія ставить перед собою амбітне, та важливе завдання – перетворити Івано-
Франківщину в самобутній та самодостатній край у якому поєднуються європейські цінності з віковими національними традиціями, відкритий до співпраці культурний, туристичний, курортно-рекреаційний центр України, регіон інноваційної економіки з комфортним та безпечним життєвим середовищем і високим рівнем соціально- духовного життя.
Саме людина стає центром та пріоритетом розвитку. Розвиток економічного потенціалу, туризму, сільських територій та людського капіталу є лише інструментами досягнення мети.
Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи завдань, які базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку усієї області, її міст та районів зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуватимуться інноваційна промисловість, туризм, екологічне сільське господарство, висока якість людського капіталу та безпечне довкілля.
Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у межах області на період до та після 2020 року.
У документі розглядаються фактори, котрі впливають на подальший розвиток та диктують зміни. Він визначає цілі області й підказує, як досягти цих цілей. Як сам регіон, так і люди, які в ньому живуть та працюють, забезпечують можливість виконання заходів із реалізації стратегічних цілей.
Ця Стратегія визначає довгострокові перспективи з урахуванням потреб майбутніх поколінь. Таким чином, питання сталого розвитку проходить червоною ниткою крізь
Стратегію, забезпечуючи наголос на економічному поступі та соціальній єдності.
Ухвалення цієї Стратегії має стати основою для створення комплексної бази стратегічного планування в області, а саме уточнення регіональних програм, їх гармонізації з перспективами розвитку, означеними Стратегією.
Стратегія позиціонуватиметься як плановий документ найвищого рівня в регіоні, а отже її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів.
Очікується, що всі зусилля адміністративних органів, громадянського суспільства, наукових кіл і громадян будуть націлені на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень регіонального рівня,

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
7
державного бюджету, коштів донорів та з приватних джерел, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у цій Стратегії.
В Україні питанням регіонального розвитку приділялось недостатньо уваги, як на національному, так і на регіональному рівнях. Фактично в державі не було створено механізмів для стимулювання регіонального розвитку, які б сприяли вирівнюванню розвитку регіонів. Ухвалення Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» N
2850-IV від 8 вересня 2005 року дало певний поштовх до започаткування стратегічного планування регіонального розвитку. Цим законом було запроваджено розробку та ухвалення стратегій розвитку регіонів, а також передбачено такий інструмент регіонального розвитку, як угода між областю (в особі обласної ради) та Кабінетом
Міністрів України. Проте практика показала недостатню ефективність механізму угод щодо регіонального розвитку, а з цілим рядом регіонів такі угоди так і не були укладені.
За таких політичних та законодавчих умов у Івано-Франківській області була розроблена Стратегія, базована на чинному законодавстві, кращій світовій практиці та спрямована на здійснення позитивних змін, забезпечення привабливості регіону для вкладення місцевих, регіональних, донорських та приватних коштів.
Стратегія визначає три основних стратегічні підходи, що закладають підвалини ефективного розвитку області: 1) висхідний підхід до консолідації можливостей економіки, територій і людей; 2) засвоєння методів, механізмів та інструментів стратегічного планування із застосуванням практики ЄС, які регулюють освоєння коштів структурних фондів; 3) налагодження системи взаємопов’язаних операційних програм для впровадження Стратегії в рамках середньострокових планів її реалізації.
На цьому шляху Стратегія забезпечує радикальне реагування, спрямоване на досягнення нових цілей у широкій концепції розвитку регіону та припинення застою у сфері розвитку, головним чином, за економічними, соціальними та екологічними вимірами.
Окреме місце серед напрямків регіонального розвитку відведене територіальному аспектові заходів, що спрямовані на зміцнення центрів зростання як потенційних рушіїв розвитку відповідних територій, розбудову економічної та соціальної доступності слаборозвинутої периферії та усунення загального соціально- економічного дисбалансу. Сприятлива матеріальна та нематеріальна інфраструктура й відповідний потенціал є необхідною передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей регіонального розвитку.
Підхід, методика та процес підготовки Стратегії
Економічний розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких дозволяє регіону пристосуватися до економічних змін шляхом поліпшення свого конкурентного положення з огляду на вирішальні фактори виробництва: людські ресурси, інформацію та технології, капітал та інфраструктуру.
Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу у регіоні, а також створення спільного бачення майбутнього розвитку, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним інструментом об‘єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств,

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
8
що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.
Процес розробки Стратегії регіонального розвитку мав висхідний характер. Він відпрацьовувався робочою групою, що визначала напрями розвитку та сфери реалізації заходів.
Строковість інструментів планування визначалася на основі поєднання довгострокового стратегічного плану та середньострокових циклів планування його реалізації. Визначені на основі цього підходу стратегічні цілі та заходи мають характер довгострокових (на 7 років) напрямів розвитку, тоді як програми орієнтуються на реалізацію пріоритетних завдань (3 роки). Ці заходи, будучи ключовими елементами Стратегії, визначають сценарії та шляхи досягнення стратегічних цілей.
При розробці Стратегії в основу її підготовки покладено такі основні принципи:
Партнерство
Характер стратегічного розвитку формується за результатами різних консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До участі в ухваленні рішень і розробці стратегічних цілей було запрошено всі зацікавлені сторони — представників влади, наукових установ, асоціацій підприємців, торгівельних палат, підприємств та громадянського суспільства.
Принцип спільної участі представників влади та приватного сектору
Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також явну публічну підтримку
Стратегії. Усі заходи розроблялися у спосіб, захищений від надмірного впливу учасників процесу розвитку, із залученням конкретних осіб, що ухвалюють рішення, зацікавлених сторін, експертів, представників неурядових організацій тощо.
Життєздатність
Основою забезпечення життєздатності є забезпечення належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів Стратегії (цілей, заходів), що підтримується застосуванням усіх зазначених у цьому документі принципів. Ще одним важливим елементом забезпечення життєздатності є забезпечення розвитку порівняльних переваг, визначених за результатами SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того, для виявлення синергії між вадами та загрозами, яка загрожує життєздатності (для ризик-менеджменту), застосовується матриця слабких сторін та загроз.
Інтеграція
Забезпечувалася за двома напрямками: 1) інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні з територіальної та змістовної точки зору. Це означає, що досягнення будь-якої регіональної мети принесе результат і на місцевому рівні.
Інтеграція забезпечується шляхом активної участі всіх зацікавлених сторін регіону. 2) Інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних секторів і напрямків діяльності забезпечує усунення конфліктів та негативних впливів. У цьому сенсі інтеграція забезпечує зосередження на сумісності та синергії заходів.
Інновація
Застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і стосується, головним чином, запропонованого підходу та якнайефективнішого використання наявних ресурсів.
Ієрархія стратегічних планів
Стратегічні плани вищого рівня мають більш загальний характер і закладають підвалини для визначення конкретних заходів на нижчих рівнях.
Інституційна пам‘ять
Робота над проектом Стратегії базувалась на результатах, досягнутих при розробці попередніх стратегічних документів, зокрема Стратегії економічного та соціального розвитку Івано-Франківської області на період до 2015 року.
Субсидіарність
Визначення стратегічних заходів, починаючи з найнижчого рівня (на основі потреб місцевих громад), здійснювалось із використанням ресурсів регіонального розвитку.
Модель розробки Стратегії було обрано, виходячи з потреб регіону.
Етапи розробки Стратегії:
1. Організація роботи
Робоча група (РГ) – колектив осіб, який створюється для роботи над стратегічним планом розвитку регіону. Саме на засіданнях РГ презентуються, обговорюються усі напрями роботи та ухвалюються відповідні рішення.

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
9 2. Здійснення соціально-економічного аналізу та SWOT-аналізу
Відправним пунктом процесу розробки Стратегії є інвентаризація статистичних даних.
Стратегічний аналіз є чимось більшим від розгляду статистичних показників, оскільки передбачає також оцінку структурних, політичних, економічних та соціальних умов. У цьому сенсі кількісно-емпіричний аспект має тісний зв’язок із якісними аспектами.
Соціально-економічний аналіз, порівняльні переваги, виклики та ризики, що враховують специфіку Івано-Франківщини, є основою стратегічного планування, поєднуючи в собі потреби районів і шляхи розв’язання проблем.
Після аналізу ситуації було розпочато аналіз потенціалу регіону. В основу методики виконання цієї роботи було покладено SWOT-аналіз. На практиці робоча група визначала сильні сторони регіону, можливості розвитку, слабкі сторони та зовнішні загрози. Під час засідань проводився мозковий штурм, зосереджений на визначенні синергетичної взаємодії чинників у рамках кожного з елементів SWOT-аналізу, що мав на меті визначення стратегічної орієнтації, порівняльних переваг і забезпечення можливості управління ризиком.
Виявлені сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози формують чітке уявлення про поточну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку регіону, а отже є містком між соціально-економічним аналізом та Стратегією, причому орієнтація Стратегії та основні елементи стратегічних цілей наприкінці цього етапу вже стають очевидними.
Результати виконання цього етапу є такими: 1) Соціально-економічний аналіз Івано-
Франківської області; 2) SWOT-аналіз та SWOT-матриця; 3) Порівняльні переваги регіону, виклики та ризики.
Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних проблем економічного розвитку регіону і разом з даними Профілю регіону слугують для формулювання стратегічних напрямів та цілей його розвитку на певний період часу.
3. Визначення стратегічного Бачення
Робоча група визначає стратегічне Бачення розвитку регіону - бажаного стану соціально- економічної системи у майбутньому, який може бути означений конкретною датою.
Коректне формулювання Бачення з точним зазначенням складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання.
Стратегічне Бачення відображає те, куди регіон має прийти в результаті реалізації Стратегії розвитку та відображає той конкретний результат, який бажає досягти у майбутньому.
4. Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними заходами
Стратегічні цілі було визначено в найзагальніших рисах, як мінімум, на 7 років. Цей строк було визначено для того, щоб створити стратегічну платформу для циклів реалізації тривалістю по 3 роки кожний та для уникнення необхідності повторення процесу розробки стратегії в проміжний період і перевірки життєздатності планів у довгостроковій перспективі. Стратегічні цілі було визначено на основі порівняльних переваг регіону з урахуванням викликів, а також можливих перешкод і ризиків на шляху розвитку.
Операційні цілі було визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних цілей, які передбачають реалізацію необхідних заходів.
Ці заходи було визначено з метою досягнення відповідних стратегічних цілей на період до
2020 року. Для формування чіткої структури всіх елементів стратегії, зазначені заходи стратегічної цілі, які прив’язані до операційних цілей. Дуже часто ці заходи являли собою поєднання регіональних заходів (проектів розвитку) та реформ, які створюють базу для подальшої розбудови потенціалу й досягнення цілей розвитку.

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.
10
Найважливішим результатом процесу побудови Стратегії стали: почуття відповідальності за
Стратегію на регіональному та місцевому рівнях, зміцнення потенціалу партнерських груп,
їхньої підзвітності та відповідальності за реалізацію.
На цьому етапі також розпочинається процес розробки Плану реалізації Стратегії, який формується на основі визначених у Стратегії стратегічних і операційних цілей (після того як
їх схвалено), а робочі підгрупи узгоджують конкретні заходи, які мають бути вжиті для досягнення загальних
і конкретних цілей.
Завдання передбачають визначення відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних ресурсів. План реалізації розробляється за кожною стратегічною та операційною ціллю і представляє собою «дерево цілей». Він формується виходячи з принципу «від загального до конкретного» та несе в собі високу ступінь деталізації.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка