Рішення при наявності багатьох конфлік
Скачати 402.94 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації12.02.2017
Розмір402.94 Kb.
  1   2   3   4

1
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії
ТИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ
Пустовіт Н. А.
Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання АПН України
Залежно від вираженості тієї чи іншої форми виділяють екологічну поведінку самообмеження, саморозвитку і нерегульовану поведінку.
В літературі зустрічається поняття раціональна поведінка, що є своєрідним компромісом між різними формами екологічної поведінки, який дозволяє відкласти у часі, або тимчасово пом’якшити конфлікт. Раціоналізація, як психічний феномен, виявляється за необхідності знайти рішення при наявності багатьох конфліктів, в умовах непримиренних протиріч, причому це не стільки зовнішні, скільки внутрішні протиріччя. Рішення реалізується у формі компромісу, що допускає одночасне прийняття положень, які суперечать одне одному. Вчені розглядають раціоналізацію не лише як явище психологічного захисту особистості чи суспільства від внутрішніх протиріч, алей як форму екологічної поведінки, що допускає примирення з виявами екологічної агресії в ім’я реальних (чий надуманих) вищих цілей, або в ситуації, коли боротьба з такою агресією немає шансів на успіх. Наприклад, люди залюбки купують перво- цвіти, занесені до Червоної Книги, керуючись раціональними мотивами, на кшталт Квіти все одно зірвано, і виправити цього я не можу».
Дослідники В. Медвєдєв, А. Алдашева виділяють також пасивну і активну екологічну поведінку Пасивна екологічна поведінка може мати кілька градацій, починаючи від байдужості і побудови поведінки за стандар-
В
ажливою метою освіти і виховання є втілення знань, морально-етичних переконань у поведінці особистості.
У найзагальнішому вигляді під екологічною поведінкою розуміється система вчинків і дій стосовно довкілля, яка віддзеркалює рівень екологічної культури особистості.
Для подальшого уточнення поняття суттєвим є органічний зв’язок поведінки і ставлення, який підкреслюють відомі дослідники екологічної психології С. Дерябо, В. Ясвін. Вчені зазначають, що той чи інший тип екологічної поведінки у ситуації визначається сформованим ставленням до певного природного об’єкта На основі того, що задоволення потреб людини може відбуватись різними шляхами, В. Медвєдєв, А. Алдашева виділяють дві форми екологічної поведінки. Форма некомпенсованого споживання, за якої людина, використовуючи об’єкти природи, не вживає жодних заходів, аби поповнити джерело продукту, що споживається. Регулювання споживання в кращому випадку має форму різноманітних обмежень, квот тощо. Саме такою є екологічна поведінка, по в’я зана зі споживанням нафти, вугілля, руд та інших корисних копалин.
Компенсоване споживання спрямоване на досягнення двох завдань — задоволення потреби і створення запасу продуктів, здатного забезпечити необхідний рівень споживання. Саме така форма екологічної поведінки відповідає концепції стійкого сталого, збалансованого) розвитку, відо- бражає її сутність.

2
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії
тами оточення, без співвіднесення їх з категоріями корисно — шкідливо, потрібно непотрібно, чи навіть можна — заборонено».
Друга градація — це інтерес, тобто осмислення конкретних екологічних ситуацій, але результат осмислення не реалізується в тих чи інших діях. Наступною градацією є побудова моделі екологічної ситуації в узагальненому вигляді і формування свого ставлення до цієї моделі, тобто формування думки чи позиції, хоча б в такому спрощеному вигляді, як співчуття, або неприйняття.
Нарешті, вищою формою пасивної екологічної поведінки може бути підтримка окремих форм активної екологічної поведінки, що пропонується або здійснюється іншими. До цієї форми пасивної поведінки можна віднести і свідоме дотримання всіх нормативно-правових екологічних обмежень, засноване не на страхові покарання, а на переконанні у їх необхідності.
До вибору пасивної форми екологічної поведінки можуть спонукати тривожність, низька емоційність, раціоналізм, лінощі, відсутність цікавості.
Активна форма екологічної поведінки характеризується, насамперед тим, що проблема, на вирішення якої спрямована поведінка, формується у свідомості саме як екологічна, і поведінка повністю націлена на збереження, або перетворення тієї чи іншої екосистеми. Більше того, активна екологічна поведінка може спрямовуватись на екосистеми, які слід зберегти від втручання людини. В основі активної форми екологічної поведінки лежить переконання у необхідності того чи іншого вчинку, причому зміст переконання може бути різним від егоїстично-хижацького до науково обґрунтованого, ощадливого.
Серед форм активної екологічної поведінки особливу увагу привертає створюю- ча екологічна поведінка, у якій виразно чи приховано присутній творчий компонент, оскільки велика кількість факторів, залучених до екологічних взаємодій, роблять унікальним кожне рішення.
Однією з головних характеристик активної екологічної поведінки є її спрямованість на самообмеження, тобто на стримування нерегульованого зростання споживання. На прийняття активної форми екологічної поведінки справляє вплив низка психологічних характеристик. Зокрема, чим більше виражена рефлексія, тим частіше людина схильна обирати активну форму.
Такий поділ екологічної поведінки на активну і пасивну, створюючу і руйнівну здійснюється у дидактичних та наукових цілях. У реальному житті частіше зустрічаються різні змішані форми Враховуючи дослідження інших авторів та узагальнюючи емпіричні матеріали, екологічну поведінку школярів пропонується розглядати за такими типами екологічно доцільна, екологічно виправдана, екологічно руйнівна, пасивна (байдужа,
індиферентна).
Екологічно доцільна поведінка передбачає активні дії і вчинки, цілеспрямовані на збереження довкілля. Провідними мотивами, метою їх є збереження різних форм життя (біологічного різноманіття, зменшення витрат природних ресурсів у повсякденному споживанні, екологічно безпечний спосіб життя (наприклад, захист здоров’я від негативних впливів електроприладів сприяння покращенню навколишнього середовища через регулювання споживання товарів та послуг (надання переваг громадському електротранспорту, або іншим екологічно безпечним його видам, тощо. Школярі, чия поведінка оцінюється як екологічно доцільна, беруть активну участь у природоохоронних заходах, мотивуючи свої дії прагненням допомогти природі».
До екологічно доцільної близька
«екологічно мотивована» поведінка. На підставі аналізу низки психологічних, культурологічних понять І. Трубник [3] визначає екологічно мотивовану поведінку як систему дій і вчинків людини, зумовлену усвідомленням моральних норм поводження в природному довкіллі пізнавальними, естетичними потребами у сфері природи;

3
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії ціннісним ставленням до природи самоконтролем та адекватною само- оцінкою.
Дослідниця стверджує, що навіть дітям дошкільного віку у структурі екологічно мотивованої поведінки доступні доволі складні процеси і вчинки, як от узгодження особистих потреб з екологічними вимогами до діяльності, якою займаються діти готовність поступитися в разі необхідності своїми бажаннями відмовитися від справи, коли вона недоцільна з екологічної позиції, чи коли потрібно терміново надати допомогу живій істоті. Така поведінка спирається на моральні норми і правила, що сприяє гармонізації стосунків з природою, установленню екологічно безпечних взаємовідносин старшого дошкільника з довкіллям, відпрацюванню уміння оцінювати вчинки інших людей щодо природи з позиції моральності За зовнішніми проявами до екологічно доцільної дуже близька екологічно ви-
правдана поведінка. Це активні дії, сприятливі для збереження або покращення стану довкілля і здоров’я. Проте, мотивація цих дій і мета мають не екологічний, а будь-який інший характер. Найчастіше — економічний або валеологічний. Наприклад, школярі можуть обирати товари у великих упаковках не тому, щоб зменшити кількість сміття, атому, що це економічно вигідніше. Так само, вони користуватимуться тролейбусом не тому, що цей вид транспорту менше забруднює довкілля, атому, що порівняно з маршрутним таксі він просторіший, і вони можуть вільно спілкуватися з друзями під час поїздки. Або школярі прагнуть менше використовувати воду і електроенергію не тому, що таким чином зберігають природні ресурси, атому, що на вимогу батьків заощаджують кошти з сімейного бюджету. Однак, незважаючи нате, що у наведених діях і вчинках мета і мотиви не є екологічними, самі вчинки сприяють збереженню природних ресурсів, навколишнього середовища, загалом сприяють його покра- щенню.
Школярі, чия поведінка кваліфікується як екологічно виправдана, беруть участь у спеціальних природоохоронних заходах, протез мотивів спілкування, отримання гарної оцінки, збереження здоров’я тощо.
Трапляється також екологічно руйнівна
поведінка, що ні за зовнішніми проявами, ні за мотивами і цілями не спрямована на збереження навколишнього середовища. Щодо використання природних ресурсів, вона характеризується мотивами користуємось неконтрольовано, оскільки за все платимо. За такого типу поведінки мотиви збереження здоров’я можуть превалювати над іншими, однак стан здоров’я не пов’язується зі станом довкілля.
Індиферентна поведінка щодо екологіч-
них проблем і природи характеризується відсутністю будь-якого інтересу до подібної діяльності. Відповідно, — відсутністю будь-яких дій і вчинків на захист природи. Взаємодія з природою мотивується бажанням відпочити, зібрати гриби чи ягоди тощо.
Ці типи поведінки можуть мати усталений характер, виявлятись регулярно, постійно або залежно від ситуації. Вони можуть також стосуватись різних об’єктів природи лише рослині тварин, чи охоплювати й об’єкти рельєфу, мінеральні ресурси тощо.
Література
1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону:
Издательство «Феникс». 1996. — 480 с. Медведев ВИ, Алдашева А.А. Экологичес- кое сознание: Учебное пособие. Изд. второе, доп. — М Логос, 2001. — 384 с. Трубник І.В. Формування в дітей старшого дошкільного віку екологічно мотивованої поведінки / І.В.Трубник // Збірник наукових праць (Психологічні науки. — №2. — Бердянськ БДПУ, 2005. — 213 с.

4
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії
НОВИЙ КУРС В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МОЯ ЩАСЛИВА ПЛАНЕТА зміст та особливості навчання
Онопрієнко О. В.
канд. пед. наук, автор навчально-методичного комплексу до курсу Моя щаслива планета, зав. лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
Цимбалару А. Д.
канд. пед. наук, автор автор навчально-методичного комплексу до курсу Моя щаслива планета, ст. наук. співробітник Інституту педагогіки НАПН України
У новому навчальному році розпочалась апробація навчально-методичного забезпечення
курсу Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета для 3-4 класів. Цей курс є
складовою системи освіти для стійкого розвитку, що реалізується у загальноосвітніх
навчальних закладах. Але він має певні особливості, які відрізняють його від розроблених
для раніше матеріалів.
Концептуальні засади програми курсу уроків для стійкого розвитку для учнів 3—4 класів Моя щаслива планета»
З
авданнями Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті та Концепції екологічної освіти України передбачено формування екологічно доцільної поведінки школярів. Одним із шляхів реалізації цих завдань є включення у систему початкової освіти курсу за вибором
«Уроки для стійкого розвитку. Моя щас-
лива планета», що є складовою наскрізної системи нового шкільного предмету під назвою Уроки для стійкого розвитку, що запроваджується у загальноосвітніх навчальних закладах першого і другого ступенів. У цьому навчальному році проходять експериментальну апробацію деякі курси з цього предмета, зокрема і курс для початкової ланки Моя щаслива планета. За підсумками експериментальної роботи більше ніж ті експериментальних шкіл у Миколаївській області там. Києві, буде проведено редагування навчально- методичного комплекту до курсу. Планується розпочати його введення у навчальний процес інших шкіл вже у вересні
2011 року
Основна ідея курсу полягає у реалізації в навчально-виховному процесі основних принципів стійкого розвитку, а саме :
# забезпечення діалектичного взає мо- зв’язку між цінностями і поведінкою особистості;

5
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії активності суб’єкта і поліпотребніс- ної мотивації до діяльності у відповідному напрямі доступності завдань, що ставляться перед учнями єдності змісту з повсякденним життям дітей.
Курс передбачає досягнення зміну звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів, спрямовує на раціональне ставлення до використання ресурсів планети і їх свідоме заощадження. Які вся освіта для стійкого розвитку, курс спрямований на формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля, досягнення стабільного розвитку суспільства та позитивного сприйняття майбутнього.
Методологічні засади курсу ґрунтують- ся на поєднанні діяльнісного, та особистісно орієнтованого підходів у поєднанні з ідеями педагогіки «емпауермент», а саме' зміст навчання розроблено відповідно до актуальних і доступних для розуміння школярів початкової школи проблем ресурсозбереження і стабільної життєдіяльності' навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полісуб’єктної взаємодії та постійного зворотного зв’язку;
' найважливішою складовою навчання є самостимулювання і мотивування учнів до висування ними особистісно і суспільно значущих цілей власної діяльності та їх реалізації, надання учням свободи вибору формі способів цієї діяльності' навчально-пізнавальну діяльність учнів зосереджено на особистому ставленні і рішеннях учня щодо власного стилю життя і поведінки, які змінюються у контексті планетарних потреб людства' у побудові курсу передбачено системність та циклічну повторюваність у реалізації змісту, яку межах кожної теми, такі програми в цілому' як на уроках, такі у позаурочний час передбачається системна організація активної пошуково-дослідницької діяльності школярів' характерною особливістю змісту є міждісциплінарність, пов’язана із глобальністю і всебічністю стійкого розвитку як явища.
Мета курсу — сприяти змінам у способі життя та поведінці учня, його родини, громади, країни у напрямі стійкого розвитку.
Завданнями курсує створення умов для засвоєння учнями знань про стійкий розвиток та шляхи його досягнення для свідомого вибору способу власного життя усвідомлення учнями необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища та життя суспільства організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відповідають потребам стійкого розвитку формування у них ставлення до проблем стійкого розвитку як особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, а також бажання діяти у цьому напрямі.
Зміст курсу сприяє розвитку у молодших школярів ключових компетентностей громадянської, зокрема здатності критично мислити, брати участь в обговоренні, аргументувати думку, приймати рішення та виявляти громадянську позицію у ситуаціях, по- в’язаних із питаннями стійкого розвитку, використовувати моделі поведінки, які задовольняють спільні інтереси особистості та громади соціальної — здатності активно слухати інших, ефективно спілкуватись і співпрацювати, зокрема в парі та малій групі, відповідати за результати спільної діяльності;

6
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії уміння вчитися — здатності міркувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо використання ресурсів та їх збереження усім ї, громаді, місті, селі, регіоні, країні в цілому, набувати індивідуальний досвід самоорганізації, навчальної рефлексії загальнокультурної — здатності застосовувати методи самовиховання, зорієнтовані на систему індивідуальних і загальнолюдських цінностей, для розроблення і реалізації моделей екологічно доцільної та ресурсо- зберігаючої поведінки.
Серед предметних компетентностей, які формуються у процесі вивчення курсу, основоположними є — природознавча та
суспільствознавча, що виявляються у здатності учнів розв’язувати доступні особистісно і соціально значущі практичні проблеми, пов’язані з екологічними об’єк тами довкілля та суспільного життя.
Структура курсу
Курс Моя щаслива планета призначений для реалізації варіативної складової навчального плану. Заняття можуть проводитись протягом навчального року в 3 та 4-му класах щотижнево по одній годині чи раз на два тижні. Курс має сталу структуру вступна частина (2 уроки тематичні блоки (по 4 зустрічі у кожному заключна частина (урок і свято).
Два вступні уроки ознайомлюють учнів з метою і завданнями курсу, основними поняттями та способами роботи, а також дозволяють навчити їх працювати в гру- пах.
Робота над кожною із тему 3-му класі Важливість води для людини та скорочення її витрат, Сміття як проблема людства, Раціональне споживання енергії уму класі Мої стосунки з оточуючими», Піклування про рослини, Зменшення непотрібних покупок — розгортається на чотирьох зустрічах і здійснюється відповідними методами.
Перша зустріч — мотиваційно-організа- ційна. Її завдання — введення учнів в тему, формування у них стійкої мотивації до навчання. Для цього використовують різні способи і прийоми мотивування, насамперед спеціальну форму навчального дослідження учнів — кількісний і якісний аудити.
Друга зустріч — практична. На цьому уроці, працюючи у групах, учні ознайомлюються зі шляхами розв’язання поставленої на першому уроці проблеми, обирають дії щодо власного способу життя, які реалізуються у позаурочний час.
Третя зустріч — також практична і проходить у формі екскурсії. У процесі ознайомлення із станом проблеми у довкіллі учні роблять висновки щодо правильності обраних дій, збагачують чуттєве й логічне пізнання дійсності та власний соціальний досвід.
Четверта зустріч — підсумкова за темою. Відбувається у формі підсумкової рефлексії учнів та виконання навчального проекту. Учні об’єднуються у групи для виготовлення творчого продукту з метою ознайомлення громадськості з результатами своєї діяльності, популяризації екологічно свідомих звичок і стилю життя тощо.
Курс закінчується заключною темою Новий стиль мого життя, у межах якої проводиться узагальнюючий урок Мої плани та обіцянки і свято «День Землі, під час яких учні узагальнюють набутий досвід екологічно доцільної діяльності у грі, складають обіцянку, демонструють батькам, учням інших класів та представникам громади свої досягнення.
Курс Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета передбачає системне використання таких інтерактивних методів навчання, як робота учнів у малих групах і парах, уявний мікрофон, обговорення у загальному колі, мозковий штурм та ін. Основними формами організації

7
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії
навчання є — урок, екскурсія, дослідницька позакласна робота, навчальний проект, свято.
Програмою курсу непередбачено бальне оцінювання навчальних досягнень учнів. Критеріями для словесного оцінювання вчителем є вимоги до навчальних досягнень учнів, подані у правій колонці таблиці. Оцінювання здійснюється також за допомогою суджень самих учнів, відповідно до зміну результатах аудитів, які вони складають разом з родинами. Дії, які обирають молодші школярі.
Особливими компонентами курсу Моя щаслива планета є дії для стійкого розвитку, аудити, екскурсії і навчальні проекти.
Відповідно до педагогіки емпауерменту у межах кожної теми учням пропонується обрати і виконати дії для стійкого розвитку. Вони є провідними чинниками формування екологічно доцільної поведінки та стилю життя. Виконання цих дій сприяє розвитку в учнів ставлення до проблем стійкого розвитку як до особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, сприяє їх здатності і бажанню діяти у цьому напрямі.
Пропоновані у курсі дії виконуються вдома, у школі та навколишньому середовищі для' розумного споживання енергії та води' зменшення марних витрат сировини' зменшення кількості відходів' збільшення частки екологічних продуктів у покупках' покращення стосунків між людьми' створення морального і психологічного клімату у колективі' зміцнення власного здоров’я.
Перелік запропонованих у навчальному посібнику дій може бути розширений за рахунок запропонованих учителем і самим учнем. Дітям надається свобода у виборі дій учитель спрямовує школярів на вибір посильних дій, але не наполягає на своїй позиції. Організація роботи над аудитами.
Новим навчальним методом, що використовується в цьому курсі, які в курсі 8- го класу є аудит — своєрідне дослідження
особистого стилю життя дитини та її родини, аналізування набутого досвіду за допомогою запитань. Аудит є способом входження у тему, ініціювання дискусії, учнівського обговорення.
Розрізняють якісний і кількісний аудити. Якісний аудит передбачає низку важливих запитань, які стосуються різних аспектів стилю життя учнів. Ці запитання спрямовані на фіксацію характерних для цього стилю ознак і передбачають відповіді так, або ні. Окрім того, учень може оцінити, наскільки проявленою є та чи інша характеристика, обравши оцінку від 1 до 5 (рідко, інколи, часто, майже завжди, завжди. Це допомагає школярам переосмислити свої повсякденні звички.
Під час кількісного аудиту учням пропонується провести певні вимірювання чи підрахунки, що стосуються способу життя їхньої родини (кількість спожитої за тиждень енергії чи води, кількість електроприладів тощо. Такі вимірювання дозволяють учням експериментувати із своїм стилем життя, зменшуючи зайві витрати ресурсів. Показники вимірювань обговорюються членами команди, або малої групи. Одержані висновки дозволяють усвідомити свій вплив на навколишнє середовище.
Учителю під час організації аудиту варто звернути увагу дітей на чесність їхніх відповідей, оскільки результати аудитів одного учня не порівнюються з результатами інших і не оцінюються у шкільних балах.
Організація і проведення екскурсій
Під час екскурсії робота з матеріалом тематичних блоків здійснюється у безпосередньому спілкуванні школярів зоб єк та ми довкілля. Основним методом навчально-пізнавальної діяльності учнів на екскурсії виступає спостереження за об’єктами і явищами навколишнього світу, а також за взаємозв’язками і залежностями між ними.

8
№ 6 (2), 2010
НА
НА
дихаємо дії
Освіта для стійкого розвитку деякі аспекти історії та теорії
Методика організації та проведення екскурсії з курсу Моя щаслива планета така сама, які з інших навчальних предметів (зокрема, з природознавства, вона здійснюється з урахуванням особливостей конкретного середовища та об’єкта, який досліджується.
У процесі підготовки екскурсії учитель має зробити такі кроки' визначити її мету' розробити і вивчити маршрут (він має бути безпечним для здоров'я учнів' скласти перелік завдань, внести їх до бланку спостереження (блокнота, опитувальника, маршрутного листка тощо' провести інструктаж учнів (ознайомити із завданнями, повторити правила безпечної поведінки' домовитись з учнями про певну форму звіту (виставка малюнків, фотовиставка, газета, слайдова презентація тощо' дібрати необхідне спорядження і обладнання' поставити до відома керівників навчального закладу' внести відповідні записи дошкільного журналу екскурсій.
Під час екскурсії учні спостерігають за об’єктом, з’ясовують відповіді на зазначені у бланку запитання та коротко занотовують дані.
Допоміжними під час дослідження певного об’єкта можуть бути такі питання Як використовується певний об’єкт? Як виконує свої функції?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал